Lojistik Ve Taşıma Hukuku

Lojistik Ve Taşıma Hukuku

Vize Final
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları

Lojistik Ve Taşıma Hukuku

Lojistik Ve Taşıma Hukuku Lojistik Ve Taşıma Hukuku Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı

 

Lojistik Ve Taşıma Hukuku 2021 Final Soruları

TİO-taşıma işleri organizatörü yetki belgesi almak için aranan şartlar arasında hangisi yoktur?

A-Asgari sermaye şartının yerine getirilerek mali yeterlilik şartının sağlanması
B-Gerçek kişi işletmeci için TC vatandaşı olmak
C-Yabancı işletmecilerin Konsolosluktan izin alması
D-Tüzel kişi işletmecilerin Türk hukukuna göre kurulmuş ve ticaret siciline edilmiş olması
E-Şirketlerde yönetim ve temsil yetkililerinin mesleki saygınlıklarının olması

Cevap : C-Yabancı işletmecilerin Konsolosluktan izin alması

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu’nun kısaltılması aşağıdakilerden hangisidir?

A-ADR
B-IATA
C-FIATA
D-IRU
E-CMR

Cevap : C-FIATA

Öncelikle, taşıma sözleşmesine konu taşımalarda taşıyıcı ile eşya ilgilileri veya yolcu arasındaki menfaat dengelerini kurmayı ve korumayı hedefleyen hukuka ne denir?

A-Lojistik hukuku
B-Borçlar hukuku
C-İşletme hukuku
D-Ticaret hukuku
E-Taşıma hukuku

Cevap : E-Taşıma hukuku

Aşağıdaki uluslararası konvansiyonların hangisi uluslararası karayolu ile eşya taşımalarına ilişkin olarak düzenlenmiştir?

A-CMR konvansiyonu
B-Rotterdam konvansiyonu
C-Santiago konvansiyonu
D-Hamburg konvansiyonu
E-CIM konvansiyonu

Cevap : A-CMR konvansiyonu

TTK hükümlerine göre zayi ve hasar zararında tazminatın belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Tazminata esas alınacak değer hesabında zararı azaltma giderleri malın değerini aşamaz
B-Zararı hesaplama malın çıkış yerindeki cari serbest piyasa fiyatı esas alınır
C-Son dönem satış yapılmış ise satış faturası malın kıymetini belirlemede kullanılır
D-Tazminata esas alınacak kıymet, varma yerinde değerine göre belirlenir
E-Tazminata esas alınacak değer hesabında zararı azaltma giderleri eklenir

Cevap : D-Tazminata esas alınacak kıymet, varma yerinde değerine göre belirlenir

Lojistik ve Taşıma Hukuku kaynakları bakımından aşağıdaki kanunlardan en az ilgili olan kanun hangisidir?

A-Türk medeni kanunu
B-Türk sivil havacılık kanunu
C-Türk borçlar kanunu
D-Demiryolu serbestleşme kanunu
E-Türk ticaret kanunu

Cevap : A-Türk medeni kanunu

Uluslararası demiryolu taşımalara ilişkin konvansiyon güncellemeleri hangi örgüt tarafından yapılmıştır?

A-OTIF
B-EUROCONTROL
C-IRU
D-UIC
E-CER

Cevap : A-OTIF

Taraflar arasında aksi bir sözleşme bulunmadığı sürece bir taşımanın ücret borçlusu aşağıdakilerden hangisidir?

A-Alıcı
B-Gönderilen
C-Taşıma işleri organizatörü
D-Gönderen
E-Satıcı

Cevap : D-Gönderen

Bir Türk ticaret gemisinin milli gemi siciline tescil işleminin zorunlu olması için en küçük groston cinsinden ölçüsü aşağıdakilerden hangisi?

A-18.000
B-25
C-18
D-25.000
E-Ölçüsüne bakılmaksızın tüm ticaret gemileri

Cevap : C-18

Sivil havacılık alanında, Türkiye’de kurulu tüzel kişiliği haiz ve sivil havacılığın gelişmesine yön veren kuruluş hangisidir?

A-ICAO
B-IATA
C-Devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü
D-Sivil havacılık genel müdürlüğü
E-Ulaştırma ve alt yapı bakanlığı

Cevap : D-Sivil havacılık genel müdürlüğü

TTK ile düzenlenen taşıyanın sınırlı sorumluluğu ile ilgili düzen kural olarak emredici olup, aşağıdakil hallerde serbestçe anlaşma yapılabilir. Bu durumlardan hangisi hatalıdır?

A-Canlı hayvan taşıma sözleşmeleri
B-Konşimento düzenlenmeden sefer çarteri sözleşmeleri
C-Güverte yükü taşıma sözleşmeleri
D-Gemiye yükleme öncesi veya gemiden boşaltma sonrası sürece ilişkin sözleşmeler
E-Konteyner taşıması sözleşmeleri

Cevap : E-Konteyner taşıması sözleşmeleri

Toplumda önem arz eden bazı olay ve işlemlerin devletin atadığı memurlar veya devletin görevlendirdiği görevliler marifeti ile kayda alındığı ve bu kayıtların tutulduğu yere ne denir?

A-Tescil
B-Hepsi
C-Kütük
D-Noter
E-Resmi sicil

Cevap : E-Resmi sicil

Uluslararası alandan birden çok araçla – multimodal taşımalarda aktarma ve elleçleme bakımından en uygun taşıma ünitesi hangisidir?

A-Römork
B-Konteyner
C-Palet
D-Hepsi
E-Çuval

Cevap : B-Konteyner

Karayolu taşımacısının taşıma sözlemeşmesine ilişkin özel hükümler gereği sorumlu tutulabilmesinin koşulları arasında aşağıdaki hükümlerin hangisi sayılmaz?

A-Bir zarar olması
B-Sorumluluğun ziya ve/veya hasar ya da gecikmeye dayanması
C-Ziya ve/veya hasar ya da gecikmenin taşıma süreci içinde olması
D-Mücbir sebep olması
E-Taşıyıcının sorumluluktan kurtulma nedenlerinden birinin gerçekleştiğini ispat edememesi

Cevap : D-Mücbir sebep olması

Uluslararası taşımada transit süreç sorumluluğu kime aittir?

A-Gümrük müşaviri
B-Gönderen
C-Taşıyıcının adamları
D-Gönderilen
E-Taşıyıcı

Cevap : E-Taşıyıcı

Havayolu ile kargo taşımalarında hangisi özel olarak sorumluluktan kurtulma sebepleri arasında sayılmamıştır?

A-Savaş ve silahlı çatışma olayları
B-Kargonun kendi içinde bulunan kusurları, kargonun kalite ve kötülüğü
C-Kargonun paketlenmesinin taşıyıcı veya bir çalışanı ya da acentesi dışında birisi tarafından kusurlu olarak yapılmış olması
D-Kargonun girişi, çıkışı ya da geçişi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen bir kamu otoritesi faaliyeti
E-Kargonun yükleme istiflenmesinde kusurlar

Cevap : E-Kargonun yükleme istiflenmesinde kusurlar

Deniz taşıyanının yaptırdığı mali sorumluluk sigortası teminatları kapsamında hangisi yer almaz?

A-Gemide yüklerin aktarılması sırasında meydana gelen zararlar
B-Taşıyanın bilerek ve isteyerek talimatı ile verdiği zaralar
C-Gemi adamlarına ödenmesi gereken tazminatlar
D-Gemi adamlarının tedbirsizlik ve dikkatsizlike verdiği zararlar
E-Geminin çatma sonucu verdiği zararlar

Cevap : B-Taşıyanın bilerek ve isteyerek talimatı ile verdiği zaralar

Yürürlüğe girmemiş ancak BM – UN tarafından hazırlanarak taraf devletlere üye olmak veya yurt içi taşıma mevzuatı düzenlemelerinde model olmak için hazırlanmış multimodal taşıma konvansiyonunun adı nedir?

A-BM Cenevre konvansiyonu
B-BM Montreal konvansiyonu
C-BM Bern konvansiyonu
D-BM Şikago konvansyonu
E-BM Hambur konvansyonu

Cevap : B-BM Montreal konvansiyonu

Karayolu taşımalarında diğer taşımaların aksine hangi bilgi senette yazsa bile kural olarak doğru olduğu karinesi oluşmasına tek başına sebebiyet vermez?

A-Kap adedi
B-Gönderilenin kim olduğu
C-Ambalaj durumu
D-Yükleme durumu
E-Yük brüt kg miktarı

Cevap : C-Ambalaj durumu

Türk Sivil Havacılık Kanunu’na göre hava yük senedi kaç nüsha olarak düzenlenmelidir?

A-1
B-4
C-3
D-2
E-5

Cevap : C-3

Belirlenen ücret karşılığında müvekkili adına ve müvekkili hesabına, yük ilgilileriyle sözleşmeler yapan ya da yapılan sözleşmelerin kurulmasında aracılık etmeyi meslek edinen lojistik işletmecisi türü hangisidir?

A-Lojistik işletmecisi
B-Taşıma işleri organizatörü
C-Taşıma acentes,
D-Taşımacı
E-Taşıma işleri komisyoncusu

Cevap : E-Taşıma işleri komisyoncusu

Aşağıdaki uluslararası konvansiyondan hangisi denizyolu taşımacılığı ile ilgili hususları düzenlememektedir?

A-COTIF
B-Lahey
C-Hamburg
D-Lahey-Visby
E-Rotterdam

Cevap : A-COTIF

Aşağıdakilerden hangisi değişik tür araçlar ile taşıma sözleşmesinin unsurlarından birisi değildir?

A-Bütün ortamlarda taşımanın tek bir sözleşme ile üstlenilmesi
B-Taşımanın mutlaka bir bölümünün denizyolu ile yapılması
C-Eşyanın birden fazla ortamdan taşınmasının söz konusu olması
D-Birden fazla ortamda taşımanın farklı hükümlere tabi olması
E-Taşımanın ücret karşılığı üstlenilmesi

Cevap : B-Taşımanın mutlaka bir bölümünün denizyolu ile yapılması

Kamu hukuku ve kamu düzeni bakımından aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A-Taşıma sözleşmesi herhangi bir belge düzenlenmeden de ifa edilebilir
B-Taşıma irsaliyesi taşıma senedi yerine geçebilir
C-Eşya taşıması senetsiz yapılamaz
D-Şartları taşıyorsa, içeriği uygun ise taşıma faturası senet yerine geçer
E-Yolcu taşıma sözleşmeleri biletsiz yapılmaz

Cevap : A-Taşıma sözleşmesi herhangi bir belge düzenlenmeden de ifa edilebilir

En geniş sigorta teminatı veren enstitü klozu (Institute Cargo Clause) hangisidir?

A-Hepsi
B-ICC A klozu
C-Kamyon klozu
D-ICC C klozu
E-ICC B klozu

Cevap : B-ICC A klozu

Multimodal-karma taşımalara dair sözeşmeleri düzenlemesine karşın yürürlük kazanmamış konvansiyon hangisidir?

A-Rotterdam kuralları
B-BM (UN) Cenevre konvansiyonu
C-Hamburg kuralları
D-Montreal konvansiyonu
E-CMR

Cevap : B-BM (UN) Cenevre konvansiyonu

İster bir sözleşme ile, ister sözleşme olmaksızın iradi olarak bir kişi ya da eşyanın bir araç ile bir yerden bir yere hareket ettirilmesinin adı?

A-Taşınma
B-Aktarma
C-Ulaştırma
D-Taşıma
E-Lojistik

Cevap : D-Taşıma

Türk Ticaret Kanunu 4.kitap hükümleri …….. için özel hükümler içerirken diğer taşıma modları için genel ve ikincil olarak uygulanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Demiryolu ile taşıma
B-Posta taşıması
C-Havayolu ile taşıma
D-Karayolu ile taşıma
E-Denizyolu ile taşıma

Cevap : D-Karayolu ile taşıma

Yurt içi karayolu taşıması ve uluslararası CMR taşımasında taşıma senedinde yer alan hangi kayıt test edilmedikçe taşıyıcı için bağlayıcı değildir?

A-Ambalaj şekli
B-Teslim etme yeri
C-Taşıma için teslim alma yeri
D-Malın kg cinsinden miktarı
E-Malın koli adedi

Cevap : B-Teslim etme yeri

Refakat belgelerini taşıma sürecinde kullanan ve kayıp ya da yanlış kullanımında sorumluluk sahibi olan kişi kimdir?

A-Taşıyıcı
B-Acente
C-Gönderen
D-İhracatçı
E-Şoför

Cevap : A-Taşıyıcı

Hangi taşıma yönteminde taşıma senedine kıymetli evrak vasfı tanınamaz?

A-Havayolu taşıması
B-Multimodal taşıma
C-Demiryolu taşıma
D-Karayolu taşıma
E-Denizyolu taşıma

Cevap : A-Havayolu taşıması

Değişik tür araçlarla taşıma sözleşmelerinin özel hükümlerle düzenlenmesi ihtiyacı aşağıdakilerden hangisinin bir uzantısıdır?

A-Uluslararası eşya taşımalarının artması
B-Tek bir taşıma sözleşmesinde birden çok yöntemin kullanılması halinde tek hukuk ihtiyacı
C-Taşıyıcının sorumluluğunu azaltma eğilimi
D-Denizyolu taşımasında limandan sonraki taşıma süreci
E-Konteyner taşımasında zararın ortaya çıktığı yerin belirlenememesi

Cevap : B-Tek bir taşıma sözleşmesinde birden çok yöntemin kullanılması halinde tek hukuk ihtiyacı

Aşağıdakilerden hangisi geminin kendi zayii ve hasarı için aktif zarar sigortası türü olarak düzenlenen sigorta türüdür?

A-Sorumluluk sigortası
B-Yük sigortası
C-Kasko sigortası
D-Aktif zarar sigortası
E-Tekne sigortası

Cevap : E-Tekne sigortası

Aşağıdaki hukuk düzenlemelerinden hangisi havayolu taşımacılığı ile ilişkilidir?

A-Hamburg kuralları
B-CMR
C-1999 Montreal konvansiyonu
D-Lahey konvansiyonu
E-COTIF-CIM

Cevap : C-1999 Montreal konvansiyonu

Havayolu taşımacılığında tarife uygulamaları aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından denetlenmektedir?

A-Türk hava yolları
B-Ulaştırma ve altyapı bakanlığı
C-Sivil havacılık genel müdürlüğü
D-Türk hava kurumu
E-Devlet hava meydanları işletmesi

Cevap : C-Sivil havacılık genel müdürlüğü

İşleri yürütürken temsil yetkisi kullanmayan tacir yardımcısı hangisidir?

A-Komisyoncu
B-Ticari temsilci
C-Pazarlamacı
D-Acente
E-Simsar

Cevap : E-Simsar

6102 Türk Ticaret Kanunu’nun hangi kitabı denizyolu taşımacılığını düzenlenmektedir?

A-4
B-5
C-2
D-1
E-3

Cevap : B-5

Birden çok taşıma yöntemi kullanılmasına rağmen akdedilen sözleşmeye göre tek tip taşıma varmış gibi uygulama öngören konvansiyon hangidir?

A-Montreal konvansiyonu
B-Hamburg kuralları
C-COTIF-CIM
D-CMR
E-Rotterdam kuralları

Cevap : C-COTIF-CIM

Aşağıdakilerden hangisi deniz taşıma ve lojistik faaliyetlerinde özel risklerden biri değildir?

A-Yangın
B-Yüke gelen zararlar
C-Gemi kazaları-çatma
D-Korsan saldırıları
E-Meteorolojik olaylar

Cevap : C-Gemi kazaları-çatma

Lojistik Ve Taşıma Hukuku

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: