Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Vize

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Vize

Okul Öncesi Eğitim Programları - 1 2021 Vize

1- Aşağıdakilerden hangisi psikomotor alana yönelik hazırlanan programlarda dikkat edilmesi gereken temel ilkelerdendir?

A) Isınma hareketleri okul öncesi için gerekli olmadığından doğrudan ana hareketlerle başlamak
B) Hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış psikomotor deneyimler sunmak
C) Taklide hareketleri önlemek için hareketleri göstermeden yalnızca sözel yönergeler vermek
D) Hareket etkinliklerinde daha çok büyük-motor becerilere odaklanmak
E) Çocuklardan hareketleri kısa zamanda yapmalarını beklemek

Cevap : B) Hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış psikomotor deneyimler sunmak

2- Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecini etkileyen çocukla ilgili faktörlerden değildir?

A) Çocukların ilgi ve merakları
B) Çocukların ailevi ve kültürel ortamları
C) Çocukların gelişimsel durumları
D) Çocukların öğrenme stilleri
E) Çocukların yaşı

Cevap : B) Çocukların ailevi ve kültürel ortamları

3- I. iç ve dış mekanlarda motor beceri gerektiren oyun fırsatı sunmak
II. Taklidi hareketler yapılmasını engellemek amacıyla hareketlere model olmamak
III. Psikomotor beceriler için mekan ve materyal sunmak
IV. Psikomotor becerilere yönelik planlı etkinlikler düzenlemek
V. Psikomotor becerilere yönelik yapılandırılmamış doğal oyun faaliyetleri sunmak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri psikomotor gelişim alanına yönelik hazırlanan programlarda eğitimcilerin rollerindendir?

A) I, II, III ve IV
B) I, III
C) I, II ve III
D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

Cevap : D) I, III, IV ve V

4- Aşağıdakilerden hangisi, psikomotor alana yönelik hazırlanan bir program kapsamında çevre/ortam düzenleme ilkelerinden değildir?

A) Fiziksel mekåni oyun ve motor becerileri destekleyecek nitelikte düzenlemek
B) Ortam ve materyalleri çocukların aile kültürlerine, geleneklerine uygun şekilde tasarlamak
C) Çocukların açısından yalnızca bahçeyi motor faaliyetlere uygun şekilde düzenlemek
D) Motor becerileri destekleyecek nitelikte materyaller bulundurmak
E) Oyun alanlarında bulunan araç gereçleri güvenlik açısından sık sık denetlemek

Cevap : C) Çocukların açısından yalnızca bahçeyi motor faaliyetlere uygun şekilde düzenlemek

5- Bir öğretmen sınıfa, çeşitli boyutlarda mıknatıslar, demir, bakır ve alüminyum materyaller getirmiştir. Çocukların bu materyalleri incelemelerini ve keşfetmelerini teşvik etmek uzere materyalleri büyük grup zamanında tanıtmıştır. Buna göre, bu öğretmen, fen ve doğa programı kapsamında öncelikle hangi alana yönelik program geliştirmektedir?

A) Fiziksel bilim
B) Sorgulama ve araştırma bilim
C) Dünya ve uzaybilimi
D) Yaşama bilimi
E) Ekoloji bilimi

Cevap : A) Fiziksel bilim

6- Okuryazarlığın beş genel evresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üçüncü evre okuma ve yazmaya başlama aşamasıdır ve bu evrede çocuklar akıcı bir şekilde okumayı kavramışlardır.
B) ilk evre erken kendiliğinden gelişen okuryazarlık evresi olarak adlandırılmaktadır.
C) Dördüncü akici okumaya başlarlar.
D) ve son evre ve yazma evresidir.
E) ikinci evrede çocuk kendiliğinden gelişen okuryazarlık evresindedir ve harfleri biçimsel olarak yazabilir.

Cevap : A) Üçüncü evre okuma ve yazmaya başlama aşamasıdır ve bu evrede çocuklar akıcı bir şekilde okumayı kavramışlardır.

7- “İyi ve kötü sağlığı, sağlık ve sağlıksız besinleri ve bir durumun güvenli olup olmadığını ayırt etme” becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim programı öncelikle hangi gelişim alanına yönelik olarak geliştirilmiş olabilir?

A) Fiziksel / psikomotor gelişim
b) Duygusal gelişim
C) Bilişsel gelişim
D) Sosyal gelişim
E) Dil gelişimi

Cevap : A) Fiziksel / psikomotor gelişim

8- Aşağıdakilerden hangisi sosyal duygusal gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcilerin planlama yaptığı hususlardan değildir?

A) Rutin ve günlük akışın belirlenmesi
B) Kişisel özellikleri düzenlenmesi
C) Hareketli oyun etkinliklerinin yapılması
D) Sınıf ortamının düzenlenmesi
E) Sınıf kurallarının ve beklentilerin oluşturulması

Cevap : C) Hareketli oyun etkinliklerinin yapılması

9- Aşağıdakilerden hangisi sosyal-duygusal gelişime yönelik hazırlanan programlarda duygusal becerilerle ilgili hedeflerdendir?

A) İlişki kurma
B) Çatışma çözme
C) Duygular ve sosyal davranışlar arasındaki ilişkiyi fark etme
D) işbirliği kurma
E) Sosyal etkileşimin temellerini anlama

Cevap : C) Duygular ve sosyal davranışlar arasındaki ilişkiyi fark etme

10- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcilerin rol ve görevlerinden değildir?

A) Bilişsel uyaranlar açısından zengin bir ortam oluşturmak
B) Bilişsel deneyimleri gündelik rutinle birleştirmek
C) Bilişi destekleyecek gerçek deneyimler sunmak
D) Küçük grup ya da büyük grup etkinlikleri planlamak
E) Bilişsel kavramları detaylıca anlatmak ve ders vermek

Cevap : E) Bilişsel kavramları detaylıca anlatmak ve ders vermek

11- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programının cevap aradığı “ne zaman öğrenilmeli?” sorusuna cevap arayan yaklaşımlardandır?

A) Statik yaklaşım
B) Kronolojik yaklaşım
C) Zamansal yaklaşım
D) Programlama yaklaşımı
E) Normatif yaklaşım

Cevap : D) Programlama yaklaşımı

12- Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitimcilerinin program geliştirme sürecinde uyması gereken etik ilkelerden değildir?

A) Aileler, çocuklar ve meslektaşların çeşitliliğine saygı göstermek
B) Her bireyin onuru, değeri ve eşsizliğine saygı göstermek
C) Çocuğun nasıl öğrendiği ve geliştiği bilgisini tüm çalışmaların temeli haline getirmek
D) Her çocukta yapabilirim hissiyatını uyandırmak
E) Fiziksel aktivite ve oyunu gün boyunca etkinliklerin içerisine entegre etmek

Cevap : E) Fiziksel aktivite ve oyunu gün boyunca etkinliklerin içerisine entegre etmek

13- Eğitim programlarında “bireyleri niçin eğitiyoruz?” sorusunu cevaplayan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aile katılımı
B) Değerlendirme
C) Amaçlar/Hedefler/Kazanımlar
D) Eğitim ortamı
E) Yöntem ve teknikler

Cevap : C) Amaçlar/Hedefler/Kazanımlar

14- Aşağıdakilerden hangisi 0-8 yaş çocuklarına yönelik geliştirilen sanat programlarında göz önünde bulundurulan ilkelerden değildir?

A) Çocuklara, daha çok yapılandırılmış sanat deneyimleri ve küçük-grup etkinlikleri sunulmalıdır.
B) Çocuklara sanat materyallerini keşfetmeleri ve sanat deneyimleri için zaman verilmelidir.
C) Çocukların farklı becerilerine, ilgi alanlarına, fikirlere, kültürel deneyimlerine kıymet verilmelidir.
D) Çocukları dikkatle gözleyen, dinleyen ve değerlendirmelerde bulunan duyarlı öğretmenler bulunmalıdır.
E) Çocukları öğrenmeye, araştırmaya, duyusal keşiflere davet eden zengin materyal çeşitliliğine sahip ortamlar tasarlanmalıdır.

Cevap : A) Çocuklara, daha çok yapılandırılmış sanat deneyimleri ve küçük-grup etkinlikleri sunulmalıdır.

15- Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel gelişime yönelik hazırlanan matematik programlarında geliştirilmesi hedeflenen becerilerden değildir?

A) Sayma
B) Ölçme
C) iletişim
D) Konum belirleme
E) Geometrik şekillerin özelliklerini analiz etme

Cevap : C) iletişim

16- Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitim kurumlarında eğitimcilerin rol ve görevlerinden biri değildir?

A) Gerçek yaşamla ilgili duyusal ve ilginç öğrenme yaşantıları sunmak
B) Aile, okul ve toplum işbirliğini sağlamak
C) Okul temelli programın güçlü yönlerini kalıcı hale getirmek
D) Çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını ve büyümesini temin etmek
E) Homojen toplum yapısını dikkate alarak tüm planlamaları buna göre yapmak

Cevap : E) Homojen toplum yapısını dikkate alarak tüm planlamaları buna göre yapmak

17- Çocukların karalama yaparken bütün vücutlarını kullandıkları sanatsal gelişim dönemi aşağıdakilerden hargisidir?

A) Gerçekçi resimler dönemi
B) ilk temsili formlar dönemi
C) isimlendirilmiş karalamalar dönemi
D) Tesadüfi karalamalar dönemi
E) Şema öncesi dönem

Cevap : D) Tesadüfi karalamalar dönemi

18- Sosyal duygusal gelişime yönelik hazırlanan programlarda, sosyal becerilerin gelişimi açısından, öğretmenlerin en sık başvurduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük-grup etkinlikleri planlamak ve uygulamak
B) Arkadaşlık ilişkilerindeki sorunları çözmek
C) Günlük yaşanan olaylardan yararlanarak sosyal becerilerle ilgili sohbet etmek
D) Akran ilişkilerine aracılık etmek
E) Çocuklarla işbirliği kurmak

Cevap : C) Günlük yaşanan olaylardan yararlanarak sosyal becerilerle ilgili sohbet etmek

19- Tematik program yaklaşımı, temel olarak, program veya çocukların ilgileri temel alınarak öğretmen tarafından seçilen veya ögrenciler tarafından öğrenme başlıklarının belli tema etrafında programın planlanmasıdır. Tematik yaklaşıma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Projeler için kullanıldığında çocuklar anlamlı öğrenmeye götürmektedir.
B) Ülkemizde kullanılan 1994 Okul Öncesi Eğitim Programı son tematik programdir,
C) Dewey tematik programlan proje ile birlikte tanıtmıştır.
D) Katz ve Chard’in Dewey ve Plaget’nin görüşterini değerlendirmesi neticesinde ortaya koyduğu Proje Yaklaşımı’nda temaların ve
sürecine çocukların katılımı oldukça önemlidir.
E) Wortham’a göre tematik programlar içerik olarak gelişimsel uygulamalar kapsarnalidir.

Cevap : B) Ülkemizde kullanılan 1994 Okul Öncesi Eğitim Programı son tematik programdir,

20- Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcinin temel rollerinden değildir?

A) Çocukların psikomotor gelişimsel ihtiyaçlarını gözlemlemek
B) Psikomotor gelişim programındaki etkinlikleri planlamak
C) Geçiş zamanları için özel oyunları planlamak
D) Günlük rutin içinde ele alınacak motor becerileri seçmek
E) Ortamı düzenlemek

Cevap : C) Geçiş zamanları için özel oyunları planlamak

21- Dil de insanların diğer davranışlarında olduğu gibi uyaran-tepki mekanizması ile öğrenilmektedir.
Yukarıdaki görüşü hangi dil edinim kuramı ile açıklamak mümkündür?

A) Bilgi işleme kuramı
B) Davranışçı kuram
C) Bilişsel kuramı
D) Nöro-dilbilim gelişim kuramı
E) Doğuştancı kuram

Cevap : B) Davranışçı kuram

22- Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve duygusal gelişimi destekleyen öğrenme ortamlarının özelliklerinden değildir?

A) Sınıfta çeşitliliğini ve farklılığını yansıtan düzenlemeler olması
B) Çocuklanın bireysel veya grup olarak çalışma yapabilecekleri alanlar bulundurması
C) Estetik açıdan cazip olması
D) Küçük-grup çalışmalarına izin veren materyaller sunması
E) Teknolojik materyaller içermesi

Cevap : E) Teknolojik materyaller içermesi

23- Dil ve düşüncenin birlikte kabul eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bruner
B) Vygotsky
C) Skinner
D) Chomsky
E) Piaget

Cevap : B) Vygotsky

24- “Bireysel farklılıklar, özel gereksinim, kültür ve dil çeşitliliğinin önemini vurgulayan; çocuklara kendi öğrenme stillerinde ve öğrenmelerine izin veren programdır”
Yukarıda tanımlanan program türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A) Uzlaşmacı program
B) Kapsayıcı program
C) Bireysel eğitim programı
D) Kendiliginden gelişen program
E) Eğitim programı

Cevap : B) Kapsayıcı program

25- Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel gelişime yönelik hazırlanan fen ve doğa programlarında geliştirilmesi hedeflenen temel bilimsel süreç becerilerden değildir?

A) Karşılaştrma
B) Ölçme
C) İletişim
D) Gözlem
E) Sıralama

Cevap : E) Sıralama

NOT: Fen ve doğa programlarında hem içerik hem de süreç önemlidir. Fen ve doğa programında çocukların gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, ölçme ve iletişim becerileri gibi bilimsel süreç becerileri kazanmalarına fırsat sunulur.

26- I. Sınıf yönetimin nasıl sağlanacağı
II. Özel gereksinimli çocuklar için neler yapılacağı
III. İç ve dış mekanlarda öğrenme ortamlarının nasıl düzenleneceği
IV. Ne tür materyal ve ekipmanların seçileceği
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitim programının planlama yaptığı konulardandır?

A) III
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) I, II, III ve IV

Cevap : D) I, II, III ve IV

27- 1.her gelişi düzeyindeki çocuklar kendin serbestçe ifade etmelidir.
2. Etkinlik esnasında diğer çocukların dikkatini dağıtmamak için yanlızca öğretmen konuşmalıdır
3.Çocuklar başkalaıyla anlaşılır şekilde konuşmak için teşvik edilmelidir.
4.Çocukların herhangi bir sözcüğü yanlış söylemeleri durumunda onları aynen tekrar etmek uygun olacaktır
5.Çocukların kendi gelişimleri ile uygun olacak şekilde tam bir cümle ile konuşmaları için teşvik Edilmelidir.Konuşma gelişim çocuğun sözel dil kullanmasını teşvik eden etkinlikler aracılığıyla desteklenmektedir. Buna göre konuşma becerilerinin desteklenmesi için yukarıdakilerden kaç tanesinin yapılması uygun olacaktır?

A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 5

Cevap : C) 3

28- Okul servisine binmek için erkenden sokağa çıkan Ali‟ye annesi”servis daha gelmedi mi?”diyebir soru sormuş ve Ali‟den “Hayır gelmedi daha geç”yanıtını almıştır. Örnek olay göz önüne alındığında Ali‟nin hangi dil sisteminde yanlış yaptığı söylenebilir?

A) Pragmatik
B) Morfoloji
C) Semantik
D) Fononloji
E) Sentax

Cevap : B) Morfoloji

29- Dört yaşındaki çocukların çizimlerinde perspektif özelliği arayan bir öğretmen okul öncesi sanat programlarının hangi ilkesini ihlal etmiş olur?

A) Sanat deneyimleri için geniş zaman verilmesi
B) Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun beklentilerin oluşturulmasıdır.
C) Çocuklara gerçek ve duyusal mataryaller sunulması
D) Çocukları hayal güçlerini kullanmalarına izin verilmesi
E) Günlük sanata deneyimleri sunulması

Cevap : B) Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun beklentilerin oluşturulmasıdır.

30- Hangisi çocuk merkezli programda gözlenmesi beklenemez?

A) Etkinlikler çocuklar tarafından başlatılır
B) Eğitimcinin rolü ,ip ucu vermek ve rehberlik etmektir.
C) Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına odaklanır.
D) Çocukların insiyatif alması teşvik edilir.
E) Doğrudan öğretim yöntemleri sık kullanılır

Cevap : E) Doğrudan öğretim yöntemleri sık kullanılır

31- Dokuz aylık bir bebeğin “amba” sözcüğünün sadece yoldan geçen arabalara bakarken kullanıldığını. ama “amba”sözcüğünü duran arabalara araba resimlerine yada içinde bulunduğu arabaya karşı kullanmadığını gözlemlemiştir. Örnek olayı aşağıdakilerden hangi dil olayıyla açıklanır?

A) Anlam genişlemesi
B) Anlam yansıtması
C) Anlam genelleyememe
D) Anlam Karmaşası
E) Anlam daralması

Cevap : E) Anlam daralması

32- Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme döngüsü doğrultusunda sıralamayla verilmiştir?

A) Gözlem-kayıt oluşturma-planlama-uygulama
B) Gözlem-uygulama-planlama-kayıt -oluşturma
C) Planlama-gözlem-uygulama-kayıt oluşturma
D) Uygulama-gözlem-planlama-kayıt oluşturma
E) Planlama- kayıt oluştrma-uygulama-gözlem

Cevap : A) Gözlem-kayıt oluşturma-planlama-uygulama

33- ………………….çocuğun duyguları tanıma , ifade etme ve yönetme ve başkalarının duygularını anlama ve bunlara cevap verme yeteneğini …yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Duygusal ifade
B) Duygu kontrol
C) Duygu
D) Duygusal gelişim
E) Duygu düzenleme

Cevap : D) Duygusal gelişim

34- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sanat programlarının tasarlanmasında doğru bir yaklaşımı ifade eder?

A) Sanat deneyimleri yalnızca yapılandırılmış etkinlikler olarak sunulmalıdır.
B) sanat, diğer, etkinliklerden ayrılmalıdır.
C) sanat günlük rutinle birleştirilmelidir.
D) öğretmen merkezli sanat etkinliklerine daha çok yer verilmelidir.
E) sanat deneyimleri “sanat zamanları” ile sınırlandırılmalıdır.

Cevap : C) sanat günlük rutinle birleştirilmelidir.

35- Okul öncesinde hangi Alana yönelik geliştirilen program , sınıf ortamında çocuk –çocuk ,öğretmen – çocuk ve öğretmen –grup ilişkisinin düzenlenmesini içerir?

A) sosyal –duygusal gelişime yönelik program
B) fiziksel gelişime yönelik program
C) öğretmen –çocuk etkileşimine yönelik program
D) dil gelişimine yönelik program
E) bilişsel gelişime yönelik program

Cevap : A) sosyal –duygusal gelişime yönelik program

36- Eda yumuşak tüylü oyuncaklara ilgi duymakta ve sürekli elinde tutma ve taşıma, eliyle tüylerini okşama ve sarılma eğilimi gösterir. Aşağıdakilerden hangisi duyusal bütünlemeye göre Eda‟nın sergilediği duygusal örüntüdür?

A) Düşük algılama
B) Duyusal yeterlilik
C) Duyusal kaçınma
D) Duyusal arayış
E) Duyusal duyarlılık

Cevap : E) Duyusal duyarlılık

37- Aşağıdakilerden hangisi önyargı karşıtı program geliştirirken çocuklarda kültürel farkındalık oluşturup farklılıklara saygı uyandırmak için başvurulan stratejilerden değildir?

A) Çocukların önyargı içeren düşüncelerini ortaya çıkarmak ve düzeltmek
B) hayatlarımızın birbirine nasıl benzediği ve farklılaştığı konusunda sohbet etmek
C) Çocukları, öğretmenleri ve ailelerin fotoğraflarını sınıfta bulundurmak.
D) Diğer insanların bizden farklı duygu ve düşüncelere sahip olabileceklerini hatırlatmak
E) Çocuklarda öz –farkındalığı destekleyecek etkinlikleri teşvik etmek.

Cevap : A) Çocukların önyargı içeren düşüncelerini ortaya çıkarmak ve düzeltmek

38- Etkinlik ve ders planlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tematik ders planlarında her etkinliğin amaç ve hedefleri yazılır
B) Tematik ders planında etkinlik planına göre öğrenme süreci daha detaylı tarif edilir
C) Tematik programlarda etkinlik planlama yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
D) Etkinlik planları, tematik programlarda haftalık plan olarak tasarlanabilmekte
E) Tematik programlarda ünite-odaklı ders planları yapılır.

Cevap : D) Etkinlik planları, tematik programlarda haftalık plan olarak tasarlanabilmekte

39- Aşağıdakilerden hangisi uzlaşmaya dayalı programın tüm boyutları doğru olarak yer almaktadır?

A) Planlama, uygulama, değerlendirme
B) Tasarım, planlama, dökümantasyon
C) Planlama, tasarım, uygulama
D) Tasarım, Dökümantasyon, karşılıklı iletişim
E) Tasarım, dizayn, plamlama

Cevap : D) Tasarım, Dökümantasyon, karşılıklı iletişim

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Vize

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Vize

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: