Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 2

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 2

#1. Elektronik tebligat sistemini kuran ve denetleyen mercii hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

#2. Vekil ile takip edilen işlerde tebliğin müvekkile değil vekile yapılması gerekir. Bir kimsenin birden fazla vekili olması durumunda tebliğin ---------- e yapılmış olması yeterlidir. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#3. Tebliğ işleminde bulunması gereken unsurlardan birisi hangi seçenekte yer almaktadır?

#4. Tebligat Kanunu bazı hallerde elektronik tebligatı ……….. görmüştür. Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Hükümlülük süresi 1 yıldan az veya kişi tutuklu bulunuyor ise, tutuklu ve hükümlülüre ait tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır?

#6. Tüzel kişinin adresinde yetkili ya da çalışan bulunmaz ise tebliğ işlemi hangi usule göre yapılır?

#7. Tebliğ işlemi ile aşağıda ki seçeneklerde yer alan hangi durum gerçekleşmiş olur?

#8. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligatlar aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin vasıtası ile yapılır?

#9. Tüzel şirketlere tebliğ imkansızlığı halinde geçerli tebligat hangi adrese yapılır?

#10. Tüzel kişilere yapılan usulsüz tebligatta, tebligat aşağıda belirtilen tarihlerden hangisinde yapılmış sayılır?

#11. Zorunlu elektronik tebligat yapılması gereken tüzel kişiler genel olarak hangi kanunda yer almaktadır?

#12. Elektronik tebligata ilişkin genel hükümler hangi kanunda düzenlenmiştir?

#13. Tebliğ Tutanağı aşağıda yer alan hangi kanun tarafından düzenlenir?

#14. Tebligat’ın genel olarak hangi alanlarda uygulama alanına sahip bulunduğu; hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununda sayılan tebligat yapılacak tüzel kişiler arasında yer almaz?

#16. 1 yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olanlara ait tebligat ----- e yapılır.  Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#17. Elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin mevzuatımızda yer alan özel düzenleme hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

#18. Tebligat mevzuatı aşağıda yer alan hangi kanun ile sıkı bir ilişki içindedir?

#19. Davacı kendisini davada vekille temsil ettirmekte ise bu davada tebligat işlemleri aşağıda yer alan kişilerden hangisine yapılmalıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi vekille takip edilen işlerde müvekkile bizzat tebliğ zorunlu bulunmayan işlerdendir?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 2

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 2

Tebligat Yolları

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 2

Tebligatın, PTT veya tebliği çıkaran merciin memuru gibi bir aracı vasıtasıyla yapıldığı tebligat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasıtalı Tebligat

B) Vasıtasız Tebligat

C) İlanen Tebligat

D) Elektronik Tebligat

E) Hiçbiri

Cevap : A) Vasıtalı Tebligat

Aşağıdakilerden hangisi tebliğin memur vasıtası ile yapılması zorunlu olan hallerden değildir?

A) Diğer kanunlarda, tebliğin memur vasıtasıyla yapılmasını öngören bir hüküm olması

B) Tebligat, memur vasıtasıyla yapılmadığın takdirde, gecikilmiş olacağı ve bu gecikmenin zarara sebebiyet vereceğinin düşünülmesi,

C) Tebligat Kanununun 2/1 maddesinde belirtilen hallerin dışındaki hallerde

D) Yapacakları tebligatın Tebligat Kanunu hükümlerine tabi olduğu Teb.K.m.1 de belirtilen daire ve müesseseler, aynı yerde bulundukları takdirde, bunların arasında yapılacak tebligat

E) Yapacakları tebligatın Tebligat Kanunu hükümlerine tabi olduğu Teb.K.m.1 de belirtilen daire ve müesseseler, bu daire ve müesseselere bulunan şahıslara yapacakları tebligat

Cevap : C) Tebligat Kanununun 2/1 maddesinde belirtilen hallerin dışındaki hallerde

Tebliği çıkaran merci ile tebliğ muhatabı arasında tebliği gerçekleştirecek bir aracının bulunmadığı tebligat yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasıtalı Tebligat

B) Vasıtasız Tebligat

C) İlanen Tebligat

D) Elektronik Tebligat

E) Hiçbiri

Cevap : B) Vasıtasız Tebligat

Aşağıdakilerden hangisi vasıtasız tebligat türlerinden değildir?

A) Celse esnasında tebligat

B) Kalemde tebligat

C) Vekillerin birbirine tebligat yapması

D) Avukat katipleri ve stajyerlerine tebligat

E) Kamu kurumlarının birbirine tebligat yapması

Cevap : E) Kamu kurumlarının birbirine tebligat yapması

Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmü gereği kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu gerçek veya tüzel kişilerden değildir?

A) 5018 sayılı kanunda tanımlanan mahalli idareler

B) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler

C) Baro levhasına yazılı avukatlar

D) Milletveklleri

E) Noterler

Cevap : D) Milletveklleri

Aşağıdakilerden hangisi ilanen tebligat yapılabilmesi için aranan şartlar arasında yer almaz?

A) Muhatabın kimliğinin belli olması

B) Teb.K. ve Teb.Yön. ün ilanen tebligat dışındaki maddelerine göre tebligat yapılmaması ve adresi de bulunamaması

C) Adres araştırmasının yapılması ve araştırmaya rağmen adresinin tespit edilememesi

D) Adresinin meçhul olduğunun, tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilmesi

E) Muhatabın mevcut adresinde bulunmaması

Cevap : E) Muhatabın mevcut adresinde bulunmaması

Yargı Örgütü ve Tebligat

İlanen tebligatta aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz?

A) İlgililerin ad ve soyadları, adresleri

B) İlanın kaç gün yayınlanacağı

C) Tebliğ konusunun ne olduğu

D) İlanın hangi merciden verildiği

E) Tebliğ olunacak evrak içeriğinin özeti ve sebebi

Cevap : B) İlanın kaç gün yayınlanacağı

Vasıtasız tebligat yolu kullanılması halinde tebligat kavramının hangi unsurunun mevcut bulunmaması sözkonusu olur?

A) Yazılı bildirim

B) Sözlü bildirim

C) Belgelendirme İşlevi

D) Bilgilendirme işlevi

E) Hiçbiri

Cevap : C) Belgelendirme İşlevi

Elektronik yolla tebligat ne zaman yapılmış sayılır?

A) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihte

B) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. Günün sonunda

C) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 7. Günde

D) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 10. Günde

E) Hiçbiri

Cevap : B) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. Günün sonunda

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununa göre celse ve kalemlerde tebligat yapılabilecek kişilerden değildir?

A) Taraflar

B) İlgili üçüncü kişiler

C) Katılan (müdahil)

D) Taraf, ilgili üçüncü kişi veya katılan vekiline

E) Talep eden her kişiye

Cevap : E) Talep eden her kişiye

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: