SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Çıkması Muhtemel Sorular

#1. Aşağıdakilerden hangisi hem hayat hem hayat dışı sigorta şirketlerinin kesebildiği poliçe türüdür?

#2. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

c) Sarf

Segem 2023 Haziran sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

Döviz mübadele işlemleri, İslam hukuku (muamelat fıkhı) açısından genellikle “Sarf” veya “Sarf Akdi” olarak isimlendirilir. Sarf, bir tür para veya döviz değişim anlaşmasıdır ve İslam hukukuna göre bazı şartlara tabi tutulabilir. Bu tür anlaşmaların İslam hukukuna uygun olması için riba (faiz) içermemesi ve spekülasyon gibi haram pratikleri içermemesi gerekebilir. İslam hukuku, döviz mübadele işlemleri konusunda bazı sınırlamalar getirebilir ve bu işlemlerin faizsiz ve adaletli bir şekilde yapılmasını teşvik eder.

#3. Eksik sigorta nedir?

#4. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?

Cevap : A  ( Bu tarz soruların cevapları zaman içinde değişebilmektedir, bunu da cevabı değişmiş olabilir.)

#5. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

D) Sigorta Teknik Personel

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Yurtdışında araçla kazaya neden olunması durumunda 3.şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

Yeşil Kart Trafik Sigortası Nedir?

“Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigortası” olarak da bilinen Yeşil Kart Trafik Sigortası, gidilen her ülkede yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Yeşil kart sistemine dahil ülkelere yapılan seyahatlerde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın haklarını güvence altına almaya yarar. Uluslararası niteliğe sahip sigorta, yeşil renklidir ve tek formattadır.

#7. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?

c) 15 iş günü

ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş iş günü içinde
ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.
Bu değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya kaydedilir.

#8. Aşağıdakilerden hangi Bireysel Emeklilik Sisteminin kısaltılmasıdır?

#9. Sigorta acentelerinin, asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malarlıklarının en az yüzde kaçı nakit, meduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir uatırım araçlarından olması gerekir?

d) Yüzde 50

 

#10. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

a) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar

Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar, her yılın Şubat ayı sonuna kadar acentelik faaliyeti yürütülen birimleri ile teknik personele ilişkin bilgileri TOBB’a bildirir.

 

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

Aşkın Sigorta; poliçede belirtilen bedelin, sigortalı malın gerçek değerinin üzerinde olması durumudur.

Hasar olması durumunda, poliçede belirtilen yükse teminat değil; sigortalı malın gerçek değeri üzerinden tazminat ödenir, aradaki prim farkı sigora ettirene iade edilir.

Örnek: Yangın olması durumunda evdeki tüm eşyaların gerçek değerinin 50.000 TL, poliçede gösterilen değer 100.000 TL, tüm eşyaların yanması durumunda, 100.000 değil 50.000 TL hasar ödenir,

Poliçedeki 100.000 TL üzerinden hesaplanan prim, 50.000 TL üzerinden tekrar hesaplanıp aradaki prim farkı sigorta ettirene bir zeyilname ile iade edilir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sigortası değildir?

İşveren Mali Sorumluluk

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik işverene düşen sorumluluklar için teminat sağlar.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Sigortalı kusuru sonucunda üçüncü şahısların vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar için teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Kusurlu ürün ya da hizmet satışından kaynaklanan bir olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar nedeniyle üçüncü şahıslardan tarafından firmana gelebilecek tazminat taleplerini karşılar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İş faaliyetleri sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına alır.

#13. EMTEA NAKLİYAT Sigortası, sigortalı malların olası zararlarını kapsar. EMTEA NAKLİYAT Sigortası kapsamı dikkate alındığında, aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu sigortanın kapsamı dışındadır? - I- Sigoralı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak vehayut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller - II- Geminin sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından - III- Malın denize atılmasından - IV- Yangından, inflaktan

Cevap : c) Yalnız III

I- Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak ve ya kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller:

Bu tip olaylar genellikle nakliyat sigortası kapsamına dahildir. Bu nedenle seçenek 1 kapsam içindedir.

III- Geminin sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından:

Bu da nakliyat sigortasının tipik kapsamına giren bir durumdur. Bu nedenle seçenek 2 de kapsam içindedir.
III- Malın denize atılmasından:

Bu durum, nakliyat sigortasının olağan kapsamına dahil edilmeyebilir çünkü bu tip olaylar genellikle kasıtlı zararlar veya kusurlar sonucu meydana gelir. Dolayısıyla, seçenek 3 kapsam dışındadır.

IV- Yangından, inflaktan: Bu tür olaylar genellikle nakliyat sigortasının kapsamına dahil edilir. Bu nedenle seçenek 4 de kapsam içindedir.

#14. Ülkemizde mal ve sorumluluk sigortaları üretimi yapan bir sigorta şirketi yasal olarak hangi sigortanın üretimini yapamaz ?

#15. Fethi Bey, konutunu 100.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Perihan Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Fethi Bey’in parke ve mutfak dolabında 8.000 TL. hasara neden olmuştur. Sigorta şirketince Fethi bey’e ödeme yapılır mı?

B Fethi Bey’e ödeme yapılır. Perihan Hanım’dan talep edilir.

 

Sigorta şirketi Fethi Bey’in hasarını ödedikten sonra, Perihan Hanım’dan talep edebilir.

Bu haksız zenginleşmeyi de önler, yani Fethi Bey’in hem sigortadan hemde Perihan Hanım’dan talep etmesini de engeller

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

#17. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

Sigorta hakemi: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında
sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişi

#18. Halefiyet prensibiyle aşağıda sayılanlardan hangisi amaçlanmaktadır?

#19. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi bir tazminat sigortası türü değildir?

Zarar Sigortaları ve Meblağ Sigortaları

Sigorta sözleşmesinde güvence altına alman rizikonun meydana getirdiği zararın tazmin edileceği öngörülmüşse, bu sigortalar “zarar sigortalan” veya “tazminat sigortalan” olarak adlandınlır[1]. Örneğin yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, deprem, dolu veya hastalık sigortası bu grupta yer alır. Zarar sigortalarında, sigortacının tazminat ödeme

yükümlülüğünün doğabilmesi için rizikonun gerçekleşip yetmez; aynı zamanda bu riziko sonucunda sigorta ko|M menfaatin bir zarara uğramış olması da gerekir. Örneğin deprem sigortası yaptırılmış bir konut, meydana gegj depremde herhangi bir hasara uğramamışsa sigorta ettirenin sigorta şirketinden herhangi bir tazminat talep hakkı- olmayacaktır. Zarar sigortalarının ikinci bir özelliği de, bu tiir sigortalarda, sigorta konusu menfaatte meydana gelen gerçek zararın tazminat olarak ödenmesidir. Kasko sigortası yapılmış bir araç trafik kazası yapar ve üç bin TL zarara uğrarsa sigorta şirketi bu tutarı ödemekle yükümlü olur. Poliçede yazılı olan limiti aşan zararlar bakımından ise sigorta şirketi tarafından sadece bu limit ödenir.

Meblağ sigortalarında ise, tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması için rizikonun gerçekleşmesi yeterlidir, zarar sigortalarından farklı olarak rizikonun mutlaka bir zarara neden olması aranmaz. Diğer bir deyişle, meblağ sigortaları, bir zararla bağlantı olmaksızın sigortacının sözleşmede öngörülen toplu parayı rizikonun gerçekleşmesi üzerine hak sahibine ödemesi esasına dayanan sigortalardır. Hayat sigortalan ile ferdi kaza sigortaları, meblağ sigortalama örnek teşkil eder. Meblağ sigortalarında rizikonun zarar verici nitelik taşıması (ferdi kaza sigortası dışında) gerekmediğinden hiç zarara yol açmayan bir olayın da sigorta teminatı kapsamına alınması mümkündür. Belirli bir tarihe kadar hayatta kalma şartına bağlı hayat sigortalarında riziko, kişinin poliçede yazılı tarihte hayatta olmasıdır, bu tarihin gelmesiyle sigorta şirketinin tazminat ödeme yükümlülüğü doğar. Ayrıca, meblağ sigortalarında, sigortacının ödeyeceği tazminat miktarı, zarar miktarına bakılmaksızın poliçede gösterilen tutardan (veya bu tutarın belirli bir yüzdesinden) ibarettir. Örneğin, otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesinde, ölüm hâlinde on bin TL tazminat ödeneceği öngörülmüşse, kazada ölen kişilenfl yakmlarına ölen kişinin malî durumuna bakılmaksızın bu tutar ödenir. Buna karşılık, kazada kişinin sağ elini kaybetmesi hâlinde poliçede yazılı meblağın P’sini n ödeneceği

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

Cevap : Beyoğlu Yangını

fix sorudur, nerdeyse her sınvada bunu sorarlar

Beyoğlu Yangını, 1870 yılında İstanbul’un Beyoğlu semtinde meydana gelen büyük bir yangındır. Bu yangın, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki İstanbul’un önemli bir olaylarından biridir ve tarihi bir döneme işaret eder.

İşte Beyoğlu Yangını hakkında bazı temel bilgiler:

1- Tarih ve Yer: Beyoğlu Yangını, 5-6 Eylül 1870 tarihlerinde Beyoğlu semtinde gerçekleşti. Beyoğlu, o dönemde İstanbul’un ticaret, eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olarak biliniyordu.

2- Yangının Büyüklüğü: Beyoğlu Yangını, oldukça büyük bir yangındı ve geniş bir alanı etkiledi. Yangın, çevredeki binaları ve işletmeleri tahrip etti.

3- Yangının Sebepleri: Yangının çıkış nedeni kesin olarak bilinmese de, o dönemde İstanbul’da sık sık görülen yangınlarla benzer şekilde, ahşap binaların yoğunluğu ve yangına dayanıksız yapı malzemeleri nedeniyle hızla yayıldığı düşünülüyor.

4- Sonuçları: Beyoğlu Yangını, büyük maddi hasara neden oldu ve çevredeki binaların birçoğunu tahrip etti. Yangın, İstanbul’un o dönemdeki yangın söndürme kapasitesinin yetersizliğini de gösterdi.

Beyoğlu Yangını, o dönemin kaynaklarına göre büyük bir trajedi olarak kabul edilir ve yangın sonrası İstanbul’da yangın güvenliği önlemleri ve inşaat standartları üzerine daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiği farkındalığını artırmış olabilir. Yangın, aynı zamanda dönemin ressamları tarafından çizilen tablolarla da belgelenmiştir ve bu tablolar, o dönemin İstanbul’unun görüntüsünü yakalamak için önemli tarihi kaynaklardır.

#22. Ferdi kaza sigortası olan Ali Bey kalp krizi geçirdikten sonra dengesini kaybedip balkondan düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Ali Bey’in eşi hayattadır. Sigorta poliçesinin lehdarı 9 yaşındaki kızıdır. Bu örnek olay kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Buradaki olayda, bir Kaza/Ferdi Kaza söz konusu değildir. Hayat Sigrotası teminatı kapsamında değerlendirilecek olan kalp kirizi sonrası meydana gelen olay ancak Hayt sigortası kapsamında değerlendirilebilir.

YAKIN SEBEP:

Bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve hakim sebeptir. İlk veya son sebep olabildiği gibi ikisi de olmayabilir. Yakın sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik, hasarın oluşumuna etki ya da katkıda bulunmasının ötesinde tek başına belirleyici olmasıdır.Bazı hasarların meydana gelmesine tek bir olay neden olabilmektedir ve bu olay, doğal olarak, hasarın yakın sebebidir.

#23. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

Cevap : C) Lehdar

Segem 2022 Kasım sorusu

LEHTAR:

Sigortadan faydalanan kişidir. Sigorta sözleşmesine doğrudan taraf olabildiği gibi, sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma konumunu elde edebilir.

#24. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için gerekli olan sermaye tutarı ne kadardır?

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

Bu tarz soruların cevabı zaman içinde değişebilir -2021

#25. Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 60.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Murat Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Poliçedeki teminat tutarı / sigortalı mal gerçek bedeli* hasar tutarı

50.000/100.000*60.000= 1/2*60.000 = 30.000 TL

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

Mühendislik Sigortaları:

Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Sigortası
Montaj Tüm Riskler Sigortası

#27. Ahmet Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 100.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 200.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 120.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Ahmet Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Poliçedeki teminat / Sigortalı ma gerçek bedeli * gerçekleşen hasar tutarı

yani 100.000/200.000 *120.000

1/2 *120.000 = 60.000

#28. Ex-Gratia ne demektir?

LÜTUF ÖDEMESİ (EX GRATIA):

Sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir. Lütuf ödemesi hasarın tamamı veya bir kısmı için yapılabilir. Sigorta şirketinin, kendi
sigortalıları ile içinde bulunduğu iyi ilişkilerini veya ticari itibarını koruma düşüncesi, lütuf ödemesinin nedenleri arasında gösterilebilir. Bu tür ödemelerin önemli bir sonucu, rücu imkânını ortadan kaldırmasıdır.

#29. Sigorta tarafından teminat altına alınması istenen olayın sigortalıya zarar verme ihtimali nedir?

A) Risk

 

Soru Risk/Riziko nedir şeklinde de sorulabilir.

– Zarara yol açan / zarar erme kapasitesi olan kişi, nesne, olay
Ya da
– Bir tehtidin bir kıymette zarar oluşturma olasılı
şeklinde şıklarda geçen seçeneği seçebilirsiniz

 

 

#30. Daha önce sigorta ettirilmiş riskin belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesine ne ad verilir?

Reasürans Uygulamaları

Reasürans, sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmını ve bazı durumlarda tamamını diğer bir sigortacıya devredilmesine verilen isimdir. Sigortacının iş kabul kapasitesi ve esnekliğinin artması; olası riskin kontrol altında tutulmasına da olanak sağlar. Reasürans sayesinde sigorta firmaları kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere de teminat verebilir. Böylelikle büyük risklerin etkileri bölünür.

 

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.

Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

#32. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

 

Katılım emeklilik fonları, İslam’a uygun yatırım prensiplerine dayalı olarak yatırım yaparlar. İslam’a göre domuz eti tüketimi, alkollü içeceklerin üretimi ve faizli işlemlere girmek haram kabul edilir. Bu nedenle, katılım emeklilik fonları genellikle bu tür işletmelere yatırım yapmaktan kaçınırlar.

Buna göre, verilen seçenekler arasında a) Domuz çiftliği, c) Alkollü içecek fabrikası ve d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası, katılım emeklilik fonları için uygun olmayan yatırım seçenekleridir.

Bira fabrikası (b), alkollü içeceklere yönelik bir iş olduğundan ve İslam’a göre alkollü içecekler haram kabul edildiğinden, katılım emeklilik fonları için uygun bir yatırım seçeneği değildir.

Doğru seçenek, d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikasıdır. Çünkü İslam’a göre faizli işlemlere girmemek önemlidir ve faizsiz işletmeler katılım emeklilik fonları için uygun yatırım seçenekleridir.

#33. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin her şube için gerkli sermaye tutarı ne kadardır?

Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

Bu tarz soruların cevabı zaman içinde değişebilir – 2021

#34. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi, katılım esaslı şirketlerden gelen prim tutarları ile finansal varlıkları ayrı bir havuzda katılım hesabına göre yönetilir?

d) Hepsi

 

Katılım esaslı sigorta şirketlerinde genellikle katılım esasına uygun olarak yönetilen bir havuz veya hesap bulunur ve bu hesap, müşterilerin katılım esasına göre ödediği primleri ve bu primlerin getirilerini içerir. Katılım esaslı sigorta, İslam’a uygun finansal prensiplere dayalıdır ve bu havuzlar, İslami finans kurallarına göre yönetilir.

Kasım 2022 ve Haziran 2023 te tekrar sorulmuş.

#35. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?

2022 Kasım, 2021 Eylül Sorusu

A) 50.000 TL (daha önce 25.000 idi)

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

#37. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Sigorta poliçesinin üzerinde sigortanın konusunu yazmaya gerek yoktur.

 

Segem 2022 Kasım Soruları

ve

2023 Haziran Sorusu

#38. Sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olmasıdır. Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.

b) Eksik Sigorta

#39. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir?

RİSK YÖNETİMİ:

Bir işletmenin mal varlığını veya kazanç sağlama yeteneğini tehdit eden tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve ekonomik olarak kontrol edilmesi ve denetim altına alınması sürecidir.

#40. Sigortalının, hasarın meydana gelmesinden sonra sigortalı değilmişçesine hareket ederek zararın azaltılmasında gerekli önlemleri alarak yardımcı olması sigortacılığın hangi temel prensibi gereğidir?

İYİ NİYET:

Bir sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ile sigortalıdır. Sigorta şirketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan şey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir ve karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumundadır. Diğer taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kişi de, kendi ihtiyaçlarına yönelik ürünü belirlemede sigortacının vermiş olduğu teknik bilgiye güvenmek durumundadır. Sigorta sözleşmesinin oluşturulması aşamasında her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan birinin iyi niyetli olmaması nedeniyle karşı tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, karşı yanıltmak ve istemediği bir sözleşmeye girmesini sağlamaktır ve iyi niyet prensibinin ihlali, karşı tarafa sözleşmenin feshi hakkını vermektedir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Segem 2022 Kasım sorusu

#42. İlk sigorta şirketi hangi ülkede kurulmuştur?

B) İtalya

 

İlk sigorta şirketi 1424 Yılında Cenova’da kuruldu

#43. Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli olarak, taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan özel şartlar için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?

KLOZ:

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

#44. I TRAMER II SAGMER III HAYMER IV HATMER Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin alt merkezidir?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin Alt Merkezleri:

Alt merkezler faaliyetlerini Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği kapsamında yürütürler.

TRAMER – Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçe kayırlarının tutulduğu sürekli güncelenen bir veri tabanıdır. Tüm sigorta şirketlerinin trafik sigortasına ilişkin hasar verilerini alır ve sigorta kayıtlarıyla ilişkilendirir. Sigorta verilerini, sigortalılık oranlarını ve hasar verilerini bilgi raporlarına dönüştürür ve kamuoyunun bilgisine sunar. Yekili kullanıcıların konu ile ilgili tüm bilgi ihtiyacını doğru bir şekilde karşılar.

SAGMER – Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi

Sağlık sigortaları ile ilgili her türlü bilginin izlendiği merkezdir. Ne kadar sağlık sigortası poliçesi satıldığı, hangi illerde satıldığı, üretilen prim miktarı ve bunun karşılığında yapılan ödemelerin tutarı gibi istatistikleri tutar. Sağlıkla ilgili tüm birimlerle bu bilgileri paylaşır.

HAYMER – Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi

Hayat sigortaları ile ilgili tüm verilerin takibini yapar.
Yıllık hayat sigortası ile siz yokken bile sevdiklerinizin güvende olmasını sağlayın!

HATMER – Hasar Takip ve Gözetim Merkezi

Zorunlu sigortalar da dahil yangın, nakliyat, mühendislik gibi hemen hemen tüm elementer branşlardaki hasarların takibini yapar.

#45. Fırtına, ahşap binanın çatı duvarını yıkmış, çöken duvar, binanın elektrik kablolarını koparmış, kopan elektrik kablolarının ise kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkarması nedeniyle ahşap binada yangın meydana gelmiştir. İtfaiyenin yangını söndürmek ve komşu binaların yanmasını önlemek amacıyla sıktığı su, evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olmuştur. Bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Fırtına

YAKIN SEBEP:

Bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve hakim sebeptir. İlk veya son sebep olabildiği gibi ikisi de olmayabilir. Yakın sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik, hasarın oluşumuna etki ya da katkıda bulunmasının ötesinde tek başına belirleyici olmasıdır.Bazı hasarların meydana gelmesine tek bir olay neden olabilmektedir ve bu olay, doğal olarak, hasarın yakın sebebidir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Zorunlu deprem sigortası için kurulan kurumun adı nedir?

#47. Bir kişinin karşılıksız olarak mülkiyetinde olan bir malı başka bir kişiye vermesi (bağışlaması) hangi sözleşme türü kapsamına girmektedir?

c) Hibe

#48. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehtar kimdir?

#49. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

b) 5 iş günü

Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

#50. I. Emniyet II. Risk Yönetimi III. Güven IV. Ürün Kalitesini arttırma Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerindendir?

C) I-II-III

 

Sigorta sistemi değişik önemlere sahip birçok ekonomik ve sosyal işlevi yerine getirmektedir. Bunları şöyle özetlenebilir:
– Fertlere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta öngörülebilirlik ve emniyet sağlar.
– Kredi teminine yardım eder.
– Tasarrufu geliştirir, sermaye oluşumuna katkı sağlar.
– Toplumda huzur ve güven tesis eder, dayanışmayı sağlar.
– Uluslararası ilişkileri geliştirir.
– Finansal istikrarı artırır.
– Girişimcileri ve ticareti destekler, iş sürekliliği sağlar.
– Sosyal güvenlik programlarının üzerindeki baskıyı hafifletir.
– Risklerin daha etkin yönetilmesini sağlar.
– Finansal sistemin etkinliğini artırır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

c) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

#52. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

#53. Eksik sigorta nedir?

A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

 

Sigorta bedelini, sigortalı malını gerçek değerinden daha düşük tutarsanız,

Hasarın olması durumunda eksik ödeme alrısınız.

Hasar oluşması durumunda hesaplanacak Tazminat:

Poliçedeki Teminat/ Gerçek Bedel * gerçekleşen hasar

Örneğin:

100.000 TL değerinde eşyanız olan evinizi 50.000 TL yangına karşı sigortalattınız.

ve 20.000 TL değerinde hasarınız var.

Alacağınız hasar ödemesi  50.000/100.000* 20.000 dir, yani 1/2*20.000= 10.000 TL

 

 

 

#54. Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

#55. 1925 yılında İş Bankası tarafından ……….. Sigorta Şirketi kurulmuştur. Yukarıdaki paragrafta boşluğa ne gelmelidir?

Cevap : e) Anadolu

1918’de ilk defa Türk kanunlarına göre “İttihadı Millî” sigorta şirketi kuruldu. Sigortacılığımızdaki asıl gelişme, Cumhuriyetimizin ilanından sonra başlamış ve 1925 yılında İş Bankası tarafından Anadolu Sigorta Şirketi kurulmuştur.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#56. Sigotracılık kavramı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

B) İtalya

 

Sigotracılık kavramı ilk olarak deniz ticaretinde en ileride bulunan italyada ortaya çıktı.

#57. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

#58. Ahmet Bey, balık tutmak amacıyla kendisine ait teknesiyle göle açılmıştır. Balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben göle düşmüştür. Diğer teknelerden olayı gören kişilerin yardımıyla Ahmet Bey’in cesedi sudan çıkarılmıştır. Ahmet Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talebinde bulunmuşlardır. Ahmet Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?

Kalp grizi keçirmesi Hayat Sigortası teminatı kapsamında değierlenidrilir. Tekneden düşüp boğulmasına sebep olan  kalp krizi olduğu için Ferdi Kaza teminatı kapsamına girmez.

#59. İlk sigorta poliçesinin kesildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

B) İtalya

İlk sigorta poliçesi 13 Ekim 1347 yani 14.yy’da İtalya’dan Mayorka’ya hareket eden Santa Clara Gemisinin yükünü teminat altına almak amacıyla düzenlenmiştir.

İlk sigorta şirketinin de yine 1424 yılında İtalya’da Cenova’da kurulmuş olması, bize Akdeniz’in ticaret ve sigorta alanlarında öncü olduğunu göstermektedir.
İlk sigorta poliçesinin 1347 yılında İtalya’nın Cenova limanından hareket eden “Santa Clara” adlı geminin taşıdığı yükü sigortalamak için kesildiğini görmekteyiz.

 

#60. İyi niyet kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminatı ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir?

C) 300,000 TL

Bu tarz soruların cavpları zaman için değişebilir; sınava gireceğiniz yıl için bu tutarlar değişebilir.

Segem Kasım 2022 Sorusu

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#61. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır?

SEDAN:

Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkettir.

#62. Sigorta sözleşmesi akdetme ve/veya prim tahsil etme yetkisi kime aittir?

#63. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

 

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

-Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
-Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
-Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

-Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
-Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
-Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,
için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

 

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

-9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
-Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
-Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
-Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
-Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, -harap veya metruk binalar.”

#64. “…….” yıllarında Babil'de kervan tüccarlarına borç veren sermayedarların kervanların soyulması halinde borçlarını sildiklerini yani bir nev'i sigorta uygulaması yaptıklarını araştırmacılar ifade etmektedirler.” Yukarıdaki paragraftaki boşluğa hangisi gelmelidir?

Cevap : c) M.Ö. 2250

MÖ 2250 yıllarında Babil’de kervan tüccarlarına borç veren sermayedarların kervanların soyulması hâlinde borçlarını sildiklerini yani bir nevi sigorta uygulaması yaptıklarını araştırmacılar ifade etmektedirler.

#65. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

D) 15 iş günü

Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#66. İki yıllık yüksekokul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

TEKNİK PERSONEL için deneyim süreleri;

– 4 yıllık (Lisans)üniversite mezınları (DENEYİM GEREKMİYOR.)
ve
-2 yıllık (önlisans) SİGORACILIK mezunları (DENEYİM GEREKMİYOR.)

-2 yıllık (Önlisans) DİĞER mezunlar (6 ay)

-Sigortacılık ile ilgili LİSE mezunları (6 AY)
-Lise mezunları (sigortacılıkla ilgili olmayan bölümler) 1 Yıl

#67. Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta Ettiren

Sigorta ettiren aynı zamanda sigortalı da olabilir,

 

Bu kişi, sigorta poliçesini satın alır ve prim öder. Sigorta poliçesi sahibi, poliçenin hak sahibidir ve sigortacıya prim ödemekle yükümlüdür. Sigorta poliçesinin teminatlarına, koşullarına ve sürelerine karar verme yetkisi de genellikle sigorta poliçesi sahibine aittir.

#68. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Cevap : c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

 

Segem 2022 Kasım sorusu

2023 Haziran Sorusu

#69. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

Tekrar Dene

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

telegram SEGEM Segem ÇIKMIŞ SORULAR

Segem – Çıkması Muhtemel Sorular

Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021

Segem – Çıkması Muhtemel Sorular

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: