Açık LiseTarih

Tarih -6 (138) Sınav Soruları

Tarih -6 (138) Sınav Soruları

Tarih -6 (138) Sınav Soruları

Tarih -6 (138) Sınav Soruları

1. Hangisi Duyun-u Umumiye İdaresi ile doğru bir bilgidir?

Cevap : Osmanlı Devleti’nde Muharrem kararnamesi ile kurulmuştur.

2. 1815 Viyana Kongresi ile Lehistan’a hakim olan devlet hangisidir?

Cevap : Prusya

3. Sekban-ı Cedit ordusu hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Cevap : II. Mahmut

4. Osmanlı Devleti’nden ayanların varlığı hangisinde hukuki hale getirilmiştir?

Cevap : Sened-i İttifak

5. – 1826’da İstanbul’da kurulmuştur.
– Esnaf detimi ,şehir güvenliği ,vergi denetimi ve göç denetimi ile ilgili görevleri vardır
Hakkında bilgi verilen kurum hangisidir?

Cevap : İhtisab Nezareti

6. Hangisi “1830 ihtilalleri” ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : İlk kez Fransa’da başlamıştır.

7. Osmanlı Devleti’nin ıslahat Fermanı’nı yayımlanmasına etki eden konferans hangisidir?

Cevap : Paris

8. Hangisi Osmanlı Devleti’ nin, Avrupa’daki topraklarının büyük bir bölümünü kaybettiği savaşlardandır?

Cevap : Trablusgarp Savaşı

9. Hangisi Sanayi Devrimi’nin çalışma hayatma etkilerinden değildir?

Cevap : El becerisine ve ustalığa dayalı işciliğin öneminin artması

10. Hangisi Sanayi Devrimi’nin tarımsal faaliyetlere etkilerinden değildir?

Cevap : Etkili tarım alanlarının azalması

11. “Babıali Baskını” hangi Osmanlı padişahı döneminde yaşanan gelişmedir?

Cevap : II. Abdülhamid

12. Osmanlı Devleti’nde yaşayan bütün devletlere “okul açabilme hakkı” hangisinde verilmiştir?

Cevap : ıslahat Fermanı

13. Fransız lhtilali’nin ortaya çıktığı kavramlardan hangisi imparatorlukıarın parçalanmasında etkili olmuştur?

Cevap : Milliyetçilik

14. Hangisi II. Mahmut döneminde açılan okullardandır?

Cevap : Mühendishane-i Bahr-i Hümayun

15. Hangisi II. Mahmut dönemi gelişmelerinden değildir?

Cevap : ıslahat Fermanı’nın yayımlanması

16. Yunanistan hangi antlaşma ile bağımsızlığını elde etmiştir?

Cevap : Edirne

17. Osmanlı Devleti’ nde ilk demiryolu hattlnı inşa eden Avrupa ülkesi hangisidir?

Cevap : İngiltere

18. Kanuni Esasi’yi hazırlayan anayasa komisyonunun başkanlığını hangisi yapmıştır?

Cevap : Mithat Paşa

19. Yusuf Akçura “Eğer Türkler kendi içlerinde bir sermayedar burjuva sınıfı çıkaramayacak olsa yalnız memur ve köylüden ibaret Osmanlı toplumunun muasır bir devlet halinde yaşayabilmesi zordur.” sözüyle hangisinin önemini vurgulamıştır?

Cevap : Yerli girişimci

Açık Lise Tarih -6 (138 )Soruları

Açık Lise Tarih Soruları

Açık Lise Tarih Sınav Soruları
20. Hangisi “Etats Generaux” meclisi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Soylular, din adamları ve halk temsilcilerinden oluşan bir meclistir.

21. Hangisi XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişini zorlaştıran durumlarda değildir?

Cevap : Yurt dışında elçilikler açılması

22. Hangisi sanayi Devrimi’nin Avrupa’da ortaya çıktığı sosyal sonuçlardan değildir?

Cevap : Büyük sermayeli fabrikaların kurulması

23. İngilizlerin,Hollandalıların ve Fransızların; Sanayi Devrimi ile ucuz ve fazla mal üretmelerinin, Avrupa’da hangisine sebep olduğunu söylenebilir?

Cevap : Ham madde ve pazar ihtiyacının artmasına

24. Hangisi II. Abdülhamid dönemi’nde çıkarılan askere alma kanunu ile getirilmiş düzenlemelerdendir?

Cevap : Muvazzaf askerlik süresinin dört yıla indirilmesi

25. Sultan II. Mahmut döneminde 1826 da Yeniçeri Ocağı içinde ……. adı verilen talimli silahlı birlikler kurulmuştur.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getilmelidir?

Cevap : Eşkinci

26. Hangisi Mecelle ‘de yer alan bölümlerdendir?

Cevap : Aile hukuku

27. İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün kullanıldığı üretim tarzına geçişi hangisi sağlamıştır?

Cevap : Sanayi İnkılabı

28. Kapitalizim kavramının açıklaması hangisinde verilmiştir?

Cevap : Temelinde sınıfsal eşitsizliğin olduğu , üretim araçlarına ve topraklara sadece, belirli bir sınıfın sahip olabileceği ekonomik ve siyasal ideolojidir.

29. Hangisi XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ne kitlesel göçler veren yerlerden değildir?

Cevap : Sina yarımadası

30. Hangisi Osmanlı Devleti’nde modern anlamda faaliyet gösteren ilk sosyal yardım kurumudur?

Cevap : Darülaceze

31. Hangisi Osmanlı Devleti’nde Türkçülük fikrinin güçlenmesinin nedenlerinden değildir?

Cevap : Tımar topraklarının mukataa haline getirilerek hazineye yeni gelir kaynakları oluşturma yoluna gidilmesi

32. İstanbul’da XVIII. yüzyılın ortalarında itibaren “Frenk Modası” yavaş yavaş hissedilmeye başlamış; Batı tarzı mobilyalar, döşemeler, ev düzenlemeleri halk asında popüler hale gelmişti.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde hangi alanda değişim yaşandığını gösterir?

Cevap : Kültürel

33. Hangisi II. Abdulhamid Dönemi’nde açılan okullardan değildir?

Cevap : Rüsumat Memurları Mektebi

34. Avrupa’da “zorunlu askerlik sistemi” hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

Cevap : Fransız ihtilali

35. Hangisi Osmanlı Devleti’nde “Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi” hazırlanırken kanunlarından yararlanılan devletlerden değildir?

Cevap : Fransa

36. Hangisi XX. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nde Anadolu’daki Müslüman nüfus oranının artmasında etkili olmuştur?

Cevap : Balkan savaşlarının yaşanması

37. Osmanlı Devleti ilk dış borç antlaşmasını hangi devletler ile yapmıştır?

Cevap : İngiltere – Fransa

38. Osmanlı Devleti’nde Kanun-i Esasi’ye göre Meclis-ı Ayan üyelerini seçen hangisidir?

Cevap : Padişah

39. Hangisi imparatorluktan ulus devlet geçiş sürecinde etkilin olan gelişmelerden değildir?

Cevap : Yüzyıl savaşları

40. Hangisi Osmanlıcılık fikrinin savunucuları arasında yer alan aydınlardan değildir?

Cevap : Mehmet Emin Yurdakul

Açık Lise Tarih -8 (138 )Soruları

Açık Lise Tarih Soruları

Açık Lise Tarih Sınav Soruları

41. Hangisi sosyalizmin savunduğu ilkelerden değildir?

Cevap : Sürekli kar arama

42. Osmanlı Devleti’nde padişahlar telgrafı, vilayetler üzerinde bir denetim aracı olarak kullanmıştır.
Buna göre, padişahların telgrafı hangi amaçla kullandığı söylenilebilir?

Cevap : Ülke genelinde merkezi otoriteyi sağlamak

43. Hangisi Fransız İhtilali’nin etkisiyle Avrupa ‘da yayılmaya başlayan kavramlardan değildir?

Cevap : Laiklik

44. II. Abdulhamid döneminde Doğu Anadolu’daki aşiretlerin Osmanlı ordusuna katılması ile oluşturulan askeri birlik hangisidir?

Cevap : Ha midiye Süvari Alayları

45. I.31 Mart Vakası’nın bastırılması
II.Bab-ı Ali baskınının yaşanması
III.İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesi
IV.Trablusgap Savaşı’nın çıkması
Numaralanmış gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde verilmiştir?

Cevap : III-I-IV-II

46. Hünkar İskelesi Antlaşması hangi Osmanlı Padişahı döneminde mzalanmıştır?

Cevap : II. Mahmut

47. Osmanlı Devleti Mısır Valisi ……… tehdidi karşısında, Rusya ile 1833′ de Hünkar İskelesi Anlaşması’nı imzalamıştır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Mehmet Ali Paşa

48. Hangisinin kurulmasıyla, Osmanlı Devleti’nde eğitim işleri hükümetin kontrolüne girmiştir?

Cevap : Meclis-i Maarif-i Umumiye

49. XIX. yüzyılında İzmir’in ekonomisi Avrupa ülkeleri ile sürdürülen ticarete bağlı olarak gelişmiştir ….. Buna göre, İzmir ekonomisinin gelişmesinde hangisinin etkisinden söz edilemez?

Cevap : Göçlerle nüfusunun artması

50. Fransa’da, 1791 yılında kral tarafından da onaylanan anayasayla egemenlik hakkı halka verilmiş ve güçler ayrılığı prensibi kabul edilmiştir?
Buna göre Fransa’da hangi yönetim anlayışının sona erdiği söylenebilir?

Cevap : Meşrutiyet

51. Hangisi ıslahat Fermanı’nın yayımlanmasında gözetilen ilkelerden değildir?

Cevap : Ulus devlet

52. Hangisi Osmanlı Devleti’nde şehirleşmenin artmasıyla birlikte halkın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla alınan tedbirlerden değildir?

Cevap : Göçmenlerin geçici iskan edilmesi

53. Hangi Mühendishane-i Bahr’ı Hümayun ile doğru bir bilgidir?

Cevap : Kaptanıderya Hasan Paşa’nın önerisi ile kurulmuştur.

54. Düyun-u Umumiye idaresi tarafından toplanan vergiler ………. olarak adlandırılmıştır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : İrad-ı Cedit

55. Hangisi 1848 İhtilalleri ‘nin sonuçlarından değildir?

Cevap : Hollanda, İsviçre ve Danimarka ‘da yeni anayasalar yapılmıştır.

56. Hangisi “Kanun-i Esasi” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Azınlık isyanlarını sona erdirmiştir

57. Hangisi Osmanlı Devleti’nde, Kanun ı esasi hazırlanırken anayasası örnek alınan ülkelerden değildir?

Cevap : Prusya

58. Hangisi Osmanlı’da “kamuoyu” kavramının karşılığı olarak kullanılmamıştır?

Cevap : Tasvir-i Efkar

59. Hangisi Endüstriyel üretimin özelliklerindendir?

Cevap : Üretim hızının ve miktarının fazla olması

60. Osmanlı Devleti’nin XIX.yüzyılda kurduğu Askeri Tekaüt Sandığı hangisiyle ilgilidir?

Cevap : Emeklilik Sistemi

Açık Lise Tarih -8 (138) Soruları

Açık Lise Tarih Soruları

Açık Lise Tarih 203 Sınav Soruları
61. 31 Mart vakası sonrasında tahtan indirilen II.Abdulhamid’ in yerine getirilen Osmanlı Padişahı hangisidir?

Cevap : V. Mehmet

62. Hangisi Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılın sonlarından itibaren uluslararası ticaretin merkezi durumuna gelen şehirlerden değildir?

Cevap : Sofya

63. Hangisi “Mecelle” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Aile ve miras hukukuna yer verilmiştir

64. Kabakçı Mustafa İsyanı hangisinin döneminde yaşanmıştır?

Cevap : III. Selim

65. Hangisi sanayileşmenin etkisiyle ortaya çıkan durumlardan değildir?

Cevap : İnsanları tüketmeye teşvik eden popüler kültürün ortaya çıkması

66. Osmanlı Devletin’de Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kurulduğu şehir hangisidir?

Cevap : Kırklareli

67. Hangisi I. Mahmut döneminde açılan kurumlardandır?

Cevap : Hendesehane

68. Hangisi Avrupa’da kapitalist sistemi hazırlayan gelişmelerdendir?

Cevap : Burjuvazi sınıfının yükselişi

69. Arnavutluk hangi savaş sonrasında bağımsızlığını ilan etmiştir?

Cevap : Balkan

70. Hangisi ittihat ve Terakki yönteminin “milli iktisat politikası” çerçevesinde attığı adımlardan değildir?

Cevap : Koruyucu bir dış ticaret politikasının uygulanması

71. İslamcılık düşüncesi hangi Osmanlı padişahı döneminde devlet politikası olarak uygulanmıştır?

Cevap : II. Abdulhamid

72. Hangisi Osmanlı pazarlarının geniş ölçüde yabancıların denetimine geçmesine neden olan antlaşmalardandır?

Cevap : Balta Limanı

73. Asakır-i Mansüre-i Muhammediye Ordusu hangisinin yerine kurulmuştur?

Cevap : Yeniçeri Ocağı

74. Fransada “Yasama Meclisi Dönemi” nin sona ermesinden sonra kurulan meclise verilen ad hangisidir?

Cevap : Commune

75. Hangisi Osmanlı Devleti’nin sosyal devlet olma yolunda attığı adımlardan biridir?

Cevap : Emeklilik sisteminin oluşturulması

76. Hangisi Osmanlı Devleti’nde kurulan lslah-ı Sanayi Komisyonu’nun görevleri arasında yer almaz?

Cevap : Özel bankalar kurmak

77. Hangisi Berlin Antlaşması ile bağımsızlığı kazanan devletlerden değildir?

Cevap : Bulgaristan

78. Osmanlı Devleti’nde “Mecelle”yi hazırlayan komisyonun başkanlığını hangisi yapmıştır?

Cevap : Ahmet Cevdet Paşa

79. III. Selim tarafından gerçekleştirilen tüm ıslahat hareketleri ………. olarak adlandırılmıştır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Nizam-ı Cedit

80. Osmanlı Devleti’nde bütün devlet memurları için Tekaüt Sandığı hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Cevap : II. Abdülhamid

Açık Lise Tarih -8 (138) Soruları

Açık Lise Tarih Soruları

Açık Lise Tarih Deneme Sınavı
81. Hangisi Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın Osmanlı ekonomisine etkilerinden değildir?

Cevap : Osmanlı esnafının yabancı tüccarlar karşısında güçlenmesi

82. İnsanların günlük yaşamlarını kurgulayan popüler kültür, bunu yaparken, radyo ve televizyon kanallarında, gazete ve dergilerin renkli sayfalarında yer alan reklamları kullanır.
Bu bilgide popüler kültürün yayılmasında hangisinin etkisinden söz edilmiştir?

Cevap : Medya araçları

83. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Cevap : Abdulhamid

84. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda toprak kaybı yaşanmasına neden olan antlaşmalardan değildir?

Cevap : 1913 Londra

85. Hangisi Osmanlı Devleti’nin, Düyun-ı Umumiye yöntemine bıraktığı vergi gelirlerinden değildir?

Cevap : Balık avı vergileri

86. Osmanlı Devleti’nde yabancı okullar hangisine göre denetlenmiştir?

Cevap : Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

87. Avrupa’da endüstriyel üretim ilk olarak hangi alanda başlamıştır?

Cevap : Tekstil

88. Osmanlı tarihine Yeniçeri Ocağının kaldırılması……… olarak adlandırılmıştır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Vaka-i Hayriye

89. J. J Mousseau “kamuoyu” kavramını hangi anlamda kullanmıştır?

Cevap : Halkın düşüncesi

90. Hangisiyle el emeğine dayalı üretim tarzı değişmiş ve makineleşmeye dayalı endüstriyel üretim başlamıştır?

Cevap : Sanayi Devrimi

91. Osmanlı Devleti’nde Ayan ve Mebusan meclislerinin bir araya gelerek oluşturduğu meclise verilen ad hangisidir?

Cevap : Maarifi Umumiye

92. – Kapitalizmi sömürü olarak görmüş ve ona bir tepki arak doğmuş siyasi, ideolojidir.
– Birlikte hareket etmeye ortak mülkiyete ve sosyal eşitliğe önem vermiştir.
Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?

Cevap : Sosyalizm

93. Hangisi Fransız İhtilali’nden sonra yayımlanan “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” nde yer alan maddelerden değildir?

Cevap : Herkes memur olabilme hakkına sahiptir

94. Osmanlı Devleti’nde 1864 yılında yayımlanan Vilayet Nizamnamesi hangisine yönelik düzenlemeleri içerir?

Cevap : Taşra teşkilatı

95. Hangisi XIX. Yüzyılında Avrupa’da zorunlu askerlik sisteminin o -.ftı., yaygınlaşmasının ortaya çıktığı durumlardandır?

Cevap : Ulus devletlerin Merkezi, yapılarının güçlenmesi

96. Sanayi Devrimi’nden sonra sermaye sahiplerinin sistemin sürekliliğini sağlamak için daha çok ham madde ve iş gücüne ihtiyaç duymasının hangisine neden olduğu söylenebilir?

Cevap : Sömürgecilik yarışının hızlanmasına

97. Hangisi Osmanlı Devleti’nde 11.Meşrutiyet’in ilanından sonra yaşanan gelişmelerdendir?

Cevap : Arnavutluk ‘un bağımsızlığını ilan etmesi

98. Adam Smith tarafından ortaya atlan siyasal düşünce akımı hangisidir?

Cevap : Liberalizm

99. Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerin Avrupa’da hangisine neden olduğu söylenemez?

Cevap : Sömürgeciliğin sona ermesi

100. Hangisi XIX. ve XX. yüzyıllarda Anadolu’ya yaşanan göçler nedeniyle Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan sorunlardan değildir?

Cevap : Boş arazilerin tarıma açılması

Açık Lise Tarih Soruları-

Açık Lise Çıkmış Sorular

Tarih -6 (138) Sınav Soruları

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

Tarih -6 (138) Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Tarih -6 (138) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!