Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı-1 2022-23 Büt Soruları
2020 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları 2023 Üç Ders Sınav Soruları
2021 Final Deneme Sınavı-1
2020 Mezuniyet Soruları

 

 

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku 2020 Vize Soruları

1) Ticaret hukuku ile iktisat biliminin, ekonomik etkinlikler alanındaki rolleri bakımından doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik etkinlikler alanında ticaret hukuku aktif iktisat bilimi ise pasif rol oynar
B) Ticaret hukukunun ekonomik etkinlikler alanına kamu kurumlan aracılığı ile müdahale etmesidir
C) Ekonomik etkinlikler alanında ticaret hukuku pasif iktisat bilimi ise aktif rol oynar
D) Ekonomik etkinlikler alanında ticaret hukukunun rolü değişken, iktisat biliminin rolü ise sabittir.
E) Ekonomik etkinlikler alanında ticaret hukukunun rolü statik iktisat biliminin rolü dinamiktir

Cevap : A) Ekonomik etkinlikler alanında ticaret hukuku aktif iktisat bilimi ise pasif rol oynar

2) Ticaret hukukunun özel hukuk kapsamında yer alan bir hukuk dalı olmasına müdahalesine maruz kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik etkinlikler alanının daha çok kamu düzenine ilişkin olması
B) Ticari yaşamda kazanç sağlama hırsının kontrol edilmesindeki güçlük
C) Ticaret hukukunun düzenlediği alanda kamu kurumlarının yer alması
D) Ticaret hukukunda sözleşme serbestliği ilkesinin geçerli olması
E) Ticari ilişkilerdeki düzensizliklerin sosyal kargaşaya neden olması

Cevap : C) Ticaret hukukunun düzenlediği alanda kamu kurumlarının yer alması

3) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamına dahil değildir?

A) Patent hukuku
B) Rekabet hukuku
C) Marka hukuku
D) Borçlar hukuku
E) Rekabet hukuku

Cevap : D) Borçlar hukuku

4) Asliye ticaret mahkemeleri ile Asliye hukuk mahkemeleri arasındaki ayrıma ilişkin doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hem yetki hem de görev ayrımı
B) Yargı usulüne ilişkin bir ayrım
C) Maddi içeriğe ilişkin ayrım
D) Görev ayrımı
E) Yetki ayrımı

Cevap : D) Görev ayrımı

5) Havale, vedia sözleşmeleri ve telif hakkından doğan davalar ve bir ticari işletmeyi ilgilendiren davalar grubu kapsamı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A) Usulü ticari davalar
B) Maddi ticari davalar
C) Nispi ticari davalar
D) Basit ticari davalar
E) Mutlak ticari davalar

Cevap : C) Nispi ticari davalar

6) Ticaret şirketleri tacir sıfatını ne zaman kazanırlar?

A) Kurulduktan sonra faaliyete geçtikleri anda
B) Kurulduktan iki yıl sonra
C) Kuruluşlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verildiği anda
D) Ticari işletme işletmeye başladıkları anda
E) Esas sözleşmenin ticaret siciline tesciliyle tüzel kişilik kazandıkları an

Cevap : E) Esas sözleşmenin ticaret siciline tesciliyle tüzel kişilik kazandıkları an

7) 1956 tarihli Eski Türk Ticaret Kanununun yürürlükte olduğu dönemde yeni bir Ticaret Kanununun hazırlanmasını ve yürürlüğe konmasını gerektiren temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkemiz halkının eğitim düzeyinin artmış olması
B) Ülkemizdeki modernleşme hareketi
C) Sistematiği bakımından düzenli bir Kanuna ihtiyaç duyulması
D) Dili bakımından daha sadeleştirilmiş bir Kanuna ihtiyaç duyulması
E) Son zamanlardaki teknolojik gelişmelere ve finansal piyasaların küreselleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan Ticaret
alanındaki uluslararası ilke ve standartlarla uyum ihtiyacı ve aynı bağlamda ortaya çıkan ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gelişmeler karşısında mevcut kanunun yetersiz kalmış olması

Cevap : E) Son zamanlardaki teknolojik gelişmelere ve finansal piyasaların küreselleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan Ticaret alanındaki uluslararası ilke ve standartlarla uyum ihtiyacı ve aynı bağlamda ortaya çıkan ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gelişmeler karşısında mevcut kanunun yetersiz kalmış olması

8) Ticari işletmenin devri sözleşmesinin kapsamına aşağıdakilerden hangisi için istisna konulamaz?

A) Marka
B) Diğer fikri mülkiyet hakları
C) Sürekli olarak işletme faaliyetine özgülenen malvarlığı unsurları
D) Ticari işletmenin alacak hakları
E) Ticaret unvanı

Cevap : A) Marka

9) TTK ‘da düzenlenen hususlardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar hangi tür ticari davalar grubu kapsamında yer almaktadır?

A) Basit ticari davalar
B) Nispi ticari davalar
C) Usulü ticari davalar
D) Ağır ticari davalar
E) Mutlak ticari davalar

Cevap : E) Mutlak ticari davalar

10) Ticari işletme kavramının TTK’daki tanımı çerçevesindeki unsurlarından olan “bağımsızlık” unsurunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari işletmenin hiç şubesinin bulunmaması
B) Ticari işletmenin işleten dışında başka kimsenin iradesine bağlı olmaksızın işletilmesi, diğer ifade ile ticari işletmenin idari ve mali açıdan başka bir gerçek veya tüzel kişinin iradesine bağımlı olmaması
C) Ticari işletmenin işleten tacirden bağımsız olması ve hukuk kurallarına uygun olarak uzman kadrolar tarafından
yönetilmesi
D) Ticari işletmenin tacir yardımcıları kullanılmaksızın sadece tacir tarafından işletilmesi
E) Ticari işletmenin muhakkak merkez veya genel müdürlük niteliğinde olması

Cevap : B) Ticari işletmenin işleten dışında başka kimsenin iradesine bağlı olmaksızın işletilmesi, diğer ifade ile ticari işletmenin idari ve mali açıdan başka bir gerçek veya tüzel kişinin iradesine bağımlı olmaması

11) Ticari hükümlerin uygulanma sırasında emredici hükümler kaçıncı sırada yer almaktadır?

A) 1
B) 5
C) 2
D) 4
E) 3

Cevap : A) 1

12) Gerçek kişi tacir bir hukuki işlemi yaptığı sırada bu işlemin ticari işletmesi ile ilgili olmadığını bildirmesi durumu; hukuki olarak aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?

A) Bu hukuki işlem karşı tarafı bağlamaz.
B) Gerçek kişi tacir ticari iş karinesinin aksini kanıtlamış olur.
C) Bu hukuki işlem taciri bağlamaz.
D) Karşı taraf bu işlemin sonucunda bir zarara uğrarsa tacirden bunun tazminini talep edemez.
E) Bu hukuki işlemden doğan borcun tabi olduğu zaman aşımı süresi kısalır

Cevap : A) Bu hukuki işlem karşı tarafı bağlamaz.

13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması için gerekli koşulları içermektedir?

A) Bir ticari işletmenin var olması, faaliyette bulunması ve bu faaliyetin tamamen kendi adına yürütülmesi
B) Bir ticari işletmenin var olması, faaliyette bulunması ve bu faaliyetin bir küçük veya kısıtlı adına kanuni temsilci sıfatıyla yürütülmesi
C) Bir ticari işletmenin var olması, faaliyette bulunması ve kısmen dahi olsa bir küçük veya kısıtlı adına işletilmesi
D) Bir ticari işletmenin var olması, faaliyette bulunması ve belirli bir dönemle sınırlı olarak işletilmesi
E) Bir ticari işletmenin var olması, faaliyette bulunması ve bu faaliyetin kısmen dahi olsa kendi adına yürütülmesi

Cevap : E) Bir ticari işletmenin var olması, faaliyette bulunması ve bu faaliyetin kısmen dahi olsa kendi adına yürütülmesi

14) Aşağıdakilerden hangisi “bağlı olmayan tacir yardımcıları grubuna dahil değildir?

A) Aracı acente
B) Komisyoncu
C) Ticari vekil
D) Simsar
E) Sözleşme yapma yetkisine sahip acente

Cevap : C) Ticari vekil

15) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamında yer almaktadır?

A) Gayrimenkul hukuku
B) Eşya hukuku
C) Sosyal güvenlik hukuku
D) İş hukuku
E) Kıymetli evrak hukuku

Cevap : E) Kıymetli evrak hukuku

Ticaret Hukuku 2020 Vize Soruları

16) TTK sisteminde ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin doğru seçenek hangisidir?

A) Esnaf faaliyetinin ticari işletme faaliyetinden daha basit bir organizasyonu gerektirmesi
B) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak olan kararnamede matematiksel kesin değerlerle belirlenmesi
C) Esnaf faaliyetinin sadece maddi değeri düşük olan emtiayı kapsaması
D) Esnaf işletmesinin faaliyetinin sermayeden daha ziyade emeğe dayanması
E) Esnaf faaliyetinin daima gerçek kişiler tarafından yürütülmesi

Cevap : E) Esnaf faaliyetinin daima gerçek kişiler tarafından yürütülmesi

17) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu sistematiğinde yer alan ve Kitap olarak değildir?

A) Kıymetli evrak
B) Sigorta hukuku
C) Şirketler hukuku
D) Taşıma işleri
E) Eşya hukuku

Cevap : E) Eşya hukuku

18) Bir tacire bağlı sıfatı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge veya bölge içinde sürekli olarak ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi meslek edinen kimse hangi tacir yardımcısıdır?

A) Aracı acente
B) Ticari mümessil
C) Sözleşme yapma yetkisine sahip acente
D) Sözleşme yapma yetkisine sahip komisyoncu
E) Simsar

Cevap : A) Aracı acente

19) Aşağıdaki haklardan hangisi bağlı tacir yardımcılarından pazarlamacının sahip olduğu haklardan biri değildir?

A) Ücret hakkı
B) Tacir adına kredi verme hakkı
C) Hapis hakkı
D) Yaptığı masrafları talep hakkı
E) Tekel hakkı

Cevap : B) Tacir adına kredi verme hakkı

20) Ticaret unvanı bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça unvanın da devri sonucunu doğurur.
B) Her şube kendi ticaret unvanını merkezden bağımsız olarak seçip kullanabilir.
C) ’Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli’ kelimeleri bir ticaret unvanına ancak bakanlar kurulu kararıyla konabilir.
D) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez.
E) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.

Cevap : B) Her şube kendi ticaret unvanını merkezden bağımsız olarak seçip kullanabilir.

21)  Ticari işlere uygulanacak hükümlerin sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1. Ticari örf ve adet
2. (varsa) sözleşme hükümleri
3. Ticaret kanunu ile diğer kanunların emredici hükümleri
4. Tamamlayıcı ya da yorumlayıcı ticari hükümler
5. Diğer kanunların genel hükümleriA)1,5,4,3,2
B)3,2,4,1,5
C)1,4,3,2,5
D)5,3,4,2,1
E)2,4,5,3,1

Cevap : B)3,2,4,1,5

22)Ticari defterlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Zayi belgesi ticari defterleri kendi kusuru sebebiyle kaybolan tacire verilebilir
B) Defter i kebir taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerlerinin teker teker kaydedildiği defterdir
C) Ticari defterler her zaman sahibi lehine delil olarak kullanılabilir
D) Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir
E) Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, müzakere defteri her tacirin tutması gereken defterlerdir

Cevap : D) Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir

23) Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet hallerinden değildir?

A) Başkalarının mallarını yanıltıcı açıklamalarla kötülemek
B) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak
C) Başkalarının iş ürününden yetkisiz yararlanmak
D) Belirli bir malı bir defaya mahsus olmak üzere tedarik fiyatının altında satışa sunmak
E) Bir meslek dalında olağan iş şartlarına uymamak

Cevap : A)Başkalarının mallarını yanıltıcı açıklamalarla kötülemek

24) Ticari davalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Mutlak olarak ticari dava olduğu belirtilenler dışında kalan hususlardan doğan davalarını ticari dava sayılabilmesi işletmesiyle ilgili hususlardan doğması gerekir
B)Türk borçlar kanunun da düzenlenen hiçbir husus ticari dava değildir
C)Tacir yardımcılarına ilişkin davalar mutlak ticari davadır
D)Ticari davalar asliye ticaret mahkemesinde görülür
E)Diğer kanunlarda da mutlak ticari davalar düzenlenebilir

Cevap : B)Türk borçlar kanunun da düzenlenen hiçbir husus ticari dava değildir

25) Aşağıdakilerden hangisi hukuken geçerli bir ticaret unvanıdır?

A) Yavuz kardeşler kollektif şirketi
B) Mehmet yılmaz limited şirketi
C) Güney turizm anonim şirketi
D) Özçelik kardeşler anonim şirketi
E) Özdemir tekstil

Cevap : E) Özdemir tekstil

26) Tacirler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla kişi bir ticari işletmeyi birlikte işlettiğinde işletenlerden her biri tacir sıfatını iktisap eder
B) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını çeşitli yollarla halka bildirmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır
C)Küçük veya kısıtlılara ait ticari işletmelerde tacir sıfatı bu işletmeleri bunların adına işleten yasal temsilcilere aittir
D) Ticari işletme işletmesi yasak olan devlet memuru, ticari işletme işletirse tacir olmanın hüküm ve sonuçlarına tabi olur
E) Gerçek kişiler bakımından tacir sıfatının kazanılmasında ticaret siciline tescil kurucu etkiyi haiz olmayıp açıklayıcı etkiyi haizdir

Cevap : C)Küçük veya kısıtlılara ait ticari işletmelerde tacir sıfatı bu işletmeleri bunların adına işleten yasal temsilcilere aittir

27) Tacirler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçek kişilerde tacir sıfatı fiilen bir ticari işletme işletmeye başlaması ile kazanılır
B) Tacirler her türlü borçları için iflasa tabidirler
C) Tüzel kişi tacirler tacir sıfatını sicile tescil ile kazanırlar
D) Ticari işletme işleten dernekler tacir sıfatına haizdirler
E) Ticaretle uğraşması kanunen yasak olan bir kimse tacir olamaz

Cevap : D) Ticari işletme işleten dernekler tacir sıfatına haizdirler

28) Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?

A) Ticari işletme işleten gerçek kişi
B) Ticari işletme işleten vakıflar
C) Anonim şirket
D) Ticari işletme işleten bakanlıklar
E) Kolektif şirket

Cevap : B) Ticari işletme işleten vakıflar

29) Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin bir unsuru değildir?

A) Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma
B) Gelir elde etme amacı
C) Devamlılık
D) Bağımsızlık
E) En az iki ortak tarafından işletilmesi

Cevap : E) En az iki ortak tarafından işletilmesi
NOT: Ticari işletme kavramının TTK m.11/1’de yer alan yukarıda belirttiğimiz tanımı çerçevesinde dört unsuru bulunmaktadır. Bu dört unsur şunlardır: ‘Gelir sağlama hedefi’, ‘devamlılık’, ‘bağımsızlık’, ‘esnaf faaliyeti sınırlarını aşma’.

30) Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye ilişkin aşağıdaki yöntemlerden hangisi düzenlenmemiştir?

A) Telgraf
B) Noter aracılığı
C) Güvenli elektronik imzalı e posta
D) Telefon
E) Taahhütlü mektup

Cevap : D) Telefon

 

Auzef Ticaret Hukuku Auzef Ders Kitabı PDF

1. Auzef Ticaret Hukuku Ders Kitabı

telegram adalet FACEBOOK ADALET GRUBU

adalet, Ticaret Hukuku

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!