Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-3

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-3

#1. I.Zihinsel yetersizlik II.Panik bozukluk III.Otizm spektrum bozukluğu IV.Yaygın anksiyete bozukluğu Yukarıda verilenlerden hangisinin/hangilerinin kalıcı ve kesin bir tedavisi yoktur?

NOT: Psikiyatrik bozuklukların önemli bir kısmının uygun yöntemlerle tedavisi mümkünken, birtakım psikiyatrik bozuklukların (örneğin; otizm spektrum bozukluğu veya zihinsel yetersizlik) kalıcı ve kesin bir tedavisi henüz bulunmamaktadır. Bu bozukluklara ilişkin belirtilerin uygun yöntemlerle kontrol altına alınması ve semptomların mümkün olduğunca en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

#2. Ebeveynlerden ayrılmayla ilgili yoğun bir kaygı olarak ortaya çıkan psikiyatrik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel psikopatolojinin savunduğu temel görüşler arasında yer almaz?

#4. Gelişimsel psikopatoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#5. DSM ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bozukluklarda yer almaz?

NOT: Nörogelişimsel bozukluklar:
-Otizm spektrum bozukluğu
-Özgül öğrenme bozukluğu
-Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
-İletişim bozuklukları
-Tik Bozuklukları
-Zihinsel yetersizlik

#7. Aşağıdakilerden hangisi okul çağında olan bir çocuğun depresif bozukluğu yaşadığının belirtilerinden biridir?

NOT: Depresif bozukluğun klinik görünümü erken çocukluk dönemi, okul çağı ve ergenlik döneminde farklılıklar gösterebilir. Erken çocukluk döneminde aşırı ağlama, fiziksel gelişimde aksama, huzursuzluk, korkular, bedensel yakınmalar, ebeveynlerden ayrılma kaygısı ile seyreden depresyon; okul çağında ise mutsuzluk, karşı gelme, düşmanlık besleme, uyku ve iştah sorunları, okul başarısında düşme, bedensel yakınmalar gösterme gibi belirtilerle seyreder. Ergenlerde ise erişkinlik dönemine benzer şekilde, mutsuzluk, kolay kızma, zevk alamama, isteksizlik, suçluluk, değersizlik ve intihar düşünceleri ile kendini gösterir.

#8. Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. Psikiyatrik bozuklukları tanılama ve sınıflandırma sistemleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

#10. Psikiyatrik bozuklukların tedavisi ile ilgili hangisi doğru değildir?

#11. I-Koruyucu ruh sağlığı bilinci ve uygulamalarının yaygınlaştırılması II-Gelişimsel zorlukları olan çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi ve desteklenmesi III-Psikiyatrik bozukluğu olan çocukların tanı ve tedavisi IV-Ebeveynlerin çocuk yetiştirme ve baş etme becerileri konusunda eğitilmesi V-Risk altındaki çocukların belirlenmesi, gereğinde tedavi için yönlendirilmesi Yukarıdakilerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarının yönetiminde çocuk gelişim uzmanlarının görev ve sorumluluklar arasında yer alır?

#12. Psikiyatrik bozukluklar ve DSM-5 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

#13. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk döneminde erişkinlik döneminden daha sık görülür?

#14. I-Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyrederler II-Ebeveyndeki psikiyatrik bozukluklar çocuklar için de risk oluşturur III-Aile ortamından ve çocuk yetiştirme şeklinden etkilenir IV-Birçok durumda tedavi edilmeleri gerekmez V-Etkileri ve sonuçları çocukluk ve ergenlik dönemiyle sınırlıdır Yukarıdaki ifadelerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarıyla ilgili söylenemez?

#15. Psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangisi bir özelliği yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Tebrikler geçtiniz

Tekrar deneyiniz

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-3

1- Ebeveynlerden ayrılmayla ilgili yoğun bir kaygı olarak ortaya çıkan psikiyatrik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selektif mutizm
B) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu
C) Yaygın anksiyete bozukluğu
D) Panik bozukluk

Cevap : B) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

2- Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bozukluklarda yer almaz?

A) İletişim bozuklukları
B) Otizm spektrum bozukluğu
C) Özgül öğrenme bozukluğu
D) Panik bozukluk
E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Cevap : D) Panik bozukluk
NOT: Nörogelişimsel bozukluklar:
-Otizm spektrum bozukluğu
-Özgül öğrenme bozukluğu
-Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
-İletişim bozuklukları
-Tik Bozuklukları
-Zihinsel yetersizlik

3- Aşağıdakilerden hangisi okul çağında olan bir çocuğun depresif bozukluğu yaşadığının belirtilerinden biridir?

A) Suçluluk
B) İntihar düşünceleri
C) Karşı gelme
D) Değersizlik
E) İsteksizlik

Cevap : C) Karşı gelme
NOT: Depresif bozukluğun klinik görünümü erken çocukluk dönemi, okul çağı ve ergenlik döneminde farklılıklar gösterebilir. Erken çocukluk döneminde aşırı ağlama, fiziksel gelişimde aksama, huzursuzluk, korkular, bedensel yakınmalar, ebeveynlerden ayrılma kaygısı ile seyreden depresyon; okul çağında ise mutsuzluk, karşı gelme, düşmanlık besleme, uyku ve iştah sorunları, okul başarısında düşme, bedensel yakınmalar gösterme gibi belirtilerle seyreder. Ergenlerde ise erişkinlik dönemine benzer şekilde, mutsuzluk, kolay kızma, zevk alamama, isteksizlik, suçluluk, değersizlik ve intihar düşünceleri ile kendini gösterir.

4- DSM ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Psikiyatrik bozukluklar için hazırlanan bir tanılama ve sınıflandırma sistemidir.
B) En son baskısı 2013 tarihinde yayımlanan DSM-5’tir.
C) DSM-I 2000 yılında yayımlanmıştır.
D) DSM-5, psikiyatrik bozukluklar için ICD sistemine göre daha spesifik kriter ve detaylar içermektedir.

Cevap : C) DSM-I 2000 yılında yayımlanmıştır.

5- I.Zihinsel yetersizlik
II.Panik bozukluk
III.Otizm spektrum bozukluğu
IV.Yaygın anksiyete bozukluğu
Yukarıda verilenlerden hangisinin/hangilerinin kalıcı ve kesin bir tedavisi yoktur?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) II ve IV
D) I, II, III ve IV
E) I ve III

Cevap : E) I ve III
NOT: Psikiyatrik bozuklukların önemli bir kısmının uygun yöntemlerle tedavisi mümkünken, birtakım psikiyatrik bozuklukların (örneğin; otizm spektrum bozukluğu veya zihinsel yetersizlik) kalıcı ve kesin bir tedavisi henüz bulunmamaktadır. Bu bozukluklara ilişkin belirtilerin uygun yöntemlerle kontrol altına alınması ve semptomların mümkün olduğunca en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

6- Gelişimsel psikopatoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Farklı disiplinlerden etkilenmiştir.
B) Gelişimin normal gelişimden sapmalarını araştırmayı hedefler.
C) Psikiyatrik bozukluk belirtilerini dönemsel özelliklere göre ele almayı amaçlar.
D) Çocukluk çağında görülen psikiyatrik bozuklukların bu dönemle sınırlı kalacağını savunur.
E) Patolojiyi normalin abartılmış veya bozulmuş hali olarak kabul eder.

Cevap : D) Çocukluk çağında görülen psikiyatrik bozuklukların bu dönemle sınırlı kalacağını savunur.

7- Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel psikopatolojinin savunduğu temel görüşler arasında yer almaz?

A) Belirli yaşlarda, belirli psikiyatrik bozukluklara yatkınlık ve hassasiyet gelişebilir.
B) Psikopatolojilerin oluşmasında genetik faktörler çevresel faktörlerden daha önemlidir.
C) Psikiyatrik bozuklukların yaşlara göre belirtileri ve görünümleri değişebilir.
D) Bazı gelişimsel dönemlerin özellikleri, psikiyatrik bir bozukluğu taklit edebilir.
E) Bir psikiyatrik bozukluğun seyri ve etkisi gelişimsel dönemlere göre değişebilir.

Cevap : B) Psikopatolojilerin oluşmasında genetik faktörler çevresel faktörlerden daha önemlidir.

8- Psikiyatrik bozuklukları tanılama ve sınıflandırma sistemleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

A) DSM’de psikiyatrik bozuklukların haricinde tıbbi hastalıkların tanılanma ve sınıflandırılması da yer almaktadır.
B) DSM-5 psikiyatrik bozuklukların tanılanması ve sınıflandırılmasında ICD’ye oranla daha sık kullanılmaktadır.
C) DSM-5, ICD sistemine göre bozukluklara ilişkin daha spesifikkriter ve detaylar içermektedir.
D) Her iki sistem de epidemiyolojik çalışma ve klinik araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır.
E) DSM-5, önceki baskılarına göre psikiyatrik bozuklukları daha gelişimsel bir bakış açısıyla ele alır.

Cevap : A) DSM’de psikiyatrik bozuklukların haricinde tıbbi hastalıkların tanılanma ve sınıflandırılması da yer almaktadır.

9- Psikiyatrik bozukluklar ve DSM-5 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Psikiyatrik bozuklukların çoğunda sadece o bozukluğa özgü bir belirti yoktur.
B) Tanı konulurken kapsanan tanı ölçütleri kadar dışlanan tanı ölçütleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
C) Tanı konulurken hastanın mevcut belirti ve durumunu göz önünde bulundurmak yeterlidir.
D) Aynı psikiyatrik bozukluk için, farklı gelişim dönemlerine ilişkin farklı tanı ölçütleri bulunabilir.
E) Bir bozukluğun diğer bir bozukluğu kapsaması halinde tanı önceliği kapsayıcı olan bozukluğa aittir.

Cevap : C) Tanı konulurken hastanın mevcut belirti ve durumunu göz önünde bulundurmak yeterlidir.

10- Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etiyoloji, bozukluğa yol açan sebepler, bozukluğun kökeni anlamında kullanılır.
B) Epidemiyoloji, bir bozukluğun toplum içindeki sıklığını ve yaygınlığını ifade eder.
C) Psikopatoloji, duygu, düşünce ya da davranışla ilişkili anormallikleri inceleyen bilim dalıdır.
D) Prognoz, bir bozukluğun başlangıç aşamasını, belirtilerin görünür olduğu ilk dönemleri ifade eder.
E) Patognomik belirti, sadece o bozukluğa özgü olup, başka bozukluklarda görülmeyen belirtiler için kullanılır.

Cevap : D) Prognoz, bir bozukluğun başlangıç aşamasını, belirtilerin görünür olduğu ilk dönemleri ifade eder.

11- Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk döneminde erişkinlik döneminden daha sık görülür?

A) Major Depresif Bozukluk
B) Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu
C) Bipolar Bozukluk
D) Madde Kullanım Bozuklukları
E) Şizofreni

Cevap : B) Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu

12- Psikiyatrik bozuklukların tedavisi ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) Bazı psikiyatrik bozuklukların kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.
B) Bireylerin genetik yapısı ve kişilik özellikleri tedaviye olan yanıtı etkilemektedir.
C) İlaçlar her zaman terapi yöntemlerinden daha etkilidir ve daha kalıcı sonuçla ilişkilidir.
D) Bilimsel çalışmalardan elde edilen verilerle kişiye uygun bir tedavi stratejisi belirlemek esastır.
E) Tedavi edilmediği takdirde hayatın ilerleyen dönemlerinde işlev bozukluklarında artışa neden olurlar.

Cevap : C) İlaçlar her zaman terapi yöntemlerinden daha etkilidir ve daha kalıcı sonuçla ilişkilidir.

13- Psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangisi bir özelliği yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır?

A) Gebelik döneminde sigara-alkol-madde maruziyeti
B) Düşük sosyoekonomik düzey
C) Kronik hastalıklar
D) Ebeveynlerdeki genetik hastalık
E) Erken yaşta ebeveyn kaybı

Cevap : D) Ebeveynlerdeki genetik hastalık

14- I-Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyrederler
II-Ebeveyndeki psikiyatrik bozukluklar çocuklar için de risk oluşturur
III-Aile ortamından ve çocuk yetiştirme şeklinden etkilenir
IV-Birçok durumda tedavi edilmeleri gerekmez
V-Etkileri ve sonuçları çocukluk ve ergenlik dönemiyle sınırlıdır
Yukarıdaki ifadelerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarıyla ilgili söylenemez?

A) I-II-IV
B) II-IV-V
C) I-IV-V
D) II-III-IV
E) III-IV-V

Cevap : C) I-IV-V

15- I-Koruyucu ruh sağlığı bilinci ve uygulamalarının yaygınlaştırılması
II-Gelişimsel zorlukları olan çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi ve desteklenmesi
III-Psikiyatrik bozukluğu olan çocukların tanı ve tedavisi
IV-Ebeveynlerin çocuk yetiştirme ve baş etme becerileri konusunda eğitilmesi
V-Risk altındaki çocukların belirlenmesi, gereğinde tedavi için yönlendirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarının yönetiminde çocuk gelişim uzmanlarının görev ve sorumluluklar arasında yer alır?

A) I-II-III
B) II-III-IV
C) III-IV-V
D) II-IV-V
E) I-II-IV-V

Cevap : E) I-II-IV-V

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-3

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I Ünite-3

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: