Bitki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

Bitki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

Auzef Bitki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

Bitki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

1.Bitki coğrafyasının gelişimini klimatolojik botanik coğrafya, jeolojik botanik coğrafya gibi bazı aşamalara ayıran araştırıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hettner
B ) Humboldt
C ) Drude
D ) Walter
E ) Grisebach

Cevap : C ) Drude

2.Yeryüzünün vejetasyonunu bütünü ile kapsamlı bir şekilde ele alan ve ilk büyük denemeolarak kabul edilen “İklim Düzenlerine Göre Dünya Vejetasyonu-Mukayeseli Bir Bitki Coğrafyası Taslağı” adlı eserin yazarı kimdir?

A ) Diels
B ) De Martonne
C ) Grisebach
D ) Wulff
E ) Hettner

Cevap : C ) Grisebach

3.Bitkilerin sınıflandırılmasında taksonomik temel birimi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Kültüvar
B ) Varyete
C ) Cins
D ) Tür
E ) Familya

Cevap : D ) Tür

4.Bol ışıkta yetişen veya bol ışık nedeniyle gelişmesi zarar görmeyen bitkiler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A ) Fanerofit
B ) Heliofit
C ) Kamefit
D ) Siofit
E ) Terofit

Cevap : B ) Heliofit

5.Aşağıdakilerden hangisi sukkulent bitkileri tanımlar?

A ) Bol su içeren özel dokulara sahiptirler ve kurak, yarıkurak bölgelerde yayılış gösterirler.
B ) Bol su içeren özel dokulara sahiptirler ve nemli bölgelerde yayılış gösterirler.
C ) Bol su içeren özel dokulara sahiptirler ve ılıman kuşakta yayılış gösterirler.
D ) Bol su içeren özel dokulara sahiptirler ve nemli bölgelerde akarsu kıyılarında yayılış gösterirler.
E ) Bol su içeren özel dokulara sahiptirler ve akarsu kıyılarında ve göllerin içinde yayılış gösterirler.

Cevap : B ) Bol su içeren özel dokulara sahiptirler ve nemli bölgelerde yayılış gösterirler.

6.Aşağıdakilerden hangisinde çoğunlukla kserofit bitkiler görülür?

A ) Borneo yağmur ormanı
B ) Namib çölü
C ) Karadeniz ormanları
D ) Kongo havzası
E ) Amazon havzası

Cevap : B ) Namib çölü

7.Erinç yağış etkinlik indisinde çok nemli orman olarak tanımlanan sahaların indisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İndis 5-10 arasında ise
B ) İndis 55’ten büyük ise
C ) İndis 15’ten küçükse
D ) İndis 7-8 arasında ise
E ) İndis 5’ten küçükse

Cevap : B ) İndis 55’ten büyük ise

8.Bitki formasyonu kavramını açık bir şekilde tanımlayan ve çeşitli formasyon tiplerini ortaya koyan araştırıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diels
B ) De Martonne
C ) Grisebach
D ) Hettner
E ) Wulff

Cevap : C ) Grisebach

9.CarniyanPlüvyal Dönemi olarak bilinen dönem için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Aşırı yağışlar nedeniyle bitki örtüsü zayıflamıştır.
B ) Bu dönemde bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği artmıştır.
C ) Bu dönemde bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği azalmıştır.
D ) Bitkilerin fotosentez faaliyetleri azalmıştır.
E ) Kuraklık nedeniyle bitkiler ortadan kalkmıştır.

Cevap : B ) Bu dönemde bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği artmıştır.

10.Toprağın iskelet kısmını meydana getiren unsurlar aşağıdakilerden hangileridir?

A ) Taş, çakıl, kum ve kil
B ) Taş, çakıl ve kil
C ) Taş, çakıl ve kısmen kum
D ) Taş ve çakıl
E ) Çakıl ve kum

Cevap : B ) Taş, çakıl ve kil

Bitki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

11.Raunkiaer’in, bir alanda bitkilerin çeşitli yaşam şekillerinin yüzde olarak ne kadar bir orana sahip olduklarının belirlenmesi şeklinde ifade ettiği durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Jeolojik spektrum
B ) Biyolojik ada
C ) Klimatik spektrum
D ) Bitki adası
E ) Biyolojik spektrum

Cevap : E ) Biyolojik spektrum

12.Aşağıdakilerden hangisi rüzgârla tozlaşan bitkiler için kullanılır?

A ) Entomogam
B ) Anemometre
C ) Anemogam
D ) Heliofit
E ) Kserofit

Cevap : C ) Anemogam

13.Aşağıdakilerden hangisi monotipik bir cinsi tanımlar?

A ) Göknarın yeryüzünde yayılış gösteren 35’den fazla türü vardır
B ) Ladinin yeryüzünde yayılış gösteren 40’a yakın türü vardır
C ) Çamın yeryüzünde yayılış gösteren 90’a yakın türü vardır
D ) Mabet ağacının yeryüzünde yayılış gösteren tek türü vardır
E ) Meşenin yeryüzünde yayılış gösteren 500’den fazla türü vardır

Cevap : D ) Mabet ağacının yeryüzünde yayılış gösteren tek türü vardır

14.1927 yılında yayınlanan ve ilk Türkçe eserlerden olan Nebatlar Alemi başlıklı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yusuf Dönmez
B ) Hamit İnandık
C ) Reşat İzbırak
D ) Sırrı Erinç
E ) İbrahim Hakkı [Akyol]

Cevap : E ) İbrahim Hakkı [Akyol]

15.Tek bir türe sahip olan bitki cinsleri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A ) Varyete
B ) Alt tür
C ) Megatipik cins
D ) Monotipik cins
E ) Politipik cins

Cevap : D ) Monotipik cins

16.Mikrorölyefin bitkiler, özellikle hangi iklim bölgelerinde önem kazanır?

A ) Tropikal nemli bölgeler
B ) Ilıman bölgeler
C ) Kurak bölgeler
D ) Çok nemli bölgeler
E ) Nemli bölgeler

Cevap : C ) Kurak bölgeler

17.Son buzul maksimumu esnasında Kuzey Yarımküre’de ılıman bitki türlerinin çoğunluğunun aşağıdaki alanlardan hangisine sığınması beklenir?

A ) Rusya’nın kuzeyi
B ) İsveç
C ) Norveç
D ) Akdeniz havzası
E ) Finlandiya

Cevap : D ) Akdeniz havzası

18.Yaprak yüzeyleri geniş, stomaları az, kökleri iyi gelişmemiş şeklinde tanımlanan ve tamamı su içinde yetişen bitkilere ne ad verilir?

A ) Terofit
B ) Hidrofit
C ) Higrofit
D ) Kserofit
E ) Mesofit

Cevap : B ) Hidrofit

19.Yerküre üzerinde bitki örtüsünün en fazla tür çeşitliliğine sahip olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ilıman kuşak
B ) Savanlar
C ) Akdeniz havzası
D ) Tundra
E ) Tropikal sahalar

Cevap : E ) Tropikal sahalar

20.Isırgan otu (Urticadioica ) , dünya karalarının hemen hemen hepsine yayılmış bitkilerden birisidirAşağıdakilerden hangisi ısırgan otunun küre üzerindeki bu yayılışını doğru olarak ifade eder?

A ) Isırgan otu monotipik bir bitkidir
B ) Isırgan otu stenokor bir bitkidir
C ) Isırgan otu karnivor bir bitkidir
D ) Isırgan otu kozmopolit bir bitkidir
E ) Isırgan otu bipolar bir bitkidir.

Cevap : D ) Isırgan otu kozmopolit bir bitkidir

Bitki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

21.Erinç’in yağış etkinlik indisinin dayandığı ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak göstermektedir?

A ) Buharlaşma ile yağış arasındaki ilişki
B ) Yağışla evapotranspirasyon ve sıcaklıkla evapotranspirasyon arasındaki ilişki
C ) Sıcaklıkla evapotranspirasyon arasındaki ilişki
D ) Yağışla evapotranspirasyon arasındaki ilişki
E ) Yağış ile ortalama maksimum sıcaklık arasındaki ilişki

Cevap : E ) Yağış ile ortalama maksimum sıcaklık arasındaki ilişki

22.Aşağıdakilerden hangisi halofit bitkilerin özelliklerinden biri değildir?

A ) Tuz oranı yüksek olan topraklarda yetişemezler.
B ) Tuz oranı yüksek olan topraklarda yetişirler.
C ) Yüksek fotosentez hızına sahiptirler.
D ) Yüksek osmotik basınç değerine sahiptirler.
E ) Fizyolojik açıdan özelleşmiş bitkilerdir.

Cevap : A ) Tuz oranı yüksek olan topraklarda yetişemezler.

23.pH derecesi 7’den küçük olan topraklarda yetişen bitkiler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A ) Mesoterm
B ) Megaterm
C ) Hidrofil
D ) Bazifil
E ) Oksifil

Cevap : E ) Oksifil

24.Çiçekli toprak üstü sürgünleri tek bir yetişme devresinde canlı kalan, uygun olmayan mevsimde ise kuruyan bitkiler Raunkiaer’in sınıflandırmasında hangi gruba girer?

A ) Fanerofit
B ) Terofit
C ) Kriptofit
D ) Hemikriptofit
E ) Kamefit

Cevap : D ) Hemikriptofit

25.Türkiye’deki yarıparazitik bitkilere aşağıdakilerden hangisi bir örnek olarak gösterilebilir?

A ) Kayın
B ) Defne
C ) Ökseotu
D ) Meşe
E ) Kocayemiş

Cevap : C ) Ökseotu

26.Gölge bitkileri olarak tanımlanan bitkiler, aşağıda belirtilenlerden hangisi ile isimlendirilir?

A ) Mesoterm
B ) Siofit
C ) Mikroterm
D ) Heliofit
E ) Megaterm

Cevap : B ) Siofit

27.Olumsuz mevsimi tamamen toprak ya da su içinde rizom, corm (soğan benzeri kök ) ya da soğan şeklinde geçiren bitkiler Raunkiaer’in sınıflandırmasında hangi gruba girer?

A ) Fanerofit
B ) Hemikriptofit
C ) Terofit
D ) Kriptofitler
E ) Kamefit

Cevap : D ) Kriptofitler

28.Yağışla evapotranspirasyon ve sıcaklıkla evapotranspirasyon arasındaki ilişkiye dayanarak iklim tipinin belirlenmesini sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Köppen
B ) Gottman
C ) de Martonne
D ) Thorthwaite
E ) Erinç

Cevap : D ) Thorthwaite

29.Permafrostun kalınlığının 2 metreye ulaştığı yoğrulmuş toprak kanıtlarının ortaya çıktığı ve yayılış alanı tundralar olan toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aridisol
B ) Vertisol
C ) Gelisol
D ) Mollisol
E ) Oksisol

Cevap : C ) Gelisol

30.Aşağıdakilerden hangisi ağaçların üreme ve gelişmesinde etkili olan biyotik etkenlerden
biri değildir?

A ) Böcekler
B ) Arılar
C ) Kuşlar
D ) Rüzgâr
E ) Kelebekler

Cevap : D ) Rüzgâr

Bitki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

31.Taksonomik sınıflandırmada türaltı kategorisine aşağıdakilerden hangisi bir örnek teşkil eder?

A ) Quercus cerris
B ) Quercus coccifera
C ) Alnusglutinosa
D ) Quercus roburssp. robur
E ) Fagusorientalis

Cevap : D ) Quercus roburssp. robur

32.Bitkilerin yağış yoluyla gelen suyun bir bölümünü toprak üstü kısımları ile tutup sonra buharlaşma ile atmosfere iade etmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A ) Optimizasyon
B ) Evaporasyon
C ) Transpirasyon
D ) İntersepsiyon
E ) Evapotranspirasyon

Cevap : D ) İntersepsiyon

33.Hakimpedojenik sürecin podzolleşme olduğu toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Histosol
B ) Mollisol
C ) İnceptisol
D ) Vertisol
E ) Spodosol

Cevap : E ) Spodosol

34.Bitkilerin yapraklanma, tomurcuklanma, çiçek açma gibi çeşitli büyüme aşamalarının
hangi tarihlerde meydana geldiğini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Morfoloji
B ) Glasyoloji
C ) Fenoloji
D ) Ekoloji
E ) Biyoloji

Cevap : C ) Fenoloji

35.Hemiparazit terimi hangi özellikteki bitkiler için kullanılır?

A ) Kserofil bitki türleri
B ) Parazitik olmayan bitki türleri
C ) Yarı parazitik bitki türleri
D ) Tam parazitik özelliğe sahip bitki türleri
E ) Glikofit bitki türleri

Cevap : C ) Yarı parazitik bitki türleri

36.Aşağıdakilerden hangisi ölü su ile aynı anlamda kullanılan bir terimdir?

A ) Kapillar su
B ) Durgun su
C ) Gravitasyon suyu
D ) Higroskopik su
E ) Sızıntı suyu

Cevap : D ) Higroskopik su

37.Bitki coğrafyası konusunda önemli eserleri bulunan ve bu çalışmalarında bitkilerin muz şekli, palmiye şekli, iğne yapraklı ağaç şekli, mimoza şekli, kaktüs şekli, ot şekli gibi şekil bakımından fizyonomik bir sınıflandırmasını yapan araştırıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Busbecq
B ) Tchihatchef
C ) Belon
D ) Humboldt
E ) Ritter

Cevap : D ) Humboldt

38.Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin kuraklıkla baş etmek için geliştirdikleri yöntemlerden biri değildir?

A ) Üst derinin (epidermis ) kalınlaşması
B ) Stomaların daha fazla büyüyerek yüzeye çıkması
C ) Yaprakların mumsu bir tabaka ile kaplanması
D ) Bitki yüzeyinin küçülmesi
E ) Yaprak veya gövdelerinde su biriktirmeleri

Cevap : B ) Stomaların daha fazla büyüyerek yüzeye çıkması

39.Cins ve tür adları kullanarak bitkileri modern anlamda sınıflandıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tchihatchef
B ) Belon
C ) Tournefort
D ) Linnaeus
E ) Busbecq

Cevap : D ) Linnaeus

40.“Bitki ve Hayvan Coğrafyası” adını taşıyan kitabında belli başlı bitki toplulukları yanında, bitki örtüsünü hayvanların yaşam alanı olarak da ele alan araştırıcı aşağıdakilerden
hangisidir?

A ) Candolle
B ) Walter
C ) Newbigin
D ) Raunkiaer
E ) Diels

Cevap : C ) Newbigin

Bitki Coğrafyası 2021 Vize Soruları

41.Toprak taneciklerinin birbirlerine yapışarak kümeler ve gruplar oluşturması
aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A ) Toprak tekstürü
B ) Toprak konsistantı
C ) Toprak strüktürü
D ) Kohezyon
E ) Adhezyon

Cevap : C ) Toprak strüktürü

42.Dormansi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Yüksek yağışlara uyum
B ) Rüzgâr devriği
C ) Fiziki kuraklık
D ) Bayrak oluşumu
E ) Çimlenmenin geciktirilmesi mekanizması

Cevap : E ) Çimlenmenin geciktirilmesi mekanizması

43.Aşağıdakilerden hangisi Sivas çevresinde jipsli topraklarda yaşayan bazı bitkileri tanımlamak için kullanılabilir?

A ) Kalsifob
B ) Serpantinifib
C ) Jipsofob
D ) Jipsofil
E ) Kalsifil

Cevap : D ) Jipsofil

44.

A ) Alt tür – cins
B ) Familya – cins
C ) Familya – varyete
D ) Alt tür – tür
E ) Alt tür – varyete

Cevap : E ) Alt tür – varyete

45.Sıcaklık istekleri en az olan ve aynı zamanda don olaylarına dayanıklı olan bitkiler aşağıdakilerden hangi gruba dâhil edilir?

A ) Mikroterm
B ) Hekistoterm
C ) Heliofit
D ) Megaterm
E ) Siofit

Cevap : B ) Hekistoterm

46.Genç sürgün ve yan dallardaki küçük açıklıklardan gerçekleşen terlemeye ne ad verilir?

A ) Transpirasyon
B ) Stomatranspirasyonu
C ) Evaporasyon
D ) Krummholz
E ) Lentiseltranspirasyonu

Cevap : E ) Lentiseltranspirasyonu

47. Nemli tropikal alanlarda yayılış gösteren oksikollerin temel özelilkleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) Profillerinde organik madde miktarının %80’i bulması
B ) Profillerinde kalsiyum karbonat birikimi olması
C ) Profillerinde karbonatlarca zengin olması
D ) Profillerinde demir ve alüminyum oksitlerin hakim olması
E ) Tuzlu topraklar olmaları

Cevap : D ) Profillerinde demir ve alüminyum oksitlerin hakim olması

48.Aşağıdakilerden hangisi topraktaki primer bitki besin maddeleri arasında yer alır?

A ) Demir
B ) Azot
C ) Kükürt
D ) Çinko
E ) Kalsiyum

Cevap : B ) Azot

Auzef Coğrafya Telegram Coğrafya
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: