SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Deneme Sınavı 2021-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?

#2. Yangın, fırtına, trafik kazası, gemini karaya oturması gibi tehlikelerin doğrudan doğruya neden olduğu maddi, fiziki hasarı ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu tür hasarlar mal Sigortaları poliçeleriyle temin edilebilmektedir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir?

#4. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

#5. Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren tanım aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olmasıdır. Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.

b) Eksik Sigorta

#8. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

c) Halefiyet

 

Hakların devri, “c) Halefiyet” prensibi altında söz konusudur. Halefiyet prensibi, bir kişinin başka bir kişinin hakkını devralabileceği ve bu hakkı kullanabileceği bir ilkeyi ifade eder. Başka bir deyişle, bir kişi bir sözleşmenin veya bir hakkın yerine getirilmesi veya kullanılmasını devralabilir.

Diğer seçeneklere kısaca bakalım:

a) Hasara katılım: Hasara katılım, zarara uğrayan bir kişinin zararı paylaşma ilkesini ifade eder.

b) Tazminat: Tazminat, bir kişinin diğer bir kişiye veya kuruluşa verdiği zararın telafi edilmesi gerektiği ilkesini ifade eder.

d) Yakın sebep: Yakın sebep, bir zararın meydana gelmesine yol açan neden veya faktörü ifade eder.

Dolayısıyla, hakların devri “c) Halefiyet” prensibi altında ele alınır.

#9. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aranılacak niteliklerden değildir?.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#12. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.

Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

#13. Sigorta ve reasürans işlemlerinde, sigorta veya reasürans şirketi adına, ilgili mevzuata göre belirlenmiş işleri yapmaya yasal olarak yetkili üçüncü kişiyi ifade etmektedir. Sigortalı ile sigorta şirketi arsında sigorta acentesi veya sigorta aracısı; sedan şirket ile reasürör arasında ise reasürans aracısı olan kişiler bu tanıma girerler.

#14. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

b) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişidir.

#17. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?

#18. Sigorta kapsamında olan herhangi bir tehlikenin neden olduğu fiziki hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali nitelikte hasardır. Örneğin, bir işyerinin sahibine getiri sağlayan ticari faaliyetin çıkan bir yangın nedeniyle durmasına bağlı olarak ortaya çıkan mali kayıplar dolaylı hasardır.

#19. Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır. Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için aranılan koşullardan değildir?

#20. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

c) Teknik Personel

#22. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

#23. Sigortacılık Kanunu’na göre Bankaların statüsü nedir?

#24. Pert Total nedir?

#25. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

Mühendislik Sigortaları:

Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Sigortası
Montaj Tüm Riskler Sigortası

#27. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranılacak niteliklerden biri değildir?

#28. Acentelerin elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapmasına ilişkin usuller kim tarafından belirlenir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranılacak niteliklerden biri değildir?

#30. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. İlk sigorta poliçesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir?

#32. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

#33. Brokerlik yapabilmek için sahip olunması gereken belge hangisidir?

#34. DASK ile ilgili bilgi lerden hangisi yanlıştır?

#35. Uygunluk Belgesi nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

B) Aşkın Sigorta

Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali “B) Aşkın Sigorta” olarak bilinir. Bu durumda, sigorta bedeli sigorta konusunun değerinden daha yüksektir ve sigorta sözleşmesi aşkın sigorta olarak adlandırılır.

#37. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#38. Dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#39. Gerçekleşebilecek risklerin klasik sigorta sisteminden farklı bir yolla temin edilmesidir. Bu yöntem, bağlı bir sigorta şirketi kurmak olabildiği gibi, çeşitli mali araçlar kullanılarak da yapılabilmektedir.

#40. Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Müsteşarlıkça Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen, belge niteliğindeki yazı ya da bildirime ne denir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur?

a) Türkiye Sigorta Birliği

 

Segem 2023 Eylül Sorusu

#42. Teminatın genişlemesi, riskin nitelik veya nicelik olarak artması, sigorta döneminin uzaması veya poliçe priminin ayarlanabilir olması durumunda sigortacı tarafından yapılan ilave prim yüklemesidir.

#43. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

#44. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

#45. Yatırımlar, sigorta primi, karşılıklar gibi sigortacılıkla ilgili teknik ve finansal konularda, olasılık hesapları ve istatistik alanında uzman olan yetkili kişidir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

#47. Emtianın değer ve miktarının yıl içinde dönemsel değişiklikler gösterdiği durumlarda uygulanan poliçelerdir. Böylece sigortalıya tam korunma ve prim tasarrufu imkanı sağlar.

#48. Sigorta şirketine bağlı olarak mesleki faaliyette bulunan, yetki ve sorumlulukları, yasa, yönetmelikler ve sözleşme ile belirlenmiş sigorta aracısıdır.

#49. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir?

#50. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

Tekrar Dene

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Segem Deneme Sınavı 2021-2

Segem Deneme Sınavı 2021-2

Segem Deneme Sınavı 2021

Segem ÇIKMIŞ SORULAR, Segem Deneme Sınavı 2021 telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama SEGEM FACEBOOK

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: