Açık Lise

Tarih -3 Sınav Soruları

Tarih -3 Sınav Soruları

Tarih -3 Sınav Soruları

1.Hagisi ‘’Saltuklular’’ ile ilgili doğru bil bilgidir?

Cevap : Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.

2. Hangisi Kösedağ Muharebesi’nin sonuçlarından değildir?

Cevap : Otorite boşluğundan faydalanan Babiller ,Selçuklu yönetimine karşı isyan etmiştir

3.Süleyman Şah tarafından 1075 yılında İznik merkezli kurulan Türk devleti hangisidir?

Cevap : Türkiye Selçuklu

4.Hangisi 1402 Ankara Muharebesi’nin sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden değildir?

Cevap : Anadolu Beyliklerinin yeniden kurulması

5.’’Hattat’’kavramının doğru tanımı hangisidir?

Cevap : Güzel yazı yazma sanatıyla uğraşan kişilere verilen addır.

6.Hangisi III .Haçlı Seferi’nde yaşanan gelişmelerdendir?

Cevap : Alman İmparatoru Frederik Barbaos ordusu ile Anadolu’ya girmiştir.

7.Hangisi konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini kolaylaştırmıştır?

Cevap : İskân Politikası

8.- Abbasiler ve Selçuklular gibi devletlerde uygulanmıştır.
– Bu sistemde savaşta ele geçirilen esirler veya satın alınan köleler, askerî hizmetlerde kullanılmıştır.
Hakkında bilgi verilen uygulama hangisidir?

Cevap : Gulâm sistemi

9. Verilen minyatürde Osmanlı Devleti’nde kurumlardan hangisinin resmedildiği söylenebilir?

Cevap : Medrese

10.Osmanlı Devleti’nde daimî profesyonel askeri birlikler hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Cevap : Orhan Gazi

11.Hangisi Orhan Bey döneminde yaşanan gelişmelerden değildir?

Cevap : Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmiştir.

12.Hangisi Kösedağ Muharebesi sonucunda bağımsızlığını ilan eden beyliklerden değildir?

Cevap : Sökmenoğulları

13.Bursa’da Yeşil Cami, Yeşil Türbe ve Medrese ,Muradiye Camii ve Medresesi bu süsleme sanatının yaygın olarak kullanıldığı mekanlardır.
Hakkında bilgi verilen sanat dalı hangisidir?

Cevap : Çinicilik

14.Rumeli’de fetihlerin artmasıyla asker ihtiyacının karşılanması amacıyla, savaşlarda alınan esirlerin beşte birinin kısa bir eğitimden sonra Yeniçeri Ocağına alınmasıdır.
Hakkında bilgi verilen uygulama hangisidir?

Cevap : Pençik sistemi

15.Hangisi I. Murat döneminde Osmanlı topraklarına katılan yerlerdendir?

Cevap : Edirne

16.- Nüre Safi Bey tarafından kurulmuştur.
– Türkçe ’yi resmi dil olarak ilan etmişler ve bu dilin gelişmesine katkı sunmuşlardır.
Hangisinde bilgi verilen Türk beyliği hangisidir?

Cevap : Karamanoğulları

17…………..Muharebesi’ nden sonra Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasının ardından Anadolu’da ilk Türk beylikler kurulmuştur. Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Malazgirt

18.- Tokat ve Niksar Yağıbasan Medreseleri
– Kayseri Ulu Camii
Verilen eserler Türk beyliklerden hangisine aittir?

Cevap : Danişmentliler

19.Ertuğrul Gazi ‘nin ölümü üzerine Kayıların lideri hangisi olmuştur?

Cevap : Osman Bey

20. Biri Farsça olmak üzere iki divan sahibidir.
Muhibbi, Meftuni ve Acizi mahlaslarını kullanmıştır.
Hakkında bilgi verilen Osmanlı padişahı hangisidir?

Cevap : Kanuni Sultan Süleyman

21.Hangisi Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarına katılan yerlerdendir?

Cevap : Bursa

22.Hangidi Osmanlı Devleti’nde askeri alanda yapılan çalışmalara örnek oluşturur?

Cevap : Acemi Ocağının kurulması

23.İstanbil’da Latin Krallığı’nın kurulmasına sebep olan harçlı seferi hangisidir?

Cevap : IV.Haçlı Seferi

24.Osmanlı’da tımar sahiplerinin geliri ölçüsünde beslemek zorunda oldukları atlı askerlere verilen ad hangisidir?

Cevap : Cebelü

25.”Ulufe” kavramının tanımı hanisinde doğru verilmiştir?

Cevap : Osmanlı’da yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaştır.

26.Hangisi Anadolu’da yaşayan mutasavvıflardan değildir?

Cevap : Ahmet Yesevi

27.Hangisi “Anadolu’dan yeni fethedilen Rumeli topraklarına Türk aşiretlerin yerleştirilmesi “şeklinde ifade edilebilir?

Cevap : İskân Politikası

28.Hangisi denizcilik faaliyetlerinde bulunan beyliklerden değildir?

Cevap : Karesioğulları

29.”Çelebi” unvanı ile anılan Osmanlı padişahı hangisidir?

Cevap : I.Mehmet

30.Hangisi Osmanlı’da Orhan Bey döneminde devlet teşkilatlanmasına yönelik yapılan çalışmalardan değildir?

Cevap : İznik’te medresenin açılması

31.Hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerindendir?

Cevap : Dilmaçoğulları

32.Hangisi Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı II.Kılıçarslan döneminde meydana gelen gelişmelerdendir?

Cevap : Bizans ile Miryokefalon Muharebesi’nin yapılması

33.Harzemşahlar Devleti’ nin yıkılış sürecine girmesine sebep olan savaş hangisidir?

Cevap : Yassıçemen

34. Bayezid’e halife tarafından “Sultan-ı İklim-i Rûm” unvanının verilmesini sağlayan gelişme hangisidir?

Cevap : Niğbolu Zaferi’nin kazanılması

35.Hangisi Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfında yer alan görevlerden değildir?

Cevap : Sadrazam

36.Hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarları değildir?

Cevap : Kutalmış

37.- Denizli ve çevresinde Mehmet Bey tarafından 1261 yılında kurulmuştur.
– Beylik 1368 yılında Germiyanoğlularına katılmıştır?
Hakkında bilgi verilen beylik hangisidir?

Cevap : İnançoğulları

38.Osmanlı Devleti yardımlarına karşılık olarak yeni imparatordan bazı şartları yerine getirmesini istemişti ancak İmparator II.Manuel, bu şartları yerine getirmedi .Bunun üzerine …… , ilk İstanbul muhasarası başlattı. Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Yıldırım Bayezit

39.Tahrir defterlerindeki düzelme ve değişiklikleri yapmakla görevli Dîvan-ı Hümayûn üyesi hangisidir?

Cevap : Nişancı

40. I.Orhan Bey
II.Birinci Murat
II.Osman Bey
IV.Birinci Mehmet
Numaralanmış olarak verilen Osmanlı Devleti padişahları tahta çıkış sıraları hangisinde verilmiştir?

Cevap : III-I-II-IV

41. I.Adalet
II.Yönetim
III.Askeri
IV.Eğitim
Numaralanmış alanlardan hangisi Osmanlı Devleti’nde seyfiye Sınıfının sorumluluğundadır?

Cevap : II-III

42.Baharat Yoluna hakim olduğu için Ekonomik olarak güçlenen devlet hangisidir?

Cevap : Memlûk

43.Hangisiydi Divan-ı Hümayunda kalemiye sınıfını temsil eden görevlerindendir?

Cevap : Nişancı

44.Hangisi Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı muharebelerde edendir?

Cevap : Sırp ısındığı

45. Abbasi Devleti’nin Türkler için sınır boylarında oluşturduğu şehirlere verilen ad hangisidir?

Cevap : Avazım

46. Hangisi Mevlana Celalettin-i Rumi’ye ait eserlerdendir?

Cevap : Mesnevi

47.Türkiye Selçuklu devleti veziri Muineddin Pervane’nin isteğiyle Anadolu’ya gelerek Moğol ordusunu yenilgiye uğratan devlet hangisidir?

Cevap : Memlük

48.Yapılan savaş Osmanlı Devleti’nin Kesin üstünlüğüyle sona ermiştir. Avrupalılar bu yenilgiden sonra bir daha haçlı seferi tertip edemediler.
Hakkında bilgi verilen savaş hangisidir?

Cevap : II. Kosova

49. Ziyaeddin Karaca Ahmet Bey tarafından merkezi Elbistan olmak üzere kurulmuştur. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılar a katılmış beyleri ise Osmanlı hizmetine girmişlerdir.
Hakkında bilgi verilen Türk beyliği hangisidir?

Cevap : Dulkadiroğluları

50. Türkiye Selçuklu Devletin’de I.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yaşanan gelişmelerden değildir?

Cevap : Kırım üzerine Suğdak Seferinin düzenlenmesi

51.Türk islam devletlerinde Eğitim öğretim faaliyetlerinin Yürütüldüğü yapı hangisidir?

Cevap : Medrese

52.Ilk Osmanlı medresesinin baş müderrisliğine tayin edilen ……..,Mısır’da eğitim almış akli ve nakli ilimler alanında ihtisas sahibi olmuş bir alemdir. Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Dâvud-i Kayseri

53.Hangisi Karesioğulları Beyliği ‘nin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla ortaya çıkan sonuçlardan değildir?

Cevap : Karadeniz hâkimiyeti Osmanlıların eline geçmiştir.

54.Türk İslam devletlerinde ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlaysan yapı hangisidir?

Cevap : Kervansaray

55.İslamiyet öncesi dönemde birincilik ve atıcılıkta usta olan Türk kadınları savaşlara erkeklerle beraber katılmıştır … Hakkında bilgi verilen teşkilat hangisidir?

Cevap : Bacıyân-ı Rûm

56.Devşirmelerin ilk askeri eğitimlerini aldıkları ocak hangisidir?

Cevap : Acemi ocağı

57.Osmanlı Devleti’nde ilk defa Orhan Bey döneminde oluşturulan askeri kuvvetler hangisidir?

Cevap : Yaya ve müsellem

58.Verilen “devlet ve kurucu “ eleştirmenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Memlûk Devleti Aybek

59.Kösedağ Muharebesi’nde Türkiye Selçuklu Devleti’ nin hükümdarı hangisidir?

Cevap : II.Gıyaseddin Keyhüsrev

60.Türkiye Selçuklu Devleti’nde “Divan-ı Arz’ın “ görevi hangisidir?

Cevap : Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

61.Oğuzların Türk ve İslam dünyasında önemli bir yer tutmaları………ile birlikte olmuştur. Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirmelidir?

Cevap : Selçuklu Devleti

62.I.Murat’ın oğlunu Germiyanoğluları beyinin kızıyla evlendirerek bu beyliğe….
I.Murat döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerle ilgili hangisi söylenebilir?

Cevap : Anadolu Türk siyasi birliğini gerçekleştirmesi için adımlar atmıştır.

63.Kurucusu “ Aybek” olan devlet hangisidir?

Cevap : Memlük

64.- Sırplar ,Balkan milletleri ile ittifak yaparak Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmişlerdir.
– I.Murat muharebenin yapıldığı meydanı gezerken bir Sırplı tarafından şehit edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen savaş hanğisidir?

Cevap : I.Kosova

65.Hangisi İlk Türk beylikleri döneminde Anadolu’da yaşanan durumlardan değildir?

Cevap : Anadolu ekonomik yönden kalkınmıştır

66.- Bizans’ın Anadolu’yu geri alma ümidi sona ermiştir
– Bizans imparatoru papalık nezdinde itibarını kaybetmiştir.
Verilenler hangi savaşın sonucunda ortaya çıkan gelişmelerdendir?

Cevap : Miryokefalon muharebesi

67.İlhanlı Devleti’nin kurucusu hangisidir?

Cevap : Hülagü

68.Hangisi Osmanlı Devletin’de görülen el sanatlarından değildir?

Cevap : Heykel

69.Osmanlı Devleti’nin Rumeli torlaklarında ilerlemesini kayalaştıran durumlardan değildir?

Cevap : Selçukluların varisi sıfatıyla Türk beylikleriyle mücadele etmesi

70.- Savaşlarda Yeniçerilerin önünde yer alarak düşmanın ilk hücumunu karşılamışlardır.
– Anadolu’daki bekar ve güçlü gençlerden oluşturulmuştur.
Bu bilgiler Osmanlı ordusundaki hangi birliğe aittir?

Cevap : Azaplar

71.Malazgirt zaferinden sonr İzmir ve çevresinde bağımsız bir beylik kuran Türk beyliği hangisidir?

Cevap : Çaka Bey

72.Hangisi tımar sisteminin Osmanlı’ya sağladığı faydalardan değildir?

Cevap : Tımarlı Sipahiler ile Kapıkule askerlerinin birbirlerine karşı denge unsuru olması

73.Hangisi Yassıçemen muharebesinin sonuçlarındandır?

Cevap : Türkiye Selçuklu Devleti ,Moğollar ile komşu oldu.

74.Dini ,siyasi ve idari mesleklerden alınacak kararların dine uygunluğu konusunda görüş bildiren Divan-ı Hümayun üyesi hangisidir?

Cevap : Şeyhülislam

75.Yazıyı estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazma sanatıdır…..Hakkında bilgi verilen sanat dalı hangisidir?

Cevap : Hat

76.Türkiye Selçuklu Devleti’nde vergileri toplamak ve bütçe yapmaktan sorumlu olan divan hangisidir?

Cevap : Divan-ı İstifa

77.Hangisi Osmanlı askerî sisteminde merkez ordusu içinde yer alan birliklerden değildir?

Cevap : Yeniçeriler

78.Kıpçak beylerinin ve Rus Knezligi’nin , Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlanmasını sağlayan gelişme hangisidir?

Cevap : Suğdak Seferi

Açık Lise Sınav Soruları

Tarih -3 Sınav Soruları

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

Tarih -3 Sınav Soruları
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

Tarih -3 Sınav Soruları
2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Tarih -3 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!