Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

1.ÜNİTE

-Bakıma muhtaçlara ”cadı” gözü ile hangi toplumlar bakmıştır?
orta çağda batı toplumları
-”Bakım” kelimesini en iyi- en doğru anlatan cümle?
bakım kelimesi Türkçedeki bakmak mastarından türemektedir.
-Hastalık, engellilik, yaşlılık sebebiyle başkalarından yardım ve bakım görmeksizin hayatını idame ettiremeyen kişi?
bakıma muhtaç kişi
-Bakıma muhtaç kişilere hizmet veren kişi?
bakım elemanı
-Adres sorana yol göstermek gibi, vakıf hizmetleri sağlamak tarzında, İnsana ve topluma yönelik faaliyet, hangi tür sosyal hizmet alanına girmektedir?
geniş anlamda sosyal hizmet>
-Geniş anlamda sosyal hizmet nedir?
insana ve topluma yönelik her faaliyet sosyal hizmettir.
-Engelli, yaşlı, yetim, yoksul kişilere sağlanan dezavantajlı kişi ve gruplara sağlanan hizmet, hangi sosyal hizmet alanına girmektedir?
dar anlamda sosyal hizmet
-Temel toplumsal kurumlar ya da diğer adıyla Geniş anlamda toplumsal kurumlar?
aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset
-Dar anlamda toplumsal kurumlar?
okullar, işletmeler, toplum kuruluşları, sosyal hizmet kuruluşları
-Bakım konusunda, Batı medeniyet yaklaşımına göre; Bakıma muhtaç kişinin, (yaşlı, engelli vb) ahlaki çöküntü içinde olduğu, içindeki ‘şeytanın’ veya ‘ahlaksızlığın’ dışa vurumu hangi modeldir?
(DIŞLAYAN)
ahlaki model

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Bakım konusunda, Batı medeniyet yaklaşımına göre; Bakıma muhtaçlığın bir hastalık (PATOLOJİ) olduğu gerekçesiyle, bakıma muhtaç kişilerin hayatlarını doğal olarak kısıtlı olduğunun kabul edildiği model? (DIŞLAYAN)
medikal model
-Bakım konusunda, Batı medeniyet yaklaşımına göre; bakıma muhtaç durumda olanların toplumdan soyutlanmadan, bakılmasını esas alan model?
sosyal model
-Orta çağda batı insanının, muhtaç insanların (özürlü-engelli) insana yaklaşımı?
cadı
-İngilizce MANEVİ BAKIM anlamına gelen, ”Spiritual care” Türkçe’de hangi anlamlarla ifade edilebilir?
-manevi destek
-manevi rehberlik
-manevi danışmanlık
-Orta çağda batı insanının, muhtaç insanların (özürlü-engelli) insanları ”cadı” muamelesiyle yargılanıp, işkence görüp, diri diri yakıldığı mahkemeler?
engizisyon
-Tarihte en son cadı yakma hadisesi?
Almanya, Prusya eyaleti- iki yaşlı kadın, belirlenen kızarıklığın komşularının hayvanlarını hasta ettiği iddiasıyla yakılmışlardır.
-Türklerde yaşlılara koruma hizmeti veren İLK KURUM hangi dönemde yapılmıştır?
selçuklular / SİVAS / Darülreha (huzurevi)
-Selçuklular zamanında, yaşlıları koruma hizmeti veren kurumlar nerelerde yapılmıştır?
-SİVAS / Darülreha (huzurevi)
-MISIR / Gökbörü tesisleri – dört darülaceze- dullar için barınma tesisleri
-Bireye çevresindeki insanlar tarafından sağlanan yardım?
sosyal destek
-Bir kişinin grupta ya da toplumda hayatını devam ettirebilmesi, sorunların üstesinden gelebilmesi için gerekli olan destek?
sosyal destek
-Ekonomik yardım?
maddi destek

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Bireyin sevgi, şefkat, güven desteği, ilgi, empati ve bir gruba ait olma gibi gereksimlerinin karşılandığı destek?
duygusal destek
-Bireyin sorunlarına yardımcı olacak bilgi desteği?
bilişsel destek
-Karşımızdakinin sorunlarının çözümü için bilgi vermek, hangi destek türüdür?
bilişsel destek
-Görülmeyen ama varlığı kabul edilen gerçeklik, hissedilen destek?
manevi destek
-İnsanın, insan olma özelliğinin üç ilişki biçimi?
-insan-insan ilişkisi
-insan-doğa ilişkisi
-insan-tanrı ilişkisi
-Manevi desteği verebilecek uzmanlar?
-dini rehberler
-dini danışmanlar
-manevi danışmanlar
-gönül rehberleri
-gönül danışmanları
-uzman ilahiyatçı
-Bir kişinin, toplumun, grubun inandığı din hakkında yol göstermek, dinin gerekliliklerini yerine getirme konusunda rehberlik yapan kişi?
dini rehber
-Dini ilgilen konularda, danışmanlık yapan kişi?
dini danışman
-Din ile ilgili olsun olmasın, bir kişinin yaşadığı ruhi sorun nedeniyle, toplumun ya da grubun sosyal ilişkilerden kaynaklanan sorunlar karşısında danışmanlık işi yapan kişi?
manevi danışman
-Kişinin, grubun, toplumun, dinin zahiri (açık) batini (iç-gizli) yol göstermek, aydınlatmak rehberlik eden, yapması, yerine getirmesi konusunda rehberlik eden, tasavvuf ve tarikat önderlerinin bu kategoride değerlendirildiği kişi?
gönül rehber

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Dini zahiri ve Batini özellikleriyle yorumlayan, bundan ötürü gönlünde bir takım sorunlar yaşayanlara danışmanlık işi yapan kişi?
gönül danışman
-Dinin uzmanlık alanına giren konularında danışmanlık yapan kişi?
uzman ilahiyatçı danışman
-Dünya sağlık örgütüne göre bakım tanımı?
kendi kişisel bakımını sağlamada yaşam kalitesini sürdürme kapasitesinde olmayan, kişisel tercihini kullanmada aile, akraba veya tıbbi sosyal ve diğer uzmanların desteğine gereksinim duyulan etkinlikler
-Bakım elemanları?
-hekim, fizyoterapist, psikolog, sosyal hiz. uzmanları, sosyolog,
-iletişimci, diyetisyen, hemşire, çocuk gelişimcileri,
-ilahiyatçı (dini, manevi rehber danışman, gönül, rehber, danışman, ilahiyatçı danışman)
-temel bireysel bakım ve yardımcı elemanları
-Bakım kavramı hangisini kapsamaz?
çiçek bakımı
-Bakıma muhtaçlık nasıl bir sorun değildir?
teknik sorun değildir
-İlişki biçimlerinden hangisinden din kurumu doğmuştur?
insan-tanrı ilişkisi
Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

2 ÜNİTE

-Darüleytam hangi tarihte kapatıldı?
1926
-Osmanlı döneminde bakım hizmetlerini yürüten hayır kurumları?
-Vakıflar
-Darülaceze
-Darüleytam (yetimhane)
-Himaye-i eftal Cemiyeti (HEC)
-Vakıf yapan kimseye ne denir?
vâkıf
-Vakfedilen mala ne denir?
mevkuf
-Camiler, medreseler, hanlar, zaviyeler, imaretler, bimarhaneler, hangi vakıf kurumlarındandır?
müeessesat-ı HAYRİYE (hayır kurumları)
-Müeessesat-ı hayriye (hayır kurumları) ‘nın işlemesini sağlayan vakıflar?
müstegıllat-ı vakfiye
-Müstegıllat-ı vakfiye (Asl-ı vakıf) ne tür bağışlardır?
arazi, para, bina
-Sosyal yardımlaşma amacıyla, ihtiyaç sahibi olanlara gerekli miktarda yiyecek ve para yardımı yapan vakıflar?
avarız vakıfları
-İdaresinin zorlaşması sebebiyle, belli bir düzen altına alınmak için 24 Eylül 1926 tarihinde vakıflar kuruluşun idaresi altına alınmıştır?
evkaf nezareti
-Sultan 2 Abdülhamit tarafından, muhtaç ve kimsesiz kişilerin bakımını üstlenen kurum?
Darülaceze
-Darülacezeye alınacak kişiler?
-Kimsesi bulunmayan hasta ve muhtaç erkek-kadın
-Kimsesiz erkek-kız çocuklar
-Darülaceze açılış tarihi?
1896

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Darüleytam nedir?
yetimhane
-Darüleytam (yetimhane) hangi savaş sonrasında, şehit çocuklarını korumak amacıyla kurulan yetimhanedir?
Trablusgarp-Balkan
-Türk ve islam dünyasında bakımları aile ve akrabaları tarafından karşılanan, bakılmak üzere kuruma verilmeyen kimseler?
-Pir-i fani, ihtiyar, yaşlı
-Darüleytam’a kabul edilme şartları?
-şehit çocuğu ya da anadan-babadan mahrum olmak
-anne vefat etmiş- baba askere alınmış kimsesi bulunmayan çocuklar
-anne-babasından biri olmayıp, diğeri deli, kötürüm, ihtiyar, hasta olanlar
-Harp nedeniyle geçimi devlet tarafından sağlananlar
-2 Abdülhamit tarafından sahipsiz yetimler için kurulan kurum?
darülhayr-ı ALİ
-Himaye-i Eftal kaç yılında kurulmuştur?
1908
-1908 yılında çocuklara yönelik kurulan ve ilk sivil inisiyatif olarak nitelendirilen kuruluş?
Himaye-i eftal
-Himaye-i eftal Cemiyetinin devamı niteliği taşıyan Cumhuriyet döneminin ilk kuruluşu hangisidir?
Çocuk esirgeme kurumu
-2828 sayılı SHÇEK (Sosyal hiz. kanunu) kaç yılında kabul edilmiştir?
1983
-Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme (SHÇEK) 2011 yılında hangi bakanlığın kuruluşuyla kapatılmıştır?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
-633 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan ve sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayan yapı?
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Aile ve sosyal politikalar bakanlığı’nın kurulmasıyla 2011 yılında kapatılan ”Sosyal hizmetler ve Çocuk esirgeme (SHÇEK) yerine kurulan kuruluş hangisidir?
Çocuk hizmetleri genel müdürlüğü
-Günümüzde bakım hizmetleri hangi bakanlığa bağlı yürütülmektedir?
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı
-Yaşlılara yönelik bakım hizmetleri hangi genel müdürlük çatısı altında teşkilatlanmıştır?
Engelli ve yaşlı hizmet genel müdürlüğü
-Aile sosyal politikalar bakanlığı altında bakım hizmeti sunan kuruluşlar?
-Çocuk hizmetleri genel md. (çocuk evleri/ çocuk yuvaları/ sevgi evleri)
-Engelli yaşlı hiz. genel md. (bakım merkezleri/ umut evleri/ rehabilitasyon merkezleri/ Huzurevleri)
Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

3 ÜNİTE

-Tanımlardan hangisi modeli tanımlarken, aynı zamanda modeli kuramdan ayırt eder?
Karmaşık olan gerçekliği basitleştirir, ilişkileri anlaşılabilir hale getirir.
-Sosyal hizmetler kanununda yaşlı, engelli, çocuk için, hangi ifadeler kullanılmaktadır?
-İhtiyacı olan yaşlı
-Bakıma ihtiyacı olan engelli
-Korunmaya ihtiyacı olan çocuk
-Sosyal hizmetler kanununda yaşlı, engelli, çocuk arasından hangisi için yardım ve bakım ifadeleri kullanılmıştır?
-Çocuk ve yaşlı için KORUNMA
-Engelli için YARDIM VE BAKIM
-Korunmaya muhtaç çocuk?
-Ana veya babasız / ana-babasız
-Ana-babası ya da her ikisi de belli olmayan
-Ana veya babası ya da her ikisi tarafından terk edilen
-Ana-babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen
-Sosyal hizmetler kanununa göre, sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya bakıma ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı statüsündeki yaşlı?
İhtiyacı olan yaşlı

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Sosyal hizmetler kanununa göre, kişinin yaşlı sayılmasının özellikleri?
-Sosyal, fiziksel, moral desteğe ihtiyaç duyan
-Akıl ruh sağlığı yerinde olan
-Kurum bakımına ihtiyacı olan
-En az 55 yaşında
-Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, kendi öz bakımını bağımsız şekilde yapabilen, bulaşıcı hastalığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı olmayan yaşlı?
Sağlıklı yaşlı
-Özel bakım yaşlısı özellikleri?
-Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak
-Akıl sağlığı yerinde olmayanların, huzurevi ve bakım merkezlerinde kalabilmek için tabip raporu
-Bulaşıcı hastalığı olmamak
-Bulaşıcı hastalığı var ise, toplu yerde bakılmasına sakınca olmadığına dair rapor
-Bakıma ihtiyacı olma tespiti kimler tarafından evde yapılmaktadır?
Bakım heyeti
-Bakıma ihtiyacı olan bireyin, bakımına yönelik hizmetler?
-Sağlık bakımı
-Kişisel bakımı
-Psiko-sosyal destek
-Yaşlılara yönelik geliştirilen, uygulanan bakım modelleri içinde en etkin ama üzerinde en tartışmalı olanı?
Huzurevi
-Huzurevlerinin yaşlılara yönelik geliştirilen, uygulanan bakım modelleri içinde tartışmalı bir model olmasının temelinde ne yatmaktadır?
Yaşlıların huzurevinde kalmaya gönüllü olmamaları, kültürümüze uymaması, ailelerinden koparıldığı düşüncesi
-Kurumda hizmet için geliştirilen, YAŞLILAR İÇİN, yatılı bakım hizmet modelleri?
-Çınarcık huzurevi
-Yaşlı yaşam evleri
-Yaşlılar köyü
-Küçük evler
-Apart hizmet binası

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Engelli bireylerin daha kaliteli ve yatılı kurum bakımı hizmeti almasına yardımcı olacak geliştirilmiş ve yaygınlaştırılması planlama?
Engelsiz yaşam merkezi projesi
-Ağır engelli birey hangi davranışı gerçekleştirebilir?
Tehlike karşısında hareket edemeyip beklemek
-Engelli bireylerin küçük gruplar halinde bir apartman dairesinde veya müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşamalarını sürdürmesinin daha yararlı olacağı öngörüsü ile toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak, bakımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenen ortam?
Umut evi
-Umut evleri projesiyle engelli bireylerin yaşantıyla ilişkin olarak hangi ifade yanlıştır?
Kuruluşların yanındaki ek binada, apartmandaki evlerde yaşarlar
-Engelli birey, kuruma bağlı resmi bakım merkezlerinde bir yıl içinde en fazla kaç gün geçici ve misafir kalabilmektedir?
30
-0-18 yaş korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuklar için toplu bakım modelleri olan sosyal hizmet kuruluşları?
-Çocuk evleri
-Sevgi evleri
-Çocuk yuvaları
-Yetiştirme yurtları
-Resmi yuva, yetiştirme yurtları ve çocuk evlerinin bulunduğu bir sitede bulunan evler?
Sevgi evleri

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
0- 12 yaş arasındaki çocukların bakımlarının yapıldığı yatılı kurum?
Çocuk yuvası
13- 18 yaş arasındaki çocukların bakımlarının yapıldığı yatılı kurum?
Yetiştirme yurdu
-Yatılı bir sosyal hizmet kuruluşu olup, her ilin sosyal, kültürel açıdan çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde tercihen il merkezinde okul ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde 5 ila 8 çocuğun kaldığı evler?
Çocuk evleri
-Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu kurum hangisidir?
ÇODEM
Duygusal, cinsel veya fiziksel istismara uğramış çocuklara yönelik bakım ve sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı kuruluş hangisidir?
ÇODEM
-Çocuk destek merkezlerinde kalan çocuklara ve ailelerine yönelik uygulanacak psiko-sosyal destek ve müdahale programına verilen ad?
ANKA çocuk destek programı
-Refakatsiz çocuklara ve SURİYE uyruklu çocuklara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından yürütülmektedir?
Çocuk hizmetleri genel müdürlüğü
-Evde bakım hizmeti ihtiyacı olan engellilerin bakımını üstlenen kişilere yapılan maddi destek?
Evde bakım maaşı
-Gündüzlü evde yaşama destek hizmetleri kapsamında DAYANIŞMA hizmetleri?
-kurslar (koro,el beceri, resim)
-konferans-sohbet ortamları-ev ziyaretleri
-Gündüzlü evde yaşama destek hizmetleri kapsamında BAKIM hizmetleri?
-meşguliyet terapisi yapılması
-yazı yazma
-fizik tedavi
-günlük hatırlatma, hafıza teknikleri
-puzzle boncuk çalışması
-piknik-gezi aktivite katılım
-uyku-dinlenme saatleri oluşturulması
-sağlık kontrolleri- ilaç-tansiyon takipleri

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Gündüz bakım hizmeti?
Yaşlı hizmet merkezi
-Koruyucu aile modelleri?
-Akraba ve yakın çevre koruyucu aile modeli
-Süreli koruyucu aile modeli
-Geçici koruyucu aile modeli
-Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli
-Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut yapılanmasını doğru bir ifade ile açıklamaktadır?
Hem kadın hem erkek ve hemde karma olarak engellilere hizmet verebilir.
-Engelli birey için sunulan psiko-sosyal destek hizmetleri için doğru ifade?
Bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına engel olacak davranışlardan uzak durmak.
Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

 

4 ÜNİTE

-İnsanın en temel hakkı?
İradilik
-Sosyal bakım hizmetleri açısından tasarruf kültürü, İNSANIN SORUMLULUK alanına dayandığını düşünen liberal ülkeler?
-ABD
-İngiltere
-İrlanda
-Avusturalya
-Sosyal bakım hizmetleri açısından tasarruf kültürü, KAMU VE SİVİL SORUMLULUK alanı olarak tanımlayan muhafazakar ülkeler?
-Almanya
-Fransa
-Türkiye vb
-Hastalık, yoksulluk, engellilik, bağımlılık vb sebeplerden dolayı kendi kendine yetemeyen risk altındaki bakıma muhtaç kişi ve gruplara gösterilen maddi-manevi sosyal ilgi, iletişim süreci?
Bakım
-Bakım meslekleri için Alman meslek odası, bakım tanımı?
Hayat yardımıdır ve toplum için zaruri sosyal hizmettir.
-Yoksulluk, bakıma muhtaçlık, hastalık, sakatlık, yaşlılık gibi nedenlerle risk altında bulunan çocuk, genç, yetişkin mülteci ve aile gibi, hiçbir ayrım gözetmeden sosyal çalışma, kişisel bakım, kişisel bakım, koruma sosyal destek hizmetlerinin sağlanması?
Sosyal bakım
-Bakıma muhtaç-bakılan kişi ile, profesyonel meslek elemanı arasındaki sosyal iletişim?
Sosyal bakım süreci
-Kişisel bakım, temel bakım, bakıma muhtaç kişinin gündelik ihtiyaçlarının karşılanması destek hizmeti?
Öz bakım
-Hemşire, doktor gibi kişisel bakım hizmeti veren meslek elemanlarına ne denir?
Bakıcı
-Sosyal pedagog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, ergoterapist gibi sosyal çalışma, koruma ve manevi-sosyal destek veren meslek elemanları?
Sosyal bakıcı
-Sistemin ana öğesi, öznesi, nesnesi kimdir?
İnsan

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Sosyal hizmet açısından ele alındığında sistemin örgütlenme öznesi, uygulama öznesi ve sitemin ögesi nelerdir?
-Örgütlenme öznesi= DEVLET
-Uygulama öznesi= SOSYAL ÇALIŞMACI
-Sistemin ögesi= SOSYAL HİZMET
-Sosyal hizmet uygulaması açısından sistemler?
-Başlatıcı sistem (ilk adım) ihbar-haber
-Değişim ajanı sistemi
-Müracaatçı sistemi
-Hedef sistem
-Destek, kontrol, konak sistemleri
-Eylem sistemi
-Profesyonel sistem
-Paydaş sistem
-Koruma ve bakım sistemi
-Sosyal hizmet sisteminin sunduğu imkanlardan yararlanmak için talepte bulunan kişiye ne denir?
Müracaatçı
-Sosyal bakımın, kamu kurumlarında, kamu personeliyle ve kamu denetiminde verildiği zorunlu bakım sistemi.
Bakıma ihtiyaç duyulan kişinin kendi isteği ya da yakınlarının isteği ile kamu tarafından koruma altına alınır, bakımı üstlenilir.
Paragrafta sözü edilen bakım hangisidir?
Kurum odaklı bakım
-”Endüstri toplumunun köklerine dayanan bu model, medikal yaklaşımı esas alır. Sorunları birey merkezli ele aldığı için çözümleri de birey odaklı düzenler. Bireyi içinde bulunduğu çevresel ilişki ve etkileşim sistemlerinden bağımsız olarak düşünür.”
Paragrafta hangi bakım sisteminden bahsedilmektedir?
Kurum odaklı bakım
-Kurum odaklı sosyal bakım hizmetleri?
-Hastane
-Huzurevleri
-Bakım merkezleri
-Sosyal bakım hizmetleri?
-Ergotrerapi
-Uğraş terapi
-Rehabilitasyon

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Çocukların genel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan hizmetleri kapsar.
Paragrafta sözü edilen bakım kurumu hangisidir?
Koruma bakım ve rehabilitasyon hizmet merkezi
-Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri olarak ifade edilen kurum?
AMETEM
-Çocuk Ergen ve Madde Bağımlılığı Tedavi merkezi hangisidir?
ÇEMATEM
-Bakım sistemi?
-Sosyal sigorta
-Sosyal yardım
-Sosyal hizmet
-Genel olarak 65 yaş ve yukarı yaşlılara haftanın 5 günü mesai saatleri arasında hizmet verilen kurumdur. Bu kurumlarda yaşlılara sosyal çalışma, kişisel bakım, koruma ve sosyal destek olmak üzere sosyal hizmet bakım hizmetleri verilir.
Paragrafta sözü edilen kurum hangisidir?
Gündüz bakım evi
Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

5 ÜNİTE

-Küreselleşme ile bağlantılı kavramlar?
-Atomizasyon
-Küyerel
-Çok kültürlülük
-Globalizasyon
-Taylor’a göre Dünya’nın küreselleşmesini sağlayan olaylar?
-İlk kitabın Gutenberg’in matbaasında basılması
-İlk modern olimpik oyunların yapılması
-İlk geniş alanlı bilgisayar şebekesinin ABD’de kurulması
-Küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştirileri gerekçeleri?
-Doğal zenginlikleri sömürmesi
-Kültürleri ve dilleri sömürmesi
-İnsanları tek tipleşmeye zorlaması
-Tüketimi özendirmesi
-”Çok kültürcülük üçgeninin köşelerini 1milliyetçilik, etnisite ve din oluşturmaktadır.”
Tespiti hangi düşünüre aittir?
Bauman
-Çok kültürlülüğün üç köşesini neler oluşturmaktadır?
1-Ulus-Devlet (Milliyetçilik)
2-Etnisite
3-Din
-Çokkültürlülük olgusu nasıl gelişip, pekiştiği söylenebilir?
ekonomik, kültürel ağ, göç
-Çokkültürlü toplumsal yapıların oluşmasında en önemli faktör?
göçmenler
-Taylor’a göre çok kültürlülük?
Tanınma siyaseti
imkan dahilindeki ticari aktivitelerin sınırlarının genişletilmesi
-Transkültürel değerlendirme modeli?
Giger ve Davidhizars
-Kültürel Bakımda Farklılık ve Evrensellik modeli?
Leininger
Giger ve Davidhizars’ın geliştirdiği modelinin kültürel boyutları?
-Zaman
-İletişim
-Yakınlık-uzaklık
-Sosyal organizasyon
-Çevresel kontrol
-Biyolojik değişkenler

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Kültürel yeterlilik modeli?
Purnell
-İran’da sosyal hizmet alanında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar?
-Behzisti kurumu
-İmam humeyni sosyal yardım komitesi
-Bunyad-ı şehit (şehit kurumu)
-Kızılay-Vakıflar
-İran’da iç işleri bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren, dilencilerin toplanması, kaybolmuş, kaçırılmış, yolda kalmış kişiler için yapılması gerekenler tüzüğü?
Yüksek idari şura 81 / tarih:2008
-İran’da ulusal yaşlılar şurası kuruluş kanununda, hükme başlanan kurallar?
-Yaşlıların hayat kalitesinin yükseltilmesi
-Yaşlıların sosyal hayata katılmalarının sağlanması
-Yaşlıların ailedeki rollerinin korunması
-Yaşlılara gereken saygı ve değerin gösterilmesi
-Londra Barnet belediyesi tarafından uygulanan bakım uygulamaları?
-Evde bakım-günlük bakım-doğrudan yardım
-Soğuğa karşı koruma
-Otobüslerde serbest geçiş
-Evde yemek hizmeti
-Ölüm döşeğinde olan yaşlılara, manevi hizmet-Eşik metodu
-Tele-bakım
-Taksi kart
-Mavi rozetli şema
-Kültürel Bakımda Farklılık ve Evrensellik modeli?
Leininger
-Barnet’in; muhtaçlığın tespitinde, muhtaçlığın derecesinin belirlenmesinde, muhtaçlığın takip edilmesinde uygulamakta olduğu metod?
Eşik metodu

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Giger ve Davidhizars’ın geliştirdiği modele göre, bakım hizmeti verilen her bir birey eşsiz kabul edilmeli ve bakım alan birey farklı kültürel boyuta göre değerlendirilmelidir.
Paragrafa göre hangisi bu konseptte yer alamaz.
modelin önemsediği kültürel boyut.;
-Zaman, İletişim, Yakınlık-uzaklık, Sosyal organizasyon, Çevresel kontrol, Biyolojik değişkenlerdir.
-Hangisi küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında yer almaz?
sosyal adaletin yaygınlaşması
-Hangisi küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri arasında yer almaz?
Özgürlükleri yaygınlaştırması
-Hangisi kültürel yeterlilik modelinin temel varsayımları arasında yer almaz?
Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır.
Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

6 ÜNİTE

-Yaşlı bakım hizmet türleri?
-Evde bakım
-Aile yanında bakım
-Kurumsal bakım
-Evde sağlık hizmetleri
-Gündüzlü huzurevleri
-Rehabilitasyon merkezleri
-Yaşlılara sosyal hizmet sağlayan kurumlar?
-Merkezi yönetim
-Yerel yönetim
-Sivil toplum
-özel sektör
-İl özel idaresi
-Yaşlı hizmetlerinin yanında diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin devletin asli olarak görevi kabul edildiği devlet türü hangisidir?
Refah devleti
-Refah devleti uygulamaları hangi tarihten sonra Avrupa’da gündeme gelmiştir?
2. Dünya savaşı
-Refah devleti kavramından önce devlet için hangi kavramlar kullanılmıştır?
-Gece bekçisi devlet
-Jandarma devlet
-Seyirci devlet
-Liberal devlet
-1998 Sosyo-ekonomik alanda yerini alan, kamu yönetimleri için önemli sosyal sorumlulukların olduğu dönemde devlete verilen kavramlar?
-Baba devlet
-Hizmet devleti
-Refah devleti
-Toplumlarda aktif ve sağlıklı yaşlanmayı amaçlayan ”Yaşlı dostu şehir” planlamaları, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ tarafından kaç yılında kabul edilmiştir?
2006

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-BM’ye göre yaşlı bakımında hangi kurumun daha aktif olunması istenilmektedir?
devlet
-”Yaşlı dostu şehir” kavramının ortaya çıkış nedenleri?
-Dünya nüfusu içinde yaşlılık nüfusunun artış göstermesi
-Yaşlı insanların toplumlarda önemli roller oynayacak olması
-Demografik yaşlanmaya bağlı olarak etkin politikalar ihtiyacı olarak görülmesi
-Demografik fırsat ne anlama gelmektedir?
Yaşlıların oran olarak toplum içinde az olması
-”Yaşlı dostu şehir” sloganı nedir?
Herkes için sağlık
-”Yaşlı dostu şehir” hareketinin amaçları?
-Sağlıklı, temiz çevre yaratmak
-Eşitlik. Dil, din, ırk gözetmeksizin, sağlık, ulaşım projeler geliştirmek
-Sivil toplum ve bakım hizmeti?
Gönüllülük
-Gönüllü kuruluşların özellikleri?
-İmkan (maddi kaynak)
-Kâr elde etmeden
-İnsanlık yararına hizmet sağlayan
-Gönüllü, zorlama olmadan
-Devletten bağımsız
-Yönetim işleyişi?
Hiyerarşik (otorite-emir)
-Kamu yönetimi özel yönetime göre hangisini öncelemektedir?
Kamu yararı
-Kamu ve özel sektör arasındaki BENZERLİK?
-Araştırmalardan yararlanma
-Yakınlaşma ve işbirliği
-Kamu ve özel sektör arasındaki FARKLILIKLAR?
-Siyasal çevre
-Kamu yararı ve özel yarar
-Serbestlik
-Kamu gücü
-Kuralların yoğunluğu
-Siyasi liderlerin sıklıkla değişmesi
-Kurumların yapısı ve motivasyonu
-Kamu gücü’nün, amacını gerçekleştirmek için, gerektiğinde karşı tarafın izni olmaksızın kararlar alması, gerektiğinde zor kullanması, ceza uygulaması?
Tek yanlı işlem
Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

 

7 ÜNİTE

-ABD’de evde bakım için kullanılan terimler?
-Home care
-Home nursing
-Batı Avrupa’da evde bakım için kullanılan terimler?
-Home health care
-Home vising
-Evde PROFESYONEL bakım?
-Evde sağlık bakımı
-Toplumsal bakım
-Ev ziyaretleri
-Hemşire ziyaretleri
-Evde bakım hizmeti hangisini kapsamaz?
Araba bakımı
-Ülkemizde evde bakım hizmetleri hakkındaki yönetmelik, kaç yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?
2005
-Evde bakım hizmeti kurumsal anlamda 1700’lerin sonunda nasıl başlamıştır?
Dini gereklilik nedeniyle, fakir hastaların evlerine düzenlenen ziyaretlerle
-Dünyada evde bakım hizmeti sunan İLK KURULUŞ?
1796- ABD- Boston dispanseri
-Evde bakım hizmetinin Cumhuriyet öncesi kurumsal olarak ilk uygulaması hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Fatih Sultan Mehmet / vakfıyla
-1930 yılında çıkarılan hangi kanunla, bulaşıcı hastalıkların evde tedavisi kanunu?
Umumi Hıfzısıhha

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Evde bakım hizmetleri, farklı meslek alanlarındaki uzman ya da yarı uzman kişilerin verdikleri bakım?
Formal bakım
-Evde bakım hizmetleri, akraba, arkadaş gibi aile bireylerinin verdikleri bakım?
İnformal bakım
-Evde SAĞLIK DESTEK hizmeti kapsamında yer alanlar?
-Hekimlik hiz.
-Hemşirelik hiz.
-Fizyoterapi
-Tıbbi malzeme
-Aygıt hizm.
-İlaçların eve ulaştırılması
-Psikolojik-manevi destek
-Evde SOSYAL DESTEK hizmeti kapsamında yer alanlar?
-Sosyal hizmet çalışanları
-Bakım destek elemanları
-Aile bireyleri
-Din görevlileri
-Taşıma-Ulaşım-Ev ve kişisel bakım
-Eve yemek sağlama-Ev işlerine yardım
-Evde bakım ekibinde yer alabilecek kişiler?
-Hekimler-Uzman hekimler
-Fizyoterapistler-Psikologlar
-Hemşireler-Ebeler
-Diyetisyenler-Sosyal hizmet uzmanları
-Sağlık memurları-Sağlık teknisyeni
-Aile danışmanları-Sertifikalı kişiler
-Dini danışmanlar-Manevi rehberler

Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite
-Günümüzde sağlık bakanlığı tarafından evde sağlık hizmetlerini hangi yöntemler ile vermektedir?
-Aile hekimliği tarafından, aile hekimliği yasal düzenlemeleri doğrultusunda
-Hastaneler bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmet birimleri tarafından
-Taşrada bulunan vatandaşlara, sağlık müdürlüklerinin gezici ekipler aracılığıyla
-Halk sağlığı Müdürlükleri aracılığıyla
-Sağlık bakanlığı, evde sağlık hizmetlerini hangi yöntem ile vermektedir?
Hastaneler bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmet birimleri tarafından
Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

 

Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım ve Sosyal Hizmet ANASAYFA
Facebook
Facebook SOSYAL HİZMETLER GRUBU
Bakım ve Sosyal Hizmet 1-7 Ünite

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: