Hidrografya

Hidrografya

Vize Final
2021 Vize Soruları

Hidrografya

Hidrografya 2021 Vize Soruları

1.Su tablası ile yeryüzü arasında yer alan zon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Havalanma zonu

2. Aşağıdakilerden hangisinin hidrografın şeklini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : Gecikme zamanı

3. mɜ/s birimi aşağıdakilerden hangisini tanımlamak için kullanılır?

Cevap : Akarsu akımı

4.Kaynaklar yeryüzüne çıktıkları yerlerde içlerindeki bir takım bileşimleri bırakarak birtakım şekiller oluştururlar.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak sularının oluşturduğu biriktirme şekillerinden biridir?

Cevap : mağara

5.Aşağıdakilerden hangisi akifer tiplerine göre kaynaklardan birisi değildir?

Cevap : Eksürjans kaynak

6. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün içerisinde yer alan süreç ve işlemlerden birisi değildir?

Cevap : Denüdasyon

7. Yağış olduğu zamanlarda akış gösteren ve topografya haritalarında kesikli mavi çizgi ile temsil edilen akarsu tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mevsimlik akarsu

8. Sızma üzerinde etkili olan birincil faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : yerçekimi

9. Dünya’nın su potansiyeli ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap :Tatlı suların %10 nun yüzey suları oluşturur

10.Asıl yer altı suyunun üst kısmında ve ondan ayrı olarak bulunan yerel geçirimsiz tabakaların üzerlerinde toplanmış suların yüzeyi topografya yüzeyi tarafından kesildiğinde ortaya çıkan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tünemiş akifer kaynak

11. Aşağıdakilerden hangisi suyun atmosferdeki süreçlerinden birisidir?

Cevap : Yoğunlaşma

12. Islak alanı 200 m2 olan akarsu yatağındaki bir akarsuyun hızı 3m/s olarak ölçülmüştür. Buna göre bu yataktan geçen suyun debisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 600 m3/s

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi jeomorfolojinin akarsu oluşumundaki etkisini doğru olarak vermektedir?

Cevap : Yükselti arttıkça yağışın artışı gerçekleşir

14. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi eriyebilen kayaçlar gurubuna girmez?

Cevap : Mermer

15. Kaynak sularının aşındırma ve biriktirme şekillerinde travertenlerin en tipik ve fazla görüldüğü ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Denizli

16. Aşağıdakilerden hangisi hidrografın bileşenlerinden birisi değildir?

Cevap : Yatak genişliği

17. Aşağıdakilerden hangisi hidrografi en iyi şekilde tanımlar?

Cevap :Akarsu akımının zaman içerisindeki değişimini gösterir.

18. Yağışların ne kadarının akışa geçtiğini belirlemek için akış katsayısı kullanılır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi akış katsayısının tespiti için kullanılan formülü tanımlar?

Cevap : YILLIK akım miktarının (mm) onun havzasına düşen YILLIK yağış tutarına (mm) bölünmesiyle elde edilir.

19. Su ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sular dünyanın %50’sinden fazlasını kapsar.

20. Aşağıdakilerden hangisi kriyosferi tanımlar?

Cevap : Buzullar

21. İntersepsiyon (interception) olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bitkilerdeki buharlaşma olayıdır.

22. Akarsuyun bütün kollarıyla birlikte sularını topladığı alan aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

Cevap : Akarsu havzası

23. Yağışlarında ne kadarının akışa geçtiği ne kadarının kayba uğradığı kabaca hesaplanabilmektedir. Bunun için kullanılan akış eksiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Q/P

24. Kayaçlar kısmen boşluklu oldukları halde bu boşlukların su taşıyacak nitelikte olmaması nedeniyle bünyesinde yeraltı suyu bulundurmayan kütleler aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

Cevap : Su kaçıran

25. Kaynaklar farklı özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?

Cevap : Derinliklerine

26. Aşağıdakilerden hangisi akım süreklilik eğrileri ile yapılabilecek çalışmalardan birisi değildir?

Cevap : Yıllık maksimum akım miktar

27. Yeraltı sularının içerisinde bulunan erimiş haldeki maddeleri belirli koşullar altında terk ederek biriktirme faaliyetinde bulunurlar. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyet sonrasında oluşmuş şekillerden birisi değildir?

Cevap : Galeriler

28. Yüzey sularının yeraltına sızmasında etkili olan birtakım faktörler vardır. Aşağıdakilerden hangisi sızma kapasitesi üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden birisidir?

Cevap : Şehirsel yerleşme

29. I. Zemine sızan suyun bir kısmi daha derinlere inerek akış gösterir.
II. Zemine sızan suyun bir kimsi zeminin üst tabakalarında ilerleyerek akışı
III. Yüzeye düşen yağıştan kayıplar çıktıktan sonra geriye kalan yağış fazlasının akışı
Yukarıda bir yamaçtaki akışların değişik formları verilen akış türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : Yer altı akışı- Yüzey altı- Yüzeysel akış

30. Tutuklu akiferlerdeki suyun tektonik hareket sonucundan tabakalardaki kırıklar boyunca doğal yollarla çıkmasıyla oluşan kaynak türü aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

Cevap : Fay kaynağı

31.Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen metreküp (mɜ) cinsinden su miktarı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

Cevap : Akım

32. Aşağıda verilen terimlere ait tanımlamalarda hangisi yanlıştır?

Cevap : Evaporation= terleme

33.Anlık akım ölçümünde akımın elde edilmesinde kullanılan parametreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Hız ve alan

34.Kaynak tipleriyle ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ülkemizde en yaygın kaynak tipi gayzerdir

35.Akarsu akımının zaman içerisindeki değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

Cevap : Hidrograf

36.Aşağıdakilerden hangisi gecikme zamanını kontrol eden temel etmendir?

Cevap : Yağışın hareket yönü

37.* Asıl yer altı suyunu yeni taban suyunu içeren ve üst sınırı su tablası tarafından meydana gelen akiferdir.
* Freatikakifer olarak da adlandırılan bu akiferin kalınlığı topografya yüzeyinin özelliklerine boşalmaya ve boşalma türüne beslenme koşullarına bağlı olarak değişir.
Yukarıda tanımlaması verilmiş olan akifer türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Serbest akifer

38. Aşağıdakilerden hangisinde su döngüsündeki ana aşamalar doğru olarak verilmiştir?

Cevap :Buharlaşma-yoğunlaşma-yağış-tutulma- sızma- akış

39. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların topografyalar üzerinde bir yatak oluşturarak akmasında etkili olan faktörlerden birisi değildir?

Cevap : Bitki örtüsü

40. Bir bölgede toprak ve kayaçlar ne kadar geçirimsiz ise yağan yağış o oranda akarsulara katılır. Buna karşılık geçirimli alanlarda yağışın büyük bir kısmı yer altına sızar,akarsuları beslemez.
Yukarıda akarsu oluşumunu etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Zeminin litolojik özelliği

41. Karstik sahalarda , kalkerin çatlak , yarık , düden, obruk gibi boşluklarından yer altına sızan suların gerek derin kısımlarında yer alan ve kalkerin erimesine bağlı olarak meydana gelen nispeten geniş su yollarında gerekse herhangi bir geçimsiz zon üzerinde toplanmaları ve daha sonra yeryüzüne çıkmalarıyla meydana gelen kaynaklar aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

Cevap : Resürjans kaynak

43. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun akış miktarına bağlı olarak yapılan sınıflamaya örnek olarak verilebilir?

Cevap : Yüksek akımlı akarsu

Auzef Hidrografya Auzef Hidrografya Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Ders Konuları

Hidrografyaya Giriş, Yer Altı Suları Ve Özellikleri, Akifer Ve Tipleri, Kaynaklar Ve Türleri, Akarsular Ve Oluşumu, Akarsu Akım Özellikleri, Hidrograf Ve Özellikleri, Akarsu Hidroliği, Akarsu Havza Morfometrisi, Taşkın Ve Özellikleri, Göller Ve Özellikleri, Göl Tipleri, öllerde Hareket Ve Seviye Değişikliği, Sulardan Faydalanma

Auzef Coğrafya
facebook coğrafya

Hidrografya

Telegram Coğrafya

Hidrografya

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: