Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2021 Vize

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2021 Vize

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2021 Vize

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Henri Lefebvre’nin gündelik hayat ile ilgili görüşünü yansıtmaz?

A) Gündelik hayatın eleştiriler çözümlemesi ideolojileri açığa çıkaracak gündelik hayat hakkında toplanan bilgi ise ideolojik eleştiriyi ve sürekli bir öz eleştiriyi kapsayacaktır.
B) Gündelik hayat; örgütlenmiş ve tüketimi yönlendirilmiş toplumun sahnesi ve modernliğin temel bir ürünüdür.
C) Gündelik hayatın davranış kalıplarına yönelik sorgulama gereklidir.
D) Toplumu oluşturan bireylerin tercihlerini nelerin belirlediği toplum içindeki davranışlarının neye göre biçimlendiği zor da olsa ancak bu gündelik hayatın sorgulanması ile anlaşılır.
E) Gündelik hayat tekrarlardan oluşmuştur ve tekrarların oluşturduğu davranış kalıpları bilimsel çalışmaya kaynak olamaz.

Cevap : E) Gündelik hayat tekrarlardan oluşmuştur ve tekrarların oluşturduğu davranış kalıpları bilimsel çalışmaya kaynak olamaz.

2- Edmund husserl‘e göre, nesnelerin, bize gerçekte olduğundan farklı görünmelerinin nedeni nedir?

A) Kültürümüzün oluşturduğu tülün araya girmesidir
B) Değişmeyen tek şey değişim olmasıdır
C) Duyularımızın bizi yanıltmasıdır
D) Nesnelerin bizden uzaklaştıkça küçük görülmesidir
E) İnsan gözünün yeterince keskin olmamasıdır

Cevap : A) Kültürümüzün oluşturduğu tülün araya girmesidir

3- Aşağıdakilerden hangisi ana-akım sosyolojinin bir özelliği değildir?

A) Ana-akım sosyoloji daha çok Fransız devrimi ve sanayi devriminin Batı toplumunda yol açtığı
dönüşüm ve değişimleri kendine konu edinmiştir.
B) Sosyal gerçekliğin inşa edilebileceğini savunur.
C) Ana-akım sosyoloji daha çok makro düzeyde sosyolojik teoriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
D) Sosyal gerçekliklerin keşfedebileceğini savunur.
E) Toplumu, bireyden ayrı ve bireye egemen bir yapı olarak görür.

Cevap : B) Sosyal gerçekliğin inşa edilebileceğini savunur.

4- Habermas, aklın insan tarihindeki ilerleyişi; onun geçmişte hatalar, batıl inançlar, mitolojiler ve zulme karşı bir silah olarak kullanılışı günümüzde gelişmiş kapitalizmin ideolojik egemenliğine hizmet ederek yarattığı tahribatı “geç kapitalizm”de tüm eleştirileri boğan bir baskı aracına dönüştüğünü savunmaktadır. Habermas’a göre bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bürokrasi, teknik rasyonalite biçimliğinin yaygınlaşmasıdır.
B) kültür endüstrisinin yaygınlaşmasıdır.
C)kapitalist sisteminin maksimum kârı hedeflemesidir.
D) toplumsal hareketlerin nitelik değiştirmesidir.
E) tüm dünyada sekülerleşmenin yükselişe geçmesidir.

Cevap : A) Bürokrasi, teknik rasyonalite biçimliğinin yaygınlaşmasıdır.

5- Aşağıda verilen Frankfurt okulu ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Enstitü için okul terimi Entitü’nün Frankfurt’tan ayrılmaya zorlanması ve daha sonra 1950 yılında Almanya’ya dönmesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır.
B) 23 Şubat 1933 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.
C) Enstitü’nün kuruluşu Bolşeviklerin Rusya’da kazandıkları zaferin ve Orta Avrupa devrimlerinin özellikle Almanya’da uğradığı yenilginin oluşturduğu özel koşullarda gerçekleşmiştir.
D)Enstitü 1950 yılında Frankfurt’a döndükten sonra Horkheimer’e Adorno’nun düşüncelerinin hakimiyeti altına girmiştir.
E) Bir grup Neo Marksist sosyal bilimcinin oluşturduğu bir düşünce akımıdır.

Cevap : B) 23 Şubat 1933 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

6- Howard Becker’e göre bir davranışın sapma davranışı olarak görülüp görülmemesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Davranışı yapanın sağlık durumuna
B) Davranışı yapan kişinin yaşına
C) Davranışı yapan kimsenin kimliğine
D) Davranışı yapanın kişiliğine
E) Davranışı yapan kişinin tutumuna

Cevap : C) Davranışı yapan kimsenin kimliğine

7- Aşağıda verilen kültür endüstrisi kavramı ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kültür endüstrisi ürünleri en başında merak olarak üretilmiş Ürünler değil, daha sonradan metalaştırılmış ürünlerdir.
B) Adorno ve Horkheimer 1947’den itibaren “Kilit Kültürü” terimi yerine “Kültür endüstrisini “ kullanmayı tercih etmişlerdir.
C) Kültür endüstrisi ürünleri ,sonradan metalaşsan ürünler değil, aksine daha en başından piyasa İçin üretilmiş metalardır.
D) Kültür endüstrisi’nde kültüre damgasını vuran temel güdü en geniş satışı yakalamak ve kısa sürede maksimum kara ulaşmaktır.
E) Kültür Endüstrisini hareke geçiren temel dinamik piyasadır.

Cevap : A) Kültür endüstrisi ürünleri en başında merak olarak üretilmiş Ürünler değil, daha sonradan metalaştırılmış ürünlerdir.

8- Aşağıdakilerden hangisi Sembolik etkileşim teorisi’nin vurguladığı konulardan biri değildir?

A) Bireylerin, kendi özel rollerini oynamasını vurgulamaktadır.
B) Bireylerin kendi rollerini inşa etmesini vurgulamaktadır.
C) Bireyler üzerindeki sosyal yapıyı vurgulamaktadır
D) İnsanların ötekinin rölünü üstlenmesini vurgulamaktadır
E) Bireylerin, kendilerine ait rollere karşı başkalarının tepkilerini önceden tahmin ederek ona göre davranmasını vurgulamaktadır

Cevap : C) Bireyler üzerindeki sosyal yapıyı vurgulamaktadır

9- “Açık davranış “ve “gizli davranış ” ayrımı yapan ve gizli davranışı, sembolleri ve anlamları içeren düşünme süreci; açık davranışı ise aktörler tarafından yerine getirilen davranışlar olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) John Dewey
B) Guy Debord
C) G. Herbert Mead
D) Harold Garfinkel
E) Zygmunt Bauman

Cevap : C) G. Herbert Mead

10- Aşağıdakilerden hangisi Henri Lefebvre’e göre toplumların geçirdiği modernleşme sürecinin izini sürmek için kullanılabilecek en elverişli araçlardan biridir?

A) Mısır hint ve Çin medeniyetlerinin incelenmesi
B) Gündelik hayatın incelenmesi
C) tarih kitaplarının incelenmesi
D) orta çağı Avrupasının incelenmesi
E) Japonya’nın modernleşme sürecinin incelenmesi

Cevap : B) Gündelik hayatın incelenmesi

11- 19. yüzyıla kadar ki dönemde sosyologlarca gündelik hayatın göz ardı edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Gündelik hayatı incelemenin çok pahalı olması olabilir
B) Gündelik hayatın basit sade ve gelişigüzel tarzda işleyen özelliği olabilir
C) Gündelik hayatın çok karmaşık ve anlaşılmaz oluşu olabilir
D) Sosyologların alan araştırması yapmak istememeleri olabilir
E) Sosyologların insanların tepkisinden çekinmiş olmaları olabilir

Cevap : B) Gündelik hayatın basit sade ve gelişigüzel tarzda işleyen özelliği olabilir

12- Sembolik etkileşimcilerin, “sosyal yapı” kavramı yerine, kullanmayı tercih ettikleri kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birlikte eylem
B) Toplumsal yapı
C) Sosyalizasyon
D) Eylemde birlik
E) Kurumsal yapı

Cevap : A) Birlikte eylem

13- Benliğin iki unsurdan oluştuğunu ileri süren G. Herbert Mead’a göre benliği oluşturan bu parçalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) İd – Ego
B) Kültürel yapı – Sosyal yapı
C) Bireysel benlik – Sosyal benlik
D) Dil – Anlam
E) Birey – çevre

Cevap : C) Bireysel benlik – Sosyal benlik

14- Henri Lefebvre’in, Gündelik Hayatın Sosyolojisine en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gündelik hayatta meydana gelen davranış tiplerini ortaya koymasıdır
B) Toplumsal cinsiyet konusunda çalışmış olmasıdır
C) Gündelik hayatla ilgili uyandırmasıdır
D) Marksist Teoriyi yeniden yorumlamış olmasıdır
E) Gündelik hayatın basit ve sıradan olduğunu ortaya koymasıdır

Cevap : C) Gündelik hayatla ilgili uyandırmasıdır

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2021 Vize

15- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi fenomenologların görüşünü yansıtmamaktadır?

A) Fenomenologlara göre, insanın davranışları düşünülmüş, amacı olan ve kendi içinden gelen davranışlardır.
B) Fenomenologlara göre, insan davranışları hakkında kanıtlanabilir tahminler yapmayı sağlayan doğa yasaları ortaya konabilir.
C) Fenomenologlar, aynı nedenlerle, ana akım sosyolojik yaklaşımı ve onun her tur nesnellik iddiasını reddederler.
D) Fenomenologlara göre insanın eylemleri kendi dışında birlenmiş ve programlanmış değildir.
E) Fenomenologlaragore, insan, kendi sosyal dünyasını inşa edebilecek

Cevap : B) Fenomenologlara göre, insan davranışları hakkında kanıtlanabilir tahminler yapmayı sağlayan doğa yasaları ortaya konabilir.

16- Edmund Husserl’in fenomenolojik sosyolojiye en önemli katkısı ise “……….. dönelim yeniden” ifade de boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) Geçmise
B) Aydınlanma çağına
C) Şeylere
D) Şehirlere
E) Özümüze

Cevap : C) Şeylere

17- Toplumsal grup içindeki bireysel davranışların öznel anlatımın ihmali pahasına toplumun nesnel yönlerini vurgulamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hümanist yaklaşım
B) Eleştirel yaklaşım
C) Yorumlayıcı Sosyolojik yaklaşım
D) Pozitivist sosyolojik yaklaşım
E) Postmodern sosyolojik yaklaşım

Cevap : D) Pozitivist sosyolojik yaklaşım

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bourdieu’nun hystersis kavramını en iyi açıklar?

A) Hystersis insanların sosyalleşmesini engelleyen bulaşıcı bir hastalıktır
B) Hystersis insanlar uygun olmayan habituslara sahip olmalıdır
C) Hystersis insanların habituslarının olmamasıdır
D) Hystersis sosyal dünyadaki belli bir pozisyonda uzun süre bulunmanın sonucunda ortaya
çıkan bir durumdur merhaba
E) Hystersis insanların habitusa sahip olmalarını engelleyen bir akıl hastalığıdır

Cevap : B) Hystersis insanlar uygun olmayan habituslara sahip olmalıdır

19- Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu’nun kurucusu olarak kabul edilir?

A) Ralf dahrendorf
B) Leo löventhal
C) Karl max
D) Felix weil
E) Max weber

Cevap : D) Felix weil

20- Edmund Husserf ‘in natüralizmine yönelttiği temel eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralist yaklaşım, sosyal dünyaya fizik dünyaya göre daha göreli terimler içinde bakmalarıdır.
B) Natüralist yaklaşım, sosyal analizde öznel unsurları öne çıkartmıştır
C) Natüralist yaklaşım, kullanılan usullerinin sınırlı ve Ekseriya geçici karakterine rağmen doğa bilimlerinin yönünü evrensel bir yöntem rütbesine yükseltmeye çalışmaktadır
D) Natüralist yaklaşım, bilginin inşa edildiğini bu nedenle Evrensel olduğunu savunmaktadır
E) Natüralist yaklaşım, toplumun kendisine ait bir varoluşa sahip orada bir şey olmadığını iddia etmeleridir

Cevap : C) Natüralist yaklaşım, kullanılan usullerinin sınırlı ve Ekseriya geçici karakterine rağmen doğa bilimlerinin yönünü evrensel bir yöntem rütbesine yükseltmeye çalışmaktadır

21- Ana akım sosyoloji ile eleştirel sosyoloji arasındaki temel farklılık hangisidir?

A) Devlet Anlayışları
B) Eğitim Anlayışları
C) Bilgi Anlayışları
D) Araştırma Anlayışları
E) Gelecek Düşünceleri

Cevap : C) Bilgi Anlayışları

22- Aşağıda verilen Michel de Certeau ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Otorite karşısında sıradan insanların dikkati başka yöne çekmeye çalışmasını ‘peruk kavramı ile açıklamış
B) En bilinen eseri Gündelik Hayatın eleştirisidir.
C) Daha çok gündelik hayatın üretim ve tüketim boyutu üzerinde durmuş
D) En bilinen eseri gündelik hayat keşfi
E) insanlar zamana ve mekâna bağlı olarak koşulları kendi istedikleri biçimde değiştirdiklerini iddia etmiştir.

Cevap : B) En bilinen eseri Gündelik Hayatın eleştirisidir.

23- İnsanların günlük hayat karşısında geliştirdikleri ve semboler olarak aktardıkları ve anlamlar bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) dil
B) kültürel alan
C) Kültür
D) Asabiye
E) Kimlik

Cevap : C) Kültür

24- Aşağıdakilerden hangisi Kritik Teori’nin üzerinde durduğu temel konulardan biri değildir?

A) Marxist Teorini’nin Kritiği
B) Pozitivizmin Kritiği
C) Modernitenin Kritiği
D) Evrenvel Ahlakın Kritiği
E) Kültürün Kritiği

Cevap : D) Evrenvel Ahlakın Kritiği

25- Aşağıdaki ifadelerden hangisi sembolik etkileşimcilerin düşünme kapasitesi ve etkileşim ile görüşünü yansıtmamaktadır?

A) İnsanlardaki düşünme kapasitesi genetik özelliklere göre şekillenir
B) İnsanlardaki düşünme kapasitesi sosyal etkileşimlere göre şekillenir
C) İnsanlar düşünme kapasitesine sahiptir
D) Sosyal etkileşimlerde insanlar kendi düşünme kapasitelerinin gelişmesini sağlayan sembolleri
ve anlamları öğrenirler
E) İnsanlar kendi kendileriyle etkileşim kurma yetenekleri vardır

Cevap : A) İnsanlardaki düşünme kapasitesi genetik özelliklere göre şekillenir

26- Aşağıdaki isimlerden hangisi sosyal alış veriş teorisi temsilcileridir?

A) Zymunt Bauman, Anthony Giddens
B) Anthony Giddens ve Ulrich Beck
C) Jean- François Lyotard ve Vilfredo Pareto
D) Robert Merton ve Daniell Bell
E) Peter M. Blau ve George Caspar Homans

Cevap : E) Peter M. Blau ve George Caspar Homans

27- Fenomenolojinin ilgi odağı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) Fenomonolojinin ilgi odağı fenomenlerin öz geçmişlerini araştırmaktadır.
B) Fenomenolojinin ilgi odağı ana akım sosyolojisinin sorgulama gereği duymadığı normalliği araştırmaktadır.
C) Fenomenolojinin ilgi odağı eleştirel Sosyolojinin kritiğini yapmaktır.
D) Fenomonolojinin ilgi odağı fenomenlerin tüketim toplumu üzerindeki etkisini araştırmaktır.
E) Fenomonolojinin ilgi odağı fenomen ve nomen arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Cevap : B) Fenomenolojinin ilgi odağı ana akım sosyolojisinin sorgulama gereği duymadığı normalliği araştırmaktadır.

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2021 Vize

28- Diyalektik teoriye göre bütün hareketin ve canlılığın temelini oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt yapının ust yapıyı etkilemesi
B) Maddenin atomlardan meydana gelmesi
C) Üst yapının alt yapıyı etkilemesi
D) Bütün şeylerin kendi içlerinde çelişkili olması.
E) Hayatın kendini gizleyebilen bir bilincinin olması

Cevap : D) Bütün şeylerin kendi içlerinde çelişkili olması.

29- Fenomenoloji’nin ilgi odağı aşşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) fenomenolojinin ilgi odağı, fenomenlerin öz geçmişlerinin araştırmak
B) fenomenolojinin ilgi odağı, ana akım, sosyolojisinin, sorgulama gereği duymadığı normalliği araştırmak
C) fenomenolojinin ilgi odağı, eleştirel sosyolojinin kritiğini yapmaktır
D) fenomenolojinin ilgi odağı, fenomenlerin tüketim toplumu ürerindeki etkisini araştırmaktır
E) fenomenolojinin ilgi odağı, fenomen ve nomen arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır

Cevap : B) fenomenolojinin ilgi odağı, ana akım, sosyolojisinin, sorgulama gereği duymadığı normalliği araştırmak

30- Aşağıdaki sosyologlardan hangisi çatışma teorisinin temsilcilerinden biri değildir?

A) Karl Marx
B) Vilfredo pareto
C) Don Martindale
D) Robert ezra park
E) İbni Haldun

Cevap : C) Don Martindale

31- Fenomenolojik sosyolojiye “Şeylere dönelim yeniden.” Çağrısıyla en önemli katkısını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edmund Husserl
B) George Homans
C) Martin Jay
D) Erving Goffman
E) Kingsley Davis

Cevap : A) Edmund Husserl

32- Toplumu bireysel eylemlerin toplamının çok daha ötesinde bir şeydir ve bireylerin toplamından farklı ve güçlü bir toplumsal yapılanmadır, şeklinde tanımlayan ve toplumun birey olarak kişinin üzerinde önceliğe sahip olduğunu öne süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pierre Bourdiev
B) Jürgen Habermas
C) Emile Durkheim
D) George Ritzer
E) Antony Giddens

Cevap : C) Emile Durkheim

33- Aşağıda isimleri verilen eserlerden hangisi Edmund Husserl’e ait değildir?

A) Felsefenin sefaleti
B) Kesin bilim olarak felsefe
C) Bunalım
D) Avrupa insanlığının krizi ve felsefesi
E) Fenomenoloji üzerine beş der

Cevap : A) Felsefenin sefaleti

34- Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimci teori’nin temel konularından biri değildir?

A) Aksiyon ve etkileşim
B) Düşünce kapasitesi
C) Bilinç altı
D) Anlamları ve sembolleri öğrenme
E) Düşünme ve etkileşim

Cevap : C) Bilinç altı

35- Aynı zamanda bir caz sanatçısı olan Howard S.Becker 1960’lı yılların cazkulüplerindeki marihuana tüketimi pratikleri üzerinden sapkınlık meselesi maharet ve yetkinlikle tartıştığı etiketleme kuramının en itibarlı kurucu saha araştırmalarından biri kabul edilen eserin adı nedir?

A) Damga
B) Dışardakiler
C) Vitrin
D) 46. koğuş
E) İçerdekiler

Cevap : B) Dışardakiler

36- Aşağıdaki sosyolojik yaklaşımlardan hangisine göre sapkın davranış doğuştan getirilen bir durumdur?

A) Ana akım sosyolojik yaklaşım
B) eleştirel yaklaşım
C) kritik yaklaşım
D) post-modern-sosyolojik yaklaşım
E) hümanisttik yaklaşım

Cevap : A) Ana akım sosyolojik yaklaşım

37- Pierre Bourdieu’nün sosyal dünyanın yapılarının içselleştirilmesinin bir ürünüdür. Bu bakımdan içselleştirilmiş sosyal yapı olarak düşünülenilir şeklinde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) sermaye
B) konsensüs
C) habitus
D) endemik
D) asabiye

Cevap : C) habitus

38- Aşağıdaki sosyolojik yaklaşımlardan hangisi fiziki dünyanın asla değişmeyen ve bütün insanlar için aynı olan gerçek bir dünya olmadığını savunur?

A) Damgalama teorisi
B) Fenomenoloji
C) Marksist teori
D) Sembolik etkileşim
E) Post modern sosyal teori

Cevap : B) fenomenoloji

39- Aşağıdaki verilen gündelik ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Gündelik hayatın göz ardı edilmesinin nedeni onun karmaşık aşırı standartlaşmış bir tarzda işleyen özelliğidir
B) Gündelik hayata olan ilgi 19. Yüzyılın sonunda ve 20. Yüzyılın basında artmaya başlamıştır
C) Gelişi güzel işliyor izlenimi veren gündelik hayatın aslında kendisini yok zannettirecek kadar gizleyebilmiş bir bilincin varlığıdır
D) Gündelik kelimesi genelde tekrar edip duran ve bir yönüyle de sıradan ve basit işleyen hayatı çağrıştırır
E) Gündelik hayat sosyal gerçekliğim inşa edildiği bir alandır

Cevap : A) Gündelik hayatın göz ardı edilmesinin nedeni onun karmaşık aşırı standartlaşmış bir tarzda işleyen özelliğidir

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2021 Vize

Auzef Sosyoloji Telegram Sosyoloji

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 2021 Vize

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: