Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
Ünite -1 Ünite -5
Ünite -2 Ünite -6
Ünite -3 Ünite -7
Ünite -4 Ünite -8

Auzef – Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojileri Üniteler

1- Bilgi Teknolojilerine Giriş

2- Yazılım ve Donanım

3- Ofis Uygulamaları

4- Ağ ve İnternet

5- İnternet Uygulamaları

6- Bilgi Sistemleri

7- Güvenlik ve Etik

8- Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

Auzef-E-Ticaret-ve-Pazarlama 1. Sınıf Güz Dönemi

Bilgi Teknolojilerine Giriş

Bilgi Teknolojilerine Giriş: Veriden Bilgiye Yolculuk

Günümüzde bilgi, iş süreçlerinden günlük yaşamımıza kadar her alanda hayati bir öneme sahiptir. Bilgi teknolojileri, bu süreçte verinin işlenmesi, analiz edilmesi ve bilgiye dönüştürülmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu makalede, “Bilgi Teknolojilerine Giriş” başlığı altında ele alınan soruları inceleyerek, bilgi hiyerarşisi, veri dönüşümü, ve dijital veri türleri gibi temel kavramlara odaklanacağız.

Veri ve Bilgi Hiyerarşisi: Bilgi teknolojilerinde, temel kavramlar arasında yer alan veri, bilgi hiyerarşisinin en alt basamağını oluşturur. 1’de veri, bilgi hiyerarşisinde en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır. Veri, ham, işlenmemiş bilgileri ifade eder ve işlenerek bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir.

Geleceğe Yönelik Bilgi: 2, bilgi hiyerarşisi piramidinde geleceğe yönelik bir perspektif sunmaktadır. Bu bağlamda, bilgelik kavramı, bilgi hiyerarşisinin zirvesinde yer alır. Geleceği öngörebilmek, içgörü ve bilgelikle mümkündür. Bu nedenle, bilgelik, geleceğe yönelik bilgiyi temsil eder.

Bilişim Sistemleri ve Zeka: 3, bilgiyi davranışlara dönüştürme yeteneğiyle ilgili bilişim sistemleri kavramını ele almaktadır. Bu bağlamda, zeka, insanın ya da sistemin bilgiyi davranışa dönüştürme yeteneğini ifade eder. Zeka, bilişim sistemlerinin etkin çalışmasını sağlayan temel unsurlardan biridir.

Veriden Enformasyona Dönüşüm: 4, veriden enformasyona dönüşüm sürecinde kullanılan soru kiplerine odaklanmaktadır. Bu süreçte sorulan sorular, genellikle “Ne?”, “Nerede?”, “Ne zaman?” gibi somut ve belirgin bilgileri hedefler. Ancak, “Niçin?” sorusu, bu dönüşüm sürecinde kullanılmayan bir soru kipi olarak öne çıkar.

Bilgi Kavramının Çeşitleri: 5, bilgi kavramının çeşitlerini ele almaktadır. İrfan, bilgi kavramı ile eşanlamlı bir terim değildir. Bu soru, bilginin farklı yönlerini anlama ve ayırt etmeye yöneliktir.

Deterministik Süreçler ve İçgörü: 6, deterministik bir süreç olarak bilgi kavramını tanımlar. Bilgi, gelecekteki olayları belirli bir düzen içinde öngörebilen, içgörüye sahip bir süreçtir. İçgörü, bilgi sistemlerinin karmaşıklığı anlama ve geleceği tahmin etme yeteneğini ifade eder.

Sebep ve Etki İlişkileri: 7, modelleme, durum analizi ve senaryo değerlendirmesiyle ilgili kavramları içerir. İçgörü, bir model, durum veya senaryodaki ilişkilerin ve davranışların tanımlanmasını temel alarak sebep ve etki ilişkilerini anlamayı ifade eder.

Veri Ölçekleri ve Veritabanı Organizasyonu: 8, verinin ölçülmesi ve veritabanı organizasyonuyla ilgilidir. Sezgisel ölçek, veri ölçümlerinde kullanılmayan bir ölçek türüdür. Ayrıca, 9’da veritabanında verinin organizasyonunda kullanılan temel kavram olan “kayıt” ele alınmaktadır.

Dijital Veri Türleri: 10, dijital veri türlerini incelemektedir. Sezgisel veri türleri, diğer sayısal veri türlerinden ayrılan bir kategori olarak öne çıkar. Sayısal, metinsel, zamansal ve boolean gibi dijital veri türleri, bilgi teknolojilerinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Bu sorular, bilgi teknolojileri alanında temel kavramları anlama ve ayırt etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Veriden bilgiye geçiş süreçleri, bilişim sistemleri ve dijital veri türleri, günümüzde bilgi teknolojilerinin temel taşlarıdır.

Bilgi Teknolojileri Ünite -1 Soruları

1 – Aşağıdaki kavramlardan hangisi bilgi hiyerarşinde en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır?

a) Veri

b) Bilgi

c) Kavrama

d) Enformasyon

e) Malumat

Cevap : Veri

Bilgi hiyerarşisinde, veri en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır. Veri, işlenmemiş, anlamsız bilgileri ifade eder. Diğer kavramlar, bu verilerin işlenerek daha anlamlı hale gelmesini temsil eder.

2 – Bilgi hiyerarşisi piramidini oluşturan kavramlardan hangisi geleceğe yöneliktir?

a) Bilgi

b) Enformasyon

c) Kavrama

d) İçgörü

e) Bilgelik

Cevap : Bilgelik

Bilgelik, bilgi hiyerarşisi piramidinde en üstte yer alan bir kavramdır. Bu, geleceğe yönelik bilgelik, deneyim ve içgörü anlamına gelir. Bilgi, bu piramidin altında yer alır ve genellikle geçmiş ve mevcut bilgileri içerir.

3 – Bir insanın ya da sistemin bilgiyi davranışlara dönüştürme yeteneğine karşılık gelen bilişim sistemi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İçgörü

b) Zeka

c) Kavrama

d) Enformasyon

e) Malumat

Cevap : Zeka

Zeka, bir insanın veya sistemin bilgiyi anlamak, yorumlamak ve davranışa dönüştürmek yeteneği olarak tanımlanır. Zeka, bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesini içerir.

4 – Aşağıdakilerden hangisi verilerin enformasyona dönüştürülmesinde kullanılan yanıt aranan soru kiplerinden değildir?

a) Ne?

b) Niçin?

c) Nerede?

d) Ne zaman?

e) Kim?

Cevap : Niçin?

“Niçin?” sorusu, genellikle bir durumu anlamak ve açıklamak için kullanılır, ancak verilerin doğrudan dönüştürülmesiyle ilgili değildir. Diğer soru kipleri, verilerin anlamını ve içeriğini daha iyi anlamak için kullanılır.

5 – Aşağıdakilerden hangisi bilgi kavramı ile eşanlamı kullanılamaz?

a) Üst bilgi

b) Kazanılmış bilgi

c) Yararlı bilgi

d) Malumat

e) İrfan

Cevap : İrfan

İrfan, genellikle derin anlayış, bilgelik ve manevi bilgi anlamına gelir. Diğer terimler genellikle daha genel bilgi kavramlarını ifade eder.

6 – Aşağıdakilerden hangisi deterministik bir süreç olarak nasıl sorusuna yanıtlar üreten bir kavramdır?

a) Veri

b) Enformasyon

c) Bilgi

d) Zeka

e) İçgörü

Cevap : Bilgi

deterministik bir süreç olarak “nasıl” sorusuna yanıtlar üretebilir. Bilgi, belirli bir konuda nasıl davranılacağına dair rehberlik edebilir.

7  – Aşağıdakilerden hangisi bir model, durum veya senaryodaki ilişkilerin ve davranışların tanımlanmasını temel alarak sebep ve etkinin anlaşılması anlamına gelen kavramdır.

a) Veri

b) Enformasyon

c) Bilgi

d) Zeka

e) İçgörü

Cevap : İçgörü

İçgörü, bir model, durum veya senaryodaki ilişkileri ve davranışları anlamayı içerir, bu da sebep ve etki ilişkilerini anlamayı gerektirir.

8 – Aşağıdakilerden hangisi verinin ölçümünde kullanılan ölçeklerden biri değildir?

a) Oran ölçeği

b) Aralık ölçeği

c) Sezgisel ölçek

d) Ordinal ölçek

e) Nominal ölçek

Cevap : Sezgisel ölçek

Sezgisel ölçek, verinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir ölçek türü değildir. Diğer ölçekler, verinin belirli bir düzen içinde ölçüldüğünü ifade eder.

9 – Aşağıdakilerden hangisi bir veritabannda verinin organizasyonunda, alanların (fields) biraraya gelerek oluşturduğu gruba verilen isimdir?

a) Karakter

b) Alan

c) Veritabanı

d) Kayıt

e) Dosya

Cevap : Kayıt

Kayıt, veritabanında verinin organizasyonunda, alanların bir araya gelerek oluşturduğu gruba verilen ismi ifade eder.

10 – Aşağıdakilerden hangisi dijital veri türlerinde biri değildir?

a) Sayısal veri türleri

b) Metinsel veri türleri

c) Zamansal veri türleri

d) Boolean veri türleri

e) Sezgisel veri türleri

Cevap : Sezgisel veri türleri

Sezgisel veri türleri, genellikle dijital veri kategorileri arasında yer almaz. Diğer türler, sayısal, metinsel, zamansal ve boolean gibi daha yaygın dijital veri türlerini ifade eder.

Bilgi Teknolojileri

Yazılım ve Donanım

Yazılım ve Donanım: Bellek Türleri ve Bilgisayar Donanımı İlişkisi

Bilgisayar biliminde yazılım ve donanım, birbirini tamamlayan önemli kavramlardır. Bu makalede, bellek türleri ve bilgisayar donanımı ile ilgili sorular üzerinden yazılım ve donanımın bir araya geldiği noktalara odaklanacağız.

ROM Bellek Türleri ve Programlanabilirlik:

Bilgisayar sistemlerinde kullanılan ROM (Read-Only Memory) bellek tipleri, programlanabilirlik özelliklerine göre farklılık gösterir. Soru 1’de bahsedilen PROM (Programmable Read-Only Memory), bir kez programlanabilen ve daha sonra değiştirilemeyen bir bellek tipidir. Bu tür bellekler, genellikle özellikle firmware gibi sabit verilerin depolanması için kullanılır.

Yardımcı Yazılımlar ve Bilgisayar Bakımı:

Soru 2, yardımcı yazılımların bilgisayarın analizine, yapılandırılmasına, optimize edilmesine ve bakımına yardımcı olan yazılım türleri olduğunu belirtmektedir. Bu yazılımlar, bilgisayarın genel performansını artırmak, hataları düzeltmek ve kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla tasarlanır.

Katı Hâl Sürücülerinde (SSD) Kullanılan Arayüzler:

Soru 3, SSD’lerde kullanılan ara birimleri sıralar. Bu ara birimler, depolama cihazlarının bilgisayarla iletişim kurmasını sağlar. DRAM (Dynamic Random-Access Memory), bu arayüzler arasında yer almaz; çünkü DRAM, bellek türüdür ve depolama cihazlarının arayüzleri arasında değildir.

Ağ Bağlantısını Sağlayan Donanım:

Soru 4, bilgisayarın ağ bağlantısını sağlayan donanımı vurgular. Ağ arabirim kartları, bilgisayarın ağa bağlanmasını mümkün kılan ve genellikle anakart üzerine takılan bileşenlerdir.

Depolama Birimleri ve Kapasite Karşılaştırması:

Soru 5, çeşitli depolama birimlerinin kapasitelerini karşılaştırır. Disket, diğer depolama birimlerine göre daha düşük kapasiteye sahiptir. Bu tür bilgiler, kullanıcıların depolama ihtiyaçlarını belirlemede önemlidir.

Yazılabilir CD Türleri:

Soru 6, yazılabilir CD’lerin farklı türlerine odaklanır. CD-RW (Compact Disc ReWritable), verilerin silinerek tekrar yazılmasına olanak tanıyan bir yazılabilir CD türüdür.

Girdi Birimleri ve Bellekler:

Soru 7, girdi birimlerini sıralar ve bellekleri bu listeye dahil etmez. Girdi birimleri, bilgisayara veri girişi sağlayan donanımları ifade ederken, bellekler bu kategoriye dahil edilmez.

İşletim Sistemi ve Görevleri:

Soru 8, işletim sisteminin görevleri üzerine odaklanır. İşletim sistemi, dosya yönetimi, bellek yönetimi, ağ iletişimi yönetimi gibi görevleri üstlenir; ancak ROM belleğe veri yazma işlemi bu görevler arasında yer almaz.

EPROM ve EEPROM Bellek Türleri:

Soru 9, EEPROM’un elektriksel olarak veri silme ve tekrar programlama yeteneğini vurgular. EPROM ve EEPROM türleri, ROM bellekler arasında programlanabilir ve tekrar programlanabilir özelliklere sahip olanları temsil eder.

Donanımın İşlevselliğini Sağlayan Bellek Türü:

Soru 10, donanımın işlevselliğini sağlayan bellek türünü sorgular. Firmware, donanımın kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için kullanılan ROM tipi belleklerde saklanan yazılımları ifade eder. Aygıt sürücüleri, BIOS ve diğer yazılımlar bu kapsamda yer alır.

Bu sorular ve cevapları, yazılım ve donanımın bir bilgisayar sistemini nasıl oluşturduğunu ve birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamamıza yardımcı olur. Yazılımın, donanımın işlevselliğini nasıl yönlendirdiğini ve bellek türlerinin bu süreçte nasıl önemli bir rol oynadığını görebiliriz.

 

Bilgi Teknolojileri Ünite -2 Soruları

1 – Aşağıdakilerden hangisi bir kez programlanan ve bir daha programlanması değiştirilemeyen ya da silinemeyen salt okunur bellek tipidir?

a) EEPROM
b) PROM
c) EPROM
d) ROM
e) RAM

Cevap : PROM

PROM (Programmable Read-Only Memory) bir kez programlandıktan sonra değiştirilemeyen bir bellek türüdür. Diğer seçeneklerde (EEPROM, EPROM, ROM, RAM) ise farklı özelliklere sahip bellek tipleri bulunmaktadır.

2 – Aşağıdaki yazılım türlerinden hangisi bir bilgisayarı analiz etmeye, yapılandırmaya, optimize etmeye veya bakımını yapmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

a) İşletim Sistemi

b) Donanım Yazılımları
c) Yardımcı Yazılımlar
d) Aygıt Sürücüleri
e) Geliştirme Yazılımları

Cevap : Yardımcı Yazılımlar

ardımcı Yazılımlar, bilgisayarın analizini, yapılandırılmasını, optimizasyonunu ve bakımını sağlamak amacıyla tasarlanmış yazılımları ifade eder.

3 – Aşağıdakilerden hangisi katı hâl sürücülerinde (SSD’lerde) kullanılan ara birimlerden biri değildir?

a) SATA
b) M.2 SATA
c) mSATA
d) M.2 NvmE
e) DRAM

Cevap : DRAM

DRAM (Dynamic Random Access Memory) katı hâl sürücülerinde değil, genellikle sistemin geçici bellek ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir türdür. Diğer seçenekler (SATA, M.2 SATA, mSATA, M.2 NvmE) SSD’lerde kullanılan ara birimlerdir.

4 – Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın ağ (network) a bağlantısını sağlayan; anakart üzerinde gömülü olabileceği genişletme yuvaları ile anakarta eklene bilen ağ donanımıdır.

a) Modem
b) Fax modem
c) Ağ arabirim kartı
d) MAC Adresi
e) SATA

Cevap : Ağ arabirim kartı

Ağ arabirim kartı, bilgisayarın ağ bağlantısını sağlayan bir donanım parçasıdır. Diğer seçenekler (Modem, Fax modem, MAC Adresi, SATA) farklı görevlere sahiptir.

5 – Aşağıdaki depolama birimlerinden hangisinin kapasitesi diğerlerinden daha düşüktür?

a) Manyetik Bant
b) DVD
c) CD
d) Disket
e) Blu-ray

Cevap : Disket

Disket, diğer depolama birimlerine göre daha düşük kapasiteye sahip bir ortamdır. Diğer seçenekler (Manyetik Bant, DVD, CD, Blu-ray) daha yüksek kapasitelere sahip olabilir.

6 – Aşağıdaki kompakt disk tiplerinden hangisi verilerin silinerek tekrar yazılmasına imkan tanır?

a) CD-ROM
b) CD-R
c) CD-R DL
d) CD-RW
e) CD+R

Cevap : CD-RW

CD-RW (Compact Disc ReWritable), verilerin silinip tekrar yazılabilen bir optik disk türüdür. Diğer seçenekler (CD-ROM, CD-R, CD-R DL, CD+R) farklı özelliklere sahiptir.

7 – Aşağıdakilerden donanımlardan hangisi girdi birimleri arasında sayılamaz?

a) Bellekler
b) Klavye
c) Fare
d) Dokunma yüzeyi
e) Grafik tablet

Cevap : Bellekler

Bellekler, genellikle çıkış birimleri arasında yer alır. Diğer seçenekler (Klavye, Fare, Dokunma yüzeyi, Grafik tablet) girdi birimleri olarak kullanılır.

8 – Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevleri arasında yer almaz?

a) Dosya yönetimi
b) Bellek yönetimi
c) Ağ iletişimi yönetimi
d) Genel sistem performansını optimize etme
e) ROM belleğe verilerin yazılması

Cevap : ROM belleğe verilerin yazılması

ROM belleğe verilerin yazılması, genellikle işletim sisteminin doğrudan görevi değildir. Diğer seçenekler (Dosya yönetimi, Bellek yönetimi, Ağ iletişimi yönetimi, Genel sistem performansını optimize etme) işletim sistemine ait görevlerdir.

9 – Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) EPROM bir kez programlanan ve bir daha programlanması değiştirilemeyen ya da silinemeyen ROM’lardır.
b) PROM’lar tekrar programlanabilir.
c) PROM üzerindeki veriler bilgisayar kapatıldığında silinir.
d) EEPROM’lar üzerinde elektrisel olarak veri silme ve tekrar programlama işlemi yapılabilir.
e) EPROM’lar ultraviyole ışınlara karşı dayanaklıktır. Bu türden bir ışığa maruz kalsa da üzerindeki verileri korur.

Cevap : EEPROM’lar üzerinde elektrisel olarak veri silme ve tekrar programlama işlemi yapılabilir.

EEPROM’lar üzerinde elektrisel olarak veri silme ve tekrar programlama işlemi yapılabilir. Diğer ifadeler de EEPROM, PROM ve diğer bellek türleri ile ilgili doğrulukları ifade eder.

10 – Donanımın kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için kullandığı ROM tipi belleklerde saklanan yazılımlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aygıt sürücüleri
b) Firmware
c) BIOS
d) EUFI
e) İşletim sistemi

Cevap : Firmware

Firmware, donanımın çalışması için gerekli olan yazılımları içeren ROM tipi belleklerde saklanan yazılımları ifade eder. Diğer seçenekler (Aygıt sürücüleri, BIOS, EUFI, İşletim sistemi) farklı görevlere sahiptir.

Bilgi Teknolojileri

Ofis Uygulamaları

Ofis Uygulamaları: Modern İş Ortamlarında Vazgeçilmez Araçlar

İş dünyasında verimliliği artırmak ve profesyonel faaliyetleri daha düzenli yönetmek için ofis uygulamaları oldukça önemli bir role sahiptir. Bu uygulamalar, farklı görevleri yerine getirmek amacıyla geliştirilen yazılımlardır. İşte, ofis uygulamalarıyla ilgili bazı önemli konuları ele alan bir makale:

1. Ofis Uygulamalarının Çeşitleri ve Özellikleri

Ofis uygulamaları, günlük iş süreçlerini düzenlemek, belge oluşturmak, veri analizi yapmak ve iletişimi kolaylaştırmak için kullanılan yazılımlardır. Bu uygulamalar arasında yaygın olarak kullanılanlar arasında Microsoft Office, Libre Office, Apple iWork, ve WPS Office bulunmaktadır. Ancak, Linux tabanlı ofis yazılımları, örneğin “Linux Office,” genel olarak popüler seçenekler arasında yer almamaktadır.

2. Ücretsiz ve Açık Kaynak: Libre Office

Ofis uygulamalarının maliyeti genellikle kullanıcılar için önemli bir faktördür. Bu bağlamda, Libre Office, tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olmasıyla öne çıkar. Diğer büyük ofis paket programlarından farklı olarak, Libre Office kullanıcılarına maliyet avantajı sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

3. Kelime İşlemcilerin Evrimi ve EtherCalc

Kelime işlemciler, belgeleri düzenlemek, metin girişi yapmak ve formatlamak için kullanılan temel ofis uygulamalarıdır. Ancak, EtherCalc gibi çevrimiçi araçlar, kelime işlemcilerin geleneksel sınırlarını zorlamaktadır. EtherCalc, kullanıcıların aynı belge üzerinde eş zamanlı olarak çalışmasına olanak tanır, bu da işbirliği ve etkileşim açısından önemli bir gelişmedir.

4. Dijital Dönüşüm: Google Docs

Ofis uygulamalarının dijital dönüşümde oynadığı rolü vurgulamak için, Google Docs öne çıkar. Tamamen çevrimiçi ve ücretsiz olarak sunulan bu uygulama, belge oluşturma ve paylaşma süreçlerini basitleştirir. Google Docs, kullanıcılarına herhangi bir yerden ve cihazdan belgelere erişme olanağı tanır, bu da esnek çalışma ortamlarının giderek yaygınlaştığı günümüzde önemli bir avantajdır.

5. Hesap Tablolarında Temel Kavramlar: Hücre ve Satır

Hesap tabloları, veri analizi ve organizasyonu için güçlü araçlar sunar. Bir hesap tablosundaki hücre referansları, belirli bir hücre veya hücre grubunun konumunu belirtmek için kullanılır. Aynı şekilde, satırlar yatay vektörleri temsil eder ve sayısal değerleri içerir.

6. Hücre Referansları ve Parametreler: İki Nokta Üst Üste (:)

Hesap tablolarında kullanılan hücre referansları, belirli bir aralığı ifade etmek için çeşitli parametrelerle birleştirilebilir. Özellikle, iki nokta üst üste (:), başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki tüm hücreleri içeren bir parametre olarak kullanılır.

7. Ofis Dışında Kullanılan Yazılımlar: AUTOCAD

Ofis uygulamaları genellikle belge oluşturma, veri analizi ve iletişim amacıyla kullanılır. Ancak, AUTOCAD gibi tasarım odaklı yazılımlar, ofis dışındaki spesifik ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bu tür yazılımlar genellikle mimarlık, mühendislik ve tasarım alanlarında kullanılır.

8. Ofis Veritabanları: Microsoft Access

Veritabanları, işletmelerin büyük miktarda veriyi düzenlemelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Microsoft Access, ofis veritabanlarının tasarımı ve verilerinin işlenmesinde kullanılan bir yazılımdır. Bu uygulama, kullanıcılara veritabanlarını oluşturma ve yönetme konusunda güçlü bir araç sunar.

9. Online Toplantı Araçları: Google Workspace Dışında Diğerleri

Ofis uygulamaları sadece belge oluşturma ve veri analizi için değil, aynı zamanda işbirliği ve iletişim için de kullanılır. Ancak, Google Workspace dışındaki diğerleri, örneğin Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet ve Zoom, genellikle online toplantı ve işbirliği için tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, ofis uygulamaları iş dünyasında temel araçlardır ve sürekli olarak evrim geçirmektedir. Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitlenen bu uygulamalar, iş süreçlerini optimize etmeye ve daha etkili bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik önemli bir rol oynamaktadır.

Bilgi Teknolojileri Ünite -3 Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi ofis uygulamalarının oaket olarak sunulduğu ofis yazılımlarından biri değildir?

a) Microsoft Office
b) Linux Office
c) Libre Office
d) Apple Iwork
e) WPS Office

Cevap : Linux Office

Linux, kendi başına bir ofis yazılımı paketi sunmaz. Genellikle Linux işletim sistemi üzerinde farklı ofis uygulamaları kullanılabilir, ancak “Linux Office” doğru bir terim değildir. Diğer seçenekler (Microsoft Office, Libre Office, Apple Iwork, WPS Office) ofis uygulamalarının örnekleridir.

2 – Aşağıdaki ofis paket programlarından hangisi tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodludur?

a) Microsoft Office
b) Linux Office
c) Libre Office
d) Apple Iwork
e) WPS Office

Cevap : Libre Office

Libre Office, tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir ofis paket programıdır. Diğer seçenekler (Microsoft Office, Linux Office, Apple Iwork, WPS Office) genellikle ücretlidir veya kısıtlı ücretsiz sürümler sunarlar.

3 – Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci yazılımları arasında sayılamaz.

a) Microsoft Word
b) Libreoffice Writer
c) WPS Office Writer
d) Apple Pages
e) EtherCalc

Cevap : EtherCalc

EtherCalc, bir kelime işlemcisi değil, bir çevrimiçi hesap tablosu (spreadsheet) uygulamasıdır. Diğer seçenekler (Microsoft Word, Libreoffice Writer, WPS Office Writer, Apple Pages) kelime işlemcileridir.

4-  Aşağıdaki kelime işlemcilerden hangisi tamamen online ve ücretsiz olarak sunulan ofis uygulamasıdır?

a) Microsoft Office
b) Google Docs
c) Libre Office
d) Apple Iwork
e) WPS Office

Cevap : Google Docs

Google Docs, tamamen çevrimiçi ve ücretsiz bir ofis uygulamasıdır. Diğer seçenekler (Microsoft Office, Libre Office, Apple Iwork, WPS Office) genellikle masaüstü uygulamalardır.

5 – Aşağıdakilerden hangisi bir hesap tablosunda yer alan bir hücrenin veya hücre grubunun konumunu ifade etmek için kullanılan kavramdır?

a) Formül
b) Hücre
c) Hücre referansı
d) Menü
e) Satır

Cevap : Hücre referansı

Hücre referansı, bir hesap tablosundaki belirli bir hücrenin konumunu ifade eder. Diğer terimler (Formül, Hücre, Menü, Satır) de hesap tablosu kavramlarıyla ilgilidir.

6 – Aşağıdakilerden hangisi bir hesap tablosu üzerinde sayılar ile temsil edilen yatay vektörleri ifade eden kavramdır.

a) Formül
b) Hücre
c) Hücre referansı
d) Menü
e) Satır

Cevap : Satır

Satır, bir hesap tablosu üzerinde sayılarla temsil edilen yatay vektörleri ifade eder. Diğer terimler (Formül, Hücre, Hücre referansı, Menü) de hesap tablosu kavramlarıyla ilgilidir.

7 – Aşağıdakilerden hangisi bir hesap tablosu yazılımında hücre referansının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki tüm hücreleri dahil etmesini sağlayan parametredir?

a) Virgül (,)
b) Noktalı virgül (;)
c) Dolar işareti ($)
d) Ünlem işareti (!)
e) İki nokta üst üste (:)

Cevap : İki nokta üst üste (:)

İki nokta üst üste (:) kullanılarak belirtilen aralık, bir hücre referansının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki tüm hücreleri içerir. Diğer işaretler (Virgül, Noktalı virgül, Dolar işareti, Ünlem işareti) farklı bağlam ve amaçlar için kullanılır.

8 – Aşağıdakilerden hangisi tipik bir ofis uygulaması/programı değildir?

a) Microsoft Excel
b) Apple Keynote
c) LibreOffice Writer
d) WPS Spreadsheet
e) AUTOCAD

Cevap : AUTOCAD

AUTOCAD, tipik bir ofis uygulaması değildir; bunun yerine, bilgisayar destekli tasarım (CAD) alanında kullanılan bir yazılımdır. Diğer seçenekler (Microsoft Excel, Apple Keynote, LibreOffice Writer, WPS Spreadsheet) ofis uygulamalarıdır.

9 – Aşağıdaki ofis uygulamalarından hangisi ofis veritabanlarının tasarımı ve verilerinin işlenmesinde kullanılan yazılımdır?

a) Microsoft Excel
b) Apple Keynote
c) LibreOffice Writer
d) WPS Spreadsheet
e) Microsoft Access

Cevap : Microsoft Access

Microsoft Access, ofis veritabanlarının tasarımı ve verilerinin işlenmesinde kullanılan bir yazılımdır. Diğer seçenekler (Microsoft Excel, Apple Keynote, LibreOffice Writer, WPS Spreadsheet) genellikle hesap tablosu ve belge düzenleme odaklı ofis uygulamalarıdır.

10 – Aşağıdakilerden hangisi online toplantı uygulamaları arasında sayılamaz?

a) Microsoft Teams
b) Cisco Webex
c) Google Workspace
d) Google Meet
e) Zoom

Cevap : Google Workspace

Google Workspace genel olarak ofis üretkenliği araçları sunan bir platformdur, ancak Google Meet, özel bir online toplantı uygulamasıdır. Diğer seçenekler (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Docs, Zoom) de online toplantı uygulamalarıdır.

Bilgi Teknolojileri

Ağ ve İnternet

Ağ ve İnternet: Evrim, Teknoloji ve Topolojiler

Günümüzde bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, ağ ve internet kavramlarını sürekli olarak evrim geçiren ve farklı katmanlarda yeniliklerle karşımıza çıkan alanlar haline getirmiştir. Bu evrimin temelini oluşturan aşamalardan biri, World Wide Web’in gelişimi ve kullanım amacını belirleyen Web versiyonlarıdır.

1. Web Evrimi: Statik Bilgi ve İnteraktif İletişim

Web evriminde ilk aşama olarak karşımıza çıkan Web 1.0, kullanıcılara sadece bilgi sunmayı amaçlayan statik formda web sayfalarını içerir. Bu dönemde, internet kullanıcıları bilgi almak için web sitelerini ziyaret eder ve interaktif bir iletişim beklenmez. Web 1.0’ın temel amacı, bilgi dağıtımını sağlamaktır.

2. Evlerimizdeki Ağlar: LAN ve Cihazlar Arası Bağlantı

Evlerimizdeki bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar arasında oluşturulan ağlara örnek olarak Local Area Network (LAN) verilebilir. LAN, ev içindeki cihazların birbiriyle iletişim kurmasını sağlar. Bu, özellikle bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı, yazıcı kullanımı ve oyun gibi etkileşimli aktiviteler için önemlidir.

3. SAN: Paylaşılan Depolama Ağları

Storage Area Network (SAN), paylaşılan depolama aygıtı havuzlarını birbirine bağlayan ve birden çok sunucuya hizmet veren özel bir yüksek hızlı ağ veya alt ağdır. SAN, büyük ölçekli veri depolama ve yönetimi için kullanılır, iş sürekliliğini sağlar ve veri erişimini hızlandırır.

4. NIC: Ağ Bağdaştırıcıları ve Bağlantı

Network Interface Card (NIC), bir bilgisayarın ağa bağlanmasını sağlayan donanım birimidir. Anakart üzerine yerleştirilebilen veya harici olarak takılabilen bu kart, bilgisayarın ağ üzerinden veri iletimine olanak tanır.

5. Ağ Teknolojilerinde Donanım ve Yazılım Birlikteliği: Firewall

Firewall, ağ üzerinde hem donanım hem de yazılımsal olarak bulunan bir güvenlik önlemidir. Bilgisayar ağlarını zararlı yazılımlardan korur ve yetkilendirilmemiş erişimlere karşı güvenlik sağlar.

6. Ağ Topolojileri: Çeşitlilik ve Yapılar

Ağ topolojileri, bilgisayarların ve diğer cihazların ağ üzerindeki fiziksel ve mantıksal bağlantılarını belirleyen yapıları ifade eder. Bus, Star, Ring, Tree gibi geleneksel topolojilerin yanı sıra, günümüzde ortaya çıkan yeni kavramlardan biri de Semantic topolojidir.

7. TCP/IP Modeli: İnternet Katmanları ve İletişim

TCP/IP modeli, internet iletişimini sağlamak için kullanılan bir protokol setidir. Bu modeldeki katmanlar şunlardır: Veri Bağlantısı, Taşıma, İnternet ve Uygulama katmanları. Okuma katmanı, bu modele ait bir katman değildir.

8. Nesnelerin İnterneti ve Web 4.0: Duyarlı ve Bağlantılı Dünya

Web 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin baskın olduğu bir web sürümüdür. Bu aşamada, nesneler arası iletişim ve veri paylaşımı ön plandadır, bu da günlük yaşantımızdaki cihazların birbirleriyle etkileşimli olmasını sağlar.

9. Hibrit Ağ Topolojisi: Çeşitliliğin Birleşimi

Hibrit ağ topolojisi, farklı topoloji yapılarını birleştiren bir modeldir. Bu sayede ağın dayanıklılığı artar ve çeşitli avantajlar bir araya getirilir.

10. Noktadan Noktaya Bağlantı: Özel İletişim Yolları

Noktadan noktaya ağ topolojisi, iki düğüm arasında özel bir iletişim yolu oluşturur. Bu, özellikle güvenli ve hızlı veri iletimi gerektiren durumlar için ideal bir yapıdır.

Günümüzde ağ ve internet, teknolojinin hızına ayak uydurarak sürekli olarak evrilmekte ve kullanıcıların ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu evrim, hem web teknolojilerini hem de ağ yapılarını kapsayarak, bilgi ve iletişim alanlarında yeni olanaklar sunmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Ünite -4 Soruları

1- Aşağıdaki World Wide Web evrimi aşamalarından hangisinde kullanıcılara sadece bilgi vermeyi amaçlayan statik formda web sayfaları ağırlık olarak yer almaktadır?

a) Web 1.0
b) Web 2.0
c) Web 3.0
d) Web 4.0
e) Web 5.0

Cevap : Web 1.0

Web ve İnternet Evrimi (Web 1.0): Bu evrim aşamasında, web sayfaları genellikle statik ve sadece bilgi sunan formdaydı. Kullanıcılar içerikleri sadece okuyabilir, ancak etkileşime geçme veya içerik oluşturma imkanına sahip değillerdi. Doğru cevap: (A) Web 1.0.

2- Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde yer alan bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazlardan oluşturulan ağa örnek verilebilir?

a) MAN
b) WAN
c) SAN
d) LAN
e) LoRaWAN

Cevap : LAN

Ev Ağı (LAN): Evimizdeki bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazların oluşturduğu ağa “Local Area Network” (Yerel Alan Ağı – LAN) denir. Bu ağ, genellikle bir ev veya ofis içindeki cihazlar arasında bağlantı sağlar. Doğru cevap: (D) LAN.

3- Aşağıdakilerden hangisi paylaşılan depolama aygıtı havuzlarını birbirine bağlayan ve birden çok sunucuya sunan özel bir yüksek hızlı ağ veya alt ağdır?

a) MAN
b) WAN
c) SAN
d) LAN
e) LoRaWAN

Cevap : SAN

Depolama Alanı Ağı (SAN): Paylaşılan depolama aygıtı havuzlarını birbirine bağlayan ve birden çok sunucuya sunan özel bir yüksek hızlı ağ veya alt ağa “Storage Area Network” (Depolama Alanı Ağı – SAN) denir. Doğru cevap: (C) SAN.

4- Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayarda anakartların içine yerleştirilmiş yada haricen takılan bir devre kartı veya çip şeklinde; bilgisayarın bir ağa bağlanmasına izin veren bir donanım birimidir?

a) Modem
b) Hub
c) NIC
d) Bridge
e) Switch

Cevap : NIC

Ağa Bağlanma İzni (NIC): Bilgisayarın bir ağa bağlanmasına izin veren donanım birimidir. NIC, Network Interface Card’ın kısaltmasıdır. Doğru cevap: (C) NIC.

5- Aşağıdaki ağ teknolojilerinden hangisi bir ağ üzerinde hem donanım hem de yazılımsal olarak bulunabilir?

a) Modem
b) Hub
c) NIC
d) Bridge
e) Firewall

Cevap : Firewall

Ağ Teknolojileri ve Güvenlik (Firewall): Hem donanım hem de yazılımsal olarak bulunabilen bir ağ güvenlik cihazıdır. Doğru cevap: (E) Firewall.

6- Aşağıdakilerden hangisi ağ topolojileri arasında sayılamaz?

a) Bus
b) Star
c) Ring
d) Tree
e) Semantic

Cevap : Semantic

Ağ Topolojileri (Semantic): Semantic, geleneksel ağ topolojilerinden biri değildir. Diğerleri arasında Bus, Star, Ring ve Tree bulunur. Doğru cevap: (E) Semantic.

7- Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP modeli katmanlarından biri değildir?

a) Veri bağlantısı katmanı
b) Taşıma katmanı
c) Okuma katmanı
d) İnternet katmanı
e) Uygulama katmanı

Cevap : Okuma katmanı

TCP/IP Modeli Katmanları (Okuma Katmanı): “Okuma katmanı” TCP/IP modelinde bir katman değildir. Diğer doğru cevaplar: Veri Bağlantısı, Taşıma, İnternet ve Uygulama katmanları. Doğru cevap: (C) Okuma Katmanı.

8- Aşağıdakilerden hangisi Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) teknolojilerinin baskın olduğu web sürümüdür?

a) Web 1.0
b) Web 2.0
c) Web 3.0
d) Web 4.0
e) Web 5.0

Cevap : Web 4.0

Web Sürümleri ve Teknoloji (Web 4.0): Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin baskın olduğu web sürümüdür. Doğru cevap: (D) Web 4.0.

9- Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla farklı topoloji yapısını birleştiren ağ topolojisidir?

a) Bus
b) Hibrit
c) Mesh
d) Star
e) Ring

Cevap : Hibrit

Ağ Topolojileri (Hibrit): İki veya daha fazla farklı topoloji yapısını birleştiren ağ topolojisidir. Doğru cevap: (B) Hibrit.

10- Aşağıdakilerden hangisi İki düğüm arası bağlantıdan ibaret olan ağ topolojisidir?

a) Noktadan noktaya
b) Hibrit
c) Mesh
d) Star
e) Ring

Cevap : Noktadan noktaya

Ağ Topolojileri (Noktadan Noktaya): İki düğüm arası bağlantıdan ibaret olan ağ topolojisidir. Doğru cevap: (A) Noktadan Noktaya.

Bilgi Teknolojileri

 

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama-min

error: Content is protected !!