İŞL107U Genel İşletme

ISL107U Genel İşletme Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1- İşletmeler ve Özellikleri
2- İşletme Çevresi
3- Etik ve Sosyal Sorumluluk
4- İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi
5- İşletmelerde Yönetim
6- İşletmelerde Üretim ve Pazarlama
7- İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
8- İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 1
İşletmeler ve Özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının sağlamış olduğu yararlardan biri değildir?

a. İstihdam yaratmaları
b. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını gidermeleri
c. Toplumsal sorunların çözümüne destek olmaları
d. Doğal kaynakları tüketmeleri
e. Ülke ekonomisine katkı sağlamaları

Cevap : d. Doğal kaynakları tüketmeleri

Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?

a. Arz
b. Fayda
c. Talep
d. İstek
e. İhtiyaç

Cevap : b. Fayda

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır?

a. Şekil
b. Yer
c. Kapasite
d. Zaman
e. Mülkiyet

Cevap : c. Kapasite

Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte kullanılan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre yapılan sınıflandırma yer alan ihtiyaçlardan biridir?

a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
b. Anlama İhtiyacı
c. Kendini Adama İhtiyacı
d. Koruma İhtiyacı
e. Yenileme İhtiyacı

Cevap : a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

İnovasyon kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Sınai ve fikri mülkiyet hakları ile korunması mümkün değildir.
b. Yeniliğin tam karşılığıdır.
c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.
d. Sadece ürünlerde inovasyon yapılabilir.
e. Yenilik ve yaratıcılıkla ilgili değildir.

Cevap : c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.

İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için elde edilecek ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da kaynaklar olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

a. Üretim hammaddeleri
b. Üretim çeşitleri
c. Üretim araçları
d. Üretim maddeleri
e. Üretim faktörleri

Cevap : e. Üretim faktörleri

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları arasında yer almamaktadır?

a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı
b. Ekonomik Sürdürülebilirlik Amacı
c. Sosyal Sürdürülebilirlik Amacı
d. Çevresel Sürdürülebilirlik Amacı
e. Kar Amacı

Cevap : a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı

İşletme bir sistem olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sistemin elemanlarını ya da alt sistemini oluşturan fonksiyonlardan biri değildir?

a. Üretim
b. Yazı İşleri
c. İnsan Kaynakları
d. Araştırma Geliştirme
e. Muhasebe

Cevap : b. Yazı İşleri

İşletmeleri sınıflandırmada kullanılan kriterlerden hangisi aşağıdaki seçenekte yer almaktadır?

a. Kuruldukları Yıla Göre Sınıflandırma
b. Kurucularına Göre Sınıflandırma
c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma
d. Adlarına Göre Sınıflandırma
e. Piyasa Koşullarına Göre Sınıflandırma

Cevap : c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısını sağlamada önemli olan temel ilkeler arasında yer almamaktadır?

a. Etkililik
b. Verimlilik
c. Karlılık
d. Taklitçilik
e. Yenilikçilik

Cevap : d. Taklitçilik

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

ISL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 2
İşletme Çevresi

İşletme sınırları dışında kalan her şey şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşletme çevresi
b. Mikro çevre
c. İş çevresi
d. Görev çevresi
e. Sektörel çevre

Cevap : . İşletme çevresi

Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Disiplinlerarası bir yaklaşımdır
b. İlk olarak biyoloji alanında uygulanmıştır
c. Olguların incelenmesinde çevresel ilişkilere vurgu yapar
d. Karl Ludwig von Bertallanfy tarafından ortaya atılmıştır
e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

Cevap : e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir değer yaratması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Entropi
b. Ekofinalite
c. Sinerji
d. Sistem etkileşimi
e. Alt sistem

Cevap : c. Sinerji

İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan kısmına ne ad verilir?

a. Genel çevre
b. Görev çevresi
c. Mikro çevre
d. İç çevre
e. Makro çevre

Cevap : d. İç çevre

İşletmenin sektörel çevresi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir?

a. Mikro çevre
b. İç çevre
c. Dış çevre
d. Genel çevre
e. Makro çevre

Cevap : a. Mikro çevre

Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenlerinden değildir?

a. Siyasal-yasal çevre
b. Sosyokültürel çevre
c. İşgücü çevresi
d. Doğal çevre
e. Ekonomik çevre

Cevap : c. İşgücü çevresi

Siyasal çevre faktörlerinin somutlaşmış hâli şeklinde nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yasal çevre
b. Sosyal çevre
c. Kültürel çevre
d. Doğal çevre
e. Ekonomik çevre

Cevap : a. Yasal çevre

Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Sistem
b. Süreç
c. Teknoloji
d. Teknik
e. Program

Cevap : c. Teknoloji

İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacakları hammadde ve malzeme türü girdileri aşağıda verilen sektörel çevre bileşenlerinden hangisi sağlamaktadır?

a. Tedarikçiler
b. Ortaklar
c. İşletme sahipleri
d. Çıkar grupları
e. Düzenleyici kurumlar

Cevap : a. Tedarikçiler

İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden hangisinin derecesini belirlemektedir?

a. Sinerji
b. Entropi
c. Teknolojik gelişme
d. Çevresel belirsizlik
e. Yenilikçilik potansiyeli

Cevap : d. Çevresel belirsizlik

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

İŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 3
Etik ve Sosyal Sorumluluk

Bir karar ya da eylemin “doğru” veya “yanlış” olduğunu belirleyen ilkeler ve ahlaki standartlar neyi tanımlar?

a. Norm
b. Etik
c. İlke
d. Kural
e. Standart

Cevap : b. Etik

Etik ikilem nedir?

a. Bireyin etik dışı karar almasıdır.
b. Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerektiği durumdur.
c. İki karar seçeneğinden ikisinin de tam anlamıyla etik olmasıdır.
d. Karar seçeneklerinden biri etik, diğeri ise etik dışıdır.
e. Kararın etik olması ülkeden ülkeye değişmektedir.

Cevap : b. Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası

Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma sürecini etkileyen faktörlerden değildir?

a. Örgüt kültürü
b. Yapısal faktörler
c. Eğitim düzeyi
d. Bireysel karakteristikler
e. Konunun derinliği

Cevap : c. Eğitim düzeyi

Çoğunluğun en yüksek iyiliğine yol açmaya çabalayan karar alma yaklaşımı, etik karar alma yaklaşımlarından hangisidir?

a. Faydacılık yaklaşımı
b. Haklar yaklaşımı
c. Adalet yaklaşımı
d. Sosyal sözleşme yaklaşımı
e. Görecelilik yaklaşımı

Cevap : a. Faydacılık yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğa sosyoekonomik yaklaşımı ifade eder?

a. İşletmelerin temel sorumluluğu mal ve hizmet üretmektir.
b. İşletmelerin temel sorumluluğu kâr elde etmektir.
c. İşletmeler ortaklarına ve hissedarlarına karşı sorumludur.
d. İşletmeler ortakların ötesinde toplumun daha geniş kesimine karşı sorumludur.
e. İşletmeler sadece müşterilere karşı sorumludur.

Cevap : d. İşletmeler ortakların ötesinde toplumun daha geniş kesimine karşı sorumludur.

Bir işletmenin çalışanlarının zamanını, parasını, ürün veya hizmetlerini kâr amacı gütmeyen örgütlere bağışlaması hangi sosyal sorumluluk kapsamında yer alır?

a. Hayırseverlik sorumluluğu
b. Ekonomik sorumluluk
c. Yasal sorumluluk
d. Etik sorumluluk
e. Yönetsel sorumluluk

Cevap : a. Hayırseverlik sorumluluğu

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği yönetiminin unsurları içinde yer alır?

a. Kamuya duyurulması
b. Günlük tutturma
c. Etik kodlar oluşturma
d. Kararların ortak alınması
e. Yemin ettirme

Cevap : c. Etik kodlar oluşturma

Etik kodlar için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

a. Karar almada yol gösterir.
b. İşletmenin temel değerlerini bildirir.
c. İşletmenin iş yapma ilkelerini açıklar.
d. Yazılıdır.
e. Sadece yöneticileri ilgilendirir.

Cevap : e. Sadece yöneticileri ilgilendirir.

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirirken etkilendiği ve etkilediği birey ya da gruplara ne ad verilir?

a. Paydaş
b. Ortak
c. Doğal çevre
d. Müşteri
e. Çalışan

Cevap : a. Paydaş

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetim sistemi standartıdır?

a. ISO 8000
b. ISO 26000
c. ISO 9000
d. ISO 14643
e. ISO 14000

Cevap : e. ISO 14000

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

İŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 4
İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

İşletme kurma, hangi süreçle başlar?

a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.
b. Girişimcinin kuruluş yeri satın almasıyla başlayan bir süreçtir.
c. Girişimcinin yatırım yapmasıyla başlayan bir
süreçtir.
d. Girişimcinin ön araştırma yapmasıyla başlayana bir süreçtir
e. Girişimcinin yatırım projesi yapmasıyla başlayana bir süreçtir

Cevap : a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.

Girişimci, yatırım faaliyetlerine başlarken bazı unsurlara dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

a. İşletmeyi kurmayı hedeflediği ülkenin ekonomik durumunu,
b. İşletmenin içinde bulunacağı pazarı ve rakiplerini,
c. Doğal kaynak kullanımı
d. Yeni teknoloji
e. Tedarikçilerin istekleri

Cevap : e. Tedarikçilerin istekleri

Bir işletme kurulurken yapılan piyasa araştırması, işletmenin üreteceği veya pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomik araştırmalar
b. Piyasa araştırması ve talep tahmini
c. Teknik araştırmalar
d. Finansal araştırmalar
e. Örgütsel araştırmalar

Cevap : b. Piyasa araştırması ve talep tahmini

Aşağıdaki aşamalardan hangisinde, son kontroller yapılır ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme üretime geçer?

a. Projenin uygulanması
b. Deneme üretimi
c. Kesin proje
d. Yatırım projesi
e. Fizibilite araştırması

Cevap : b. Deneme üretimi

İşletme kurmada yasal izinler alınması gereken bazı kuruluşlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?

a. Belediye
b. Vergi dairesine
c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
d. Sağlık izinleri
e. Sosyal güvenlik kurumu

Cevap : c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Günümüzde işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önüne aldığı en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hammadde
b. İşgücü
c. Pazara yakınlık
d. Enerji kaynağına yakınlık
e. İklim ve çalışma şartları

Cevap : c. Pazara yakınlık

Birbirlerini bütünleyen fakat farklı faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin birleşmeleri veya ortak iş yapma tanımı aşağıdaki büyüme türlerinden hangisidir?

a. Yatay büyüme
b. Dış büyüme
c. İç büyüme
d. Dikey büyüme
e. Birleşme

Cevap : d. Dikey büyüme

Belirli bir iş için kurulan birlik veya ortalık birleşmesi aşağıdaki birleşmelerden hangisidir?

a. Centilmenlik anlaşması
b. Holding
c. Kartel
d. Konsern
e. Konsorsiyum

Cevap : e. Konsorsiyum

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?

a. Çalışanların olumsuz etkilenmesi
b. Tanınmak ve marka olmak,
c. Ar-Ge farkı
d. Uluslararası ilişkiler
e. Bürokrasinin azalması

Cevap : a. Çalışanların olumsuz etkilenmesi

İşletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak, işletmenin yönetimini ele geçirmesi aşağıda ki birleşmelerden hangisidir?

a. Centilmenlik anlaşması
b. Konsorsiyum
c. Kartel
d. Konsern
e. Holding

Cevap : e. Holding

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

ISL107U Genel İşletme AÖF İŞL107U Genel İşletme Kitabı PDF

AÖF ISL107U Genel İşletme Ders Kitabı

AÖF İktisat Lisans-min Anadolu Aöf-LOLONOLO

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

A.Ü. İktisat Fakültesi

İŞL107U Genel İşletme

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!