TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 4

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 4

#1. II. Dünya Savaşı sonrasında Müttefik Devletlerin savaşı kazanmasının etkisi Türkiye’de de kendisini göstermiş, liberal ve demokratik anlayışlar doğrultusunda bazı adımların atılması için Cumhuriyet Halk Partisi içinde yer alan bazı isimler, birtakım taleplerde bulunarak parti yönetimine “Dörtlü Takriri” sunmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Dörtlü Takrir’e imza atan kişilerden biri değildir?

#2. Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasına öncülük eden dönemin Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?

#4. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti, Başbakan Menderes döneminde içte ve dışta attığı adımlar sonucunda, 2 Mayıs 1954 genel seçimlerinde oldukça önemli bir oy oranına ulaşmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin elde edilen bu seçim zaferinde etkisi olduğu söylenemez?

#5. Türkiye’de sanayinin gelişmesine öncülük eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullardan biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okullardan biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’nda görevlendirildiği cephelerden biri değildir?

#9. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

#10. Türk toplumunda bir sınıfın diğer bir sınıf veya sınıflar üzerinde hâkimiyet kurması, Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşmaz?

#11. Türkiye’yi savaşın Akdeniz’e sıçraması dolayısıyla müttefikleri olan İngiltere ve Fransa’ya tüm gücüyle yardım etme taahhüdünü yerine getirmek durumunda bırakan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik ile ilgili yazdığı kitaplardan biri değildir?

#13. Cumhuriyet dönemi Türk siyasi hayatında ilk defa sağlık sebebi gösterilmeksizin istifa eden bakan aşağıdakilerden hangisidir?

#14. I. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması II. Kırsal alanda işgücü ihtiyacının azalması III.Kentlerde sanayi iş gücüne olan ihtiyacın artması Yukarıdakilerden hangileri Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı döneminde kırsal kesimden kentlere doğru yapılan göçte etkili olmuştur?

#15. Adnan Menderes, 14 Mayıs 1950 seçimleri için yaptığı konuşmaların birinde, devletin ekonomi politikasının özel teşebbüsü ve mülkiyeti esas alması ve iktisadî hürriyeti koruması gerektiğini dile getirmiştir. Buna göre, Adnan Menderes aşağıdakilerin hangisinden söz etmemiştir?

#16. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5. Büyük Kurultayı hangi tarihte toplanmıştır?

#17. Cumhuriyet tarihinin ilk askerî darbesi olan 27 Mayıs 1960 Darbesiyle Demokrat Parti iktidarına son verilmiş ve darbeyi gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, darbeye ilişkin bir çok kitap, dergi ve broşür bastırmıştır. Buna göre darbeyi gerçekleştirenlerin, darbeye ilişkin birçok kitap, dergi ve broşür bastırmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Atatürk’ün ilk anıt heykelinin dikildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 4

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 4 TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

Türkiye’nin Demokrat Partili Yılları (1950-1960)

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

II. Dünya Savaşı sonrasında Müttefik Devletlerin savaşı kazanmasının etkisi Türkiye’de de kendisini göstermiş, liberal ve demokratik anlayışlar doğrultusunda bazı adımların atılması için Cumhuriyet Halk Partisi içinde yer alan bazı isimler, birtakım taleplerde bulunarak parti yönetimine “Dörtlü Takriri” sunmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Dörtlü Takrir’e imza atan kişilerden biri değildir?A. Celal Bayar
B. Emin Sazak
C. Refik Koraltan
D. Adnan Menderes
E. Fuat Köprülü

Answer : B. Emin Sazak

Aşağıdakilerden hangisi 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti’de hükümeti kuran Adnan Menderes’in ilk başbakanlık döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A. Ezanın Arapça Okunmasını yasaklayan kanunun değiştirilmesi
B. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun çıkarılması
C. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde değişikliklere gidilmesi
D. Halkevleri’nin kapatılarak mal varlığına el konulması
E. Tahkikat komisyonlarının kurulması

Answer : E. Tahkikat komisyonlarının kurulması

14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti, Başbakan Menderes döneminde içte ve dışta attığı adımlar sonucunda, 2 Mayıs 1954 genel seçimlerinde oldukça önemli bir oy oranına ulaşmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin elde edilen bu seçim zaferinde etkisi olduğu söylenemez?

A. Tarımda makineleşmenin artması
B. Türkiye’nin NATO’ya üye olması
C. Batı Bloku’ndan ekonomik yardımlar gelmesi
D. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun uygulamaya konulması
E. Hükümetin tarımsal ürünlerde destekleme alımı yapması

Answer :D. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun uygulamaya konulması

I. EOKA
II. ENOSİS
III.6/7 Eylül Olayları
Yukarıda verilen kavram ve gelişmeler, Demokrat Parti Döneminde gündeme gelen hangi dış politik gelişme ile yakından ilgilidir?

A. Kıbrıs Sorunu
B. Kore’ye Türk askerinin gönderilmesi
C. Türkiye’nin NATO’ya üye olması
D. Bağdat Paktı’nın kurulması
E. Balkan Paktı’nın kurulması

Answer : A. Kıbrıs Sorunu

I. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması
II. Kırsal alanda işgücü ihtiyacının azalması
III.Kentlerde sanayi iş gücüne olan ihtiyacın artması
Yukarıdakilerden hangileri Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı döneminde kırsal kesimden kentlere doğru yapılan göçte etkili olmuştur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III

Answer : D. I ve II

Demokrat Parti iktidarında Türkiye, NATO’ya üye olduğu gibi, Balkanlarda “Dostluk ve İş Birliği Antlaşması” olan Balkan Paktı’na, Ortadoğu’da ise Bağdat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir.
Buna göre Türkiye’nin, atılan bu adımlarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

A. Uluslararası saygınlığı artırmak
B. Toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini korumak
C. Doğu Bloku’nun desteğini almak
D. Bölgesel etkinliğini artırmak
E. Ortadoğu siyasetinde etkin olmak

Answer : C. Doğu Bloku’nun desteğini almak

Cumhuriyet tarihinin ilk askerî darbesi olan 27 Mayıs 1960 Darbesiyle Demokrat Parti iktidarına son verilmiş ve darbeyi gerçekleştiren Türk
Silahlı Kuvvetleri personeli, darbeye ilişkin bir çok kitap, dergi ve broşür bastırmıştır.
Buna göre darbeyi gerçekleştirenlerin, darbeye ilişkin birçok kitap, dergi ve broşür bastırmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Seçilmiş hükümetin askeri darbeyle devrilmesini meşrulaştırmak
B. Dünya kamuoyunun desteğini almak
C. Ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğramasını önlemek
D. Siyasi partilerin tamamının desteğini almak
E. Siyasal yaşamı denetim altına almak

Answer : A. Seçilmiş hükümetin askeri darbeyle devrilmesini meşrulaştırmak

Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde Balkanlarda aktif bir dış politika izleyen Türkiye’nin siyasi işbirliğine giderek Balkan Paktı’nı kurduğu devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A. Yugoslavya-Romanya
B. Yunanistan-Yugoslavya
C. Bulgaristan-Arnavutluk
D. Romanya-Bulgaristan
E. Yunanistan-Bulgaristan

Answer :B. Yunanistan-Yugoslavya

Adnan Menderes, 14 Mayıs 1950 seçimleri için yaptığı konuşmaların birinde, devletin ekonomi politikasının özel teşebbüsü ve mülkiyeti esas alması ve iktisadî hürriyeti koruması gerektiğini dile getirmiştir.
Buna göre, Adnan Menderes aşağıdakilerin hangisinden söz etmemiştir?

A. Liberal ekonomik modelin öneminden
B. Ekonomi alanında devletin etkinliğinin azaltılmasından
C. Sovyet Rusya’nın ekonomik desteğinin alınması gerektiğinden
D. Özel sektörün desteklenmesinin öneminden
E. Ekonomik özgürlüğün gerekliliğinden

Answer : C. Sovyet Rusya’nın ekonomik desteğinin alınması gerektiğinden

I. Batı’dan alınan askerî ve ekonomik yardımı sürdürme çabası
II. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren artan SSCB tehdidi
III. NATO’ya üye olma isteği
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Menderes’in Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin ilk kez Misak-ı Millî sınırları dışına, Kore’ye, asker göndermesinde etkili olmuştur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Answer : E. I, II ve III

 

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 4

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: