Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi

Auzef Çocuk Gelişimi
Auzef Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi
2022 Deneme Sınavları, çıkmış Sorular

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
2022 Vize Soruları Final Deneme 7
2023 Vize Soruları Final Deneme 8
Final Deneme 9
2021 Final Soruları
2021 Büt. Soruları
2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Auzef Çocuk Gelişimi
Auzef Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi
2022 Ünite Soruları, Deneme Sınavları

Vize Final
Ünite -1 Ünite -7
Ünite -2 Ünite -8
Ünite -3 Ünite -9
Ünite -4 Ünite -10
Ünite -5 Ünite -11
Ünite -6 Ünite -12

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Auzef Çocuk Gelişimi
Auzef Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi
2022 Deneme Sınavları, çıkmış Sorular

Vize Final
2021 Vize Deneme 2021 Final Deneme
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2022 Vize Soruları 2021 Bütünleme Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi 2021 Vize Soruları

1- “Öğrenme, uyaran ve tepki arasında zihinde olup biteni anlama, anlamlandırma, düşünme, duyuş ve yorumlama gibi iç süreçler ve öğrenmeye etki eden kişisel özelliklerle ilgili bir durumdur”

Yukarıdaki tanım aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisine aittir?

A) Edimsel koşullama yoluyla öğrenme
B) Beyin temelli öğrenme
C) Bilişsel yaklaşıma göre öğrenme
D) Sosyal/Gözleme dayalı öğrenme
E) Davranışçı yaklaşıma göre öğrenme

Cevap : C) Bilişsel yaklaşıma göre öğrenme

2- Aşağıdaki tanımların hangisi “değer yargıları” ile ilgili tanımlar arasında yer almaz?

A) Kültürel coğrafyaların ürünüdürler, evrensel boyutlu olanları da vardır.
B) Bireysel ve sosyal hayatı düzenleyerek karar vermede hangi ölçütlerin merkeze alınması gerektiğini belirlemektedirler.
C) Bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu yönündeki inançlar bütünüdür.
D) Bir kısmı eşya, aletler ve taşıtlar gibi maddi, bir kısmı ise fikirler, inançlar ve kanaat gibi manevidir.
E) Alçak gönüllülük, yiğitlik, kendine hâkim olma, yumuşak huyluluk, hayâ, emanete riayet etme, cömertlik, doğruluk ve cesaret gibi niteliklerin genel adıdır.

Cevap : E) Alçak gönüllülük, yiğitlik, kendine hâkim olma, yumuşak huyluluk, hayâ, emanete riayet etme, cömertlik, doğruluk ve cesaret gibi niteliklerin genel adıdır.

3- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi vicdan ile ilgili değildir?

A) Doğuştan değil, bireysel özellikleri çerçevesinde hayat şartları ve sosyal çevrede sonradan kazanıldığı yönünde görüşler de vardır.
B) Ahlaki bir kuvvet olarak insanın niyet ve maksatlarını değerlendirir, insana yapması gerekenleri söyler.
C) Uyarıları yerine getirildiğinde ödül, getirilmediğinde ise cezai müeyyideler vardır.
D) Sadece kişiyi değil, aynı zamanda başkalarının fiil ve yapıp etmelerini de değerlendirir, takdir veya tenkit
eder.
E) İşlevsel hâle gelebilmesi için çocukluk döneminden itibaren aktif tutulması ve sesinin kesilmemesi gerekir.

Cevap : C) Uyarıları yerine getirildiğinde ödül, getirilmediğinde ise cezai müeyyideler vardır.

4- Aşağıdakilerden hangisi “değer” kavramının tanımları arasında yer almaz?

A) Hayatın hemen hemen bütün yönlerini kuşatmakta, soyut ve somut olmak üzere ikili bir anlam örgüsü taşımaktadır.
B) Standart, ilke ve norm olmaları itibarıyla toplumda fikir birliği oluştururlar.
C) Etik, moral ve ahlak gibi kavramların yerine de kullanılmaktadır
D) Bir yönüyle huy, karakter ve mizaç, diğer yönüyle insanların doğuştan sahip oldukları yeteneklerin
davranışlara dönüşerek genel kabul görmüş kaide ve kurallardır.
E) Eylem ve davranışlara kaynaklık eden ölçütler/standartlar toplamıdır.

Cevap : D) Bir yönüyle huy, karakter ve mizaç, diğer yönüyle insanların doğuştan sahip oldukları yeteneklerin davranışlara dönüşerek genel kabul görmüş kaide ve kurallardır.

5- I.0-10 yaş aralığını kapsamaktadır.
I. Uzlaşım Sonrası Seviye, Toplumsal Sözleşme evresi
III. Bu düzeyin ikinci aşaması 6-10 yaş aralığını içine alır.
IV. Birinci aşamada itaat ve ceza eğilimi ağırlıktadır.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Kohlberg’in ahlak gelişim teorisinin gelenek öncesi düzey/evre ile ilgilidir?

) I, III, IV
B) Yalnız IV
C) I, II
D) II, IV
E) III, IV

Cevap : A) I, III, IV

6- I. Okullarını bahçe-çiçek-çocuk ve bahçıvan/eğitici ilişkisi üzerinden eğitmek istemiştir.
II. Okul öncesi kurumlarının gayesinin, çocukları sokaklardan kurtarmak, konuşma kabiliyetlerini geliştirmek,
düzenli çalışmayı öğreterek onları okula ve hayata hazırlamak ve nihayet dinî ve ahlâkî bir eğitim vermek gibi hususlara bağlamıştır.
III. Çocuğun anne ile olan ilişkisi, bütün bir hayat boyunca (olumlu olumsuz) etkili olur.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri okul öncesi eğitimcisi Fröbel’e aittir?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

7- Aşağıdakilerden hangisi pekiştireç ve pekiştireçlerin özellikleri arasında yer almaz?

A) Davranış değiştirmede esas olan, olumlu pekiştirmedir.
B) Pekiştireç, davranışı izleyen ve davranışların kalıcı olmasını artıran uyarıcı ve araçlardır.
C) Herhangi bir pekiştireç her öğrenci veya herkes için her durum ve koşul altında aynı görevi görmeyebilir.
D) Cezalar da olumlu pekiştireçler gibi istenilen davranışların öğretilmesinde etkilidir.
E) Pekiştireçler yoluyla öğrencilerin iradeli davranışlarının artırılması, kararlı bir şekilde sürdürülmesi sağlanabilir.

Cevap : D) Cezalar da olumlu pekiştireçler gibi istenilen davranışların öğretilmesinde etkilidir.

8- I. İyilik, ilim ve iman itibarıyla olan yüksek derece ve meziyettir.
II. Dinî ve ahlaki vazifelere riayet derecesini ifade etiği gibi bir şeyin başka şeylerden güzel, olgun ve fayda yönüyle daha üstün olduğunu ifade eder.
III. Gerçeğin bilgisi, faydalı ilim ve doğru temellere ve aşkın değerlere dayanan her çeşit davranıştır.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi/hangileri fazilet kavramı ile ilgilidir?

A) I, II
B) I, III
C) I, II, III
D) Yalnız I
E) II, III

Cevap : A) I, II

9- Aşağıdakilerden hangisi pekiştirme ve pekiştireçler hakkında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Öğrenci veya kişiler hangi davranıştan sonra pekiştireç aldıklarını fark etmelidir.
B) Pekiştireçlerin ne olacağı kadar ne zaman verileceği de önemlidir.
C) Mümkün olduğunca olumlu pekiştireç kullanılmalıdır.
D) Olumlu ve olumsuz pekiştireçler dengeli biçimde kullanılmalıdır.
E) Pekiştireç mutlaka doğru davranışı takip etmeli, uygun yer ve zamanda verilmelidir.

Cevap : D) Olumlu ve olumsuz pekiştireçler dengeli biçimde kullanılmalıdır.

10- Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hacip’in eğitim anlayışına uygun değildir?

A) Eğitimde somuttan soyuta, basitten mükemmele doğru bir yol izlenmelidir.
B) Eğitimde soru-cevap tekniği kullanılmalıdır.
C) Eğitimde hazır bulunuşluk durumu dikkate alınmalıdır.
D) Eğitim çocukların kabiliyetleri üzerine inşa edilmelidir.
E) Çocuk eğitiminde bireysel farklılıkların bir önemi yoktur.

Cevap : E) Çocuk eğitiminde bireysel farklılıkların bir önemi yoktur.

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi Vize 2021

11- …………..ahlak ve dinî değerleri ifade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amaç değerler
B) İçkin değerler
C) Araç değerler
D) Normatif değerler
E) Aşkın değerler

Cevap : E) Aşkın değerler

12- Vicdan duygusunun ortaya çıkışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocukta vicdanının teşekkül edebilmesi için insanlar arasında karşılıklı ilişkilerin olduğunu kavraması
gerekir.
B) Vicdan henüz teşekkül etmediğinden çocuklar, bebeklik dönemlerinde ahlaki bir mekanizmaya da sahip değildirler.
C) Vicdanın ortaya çıkışı, dış kontrol gücünün (ebeveyn, öğretmen ve diğerlerinin) iç kontrol/oto kontrol mekanizması haline dönüşmesi durumudur.
D) Vicdanin kuvveti, yaşanan hayat tecrübeleriyle yakından ilişkilidir.
E) Vicdanın işlevsel hâle gelebilmesi için çocuklar tamamen özgür bırakılmalıdır.

Cevap : E) Vicdanın işlevsel hâle gelebilmesi için çocuklar tamamen özgür bırakılmalıdır.

13- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Ahlak-Etik-Vicdan ilişkisini ifade etmez?

A) Gerçeğin bilgisi, faydalı ilim ve doğru temellere ve aşkın değerlere dayanan her çeşit davranıştır
B) Vicdan, insanı doğru ve yanlışlar hususunda yönlendiren bir iç güçtür
C) İnsanlar, davranışları ve bu davranışların yapılış sebeplerini, doğruluk ve yanlışlık nedenlerini anlamak isterler. Bu durum ahlak ve etik ilişkisinin temelini oluşturur.
D) Ahlak sistemi, bir değerler sistemi ve bir nevi toplumsal bir sözleşmedir.
E) Etik ahlaki değerleri felsefi açıdan ele alır, inceler ve temellendirir.

Cevap : A) Gerçeğin bilgisi, faydalı ilim ve doğru temellere ve aşkın değerlere dayanan her çeşit davranıştır

14- I.Ortaya koyma
II. Hatırlama
III. Dikkat etme
Yukarıda verilen gözlem yapma ve örnek alma sonucunda gerçekleşen öğrenmenin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) I, II, III
B) III, I, II
C) II, I, III
D) I, III, II
E) III, II, I

Cevap : E) III, II, I

15- I.Akıl sağlığının yerinde olmalı
II. Yaptığı işi mutlaka özgür bir ortamda ve irade yoluyla yerine getirmeli
III. Ahlaki eylemin amacı olan iyi ve kötü bilgisine sahip olmalı
IV. Beden sağlığı yerinde olmalı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ahlaki bir sorumluluktan söz edebilmek için kişinin sahip olması gereken özelliklerdendir?

A) I, II, III ve IV
B) II, III
c) I, II
D) Yalnız I
E) I, II, III

Cevap : E) I, II, III

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi Vize 2021

16- I. Felsefenin ahlaklılık veya ahlaki değerle ilgili alt dalı veya disiplinidir.
II. Doğuştan sahip olunan, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırma, tutum ve davranışları yargılama gücü/yetisi olarak tanımlanmaktadır.
III. Bilinç, anlayış, idrak, içebakış yoluyla bilme, hissetme, algı gibi anlamlara gelmektedir.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi/hangileri vicdan kavramı ile ilgilidir?

A) Yalnız II
B) I, II
C) I, II, III
D) II, III
E) I, III

Cevap : A) Yalnız II

17- Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg’e göre gelenek öncesi evrenin genel özelliklerine uygun değildir?

A) Her şeyin adil bir karşılığı vardır.
B) itaat ve ceza eğilimi baskındır.
C) Kişiler arası uyum ağırlıktadır (Geleneksel Dönem evresi)
D) Benden bize doğru bir geçiş başlar.
E) Ahlaki kararlar, bireyi ilgilendiren anlık sonuçlar (ödüller ve cezalar) temelinde alınır.

Cevap : C) Kişiler arası uyum ağırlıktadır (Geleneksel Dönem evresi)

18- Aşağıdakilerden hangisi politik değerlerden biridir?

A) Muhakeme
B) Gerçeklik/Somutluk
C) Eleştirel düşünce
D) Deney ve akılcılık
E) Kişisel güç

Cevap : E) Kişisel güç

19- I. 11-20 yaşları arasını içine alır.
II. İlk evresi kişilerarası uyum olarak adlandırılır.
III. Uzlaşım sonrası seviye olarak da isimlendirilen bu düzeyde gençler, kanunların kullanımını ve bireysel
hakları eleştirel olarak inceler.
IV. İkinci evresi kanun ve sosyal düzen olarak adlandırılır.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Kohlberg’in ahlak gelişim teorisinin gelenek sonrası düzeyi ile ilgilidir?

A) III, IV
B) I, II, III
C) II, IV
D) Yalnız III
E) I, II

Cevap : D) Yalnız III

20- I. 11-20 yaşları arasını içine alır.
II. İlk evresi kişilerarası uyum olarak adlandırılır.
III. İkinci evresi kanun ve sosyal düzen olarak adlandırılır.
IV. Uzlaşım sonrası seviye olarak da isimlendirilen bu düzeyde gençler, kanunların kullanımını ve bireysel
hakları eleştirel olarak inceler.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Kohlberg’in ahlak gelişim teorisinin geleneksel düzeyi ile ilgili değildir?

A) II, IV
B) Yalnız IV
C) I, II
D) III, IV
E) I, II, III

Cevap : B) Yalnız IV

21- I. Özerk dönem
II. Dışı bağlı dönem
III. Ahlak öncesi dönem
Piaget’in yukarıda maddeler halinde verilen ahlaki gelişim dönemlerine dair görüşü, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) I, III, II
B) II, III, I
C) III, II, I
D) I,II,III
E) II, I, III

Cevap : C) III, II, I

22- I. Her insanın kendine has davranış eğilimlerinin dinamik bir bütünüdür.
II. İyiyi kötüden ayırt edebilme,kişinin kendi davranışlarını değerlendirme, konuyla ilgili yargılarda bulunma kabiliyetidir.
III. Bir kimsenin iyi niteliklerini veya kişiliğini ifade eden tutum ve davranışlarının bütünü anlamına gelmektedir.
Yukarıda tanımları verilen kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Vicdan, kişilik, mizaç/karakter
B) Mizaç/karakter, kişilik, vicdan
C) Kişilik, vicdan, mizaç/karakter
D) Kişilik, mizaç/karakter vicdan
E) Vicdan, mizaç/karakter, kişilik

Cevap : C) Kişilik, vicdan, mizaç/karakter

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi Vize 2021

23- Aşağıdakilerden hangisi Maria Montessori’nin çocukların eğitimi ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

A) Yaradılıştan getirdiği doğal kanun ve kabiliyetleri keşfedilmeli
B) Eğitim çocuğun fıtratına/yaratılış özelliklerine uygun olmalı
C) Çocuğa sevgi gösterilmeli
D) Çocuğa hürmetle davranmalı
E) Baskı ve otorite uygulanmalı

Cevap : E) Baskı ve otorite uygulanmalı

24- Aşağıdakilerden hangisi önemli İslam bilginlerinden olan Maverdi’nin görüşlerinden biri değildir?

A) Çocuk eğitiminden aile birinci derecede sorumludur.
B) insanın potansiyel ve yetenekleri çocukluk aşamalarında keşfedilmelidir.
C) insan hayatı ahlaki erdem ve değerlerle süslenmelidir.
D) Çocuk eğitiminde sosyal hayatın önemine de vurgu yapan Maverdi göre örnek modellerin varlığına ihtiyaç
olduğunu dile getirir.
E) Çocukların terbiyesi büyüdükten sonra daha kolay olur.

Cevap : E) Çocukların terbiyesi büyüdükten sonra daha kolay olur.

25- Değerler sosyal, ekonomik, evrensel, dini, pragmatik, amaç ve araç değerler gibi çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri arasında yer almaz?

A) İnsanların irade ve özgürlüklerini serbeste kullanmaları onları yanlış yapmaya sevk etmektedir.
B) Sosyal barışın sağlanması için yerel ve evrensel prensipler olmalıdır.
C) Hak, adalet, güvenlik ve faydalı olanın bilinmesi gibi hususlarda genel ilke ve prensiplere ihtiyaç vardır.
D) Hayatın bütün alanlarını kuşatırlar.
E) İnsanlara hayatın her alanında rol, görev ve davranış modelleri önerirler.

Cevap : A) İnsanların irade ve özgürlüklerini serbeste kullanmaları onları yanlış yapmaya sevk etmektedir.

26- Biri, canına kasteden birinden kaçar ve evinize sığınır. Saklanılan kişiyi takip eden kişi size gelir ve bu kişinin yerini bilip bilmediğinizi sorar. Kişinin öldürülecek olma ihtimali olsa bile ahlaken doğru olanın yapılması gerektiğine inandığınız için aranan kişinin yerini söylediniz.
Yukarıda verilen örnek hangi ahlak ekolü ile ilgilidir?

A) Menfaat ahlaki
B) Vazife veya ödev ahlakı
C) His ve duygulara dayalı ahlak
D) Haz ahlaki (hedonizm)
E) Tekâmülcü ahlak

Cevap : B) Vazife veya ödev ahlakı

27- Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve ölçülü bir vicdanın oluşumunu olumsuz yönde etkiler?

A) Tabiatına ve gelişim düzeyine uygun demokratik bir aile ve sosyal ortam
B) İyi-kötü, doğru-yanlış, ceza ödül; nihayet sevgi ve şefkatin ölçülü bir şekilde yaşandığı ortam
C) Gevşeklikten, ilgisizlikten ve kati tutumdan uzak, esnek ve şefkat dolu bir aile ortamı
D) Hayat ve ahlak anlayışının akla göre değil, basit bir koşullanma yoluyla kabul ettirilmeye çalışıldığı aile ortamı
E) Çocuklardan yanlışlarının öcünün alınmadığı, aksine onlara yardımcı olunan ve yol gösterilen bir ortam

Cevap : D) Hayat ve ahlak anlayışının akla göre değil, basit bir koşullanma yoluyla kabul ettirilmeye çalışıldığı aile ortamı

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi Vize 2021

28- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kohlberg’in ahlak gelişimi teorisinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Ahlak eğitiminde de belli değerleri öğretmek yerine, ahlaki yargı gelişimini teşvik edilmelidir.
B) Gelişim evreleri/dönemleri ahlak öncesi dönem, dışa bağlı dönem ve özerk dönem olmak üzere üç evreye ayrılır.
C) İnsanlar ahlaki gelişimle ilgili her aşamada üç düzeyin olduğu altı yargı aşaması geçirmektedirler.
D) Araştırmaları çocuklara ahlaki ikilemleri içeren konular üzerinden nasıl etkilendiklerini ve hangi tepkileri verdiklerini sorular sorarak bulmaya çalışmıştır.
E) Ahlaki gelişim başkalarının telkiniyle değil çocukların bizatihi kendilerinin bilişsel gelişimine göre ilerleyen akıl yürütme süreçleri sonucunda gerçekleşir.

Cevap : B) Gelişim evreleri/dönemleri ahlak öncesi dönem, dışa bağlı dönem ve özerk dönem olmak üzere üç evreye ayrılır.
NOT: Piaget’e göre gelişim evreleri/dönemleri ahlâk öncesi dönem, dışı bağlı dönem ve özerk dönem olmak üzere sınıflandırılır.

29- Aşağıdakilerden hangisi sosyal değerlerden biri değildir?

A) Eleştirel düşünce
B) Örfler
C) Gelenekler
D) Âdetler
E) Yasalar

Cevap : A) Eleştirel düşünce

30- I. Felsefenin ahlaklılık veya ahlaki değerle ilgili alt dalı veya disiplinidir.
II. Doğuştan sahip olunan, iyiyi kötüden, hayrı şerden, fazileti rezaletten ayırma, tutum ve davranışları
değerlendirme ve yargılama gücü/yetisi olarak tanımlanmaktadır.
III. Bilinç, anlayış, idrak, içebakış yoluyla bilme, hissetme, algı gibi anlamlara gelmektedir.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi/hangileri “şuur” kavramı ile ilgilidir?

A) I, III
B) I, II, III
C) I,II
D) Yalnız III
E) II, III

Cevap : D) Yalnız III

31- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Ahlak-Değer ilişkisini ifade etmez?

A) Ahlak ve değerlere olan bağlılık, insanlarda ortak duygu, düşünce ve menfaat şuuru oluşturur.
B) Birçok yargı ve ölçüt, ahlak ve değer kavramlarının ortak noktasıdır.
C) Ahlaki prensip ve değer yargıları anlamlı işler yapmaya ve anlamlı olana yönlendirir.
D) Değerler, ahlâk ve etikle ilgili ilke, prensip, ölçüt ve normların bütününü ifade eden bir kavramdır.
E) Ahlak ve değerler insana iyilik yapmaktan haz almasını, kötülük yapmaktan ise elem ve pişmanlık duymasını haykırır.

Cevap : E) Ahlak ve değerler insana iyilik yapmaktan haz almasını, kötülük yapmaktan ise elem ve pişmanlık duymasını haykırır.

32- Etik kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etik, fazilet ve hikmet yerine de kullanılmaktadır.
B) Etik, kaynakları itibarıyla ahlak ile aynı özellikleri taşımaktadır.
c) Etik, ahlakbilim veya töre bilim olarak da isimlendirilir.
D) Etik, ahlak felsefesi ilgili bir alan olup ahlaki olanın esasını ve temellerini araştırır.
E) Etik, iyi, güzel ve faydalı olanın genel bilgisidir.

Cevap : A) Etik, fazilet ve hikmet yerine de kullanılmaktadır.

33-……………..milletlere ve toplumlara göre değişen, kimi toplumlarda normal ve güzel sayılırken kimilerinde anormal ve çirkin sayılabilirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Karakter
B) Ahlak
C) Kişilik
D) Adetler
E) Vicdan

Cevap : D) Adetler

34- Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimi ile ilgili değildir?

A) Ahlaki gelişim çocukların ahlaki değerleri öğrenme ve içselleştirilme sürecidir.
B) Ahlaki gelişimde sırasıyla ebeveynin, okulun ve çevrenin rolü büyüktür.
C) Ahlaki gelişim çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinden farklı bir yol izler.
D) Gelişim, ahlak gelişimini de içine alan insanın biyolojik, zihinsel, psikolojik ve sosyokültürel değişimini konu edinen bir kavramdır.
E) Ahlaki gelişim ve akıl yürütmeyle ilgili en etkili çalışmalar Jean Piaget ve Lawrence Kohlberg tarafından yapılmıştır.

Cevap : C) Ahlaki gelişim çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinden farklı bir yol izler.

35- Aşağıdakilerden hangisi Comenius’un çocukların ahlak eğitimi ilgili görüşlerinden biri değildir?

A) Ahlak eğitimine erken başlamak
B) Birlikte yaşamak ve iyi örnek olmak
C) Çocuklara öğrenmeleri için zaman tanımak ve onlara her şeyi dikkatlice anlatmak
D) Baskı ve otorite kurmak
E) Davranışlarında çocuğa belirli ve aşırı olmayan bir disiplin içerisinde serbest bir alan bırakmak

Cevap : D) Baskı ve otorite kurmak

36- İnsanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusuyla iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak kalması anlamına geldiği gibi, insanın temiz yaratılışıyla uygun davranışlar sergilemesi veya yaşamaya çaba göstermesi anlamına da gelmektedir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Karakter
B) Ahlak
C) Mizaç
D) Vicdan
E) Kişilik

Cevap : B) Ahlak

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi Vize 2021

37- I.Yeme içme – Birincil olumlu pekiştireç
II.Yüksek not – İkincil olumlu pekiştireç
III.Sevgi – Birincil olumlu pekiştireç
IV.Gülümseme – Birincil olumlu pekiştireç
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) II, III, IV
B) I, II, III
C) Yalnız IV
D) I, III, IV
E) I, II, III, IV

Cevap : B) I, II, III

38- Aşağıdaki tanımlardan hangisi sosyal/gözleme dayalı öğrenme ve bu öğrenmenin özellikleri arasında yer almaz?

A) Düşünme, planlama, algılama ve inanma şekilleri öğrenmenin temel aşamalarıdır.
B) Pekiştireçler, öğrenmenin doğrudan nedeni değil, aksine güdülenmesidir.
C) Öğrenmede, gözlem, model alma ve taklit etmenin yanı sıra düşünce, gözlem ve taklit de önemlidir.
D) Öğrenme koşullanmış bir tepkidir ve öğrenmede dıştan verilen pekiştireçler önemlidir.
E) İnsanlar, hayatlarının gidişatının aktif katılımcılarıdırlar.

Cevap : D) Öğrenme koşullanmış bir tepkidir ve öğrenmede dıştan verilen pekiştireçler önemlidir.

39- I. Devlet malının yağmalanmaması
II. İffet
III. Ahde vefa
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İslam Peygamberinin toplumu güçlü kılan ve devamlılığını sağlayan ahlaki dinamiklerindendir?

A) I, II
B) II, III
C) I, II, III
D) I, III
E) Yalnız I

Cevap : C) I, II, III

40- Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı Yaklaşıma göre öğrenme tanımları arasında yer almaz?

A) Belirli nedenler, aynı koşullarda (nedensellik/determinizm) aynı sonuçları doğurur.
B) Öğrenme, uyaran ve tepki (U-T) arasındaki ilişkidir.
C) Öğrenme, zihni zorlayan etkinlik ve faaliyetlerle artar, tehditlerle engellenir.
D) Öğrenme bir problem çözme faaliyetidir.
E) Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanmasında ve becerilerin kazanılmasında tekrar önemlidir.

Cevap : C) Öğrenme, zihni zorlayan etkinlik ve faaliyetlerle artar, tehditlerle engellenir.

41- …………. 2-6 yaş dönemi çocuklar için mutlaka oyun ve jimnastik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İbn-i Haldun
B) İbn-i Sina
C) Şai
D) Gazzali
E) İbn Cemaa

Cevap : B) İbn-i Sina

42- ………iyiyi kötüden ayırt edebilme, kişinin kendi davranışlarını değerlendirme, konuyla ilgili yargılarda bulunma kabiliyetidir. İlahi bir ses olarak da isimlendirilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Vicdan
B) Ahlaki kurallar
C) Ahlak
D) Ahlaki ilkeler
E) İnanç

Cevap : A) Vicdan

43- Aşağıdakilerden hangisi “neden ahlak ve değerler eğitimi” sorusuna cevap teşkil etmez?

A) Toplumlarda ahlak ve değerlere karşı duyarsızlık giderek artmaktadır.
B) TÜİK’in yaptığı araştırmalar Türkiye’de ahlak temelli birçok suçun işlendiğini ortaya koymaktadır.
C) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler refah düzeyini artırmış olmakla birlikte insanlar daha yalnız ve daha bencildir.
D) Bütün dünyada ahlak ve değerlerle ilgili yozlaşmalardan kaynaklanan şikâyetler artarak devam etmektedir.
E) Okullarda ahlak ve değerler eğitimi verilse bile insanlar suç işlemeye devam ederler.

Cevap : E) Okullarda ahlak ve değerler eğitimi verilse bile insanlar suç işlemeye devam ederler.

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi Vize 2021

44- Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bilincin oluşmasında cezanın rolüyle ilgili değildir?

A) Herkesin vicdanı aynı kuvvette değildir.
B) Çocuk herhangi bir yanlış yaptığında bu durumun hoş karşılanmadığı ceza yoluyla kendilerine bildirilmelidir.
C) Vicdanın teşekkül etmesinde iyi hareketlerin ödüllendirilmesi olumsuz etki yapar.
D) En etkili ceza çocukları sevgi, ilgi ve sevdikleri şeylerden mahrum bırakmaktır.
E) Vicdanlardaki gevşeklik veya sertlik (kuvvet farklılığı), çocukluk çağında alınan eğitim ve yaşanan tecrübelerle ilgilidir.

Cevap : C) Vicdanın teşekkül etmesinde iyi hareketlerin ödüllendirilmesi olumsuz etki yapar.

45- Öğrenme-davranış ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her çeşit reeksif/içgüdüsel hareketler birer öğrenme ve davranış değişikliğidir.
B) Davranış, organizmanın küçük-büyük, iç ve dış, bilinçli-bilinçsiz, her türlü etkiye verdiği tepkilerdir.
C) Öğrenmede ezber olabileceği gibi seziş ve kavrayış da gelişebilir.
D) Öğrenme bir çeşit problem çözme süreci ve çevreye uyum biçimidir.
E) Öğrenme en basit anlamıyla davranış değişikliğidir.

Cevap : A) Her çeşit refleksif/içgüdüsel hareketler birer öğrenme ve davranış değişikliğidir.

46- Ahlakın esasını gaye/amaç olarak açıklayan ahlak ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) His ve duygulara dayalı ahlâk
B) Vazife ahlakı
C) Tekâmülcü ahlak
d) Menfaat ahlakı
E) Haz ahlak (hedonizm)

Cevap : C) Tekâmülcü ahlak

47- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyin olumlu kararlar vermesine ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacağından ahlâk ve değerler eğitimine ihtiyaç vardır.
B) Ahlaki değerler duyuşsal/hissi alana hitap ederek insan davranışlarına kılavuzluk ederler.
C) Davranışların değerlendirilmesi ve anlamlı olarak kabul edilebilmesi için iradeli ve bilinçli faaliyetler olması gerekmez.
D) Davranışların istendik/iradeli olabilmeleri için değerlerin yaşandığı bir çevreye ve planlı bir eğitime ihtiyaç vardır.
E) Ahlaki, etik, moral ve değer ölçütleri bireysel, sosyal ve ahlaki davranışlara yön vermektedir.

Cevap : C) Davranışların değerlendirilmesi ve anlamlı olarak kabul edilebilmesi için iradeli ve bilinçli faaliyetler olması gerekmez.

48- Aşağıdakilerden hangisi ahlak ve ahlaklılık tanımları arasında yer almaz?

A) İyi, doğru ve ideal bir şekilde yaşama biçimidir.
B) Hem değer yüklü rasyonel bir tutum hem de dünyadaki ahlaki krizi görüp ona karşı uygun tepkiler geliştirme bilincine sahip olma
C) Bir yönüyle insanın iç dinamikleri, diğer yönüyle sosyokültürel alana dayanmaktadır.
D) Toplumlarda yıllara dayalı tecrübeler sonucunda doğal olarak oluşmuş, kısmen de dini kaynaklardan elde edilmiş ölçütlerdir.
E) İçsel bir güç ve manevi bir otoritedir.

Cevap : B) Hem değer yüklü rasyonel bir tutum hem de dünyadaki ahlaki krizi görüp ona karşı uygun tepkiler geliştirme bilincine sahip olma

49- Aşağıdakilerden hangisi ahlak ve değer eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Çocukların özellikle ilk yıllarından itibaren ihtiyaçları vaktinde karşılanmalı, kendilerine güven duygusu
aşılanmalıdır.
B) Çocukların eğitiminde başat görev ailenindir.
C) Ahlâk ve değerler eğitiminde sevgi, şefkat ve güven esastır.
D) Ahlâk ve değer eğitiminde kavratılması hedeflenen kaideler eş anlamlılarıyla öğretilmelidir.
E) Başarılı ve kalıcı bir ahlak eğitimi, ancak aile, okul ve çevre üçgeninde gerçekleşebilir.

Cevap : D) Ahlâk ve değer eğitiminde kavratılması hedeflenen kaideler eş anlamlılarıyla öğretilmelidir.

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi

Auzef Ders Kitabı

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!