Açık LiseTarih

Tarih -4 (134) Sınav Soruları

Tarih -4 (134) Sınav Soruları

Tarih -4 (134) Sınav Soruları

1. Hangisi Enderun ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Eğitimde dini ilimlerin yanında pozitif ilimlere de yer verilmiştir.

2. Hangisi Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Batllı ülkelerdeki bilimsel çalışmalara katllılardı.

3. Osmanlı’ da (okuma evi) olarak da adlandırılan mekanlar hangisidir?

Cevap : Kıraathane

4. Osmanlı’da toprağı işleten köylünün yöreye ve toprağın verimlilik durumuna göre ödemekle yükümlü olduğu vergi hangisidir?

Cevap : Çift resmi

5. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Mısır Seferi’nde yaptlğı muharebelerdendir?

Cevap : Ridaniye

6. Osmanlı Devleti’nde Enderunun kurulma amacı hangisidir?

Cevap : Saraya alınan devşirmelerin eğitimlerini gerçekleştirmek

7. Hangisi Osmanlı Devleti’nde defterdarların görevlerinden değildir?

Cevap : Resmi yazışmalara padişahın tuğrasını çekmek

8. Padişahın tuğrasını çekmekle görevli olan divan üyesi hangisidir?

Cevap : Nişancı T

9. Osmanlı’da halkın büyük çoğunluğunun uğraştlğı ekonomik faaliyet hangisidir?

Cevap : Tarım

10. Hangileri Osmanlı Devleti’nde bizzat padişah tarafından yerine getirilen görev ve sorumluluklardan değildir?

Cevap : Devdet’in mali kayıtlarını tutmak

11.Osmanlıda, devletin köylülere tahsis ettiği riayet çiftliklerini işleten köylü aillelerin oluşturduğu ve üretim içinde yer alan sisteme ………. adı verilmektedir. Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Çifthane sistemi

12.Osmanlı Devleti’nin Ridaniye Muharebesi ile mağlup ettiği devlet hangisidir?

Cevap : Memlük

13 Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferlerinde mücadele ettiği devlet hangisidir?

Cevap : Portekiz

14. Safeviler ‘in Doğu Anadolu’daki varlığına hangisinin döneminde son verilmiştir?

Cevap : I.Selim

15. Hangisi Lonca Teşkilatı’ndaki “yiğitbaşı” nın görevleri arasında değildir?

Cevap : Loncayı temsil etmek ve hükümet işlerini yürütmek

16. Hangisi Osmanlı Devleti’nin İstanbul’ u fethetmesinin sebeplerinden değildir?

Cevap : Katolik ve Ortodoks Kilisesini birleştirmek

17. Hangisi Preveze Deniz Muharebesi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Osmanlı Devleti Baharat Yolu’nun kontrolünü kaybetmiştir

18. Hangisi Osmanlı toprak sisteminde yer alan mülk toprakların özelliklerinden değildir?

Cevap : Devlet tarafından işletilmesi

19. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferi sonucunda topraklarına kattığı yerlerden değildir?

Cevap : Cezayir

20. ………. , kaptanıderya olduktan sonra Barbaros Hayreddin Paşa olarak anılmıştır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Hızır Reis

21. Hangisi kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan gelişmelerdendir?

Cevap : Mohaç Meydan Muharebesi

22. – Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı veziriazamına eşit sayılacaktır.
– Avusturya, Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi ödeyecektir.
Verilen maddelerin yer aldığı anlaşma hangisidir?

Cevap : İstanbul

23. Hangisi Osmanlı Devleti’nde ,1. Süleyman döneminde yaşanan gelişmelerdendir?

Cevap : Bosna-Hersek Seferi

24. Hangisi Osman Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden değildir?

Cevap : Şehzadelerin sancağa çıkması geleneğinin terk edilmesi

25. Osmanlı Devleti’nde “Gelirleri hayır işleri ve sosyal hizmetler için ayrılmış olan topraklardır.” Şeklinde tanımlanabilen toprak çeşidi hanğisidir?

Cevap : Vakıf arazi

26. Preveze Deniz Savaşı’nda ,Osmanlı donanmasının komutanı hangisidir?

Cevap : Barbaros Hayreddin Paşa

27. Hangisi Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında yapılan savaştır?

Cevap : Otlukbeli

28. Turnadağ Muharebesi’yle Osmanlı hakimiyetine giren beylik hangisidir?

Cevap : Dulkadiroğluları

29. Hangisi Osmanlı Devleti’ndeki ticaret mekanlarındandır?

Cevap : Kapan

30. – Bu antlaşma ile Doğu Anadolu ,Tebriz ve Azerbaycan Osmanlı Devleti’ne bırakmıştır.
– Basra Körfezi’nin kontrolü Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.
Hakkında bilgi verilen antlaşma hangisidir?

Cevap : Amasya

31. Hangisi Topkapı Sarayı’nda “kubbealtı “olarak adlandırılan bölüm ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Divan-u Hümayun ve devlet işlerinin yürütüldüğü daireler bulunurdu ..

32. Hangisi Osmanlı Devleti’nde vakıfların faaliyetlerindendir?

Cevap : Medreseler ve Darüşşifalar inşa etmek

33. Hangisi Osmanlı’daki “miri” toprakların özelliklerindendir?

Cevap : Paşmaklık ,yurtluk ve dirlik gibi bölümleri vardır.

34. I. Rodos’un Fethi
II. Mohaç Muharebesi
III. Zigetvar Seferi
IV. Preveze Deniz Savaşı
Numaralandırılmış olayların, kronolojik sıralanışı hangisinde verilmiştir?

Cevap : I-II-IV-III

35. Hangisi Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmesinin sebeplerindendir?

Cevap : Ticaret yollarının denetimini ele geçirmek

36. Hangisi kervansarayların özelliklerindendir?

Cevap : Ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan konaklama merkezleridir.

37. Hakkında bilgi verilen Divan-ı Hümayun üyesi hanisidir?

Cevap : Reisülküffab

38. Osmanlı’da yönetiminden beylerbeyinin sorumlu olduğu yönetim birimi hangisidir?

Cevap : Eyalet T

39. 16 yüzyılda padişahların tahta geçişi ve kazanılan zaferler dolayısıyla yapılan donama şenliklerinde geceleri. ….. düzenlenmiştir. Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Fener alayı

40. – Padişahın mutlak vekilidir.
– Bütün memurlar ve halk üzerinde emir verme yetkisine sahiptir.
Hakkında bilgi verilen Divan’u Hümayun üyesi hangisidir?

Cevap : Veziriazam

41. Topkapı Sarayı nın bulunduğu şehir hangisidir?

Cevap : İstanbul

42. Osmanlı da görülen meddah orta oyunu ve karagöz gibi unsurlar hangi alan İle ilgilidir?

Cevap : Kültürel

43. Sudan, Yemen ve Somali kıyılarının Osmanlı hakimiyetine girmesini sağlayan gelişme hangisidir?

Cevap : Hint Deniz Seferleri

44. Hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hakimiyetine giren yerlerdendir?

Cevap : Amasra

45. Amerika Kıtası nı Keşfeden denizci hangisidir?

Cevap : Americo Vesbuçi

46. I.Adalet
II.Eğitim
III.Askeri Bürokrasi
IV.Maiiye
Verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nde “kadıaskerlik” olduğu alanlardır?

Cevap : I ve II

47. Osmanlı da şehzadelerin yönetim tecrübesi Kazanmasını sağlayan uygulama hangisidir?

Cevap : Sancağa çıkma usulü

48. Lonca teşkilatında eğitimlerine başlaya esnaf ve zanaatkarların edindiği ilk mesleki statü hangisidir?

Cevap : Yamak

49. Osmanlı Devleti’nin Çaldıran Savaşı nda mağlup ettiği devlet hangisidir?

Cevap : Safevi

50. Hangisi İstanbul’un Fethi için Osmanlı Devleti’nin yaptığı hazırlıklardan değildir?

Cevap : Suda yanabilen grejuva ateşini geliştirmek

51. Verilen minyatür ,Türk-İslam Devletlerindeki hangi kurumu örneklendirmek ektedir?

Cevap : Medrese

52. Osmanlı toprak sisteminde yer alan “yurtluk” ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Gelirleri sınırların güvenliği için ayrılan topraklardır.

53. Hangisi Osmanlı’da dini törenlerde yapılan etkinliklerden değildir?

Cevap : Top atışıyla başlayan şenliklerde fener alayları düzenlenirdi.

54. Osmanlı Devleti hangi devlete son vererek Mısır’da hakimiyet kurmuştur?

Cevap : Memlük

55. Hangisi kanunu, Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılan yerlerdendir?

Cevap : Limni

56. – Askeri sınıfa ait hukuki ve şeri işleri yürütür.
– Medreselerde görevli müderrislerin atanmasından sorumludur.
Hakkında bilgi verilen Divan-ı Hümayun üyesi hangisidir?

Cevap : Kadıasker

57. Şahkulu Ayaklanması hangi Osmanlı padişahı döneminde bastırılmıştır?

Cevap : II. Beyazit

58. II. Mehmet hangisini fethederek “fatih” unvanını almıştır?

Cevap : İstanbul

59. Osmanli Devleti’nin taşra teşkilatında yer alan yönetim birimlerinden değildir?

Cevap : Payitaht

60. Hangisi Asurluların uygarlığa katkılarındandır?

Cevap : Kütüphanecilik Faaliyetleri

61. Hangi çağ “kalkalotik” olarak da adlandırılır?

Cevap : Bakır Taş Çağı

62. Çin’ de kültürel ve ekonomik olarak en parlak dönem hangisinin zamanında yaşanmıştır?

Cevap : Beş hanedan

63. “Kehribar yolu” olarak da adlandırılan ticaret yolu hangisidir?

Cevap : Amber Yolu

64. Mısırlıların kurmuş olduğu ” ……….. ” denilen küçük beyliklere Grekler nomo adını vermiştir?
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getir

Cevap : Sepat

65. Hangisi “diplomasi” biliminin araştırma konularındandır?

Cevap : Fermanlar ve Beratlar

66. Hangisi Türk islam devletlerinde tüccarların konaklaması amacıyla inşa edilen yapılardan değildir?

Cevap : Bedesten

67. Hangisi tarih biliminin araştırma konularından değildir?

Cevap : Kıtaların nasıl oluştuğu

68. Milattan sonra 1888 tarihi hangi yüzyıl içerisinde yer alır?

Cevap : XIX. yüzyıl

69. Kayseri Kültepe de bulunan tabletleriyle tanınan ilk çağ uygarlığı hangisidir?

Cevap : Asurlular

70. Mezopatamya’da Sümer uygarlığından kalma bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda çivi yazısının kullanıldığı kil tabletlere rastlanmıştır ….. . Buna göre ,Sümerlerin günlük yaşantısıyla ilgili bilgilere ulaşılırken hangi bilim dallarından faydalanılmıştır?

Cevap : Heraldik ve Epigrafi

71. Hangisi Yunan şehri devletlerindendir?

Cevap : Tirins

72. Hangisi 12 Hayvanlı Türk Takvimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Türk İslami İslamiyet’i kabulünden sonra kullanmaya başladığı takvimdir.

73. Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun hangisidir?

Cevap : Cengiz Han Kanunları

74. Çivi yazısını icat eden uygarlık ……… dır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilir.

Cevap : Sümerler

75. Orta Çağ’da Avrupa ‘da merkezi iktidarın gücünü kaybetmesinin karışıklıkların ve güvensizliklerin artmasının hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

Cevap : Siyasi birliğin bozulmasına

76. Hangisi ilk Hristiyanlık dini Roma Devleti’nde resmen tanınmıştır?

Cevap : Milano Bildirisi

77. Hangisi Roma İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra “Biritanya ” bölgesinde hakimiyet kuran topluluklardandır?

Cevap : Saksonlar

78. Paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlar ,mağaralarda ve kaya sığınaklarında barınıyor ,yabani bitki, meyve ve yabani hayvanlarla besleniyorlardı. Bu bilgiye göre Paleolitik Çag’da Anadolu da yaşayan insanlarla ilgili hangisi söylenebilir?

Cevap : Tüketici yaşam sürmüşlerdir

79. “1346- 1353” yıllarında ticaret yolları aracılığıyla Avrupa’ya yayılan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık hangisidir?

Cevap : Veba

Açık Lise Çıkmış Sorular

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

Tarih -4 (134) Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Tarih -4 (134) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!