Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

#1. Reasüransın ilk uygulama alanı hangi sigorta branşıdır?

#2. İlk reasürans tretesinin tarihi nedir?

#3. 1863 yılında ilk reasürans şirketi hangi ülkede kurulmuştur?

#4. Ülkemizde kurulan ilk reasürans şirketi hangisidir?

#5. 1927 yılında kabul edilen kanunda reasürans ne olarak tanımlanmaktadır?  

#6. -Sigortalanabilir menfaat prensibi -Azami iyi niyet prensibi -Tazminat prensibi -Yakın sebep presibi Yukarıdakilerden kaç tanesi reasürans anlaşmalarının temel prensiplerindendir?

#7. Sigorta yaptırabilme hakkı olarak da bilinen prensip aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Sigortalı sigorta konusunun “esaslı hususlarını” sigortacısına bildirirken rizikoya ilişkin aynı esaslı hususları sigortacı da reasürörüne bildirmek zorundadır. Yukarıdaki cümle hangi prensibi açıklamaktadır?

#9. Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesindeki sigortanın tanımına göre sigortacının, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde onu tazminle yükümlü olması sigorta sözleşmelerinin hangi özelliğidir?

#10. Sigorta bedelinin sigorta değerine yakın olması gerekliliğini hangi prensip ifade eder?

#11. Sigortacının üzerine aldığı sorumluluğun bir kısmını veya tümünü bir başka sigortacıya veya reasürans şirketine devretmesine ne ad verilir?

#12. Reasüransa olan ihtiyacın başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#13. “Tıpkı sigortacıdan teminat satın alan sigortalı gibi sigortacı da reasürörlerinden ……………….. satın almaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelebilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi reasüransın fonksiyonlarından değildir?

#15. 100.000 TL bedelindeki bir riskin %25’ini bir reasürans şirketine devreden bir sigorta şirketi ve reasürans şirketi riskin gerçekleşmesi durumunda sırayla ne kadar tazminat öder?

#16. Uygulamada ilk defa karşımıza çıkan reasürans türü aşağıdakilerden hangisidir?

#17. İhtiyari reasüransta “ihtiyari” sözcüğü bu reasüransı, …………… esasına dayalı olan bölüşmeli reasüranstan ayırmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#18. “İhtiyari reasüransta ihtiyari sözcüğü …………… için geçerlidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#19. Reasüransta aşağıdaki bilgilerden hangisi gerekli değildir?

#20. İhtiyari reasüransın kabulü halinde hazırlanıp sedan şirkete verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Hiçbir istisna olmadan şirketin kestiği her poliçeden reasüröre de hissesi kadar devredilen, reasürörün de kabul etmek zorunda olduğu reasürans anlaşması türü hangisidir?

#22. Bir kot-par tretesinde sedan şirketin sorumluluğu %18 ise reasürör şirketin sorumluluğu ne kadardır?

#23. Azami limiti 10 milyon TL olan bir poliçede, kot-par tretesine göre sedanın saklama payı %10, A Reasürans şirketinin payı %25, B reasürans şirketinin payı %25 ve C reasürans şirketinin payı %40’tır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. Bir kot-par tretesinde sedan ve reasürörün saklama payları %50-%50 ise ve sedan şirketin sorumluluğu 1,5 milyon TL ise poliçenin azami limiti nedir?

#25. Kot-par anlaşmasında sorumluluk, prim ve hasar, taraflar arasında tretede öngörülen …………….. göre paylaşılmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

#26. En yaygın reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Sedan şirketin mali gücüne ve teknik anlayışına dayanarak rizikoların ağırlığına göre tespit ettiği saklama payına ne ad verilir?

#28. Tretenin azami kapasitesi sedanın saklama payına eşit meblağların “…….” adedi ile ölçülür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangileri gelebilir? I. Plen II. Dilim III. Line

#29. Bir tretede saklama payı 500.000 TL ve dilim adedi 10 ise trete kapasitesi ne kadardır?

#30. “En az hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı …………… ve de en yüksek hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı da …………….. olarak tespit edilir.” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ikisi gelmelidir?

#31. Sedan için ihtiyari olmasına rağmen reasürör için zorunlu olan reasürans türü hangisidir?

#32. I. Sedanın reasüröre devir zorunluluğu yoktur II. Reasürör devredilen reasüransı kabul etmek zorundadır III. Günümüz reasürans uygulamasında çok sık kullanılır Open Cover anlaşmalar için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

#33. Reasürör ve sedanların Open Cover anlaşmalara bakış açısı aşağıdakilerin hangisindeki gibidir?

#34. Kot-par tretesinde genellikle bir yıllık süre içinde kesilen her bir poliçede sedanın üzerinde tuttuğu oran ………. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#35. I. İş kapasitesini artırır II. Sedanın konservasyonundaki prim artışını sağlar III. Sedanın mali bünyesini kuvvetlendirir Yukarıdakilerden hangileri kot-par ve eksedan karışımı bir reasürans anlaşmasının faydalarındandır?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

1. Reasüransın Tarihsel Gelişimi, Tanımı Ve Sigorta Sözleşmeleri İle Reasürans Anlaşmalarının Özellikleri

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Deneme Sınavı

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

1. Reasüransın ilk uygulama alanı hangi sigorta branşıdır? (Orta)

A) Kaza
B) Nakliyat
C) Sağlık
D) Hayat
E) Yangın

Cevap : B) Nakliyat

2. İlk reasürans tretesinin tarihi nedir? (Zor)

A) 1821
B) 1281
C) 1181
D) 2012
E) 1812

Cevap : A) 1821

3. 1863 yılında ilk reasürans şirketi hangi ülkede kurulmuştur? (Orta)

A) İngiltere
B) İsveç
C) İspanya
D) İsviçre
E) İtalya

Cevap : D) İsviçre

4. Ülkemizde kurulan ilk reasürans şirketi hangisidir? (Kolay)

A) İstanbul Reasürans
B) Halk Reasürans
C) Milli Reasürans
D) Destek Reasürans
E) Mükerrer Reasürans

Cevap : C) Milli Reasürans

5. 1927 yılında kabul edilen kanunda reasürans ne olarak tanımlanmaktadır? (Orta)

A) Yine Sigorta
B) Tekrar Sigorta
C) İkinci Sigorta
D) Yeni Sigorta
E) Mükerrer Sigorta

Cevap : E) Mükerrer Sigorta

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

2. Reasürans Anlaşmalarının Temel Prensipleri

1. -Sigortalanabilir menfaat prensibi
-Azami iyi niyet prensibi
-Tazminat prensibi
-Yakın sebep presibi
Yukarıdakilerden kaç tanesi reasürans anlaşmalarının temel prensiplerindendir? (Kolay)

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

Cevap : E) 4

2. Sigorta yaptırabilme hakkı olarak da bilinen prensip aşağıdakilerden hangisidir? (Kolay)

A) Sigortalanabilir menfaat prensibi
B) Azami iyi niyet prensibi
C) Tazminat prensibi
D) Yakın sebep prensibi
E) Halefiyet prensibi

Cevap : A) Sigortalanabilir menfaat prensibi

3. Sigortalı sigorta konusunun “esaslı hususlarını” sigortacısına bildirirken rizikoya ilişkin aynı esaslı hususları sigortacı da reasürörüne bildirmek zorundadır.
Yukarıdaki cümle hangi prensibi açıklamaktadır? (Kolay)

A) Sigortalanabilir menfaat prensibi
B) Azami iyi niyet prensibi
C) Tazminat prensibi
D) Yakın sebep prensibi
E) Halefiyet prensibi

Cevap : B) Azami iyi niyet prensibi

4. Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesindeki sigortanın tanımına göre sigortacının, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde onu tazminle yükümlü olması sigorta sözleşmelerinin hangi özelliğidir? (Orta)

A) Reasürans yapılabilmesi
B) Karşılıklı sözleşmeler olması
C) Tazminat sözleşmeleri olması
D) Ticari sözleşmeler olması
E) Azami iyi niyet prensibine sahip olması

Cevap : C) Tazminat sözleşmeleri olması

5. Sigorta bedelinin sigorta değerine yakın olması gerekliliğini hangi prensip ifade eder? (Orta)

A) Sigortalanabilir menfaat prensibi
B) Azami iyi niyet prensibi
C) Tazminat prensibi
D) Yakın sebep prensibi
E) Halefiyet prensibi

Cevap : C) Tazminat prensibi

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

3. Reasüransa Olan İhtiyaç Ve Reasüransın Fonksiyonları

1. Sigortacının üzerine aldığı sorumluluğun bir kısmını veya tümünü bir başka sigortacıya veya reasürans şirketine devretmesine ne ad verilir? (Kolay)

A) Sigorta
B) Risk
C) Reasürans
D) Devir
E) Sovtaj

Cevap : C) Reasürans

2. Reasüransa olan ihtiyacın başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Orta)

A) Ekonomiyi güçlendirmek
B) Sigorta şirketleri arası işbirliği sağlamak
C) Prim miktarını artırmak
D) Sigortalılara seçenek olması
E) Risklerin dağıtılması

Cevap : E) Risklerin dağıtılması

3. “Tıpkı sigortacıdan teminat satın alan sigortalı gibi sigortacı da reasürörlerinden ……………….. satın almaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelebilir? (Kolay)

A) Güvence
B) Tazminat
C) Prim
D) Sorumluluk
E) Halefiyet

Cevap : A) Güvence

4. Aşağıdakilerden hangisi reasüransın fonksiyonlarından değildir? (Orta)

A) Rizikoların değişik coğrafi bölgelere yayılmasını sağlamak
B) Sigorta şirketinin genel kabul kapasitesini artırmak
C) Sigorta şirketlerinin pazarlık gücünü artırmak
D) Reasürans şirketlerinin sigorta şirketlerinden para kazanmasını sağlamak
E) Sigorta şirketlerinin daha büyük rizikolara teminat vermelerini sağlamak

Cevap : D) Reasürans şirketlerinin sigorta şirketlerinden para kazanmasını sağlamak

5. 100.000 TL bedelindeki bir riskin %25’ini bir reasürans şirketine devreden bir sigorta şirketi ve reasürans şirketi riskin gerçekleşmesi durumunda sırayla ne kadar tazminat öder? (Orta)

A) 50.000 – 50.000
B) 75.000 – 25.000
C) 25.000 – 75.000
D) 10.000 – 90.000
E) 90.000 – 10.000

Cevap : B) 75.000 – 25.000

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

4. Reasürans Metodları

1. Uygulamada ilk defa karşımıza çıkan reasürans türü aşağıdakilerden hangisidir? (Kolay)

A) Kot-par
B) Eksedan
C) Excess of loss
D) Stop loss
E) İhtiyari

Cevap : E) İhtiyari

2. İhtiyari reasüransta “ihtiyari” sözcüğü bu reasüransı, …………… esasına dayalı olan bölüşmeli reasüranstan ayırmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Orta)

A) Zorunluluk
B) Serbestlik
C) İsteklilik
D) Çeşitlilik
E) Taraflılık

Cevap : A) Zorunluluk

3. “İhtiyari reasüransta ihtiyari sözcüğü …………… için geçerlidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? (Kolay)

A) Sigortacı
B) Sigortalı
C) Reasürör
D) Sigortacı ve reasürör
E) Sigortalı ve sigortacı

Cevap : D) Sigortacı ve reasürör

4. Reasüransta aşağıdaki bilgilerden hangisi gerekli değildir? (Orta)

A) Sigortanın konusu
B) Verilen rizikolar
C) Sigortanın vadesi
D) Acente komisyonu
E) Sigorta bedeli

Cevap : D) Acente komisyonu

5. İhtiyari reasüransın kabulü halinde hazırlanıp sedan şirkete verilen belge aşağıdakilerden hangisidir? (Zor)

A) Plen
B) Cover note
C) Poliçe
D) Kot-par
E) Reasürans notu

Cevap : B) Cover note

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

5. Bölüşmeli Otomatik Reasürans Anlaşmaları / Kot-Par Anlaşmaları

1. Hiçbir istisna olmadan şirketin kestiği her poliçeden reasüröre de hissesi kadar devredilen, reasürörün de kabul etmek zorunda olduğu reasürans anlaşması türü hangisidir? (Kolay)

A) Eksedan
B) Open cover
C) Kot-par
D) İhtiyari
E) Zorunlu reasürans

Cevap : C) Kot-par

2. Bir kot-par tretesinde sedan şirketin sorumluluğu %18 ise reasürör şirketin sorumluluğu ne kadardır? (Kolay)

A) %90
B) %85
C) %82
D) %80
E) %78

Cevap : C) %82

3. Azami limiti 10 milyon TL olan bir poliçede, kot-par tretesine göre sedanın saklama payı %10, A Reasürans şirketinin payı %25, B reasürans şirketinin payı %25 ve C reasürans şirketinin payı %40’tır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Orta)

A) Sedan şirketin sorumluluğu 1 milyon TL’dir
B) A şirketinin sorumluluğu 2,5 milyon TL’dir
C) B şirketinin sorumluluğu 2,5 milyon TL’dir
D) C şirketinin sorumluluğu 4 milyon TL’dir
E) Sedan şirketin sorumluluğu 10 milyon TL’dir

Cevap : E) Sedan şirketin sorumluluğu 10 milyon TL’dir

4. Bir kot-par tretesinde sedan ve reasürörün saklama payları %50-%50 ise ve sedan şirketin sorumluluğu 1,5 milyon TL ise poliçenin azami limiti nedir? (Orta)

A) 3 milyon TL
B) 4 milyon TL
C) 5 milyon TL
D) 6 milyon TL
E) 1,5 milyon TL

Cevap : A) 3 milyon TL

5. Kot-par anlaşmasında sorumluluk, prim ve hasar, taraflar arasında tretede öngörülen …………….. göre paylaşılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? (Orta)

A) Bilgilere
B) Oranlara
C) İhtimallere
D) Olasılıklara
E) Hiçbiri

Cevap : B) Oranlara

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

6. Bölüşmeli Otomatik Reasürans Anlaşmaları / Eksedan Anlaşmaları

1. En yaygın reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir? (Orta)

A) Kot-par
B) İhtiyari
C) Eksedan
D) Open cover
E) Zorunlu reasürans

Cevap : C) Eksedan

2. Sedan şirketin mali gücüne ve teknik anlayışına dayanarak rizikoların ağırlığına göre tespit ettiği saklama payına ne ad verilir? (Orta)

A) Konservasyon
B) Eksedan
C) Kot-par
D) Sovtaj
E) Open cover

Cevap : A) Konservasyon

3. Tretenin azami kapasitesi sedanın saklama payına eşit meblağların “…….” adedi ile ölçülür.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangileri gelebilir? (Zor)

I. Plen
II. Dilim
III. Line
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

Cevap : E) I,II ve III

4. Bir tretede saklama payı 500.000 TL ve dilim adedi 10 ise trete kapasitesi ne kadardır? (Orta)

A) 50.000 TL
B) 100.000 TL
C) 500.000 TL
D) 5 milyon TL
E) 10 milyon TL

Cevap : D) 5 milyon TL

5. “En az hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı …………… ve de en yüksek hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı da …………….. olarak tespit edilir.”
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ikisi gelmelidir? (Zor)

A) En yüksek – en yüksek
B) En yüksek – en düşük
C) En düşük – en yüksek
D) En düşük – en düşük
E) Hiçbiri

Cevap :  B) En yüksek – en düşük

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Soruları

7. Bölüşmeli Otomatik Reasürans Anlaşmaları / Open Cover (ihtiyari Zorunlu) Ve Kot-Par / Eksedan Karışımı Anlaşmalar / Özellikleri Anlaşmalar

1. Sedan için ihtiyari olmasına rağmen reasürör için zorunlu olan reasürans türü hangisidir? (Orta)

A) Kot-par
B) Eksedan
C) Trete
D) Open Cover
E) Kot-par/Eksedan karışımı

Cevap : D) Open Cover

2. I. Sedanın reasüröre devir zorunluluğu yoktur
II. Reasürör devredilen reasüransı kabul etmek zorundadır
III. Günümüz reasürans uygulamasında çok sık kullanılır
Open Cover anlaşmalar için yukarıdakilerden hangileri doğrudur? (Zor)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

Cevap : C) I ve II

3. Reasürör ve sedanların Open Cover anlaşmalara bakış açısı aşağıdakilerin hangisindeki gibidir? (Orta)

A) Reasürörler istemez, sedanlar tercih eder
B) Reasürörler ister, sedanlar tercih etmez
C) Reasürör ve sedanlar tercih eder
D) Reasürör ve sedanlar tercih etmez
E) Böyle bir reasürans anlaşması yoktur

Cevap : A) Reasürörler istemez, sedanlar tercih eder

4. Kot-par tretesinde genellikle bir yıllık süre içinde kesilen her bir poliçede sedanın üzerinde tuttuğu oran ……….

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Kolay)

A) Değişkendir
B) Sabittir
C) Yüksektir
D) Düşüktür
E) Belirsizdir

Cevap : B) Sabittir

5. I. İş kapasitesini artırır
II. Sedanın konservasyonundaki prim artışını sağlar
III. Sedanın mali bünyesini kuvvetlendirir
Yukarıdakilerden hangileri kot-par ve eksedan karışımı bir reasürans anlaşmasının faydalarındandır? (Orta)

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

Auzef Reasürans Uygulamaları Vize Deneme Sınavı

bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: