Türkiye Tarım Coğrafyası

Türkiye Tarım Coğrafyası

Vize Final
2021 Final Soruları

Auzef Türkiye Tarım Coğrafyası

Auzef Türkiye Tarım Coğrafyası Ders Kitabı PDF

 

Türkiye Tarım Coğrafyası 2021 Final

1. Anadolu’da tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin ilk yasalar aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde gerçekleştirilmiştir?

A) Osmanlı Devleti
B) Urartu Devleti
C) Bizans Devleti
D) Roma Devleti
E) Hitit Devleti

Cevap : E) Hitit Devleti

2. Ağıdakilerden hangisi Organik Tarım Yönetmeliği’nin amaçlarından biri değildir?

A) Organik üretimi yurt genelinde yaygınlaştırmak
B) Bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek
C) Organik tarım ürünlerine talebi artırmak
D) Tüketiciye sağlıklı, kaliteli organik tarım ürünleri sunmak
E) Organik tarım girdi maliyetlerini düşürmek

Cevap : E) Organik tarım girdi maliyetlerini düşürmek

3. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2011 yılı verilerine göre aşağıdaki ülkelerden hangisi dünya tarımsal ürün ihracatında ilk sırada yer almaktadır?

A) ABD
B) Çin
C) Hollanda
D) Almanya
E) Fransa

Cevap : A) ABD

4. Aşağıdakilerden hangisi, sulamanın kaplamalı veya kaplamasız açık kanal sistemleri ya da düşük basınçlı kapalı boru sistemleriyle araziye ulaştırıldığı yüzey sulama sisteminin avantajlarından biri değildir?

A) Tuzlu toprakların etkin bir biçimde yıkanıp ıslah edilebilmesi
B) Yağışlardan en üst düzeyde yararlanılabilmesi
C) Bakım ve onarım işlerinin kolay olması
D) İlk yatırım ve işletme masraflarının düşük olması
E) Su kayıplarının fazla olması

Cevap : E) Su kayıplarının fazla olması

5. Aşağıdakilerden hangisi “Tarım Coğrafyası” inceleme alanı içinde yer almaz?

A) Tarımsal üretim metodları
B) Dünya tarımsal üretim alanları
C) Tarımsal ürünlerin dağılış özellikleri
D) Tarım makineleri üretimi
E) Tarımsal üretimi etkileyen faktörler

Cevap : D) Tarım makineleri üretimi

6. Türkiye’de en fazla sayıda işletme hangi işletme büyüklüğü grubunda yer almaktadır?

A) 5-10 hektar
B) 0-5 hektar
C) 20-50 hektar
D) 50-100 hektar
E) 10-20 hektar

Cevap : B) 0-5 hektar

7. Türkiye’de arazi kullanımının tarımsal boyutuna baktığımızda toplam arazi kullanımının yaklaşık %30’unu oluşturan tarımsal arazilerin çeşitli amaçlara ayrıldığını görmekteyiz. Bunların içinde en fazla yer tutan üretim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sebze bahçeleri alanları
B) Bağ alanları
C) Nadas alanları
D) Zeytin alanları
E) Ekili alanlar

Cevap : E) Ekili alanlar

8. Doğada hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi yeniden kurmaya yönelik, tarımsal üretimin insana ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirildiği üretim sistemlerini içeren, esas olarak kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncinin arttırılması, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükseltilmesinin amaçlandığı üretim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topraksız tarım
B) Organik tarım
C) Örtüaltı tarım
D) Alternatif tarım
E) Nadaslı tarım

Cevap : B) Organik tarım

9. Plato sahaları ülkemizde geniş sahalar kaplamakta ve bu tip topoğrafik ünitelere hemen her bölgede rastlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yer alan platolardan biri değildir?

A) Harran Platosu
B) Haymana-Cihanbeyli Platosu
C) Safranbolu Platosu
D) İç Menteşe Platosu
E) Yukarı Sakarya Platosu

Cevap : A) Harran Platosu

10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkiye’de tarımsal alana yönelik tehditlerden biri olarak değerlendirilemez?

A) Amaç dışı arazi kullanımının (sanayi/şehirleşme) verimli tarımsal araziler üzerindeki olumsuz etkilerinin sürmesi
B) Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının engellenmiş olması
C) Erozyon yoluyla toprak kaybının devam etmesi
D) Yabancı üreticilerle rekabet gücünün yakalanamaması
E) Uygun tarımsal tekniklerin kullanılmaması nedeniyle toprakların nitelik ve verimliliklerinde kayıpların yaşanması

Cevap : B) Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının engellenmiş olması

11. Destekleme çalışmalarını uygulamak üzere 3491 sayılı kanunla Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hangi yıl kurulmuştur?

A) 1932
B) 1928
C) 1938
D) 1927
E) 1964

Cevap : C) 1938

12. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkiye’nin tarımsal alana ilişkin zayıf yanlarından biri olarak değerlendirilemez?

A) Geleneksel üretim tarzlarının baskınlığı ve yaygınlığı
B) Toprakların verimlilik sınıflarına uygun işlenmesi
C) Tarımsal alanda sosyal güvenlik sisteminin zayıf işlemesi
D) Engebeli topografya nedeniyle erozyonunun yaygın olması
E) Sağlık ve hijyen koşullarının yetersiz olması

Cevap : B) Toprakların verimlilik sınıflarına uygun işlenmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi 1951 yılında imzalanan Paris Anlaşmasıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurucu 6 üyesinden biri değildir?

A) Hollanda
B) Belçika
C) Fransa
D) İngiltere
E) İtalya

Cevap : D) İngiltere

14. Alternatif enerji kaynaklarından biri olan bitkisel yağlardan yakıt elde edilmesi fikri 20. yüzyılın başlarına kadar inmektedir. İlk defa 1900’lü yılların başında Rudolph Diesel sebze yağlarının yakıt olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Adı geçen bilim insanı aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisinin yağını kullanarak dizel motorunu çalıştırmıştır?

A) Soya
B) Zeytin
C) Pamuk
D) Ayçiçeği
E) Yer fıstığı

Cevap : E) Yer fıstığı

15. Yurdumuzda tarım toprakları, fiziki ve beşeri nedenlerle çok parçalı ve dağınık parseller halindedir. Topografik özellikler ve mülkiyet sisteminin ortak etkisi, Türkiye’de çok sayıda işletmenin ortaya çıkmasına yol açmış, ortalama işletme büyüklüklerinin de oldukça düşük kalmasına zemin oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olamaz?

A) Tarımda makineleşmenin geliştirilmesini zorlaştırır.
B) Üretilen ürünlerin miktar, kalite ve pazar rekabeti oluşturması açısından sorunlar yaratır.
C) Bütün işletmelere aynı ölçüde hizmet götürmeyi son derece zorlaştırır ve olanaksız kılar.
D) Pazara yönelik bir üretim yapılmasına engel olur.
E) Ürün deseninde bütünlük sağlanmasına katkı sağlar.

Cevap : E) Ürün deseninde bütünlük sağlanmasına katkı sağlar.

16. Sekizinci Plan döneminde gerçekleştirilen ve temel amacı, “sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak” olarak belirlenmiş olan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hangi yıl çıkarılmıştır?

A) 2004
B) 2003
C) 2001
D) 2005
E) 2002

Cevap : D) 2005

17. Temel amacı doğrudan gelir desteği ve telafi edici ödemeler gibi müdahale araçlarıyla piyasaları kontrol altında tutmak olan politika yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müdahaleci tarım politikası
B) Asgari müdahaleci tarım politikası
C) Özgün tarım politikası
D) Serbest tarım politikası
E) Aşırı müdahaleci tarım politikası

Cevap : E) Aşırı müdahaleci tarım politikası

18. Altıncı Plan döneminde, tarımsal ürünlere ayrılan kaynağın üç ürün veya ürün grubuyla sınırlı kalacağı açıklanmıştır. Buna göre, stratejik ve sosyal açıdan önemi olan ve büyük üretici kitlelerini kapsayan aşağıdaki ürünlerden hangisi destek kapsamında yer almıştır?

A) Elma
B) İncir
C) Kayısı
D) Tütün
E) Soğan

Cevap : D) Tütün

19. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkiye’nin tarımsal alana ilişkin güçlü yanlarından biri olarak değerlendirilemez?

A) Birçok ürün desenine hitap eden uygun iklim ve toprak şartlarının varlığı
B) Birçok bitkisel ürün üretiminde dünyada ilk sırada yer alma
C) Sulama imkânlarının bulunması
D) Marka olabilecek yöresel ürünlerin varlığı
E) Verimli tarım alanlarının darlığı

Cevap : E) Verimli tarım alanlarının darlığı

20. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal destekleme politikalarının başlıca amaçlarından biri değildir?

A) Tarım kesiminin gelir düzeyinin yükseltilmesi
B) Doğal kaynakların dengeli kullanımının sağlanması
C) Sanayi sektörünün genel ekonomik hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi
D) Gıda güvencesinin sağlanması
E) Üretim ve verimlilik artışı sağlanması

Cevap : C) Sanayi sektörünün genel ekonomik hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi

21. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin tarım alanında iş birliği yaptığı kuruluşlardan biri değildir?

A) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
B) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)
C) Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
D) Uluslararası Biyolojik Mücadele Teşkilatı (OILB)
E) Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı (EPPO)

Cevap : C) Kuzey Atlantik Paktı (NATO)

22. Aşağıdakilerden hangisi tarım-sanayi etkileşimi kapsamında değerlendirilemez?

A) Sulama ekipmanları
B) Tarımsal mekanizasyon
C) Tarımsal ilaçlar
D) Kimyasal gübreler
E) Ulaşım sistemi

Cevap : E) Ulaşım sistemi

23. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Kalkınma Planında uygulanacak politikalar içinde yer almamıştır?

A) Tarımsal mücadelenin yasaklanması
B) Sulama imkânlarının genişletilmesi
C) Toprak toplulaştırmasının sağlanması
D) Topraksız çiftçilerin topraklandırılması
E) Tarımsal üretim metotlarının modernleştirilmesi

Cevap : A) Tarımsal mücadelenin yasaklanması

24. Aşağıdaki Kalkınma Planlarından hangisinin uygulama süresi 7 yıldır?

A) Üçüncü Kalkınma Planı
B) İkinci Kalkınma Planı
C) Dördüncü Kalkınma Planı
D) Dokuzuncu Kalkınma Planı
E) Sekizinci Kalkınma Planı

Cevap : D) Dokuzuncu Kalkınma Planı

Türkiye Tarım Coğrafyası 2021 Final

25. Kısaca; “devlet etkinliklerinin amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme
esaslarının bütünü” olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plan
B) Politika
C) Bütçe
D) Strateji
E) Proje

Cevap : B) Politika

26. Dağlık sahalar topoğrafik özellikleri sebebiyle yerleşme ve iktisadi faaliyetler bakımından pek çok
olumsuzluğa sahip olmakla beraber, aynı zamanda birçok özgün potansiyeli de bünyesinde
barındırmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dağlık sahaların olumlu yönlerinden biri değildir?

A) Temiz su temin etme
B) Sahip olduğu biyolojik ve doğal çeşitlilik
C) Orman varlığı
D) Kolay ulaşım imkânı sunması
E) Hızlı akışlı akarsular yoluyla enerji üretimi

Cevap : D) Kolay ulaşım imkânı sunması

27. “İnsan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin
ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde tarım topraklarının korunması ve geleceğe
taşınmasını” kapsayan tarım kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örtü altı tarım
B) İyi tarım
C) Sürdürülebilir tarım
D) Topraksız tarım
E) Organik tarım

Cevap : C) Sürdürülebilir tarım

28. Sahip olduğu fiziki ve beşerî coğrafya özellikleri dolayısıyla bir “tarım ülkesi” olma kavramı, uzun
dönem Türkiye’yi karakterize eden bir olgu olmuştur. Bu algının oluşmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?

A) Bütçeden en fazla payın tarım sektörüne ayrılması
B) Dış ticarete konu olan malların büyük ölçüde tarımsal ürünler olması
C) Çalışabilir nüfusun ağırlıklı olarak tarım sektöründe istihdam edilmesi
D) Millî gelirinin büyük bir bölümünün tarımdan elde edilmesi
E) Hemen her türlü bitkisel üretimin yapılabilmesi

Cevap : A) Bütçeden en fazla payın tarım sektörüne ayrılması

29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin fiziki coğrafya özelliklerini yansıtan unsurlardan biri değildir?

A) Su kaynakları dengeli bir dağılım göstermez.
B) Birbirinden farklı iklim tipleri görülür.
C) Yükselti batıdan doğuya doğru azalır.
D) Ege bölgesinde dağlar denize dik bir şekilde uzanır.
E) Sıradağlar kuzey ve güney kesimlerinde doğu – batı yönünde uzanır.

Cevap : C) Yükselti batıdan doğuya doğru azalır.

30. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımında su şartlarında oluşan sorunlar kapsamında değerlendirilemez?

A) Bilinçsiz sulama nedeniyle tarım topraklarında tuzlanma yaşanması
B) Sulama imkânı olan yerlerde sulama projelerinde hedeflenen verimliliğe ulaşılamaması
C) Sulama proje ve işletme maliyetinin düşük olması
D) Bazı bölgelerinde yağış fazlası nedeniyle oluşan sellerin tarımsal ürünlere zarar vermesi
E) Bazı bölgelerde su noksanlığının ürünlerde kalite ve miktar düşmelerine yol açması

Cevap : C) Sulama proje ve işletme maliyetinin düşük olması

31. Doğal şartların sağladığı koşulların yetersiz kaldığı durumlarda tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi ve verimin arttırılması için bir takım müdahaleler kaçınılmaz olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal girdi olarak tanımlanan bu müdahalelerden biri değildir?

A) Biyolojik müdahaleler
B) Sulama sistemleri
C) Ürün türü
D) Kimyasal gübre
E) Makine ve ekipmanlar

Cevap : C) Ürün türü

32. Dünyada artan enerji talebine karşılık enerji kaynaklarının sınırlı olması, bir taraftan var olan kaynakları ekonomik ve sürdürülebilir kullanmayı diğer taraftan yeni enerji kaynakları yaratmayı gerekli kılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi başta bio-enerji olmak üzere alternatif enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılan faktörlerden biri olarak değerlendirilemez?

A) Kullanılan mevcut bazı enerji kaynaklarının çevreye, dönüşümü mümkün olmayan zararlar verme tehlikesi taşımaları
B) Mevcut klasik enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğalgaz) belirli bir süre içinde tükenecek olmaları
C) Mevcut bazı enerji kaynaklarının kullanıcılarına yüksek maliyetler getirmeleri
D) Çevreye duyarlı yeni enerji kaynakları yaratma zorunluluğu
E) Alternatif enerji kaynaklarının düşük maliyetle elde edilebilmesi

Cevap : E) Alternatif enerji kaynaklarının düşük maliyetle elde edilebilmesi

33. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli (TTHDM) kaç havzadan oluşmaktadır?

A) 5
B) 12
C) 30
D) 26
E) 43

Cevap : C) 30

34. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir üretim planlaması yapılmadığı takdirde karşılaşılacak sonuçlardan biri sayılamaz?

A) Herhangi bir ürün, bazı yıllar ihtiyacın çok üstünde üretilebilir.
B) Üretim yapılan tarım arazisine uygun olmayan bitki üretimi gerçekleşebilir.
C) Piyasa dalgalanmalarına açık hale gelir.
D) Pazarlama aşamasında da rekabet gücünü arttırır.
E) Herhangi bir ürün, bazı yıllar ihtiyacın çok altında üretilebilir.

Cevap : D) Pazarlama aşamasında da rekabet gücünü arttırır.

35. Aşağıdakilerden hangisi 1923 yılında İzmir’de toplanan İktisat Kongresinde kabul edilen kararlardan biri değildir?

A) Çiftçilere ziraatın çeşitli kollarını uygulamalı olarak öğretecek şekilde kitap ve dergilerin bastırılarak dağıtılması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) İlk ve ortaokullarda genel konularda olduğu gibi sanayi ve ziraatın da uygulamalı olarak gösterilmesi
D) Kışla ve askeri eğitim merkezlerinde uygulamalı ziraat eğitiminin yapılması
E) Reji (Tekel) idare sisteminin kurulması

Cevap : E) Reji (Tekel) idare sisteminin kurulması

36. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik müzakereleri hangi yıl başlamıştır?

A) 2006
B) 2001
C) 1997
D) 2005
E) 1995

Cevap : D) 2005

37. Endüstriyel anlamda ilk kez 1973 yılında dış pazar taleplerini karşılamak üzere faaliyete başlamış, takip eden yıllarda dış pazar taleplerinin istikrarlı bir şekilde artmasıyla gelişimi hızlanmış olan gıda sanayi alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dondurulmuş meyve ve sebze sanayi
B) Şekerli ve çikolatalı mamuller sanayi
C) Salça sanayi
D) Konserve meyve ve sebze işleme sanayi
E) Bitkisel yağ sanayi

Cevap : A) Dondurulmuş meyve ve sebze sanayi

38. 12 Eylül 1963 yılında imzalanan ve Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin temel belgesini teşkil eden anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roma Anlaşması
B) Brüksel Anlaşması
C) Berlin Anlaşması
D) Ankara Anlaşması
E) İstanbul Anlaşması

Cevap : D) Ankara Anlaşması

Türkiye Tarım Coğrafyası 2021 Final

39. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Kalkınma Planında yer alan tarım politikasının amaçları arasında yer almamıştır?

A) Köyden şehre işçi akınını teşvik etmek
B) Tarım dışı kesimlerin iş imkânlarını araştırmak
C) Tarım ve toplum kalkınması hamlelerini geliştirmek
D) Tüketimdeki artışı, gelir farklılığının giderilmesi amacına hizmet edecek şekilde düzenlemek
E) İşsizliğin giderilmesine yardım etmek

Cevap : A) Köyden şehre işçi akınını teşvik etmek

40. Topraksız Tarım üretim metodu Türkiye’de ilk olarak hangi ilde başlamıştır?

A) Antalya
B) Muğla
C) Bursa
D) Mersin
E) İzmir

Cevap : A) Antalya

41. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından sağlanan kaynaklarla gerçekleştirilmiş projelerden biri değildir?

A) Güneydoğu Anadolu Projesi
B) Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi
C) Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi
D) Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi
E) Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi

Cevap : A) Güneydoğu Anadolu Projesi

42. Aşağıdakilerden hangisi 2014-2018 döneminde uygulamada olan Kalkınma Planıdır?

A) Dokuzuncu Kalkınma Planı
B) Yedinci Kalkınma Planı
C) On Birinci Kalkınma Planı
D) Sekizinci Kalkınma Planı
E) Onuncu Kalkınma Planı

Cevap : E) Onuncu Kalkınma Planı

43. Türkiye, kuruluşundan itibaren tarım sektörünün geliştirilmesi için dönem dönem farklılaşan çeşitli araçları devreye sokmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri sayılamaz?

A) Devlet destekleri
B) Ürün ekim sınırlandırmaları
C) Yeni ürün yasaklamaları
D) Destekleme alımları
E) Taban fiyatları belirleme

Cevap : C) Yeni ürün yasaklamaları

44. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal açıdan Türkiye’nin politika önceliklerinden biri sayılamaz?

A) Doğal ve kıt kaynakların kullanımında etkinliği artırmak
B) Nadas alanlarını büyütmek
C) Verimliliği artırmak
D) Bilinçli bir girdi kullanımını sağlamak
E) İkinci ürün üretimini yaygınlaştırmak

Cevap : B) Nadas alanlarını büyütmek

Türkiye Tarım Coğrafyası 2021 Final

45. Daha çok sera şartlarında oluşturulan ortamda, bitkilerin tüm besin ve su ihtiyaçlarının eriyik hâlinde teknolojik donanımlar yardımıyla sağlandığı, üretimin yıl boyunca sürdürülmesine olanak sağlandığı bir üretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nadaslı tarım
B) Organik tarım
C) Örtü altı tarım
D) Topraksız tarım
E) Alternatif tarım

Cevap : D) Topraksız tarım

46. Genel politik yapı içinde devletin ve kamu kuruluşlarının tarımsal üretim, işleme, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaştırma süreçlerini en verimli şekilde düzenlemek için aldıkları tedbirlerin bütününü ifade eden politika sahası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomi politikası
B) Ticaret politikası
C) Sanayi politikası
D) Turizm politikası
E) Tarım politikası

Cevap : E) Tarım politikası

47. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal destekleme politikalarının başlıca amaçlarından biri değildir?

A) Sanayi sektörünün genel ekonomik hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi
B) Üretim ve verimlik artışı sağlanması
C) Tarım kesiminin gelir düzeyinin yükseltilmesi
D) Doğal kaynakların dengeli kullanımının sağlanması
E) Gıda güvencesinin sağlanması

Cevap : A) Sanayi sektörünün genel ekonomik hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi

48. Aşağıdakilerden hangisi beşinci beş yıllık kalkınma planının (1985-1989) tarım politikaları açısından öne çıkan amaçlardan değildir?

Cevap : Üretim miktarının azaltılması

49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) arasında iş birliği yapılan konulardan biri değildir?

A Balıkçılık
B) Gıda standartları
C) Sanayi
D) Bitki koruma
E) Toprak ve suyun geliştirilmesi

Cevap : C) Sanayi

 

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: