İş Hukuku Final Deneme Sınavı -6

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -6

#1. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışanın yükümlülükleri arasında yer almaz?

#2. I. İşçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlere uymaması II. İşçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin talimatlara aykırı hareket etmesi III. İşçinin iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi Hallerinden hangisinde veya hangilerinde işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir?

#3. Yıllık izin ücreti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıdaki işveren talimatlarından hangisine işçiler uymakla yükümlü değildir?

#5. I. İş sözleşmesi, iş görme, ücret ve bağımlılık unsurlarından oluşan bir sözleşmedir. II. İşçi, işverene bağımlı olarak bir iş sözleşmesi kapsamında çalışır. III. İşçi, ücret karşılığı çalışan gerçek kişidir. IV. Çırak ve stajyerler de İş Kanunu kapsamında işçi olarak değerlendirilirler. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#6. “İşyerinde devamlılık gösteren ve düzenli olarak tekrarlanan genel nitelikteki uygulamalardır” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin feshi için geçerli sebep olarak kabul edilebilir?

#8. Aşağıdaki günlerden hangisi ulusal bayramdır?

#9. İş sözleşmesinin devri halinde devredilen iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin kıdem tazminatından kim sorumlu olacaktır?

#10. Yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmek için çalışılması gereken asgari süre aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Sınırlı ehliyetsizlerin iş sözleşmesinin tarafı olabilmeleri için aşağıdakilerden hangisinin varlığı aranır?

#12. İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine gerek duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Alt işveren ile asıl işveren arasındaki hukuki ilişkinin kaynağı aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisi olamaz?

#14. Yıllık ücretli iznin kullanılması hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#15. İş sözleşmesinin iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi alt işverenlik ilişkisinin koşulları arasında yer almaz?

#17. 6 yıllık kıdemi bulunan bir işçi, aşağıdaki alternatiflerden hangisini kullanırsa yıllık ücretli izin hakkını İş Kanunu’a uygun bir şekilde kullanmış olur?

#18. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel yasa aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Yıllık ücretli izinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. 8 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin asgari yıllık ücretli izin süresi ne kadardır?

#21. İş sözleşmesinde sözleşme özgürlüğü ilkesinin geçerli olmasının hukuki temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

#22. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu ek Madde 2’de düzenlenen mazeret izini bakımından mazeret olarak kabul edilmez?

#23. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin devletin yükümlülükleri arasında yer almaz?

#24. Bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#25. I. Çocuk işçi, onbeş yaşını bitirmiş, onaltı yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi ifade eder. II. Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. III. Ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlâki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#26. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona erme hallerinden biri değildir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi işçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli sebeplere örnek olarak verilemez?

#28. Aşağıdakilerden hangisi işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan yükümlülükleri arasında yer almaz?

#29. Analık izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Results

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -6 , Yıllık Ücretli İzin

Yıllık Ücretli İzin

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -6

Aşağıdaki günlerden hangisi ulusal bayramdır?

a) 23 Nisan
b) 29 Ekim
c) 1 Nisan
d) 30 Ağustos
e) 19 Mayıs

Cevap : b) 29 Ekim

Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu ek Madde 2’de düzenlenen mazeret izini bakımından mazeret olarak kabul edilmez?

a) Evlenme
b) Doğum
c) Ölüm
d) Evlat edinme
e) Boşanma

Cevap : e) Boşanma

Analık izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Analık izinleri, sadece doğum halinde değil, evlat edinme halinde de uygulanır.
b) Üç yaşını doldurmaış bir çocuğu birlikte evlat edinmeleri halinde yalnızca anneye izin verilir.
c) Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.
d) Çoğul doğum halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta eklenir.
e) Hamilelik süresince, kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Cevap : b) Üç yaşını doldurmaış bir çocuğu birlikte evlat edinmeleri halinde yalnızca anneye izin verilir.

Yıllık ücretli izinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yıllık ücretli izin hakkı, Anayasa ile kabul edilen bir temel haktır.
b) Yıllık ücretli izin hakkı kişiye bağlı haklardandır.
c) İşçi, iş ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka çıkarlar karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez.
d) İşçi bu hakkını, bir başkasına devredebilir.
e) İşveren tarafından yıl içerisinde verilen başka ücretli veya ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri, yıllık ücretli izne mahsup edilemez.

Cevap : d) İşçi bu hakkını, bir başkasına devredebilir.

Yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmek için çalışılması gereken asgari süre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asgari bir süre öngörülmemiştir.
b) 3 ay
c) 6 ay
d) 1 yıl
e) 2 yıl

Cevap : d) 1 yıl

6 yıllık kıdemi bulunan bir işçi, aşağıdaki alternatiflerden hangisini kullanırsa yıllık ücretli izin hakkını İş Kanunu’a uygun bir şekilde kullanmış olur?

a) 4 gün – 8 gün – 2 gün
b) 10 gün – 1 gün – 1 gün – 1 gün – 1 gün
c) 5 gün – 6 gün – 9 gün
d) 8 gün – 8 gün – 4 gün
e) 9 gün – 9 gün – 8 gün

Cevap : b) 10 gün – 1 gün – 1 gün – 1 gün – 1 gün

8 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin asgari yıllık ücretli izin süresi ne kadardır?

a) 14 gün
b) 20 gün
c) 26 gün
d) 30 gün
e) 34 gün

Cevap : b) 20 gün

Yıllık izin ücreti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yıllık izin ücreti hesabında asıl ücret ve ek ücretler dikkate alınır.
b) Ücret, izne başlamadan önce peşin olarak verilir.
c) Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili ücreti de ayrıca ödenmelidir.
d) Yıllık izin ücretinin zamanaşımı 5 yıldır.
e) Zamanında ödenmeyen yıllık ücretli izin alacağına kanuni faiz uygulanır.

Cevap :a) Yıllık izin ücreti hesabında asıl ücret ve ek ücretler dikkate alınır.

Yıllık ücretli iznin kullanılması hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Yıllık izin ücreti hiçbir şekilde bölünmeksizin, bir defada kullanılır.
b) Yıllık ücretli izne giderken kullanmak üzere işçilere dört güne kadar ücretsiz yol izni verilmelidir.
c) Hak kazanılan yıllık ücretli izin gelecek hizmet yılı içinde kullanılır.
d) İşçinin yıllık ücretli izin kullanma isteğini bir ay önceden yazılı olarak işverene bildirmesi gerekir.
e) İznin ne zaman kullandırılacağını tespit etme yetkisi işverene aittir.

Cevap : a) Yıllık izin ücreti hiçbir şekilde bölünmeksizin, bir defada kullanılır.

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

iş sağlığı ve güvenliği lisans Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: