Açık LiseCoğrafya

Coğrafya -4 Sınav Soruları (154)

(154) Coğrafya -4 Sınav Soruları

Açık Lise uygulamamızı İNDİRİN. Tüm sorular içinde

(154) Coğrafya -4 Sınav Soruları
(154) Coğrafya -4 Sınav Soruları

Coğrafya -4 154 Sınav Soruları

1) Verilen afetlerden hangisinin oluşum iç kuvvetlere bağlıdır?

Cevap : Volkanizma

2) Bir ülkenin nüfus piramidinde hangisi gösterilir?

Cevap : Nüfustaki yaşlı insan oranı

3) Antalya’daki Karain ve istanbul’daki Yarımburgaz mağaralarında hangi döneme ait duvar resimleri bulunmaktadır?

Cevap : Paleolitik

4) Verilen ülkelerden hangisinde toplam nüfus daha fazladır?

Cevap : Brezilya

5) ikincil ekonomik faaliyetlerde çeşitli hammaddeler fabrikalarda işlenerek tüketici ile buluşur Bu bilgiye göre
verilenlerden hangisi ikincil ekonomik faaliyet alanıdır?

Cevap : Konfeksiyon atölyesi

6) Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de kara ve demiryolu ağının sık ve kalitesini yüksek olmasında verilenlerden
hangisinin etkisi azdır?

Cevap : Ormanlarının geniş yer tutması

7) 15) 49 yaş aralığında yer alan kadınların doğurduğu çocuk sayısı doğurganlık oranı diye ifade edilir kadının çalışma
hayatına çok katıldığı yerlerde doğurganlık oranı azdır Bu bilgiye göre verilen illerimizin hangisinde
doğurganlık oranı daha düşüktür?

Cevap : İzmir

8) Türkiye genelinde ortanca yaşı yükselmesi verilenlerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Cevap : Doğurganlığın azalmasıyla

9) Hangi su yolu Orta Amerika ülkeleri arasında yer alır?

Cevap : Panama Kanalı

10) Endonezya Malezya ve Japonya hangi deprem kuşağında yer alır?

Cevap : Büyük okyanus kuşağı

11) Verilenlerden hangisi iç göçün sonuçlarındandır?

Cevap : Nüfusun ülke içindeki dağılışının değişmesi

12) Bir ülkede üretimi ve gelirlerin artması ekonominin canlanması için verilenlerden hangisine sahip olmak gerekir?

Cevap : Genç bir dinamik nüfusa

13) Hangisi göçe neden olan çekici faktörlerden biridir?

Cevap : İş imkanları fazlalığı

14) Hangisi tsunami yaşayan yerlerde görülen gelişmelerdendir?

Cevap : Başka bölgelere göçe neden olur

15) Hangisi dünya deniz ticaretinin gelişimini olumlu etkilemiştir?

Cevap : Dizel motorlu gemilerin icadı

16) Verilen doğal af etlerden hangisinin oluşumunda insan etkisi yoktur?

Cevap : Deprem

17) Afrika’nın Güney ucunda hangi su yolu yer almaktadır?

Cevap : Ümit burnu

18) Hangi meslek grubunun başka ülkeye çalışmak için yerleşmesi beyin göçü olarak nitelendirilemez?

Cevap : Terzi

19) Ulaşım sistemlerinin tarihsel gelişimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ulaşımın gelişmesi şehirlerin büyümesine engel olmuştur

20) Verilen ülkelerden hangisi Alp Himalaya deprem kuşağının etkisi altındadır?

Cevap : Yunanistan

21) Verilen ülkelerden hangisinde ikincil ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı daha fazladır?

Cevap : Güney Kore

22) Sığınmacı hangi güç türüne maruz kalan kişilere verilen isimdir?

Cevap : Mülteci

23) Ani ve şiddetli patlamalarla beraber katı maddelerle yoğun kül bulutlarının etrafa saçıldığı antil adalarında sıklıkla görülen Volkan tipi hangisidir?

Cevap : Stromboli

24) Kiel kanalı hangi denizler arasında yer almaktadır?

Cevap : KuzeyDenizi ile Baltık Deniz

25) Hangisi yoğun göç alan illerimizden biridir?

Cevap : Aydın

26) Verilenlerden hangisi Bir ülkede yaşlı nüfus oranının yüksek olmasının olumsuz sonucudur?

Cevap : Genel sağlık hizmeti giderlerinin artması

27) Türkiye nüfusunda 1927 yılından günümüze kadar hangi özelliğinde artışlar yaşanmıştır?

Cevap : Sanayide çalışan kişi sayısında

28) Verilen ülkelerin hangisinde beşincil ekonomik faaliyet kolunda çalışan daha çoktur?

Cevap : ABD

29) Hangisi 1960-1980 yıllarını kapsayan IV. Dönemde yaşanan önemli nüfus hareketidir?

Cevap : Avrupa ülkelerine iş gücü yollanması

30) Hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenlerindendir?

Cevap : Kadınların çalışma hayatına yoğun katılması

154 Coğrafya -4 Sınav Soruları

Coğrafya -4 154 Sınav Soruları

31) Hangi bölgemizden tarımsal amaçlı mevsimlik işçi göçüne katılım daha fazladır?

Cevap : Güneydoğu Anadolu

32) Bir doğa olayının af ete dönüşmesinde insanların yaptığı hatalı uygulamaların da etkisi büyüktür hangisi buna örnektir?

Cevap : Daha fazla et ve süt üretimi için ormanları meraya dönüştürmek

33) Verilen kişilerden hangisi beşinci ekonomik faaliyet alanında çalışmaktadır?

Cevap : Şirket Genel Müdürü

34) Hangi ünvana sahip olan bilim insanı depremlerle bilimsel olarak ilgilenir?

Cevap : Sismolog

35) Türkiye’nin kuzey kıyıları boyunca büyük radyoaktif serpinti’ye neden olan af et hangi nükleer santralde yaşanan kaza sonucu oluşmuştur?

Cevap : Çernobil

36) Verilenlerden hangisi sosyal nedenlerden kaynaklanan göç nedenidir?

Cevap : Kan davaları

37) Afrika kıtasının Doğu bölümünde hangi doğal afet daha etkilidir?

Cevap : Kuraklık

38) I Dünya Savaşı’nda işgal güçlerine karşı verilen savaş sonunda Türk milletinin İngilizlere; …….. Geçilmez! Dedirttiği boğazdır.
Verilen cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Cevap : Çanakkale

39) Verilenlerden hangisi Akdeniz Bölgesi’nin yoğun nüfuslu yerlerindendir?

Cevap : iskenderun Körfezi

40) Aktif nüfus hangi yaşlar arasındaki grupları temsil eder?

Cevap : 15-64

41) Verilen şehirlerimizin hangisinde yaz aylarında
nüfus miktarı daha fazla artmaktadır?

Cevap : Alanya

42) 1800’lü yılların başında icat edilen trenler kömür ve odun yakan buharlı lokomotiflerle hareket eden yavaş ve gürültülü araçlardı sonraları teknolojinin gelişmesi ile dizel motor kullanan lokomotifli trenlere geçildi günümüzde ise hızı saatte 300 km’yi bulan elektrikli trenler kullanılmaktadır bu metne bakarak hangi çıkarım yapılamaz?

Cevap : Taşınan yolcu sayısı düşmüştür

43) Kent içi ulaşımda toplu taşımacılığın raylı sistemler yaygınlaştırılarak yapılması hangisinin azalmasına katkı yapmaz?

Cevap : Kentlere yapılan göçün

44) Verilen ülkelerden hangileri arasında gelişmişlik düzeyleri arasındaki fark daha azdır?

Cevap : Norveç – İspanya

45) Atmosfere fabrika ve meskenlerden salınan gazların su buharı ile birleşerek yağış halinde yeryüzüne ulaşması ile kendini gösteren çevre sorunu hangisidir?

Cevap : Asit yağmuru

46) Gelişmemiş ülkelerin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını çoğunlukla ham madde olarak ihraç etmesinin en önemli sebebi hangisidir?

Cevap : Teknolojik altyapılarından yetersizliği

47) 13 temmuz 1995’te Isparta senirkent’te yaşanan afet hangisidir?

Cevap : Çamur akıntısı

48) Dünya nüfusunun artışını belirten 1 sıçrama dönemi için hangisi söylenemez?

Cevap : Sıçrama dönemleri içinde en kısa olanlardır

49) 15 yüzyıldan itibaren Yeni ticaret güzergahlarının kullanılmaya başlanması verilenlerden hangisine sebep olmuştur?

Cevap : Baharat ve İpek yollarının önemini kaybetmesine

50) Sanayinin geliştiği bölgelerde asit yağmurlarının yaşandığı düşünülürse hangi ülkede bu sorun daha etkili olur?

Cevap : Çin

51) Asit yağmurlarının çoğunlukla sanayileşmiş bölgelerde görüldüğü düşünülürse hangi ülkenin bu
sorunu yaşama ihtimali düşüktür?

Cevap : Tunus

52) Hangisi 19 yüzyıl sonlarına doğru benzinle çalışan motoru icat eden bilim insanından biridir?

Cevap : Karl Benz

53) Bilişimle ilgili olan bilgisayar tabanlı hizmetler donanım yazılım online hizmetler ve reklam yayıncılığı gibi alanlar bu sektörde yer almaktadır verilen bilgiler hangi ekonomik faaliyet koluna aittir?

Cevap : Dördüncül

54) 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de çalışan nüfusun en yüksek oranda istihdam edildiği sektör hangisidir?

Cevap : Hizmet

55) Yılın belli dönemlerinde büyük şehirlere veya tarım bölgelerinde çalışmak amacıyla yapılan göç çeşidi hangisidir?

Cevap : Mevsimlik

56) Hangisi çarpık kentleşme olarak nitelendirilen mekansal sorunun somut göstergesidir?

Cevap : Gecekondu bölgelerinin oluşması

57) Hangisi tarım sektörlerinde çalışanların fazla olduğu ülkelerin genel özelliklerinden biridir?

Cevap : Kişi başı gelir düşüktür

58) Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasından ortaya çıkaracağı en önemli sorun hangisidir?

Cevap : Açlık tehlikesi yaşayan insanların artması

59) Turizm sektörü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Enerji tüketimi diğer tüm sektörlerden daha fazladır

60) Türkiye’de erozyonun etkili olmasında hangisinin etkisi yoktur?

Cevap : Tarımda gübre kullanılmasını

61) Heyelanlar ülkemizde verilenlerden hangisine neden olmaz?

Cevap : Sel ve taşkınların önlenmesine

62) Hangisi yoğun miktarda beyin göçü alan ülkelerin genel özelliklerinden biridir?

Cevap : Bilimsel çalışma imkanlarının yüksek olması

154 Coğrafya -4 Sınav Soruları

Coğrafya -4 154 Sınav Soruları

63) Verilenlerden hangisi erozyonun önlenmesinde daha fazla katkı yapar?

Cevap : Ağaçlandırma çalışması yapmak

64) Verilenlerden hangisi Ege Bölgesi’nin seyrek nüfuslu yerlerindendir?

Cevap : Menteşe yöresi

65) Hangisi bir yerde havalimanı yapım projesinin kararını olumsuz etkiler?

Cevap : Kurulacak bölgedeki fırtınalı hava şartları

66) Hangisi deprem öncesinde yapılması gerekenlerdendir?

Cevap : Oturmayı planladığımız meskenin sağlamlığını dikkate almak

67) Verilenlerden hangisi yoğun göç veren illerdendir?

Cevap : Yozgat

68) Verilenlerden hangisi atmosferik kökenli afetlerden biri değildir?

Cevap : Tsunami

69) Raylı sistemlerin 1800’lerden itibaren Avrupa’da gelişmesinde hangisinin neden olmuştur?

Cevap : Sanayi faaliyetlerini yaygınlaşması

70) Hangisi İngiltere Fransa Almanya ve İtalya gibi ülkelerin nüfuslarında yaşanan ortak sorundur?

Cevap : Doğum oranlarında yaşanan düşüş

71) Hangisi 1980 sonrası 5 dönem Türkiye nüfusunda gözlemlenen bir özelliktir?

Cevap : Geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına dönülmesi

72) Verilen yerlerin hangisinde karayolu ağı ve kalitesi diğerleri kadar gelişmemiştir?

Cevap : Doğu Afrika

73) Verilen ülkelerden hangisinin daha fazla beyin göçü verdiği söylenebilir?

Cevap : Hindistan

74) Köpek ilk defa evcilleştirilmiştir, Samandağ öküzini ve Beldibi mağaralarında bu dönemi yansıtan çeşitli aletler bulunmuştur.
Yukarıda söz edilen dönem hangisidir?

Cevap : Neolitik

75) Verilenlerden hangisi mübadele göçü kavramını açıklar?

Cevap : Ülkeler arasındaki karşılıklı nüfus değişimidir.

76) Kavimler göçü ile batı Avrupa’ya hareket eden Avrupalı kavimler hangileridir?

Cevap : Slav-Germen

77) Tropikal kuşakta 5) 20 dereceli enlemler arasında meydana gelen fırtınaların Meksika ve karayiplerde T verilen isim hangisidir?

Cevap : Hurrıcına

78) Hangisi bir bölgede çığ oluşma riskini azaltır?

Cevap : Engebesiz düz arazi yapısı

79) Hangisi göç alan yerlerde yaşanan olumlu bir durumdur?

Cevap : Kültürel çeşitliliğin artması

80) Verilen ürünlerden hangisini ikincil ekonomik faaliyet alanında çalışan bir üretir?

Cevap : Buğday

81) Verilenlerden hangisi yüksek nüfus artışının olumlu sonuçlarından biridir?

Cevap : Yeni yatırım fırsatlarının oluşması

82) Güney Amerika’da kıtasının Batı kıyılarında hangi doğal af et daha büyük yıkıma neden olur?

Cevap : Deprem

83) Uzun süre etkili olan kuraklık için hangisi söylenemez?

Cevap : Tarımsal verimi arttırdığı

84) 1940-1950 yılları arasında Türkiye nüfus artışının çok düşük olmasında hangisinin etkisi daha azdır?

Cevap : Erkeklerin silah altında olması

85) Bering boğazı hangi denizler arasında ulaşım imkan verir?

Cevap : Büyük okyanus Kuzey Buz Denizi

86) Asya kıtası’ndan sonra nüfus miktarı en fazla olan kıta hangisidir?

Cevap : Afrika

87) Ulaşım eğitim sağlık ve güvenlik gibi hizmetler kaçıncı ekonomik faaliyet kolunda yer almaktadır?

Cevap : Üçüncül

88) Verilenlerden hangisi kırdan kente göçü engellemek için alınabilecek bir önlem değildir?

Cevap : Kentlerde sanayi ve hizmet sektöründe yapılan yatırımları arttırmak

89) Hangisi kentleri Göçe engellemek ıçın kırsalda yapılması gerekenlerden biridir?

Cevap : Tarım ve hayvancılığa dayalı tesisler kurmak

90) Hangisi hizmet sektöründe çalışanı değildir?

Cevap : Orman işçisi

91) Hangisi fırtına adı değildir?

Cevap : Meltem

92) insanoğlunun tarım yapmaya başladığı dönem hangisidir?

Cevap : NEOLiTiK

93) Türkiye 1960’lardan sonra hangi ülkeye iş gücü yollamamıştır?

Cevap : Avusturya

94) Hangisi orman yangınları sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Havadaki nem ideal orana kavuşur.

95) Orman yangınlarının oluşma nedenleri içinde hangisinin payı en fazla dır?

Cevap : İhmal

96) Hangisi sel ve taşkınların zararlarını en aza indirmek için alınabilecek önlemlerden biridir?

Cevap : Akarsu vadilerine bağlanan su kaynaklarını arttırmak

97) Verilen ulaşım sistemlerinin hangisinde yük taşıma maliyeti diğerlerinden daha düşüktür?

Cevap : Demiryolu

98) Hangisi Avustralya’da etkili olan bir fırtına adıdır?

Cevap : WILLY-WILLY

154 Coğrafya -4 Sınav Soruları

Coğrafya -4 154 Sınav Soruları

99) Verilenlerden hangisi çarpık kentleşmenin sonuçlarındandır?

Cevap : Gecekondu mahallelerin ortaya çıkması

100) Şirketlerin reklam hizmetinden yararlanmak istemesinde verilenlerden hangisinde etkisi yoktur?

Cevap : Üretici ile tüketici arasında ortak fiyat belirlemek

101) Göçe neden olan sebeplerden hangisi ekonomi kaynaklıdır?

Cevap : Gelir yetersizliği

102) 15-49 yaş aralığında yer alan kadınların doğurduğu çocuk sayısı doğurganlık oranı diye ifade edilir kadının çalışma hayatına çok katıldığı yerlerde doğurganlık oranı azdır.
Bu bilgiye göre verilen illerimizin hangisinde doğurganlık oranı daha yüksektir?

Cevap : Gaziantep

103) Çoğunlukla kış aylarında Çanakkale ve İstanbul boğazlarında deniz trafiğini zorlaştıran ve zaman zaman ulaşımı durduran hava olayı hangisidir?

Cevap : Sis

104) italya’dan gemiye yüklenen mobilyaları kanada’nın Doğu kıyısındaki limana en kısa yoldan götürmek için hangi su yolu kullanılmalıdır?

Cevap : Cebelitarık Boğazı

105) Hangisi dünyada ilk modern nüfus sayımını yapan ülkelerdendir?

Cevap : İsveç

106) Bulutlar içinde var olan enerjinin bulutların birbiriyle temas sonucu ortaya çıkan elektrik boşalmalarına ne denir?

Cevap : Şimşek

107) Deniz yolu taşımacılığının diğer taşıma sistemlerine göre avantajları içinde hangisi yoktur?

Cevap : Taşıma noktasının limanlarla sınırllı kalması

108) Hangisi Dördüncül ekonomik faaliyetlerdendir?

Cevap : Kombi ve şofben tamircileri

109) Çalışma çağı dışında kalan nüfusa ne ad verilir?

Cevap : Bağımlı nüfus

Açık Lise Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular Açık Lise Telegram Grubu

Açık Lise Telegram

 

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

(154) Coğrafya -4 Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

(154) Coğrafya -4 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!