Çocuk Gelişimi Uygulamaları -I

Çocuk Gelişimi Uygulamaları -1 Deneme Sınavları

Çıkmış Sorular

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
2022-23 Vize Soruları Final Deneme -6
2023 Vize Soruları (Bahar) Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
2022-23 Final Soruları
Çocuk Gelişimi Uygulamaları -1

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite-1 Ünite-6
Ünite-2 Ünite-7
Ünite-3 Ünite-8
Ünite-4 Ünite-9
Ünite-5 Ünite-10

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1

Çocuk Gelişimi Lisans 4. Sınıf Güz Dönemi Dersleri

Çocuk Gelişimi Uygulamaları -1 Final Soruları

Çocuk Gelişimi Uygulamaları ve Alanındaki Güncel Konular: 2024 Ocak Final Sınavı Sorularının Analizi

Çocuk gelişimi, toplumun temel yapı taşlarından biri olan çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini kapsayan, multidisipliner bir alandır. Bu alanda yapılan çalışmalar, çocukların sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümeleri için kritik öneme sahiptir. 2024 Ocak ayında yapılan final sınavında çıkan sorular, çocuk gelişimi alanında çalışan profesyonellerin görevleri, eğitim sistemleri, çocuk merkezleri ve özel eğitim hizmetleri gibi konuları içermekte ve bu alanın derinliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sermektedir.

Çocuk Gelişimcilerinin Görevleri ve Çalışma Alanları

Çocuk gelişimcileri, toplum sağlığı merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)’nde, belediyelere bağlı Anne-Çocuk Oyun Merkezleri ve Çocuk Evleri gibi çeşitli kurumlarda görev almaktadırlar. Bu profesyoneller, çocukların gelişimsel değerlendirmelerini yapmak, aile danışmanlığı sağlamak, çeşitli gelişim ölçekleri geliştirmek gibi görevleri yerine getirirler. Özellikle, çocuk gelişimcilerinin RAM’nde psikolojik konularda değil, geniş bir yelpazede rehberlik etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Eğitim Sistemleri ve Mesleki Eğitimin Amacı

Mesleki ve teknik eğitimin temel amacı, ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini karşılamaktır. Bu bağlamda, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yer alan alt dallar, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim gibi spesifik alanlara odaklanmaktadır. Ayrıca, meslek dersi öğretmenlerinin koordinatör öğretmen olarak işbirliği sürecinde aktif roller üstlendikleri belirtilmektedir.

Çocuk Merkezleri ve Hedef Kitleleri

Belediyelere bağlı Çocuk Evleri ve Anne-Çocuk Oyun Merkezleri gibi kurumlar, çocukların sosyal ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak için önemli roller oynamaktadır. Bu merkezler, özellikle 3-5 yaş arası çocuklara hizmet vermektedir ve farklı meslek alanlarından profesyonelleri bünyesinde barındırmaktadır.

Özel Eğitim Hizmetleri ve Yönetmelikler

Özel eğitim hizmetleri, özel ihtiyaçları olan bireylere yöneliktir ve birey merkezli bir yaklaşım benimsemektedir. Bu alanda, fiziksel engellilerin yanı sıra çeşitli özel gereksinimleri olan bireyler için eğitim ve destek sağlanmaktadır. Ayrıca, Amerikan Pediatri Akademisi tarafından belirtilen standart tarama araçları ve gelişimsel değerlendirme testleri, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Sonuç

2024 Ocak final sınavında yer alan sorular, çocuk gelişimi alanının geniş kapsamını ve bu alanda çalışan profesyonellerin çeşitli rollerini ortaya koymaktadır. Çocuk gelişimcilerinin eğitimden sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede görev aldıkları ve çocukların gelişimlerini desteklemek için kritik öneme sahip oldukları açıktır. Bu alanda yapılan çalışmalar, toplumun geleceği olan çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak için hayati öneme sahiptir

@lolonolo_com

Çocuk Gelişimi Uygulamaları -1 2023-2024 Final Soruları

1. Çocuk gelişimcilerinin toplum sağlığı merkezlerindeki görevleri arasında yer almaz?

A) Eğitimler verme
B) Öğrencilere birebir ders verme
C) Resmî yazışmaları yürütme
D) Çocuk odaklı aile danışmanlığı yapma
E) Gelişimsel değerlendirmeler yapma

Cevap : B) Öğrencilere birebir ders verme

2. Aşağıdakilerin hangisi Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)’nde çalışan çocuk gelişimcilerin görevleri arasında yer almaz?

A) Merkezdeki diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yaparak görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak
B) Ailelere ve öğretmenlere yalnızca psikolojik konularda rehberlik etmek
C) Çeşitli gelişim ölçeklerinin geliştirilmesi çalışmalarına katılmak
D) Danışanların fizikî, zihinsel ve sosyal gelişim bakımından incelemelerini yapmak
E) Danışanların yaş düzeylerine uygun gelişimlerini değerlendirmek

Cevap : B) Ailelere ve öğretmenlere yalnızca psikolojik konularda rehberlik etmek

3. Aşağıdakilerden hangisi mesleki ve teknik eğitimin temel amacını doğru ifade etmektedir?

A) Öğrencilere yabancı dil öğretmek
B) Öğrencilere tarih bilgisi kazandırmak
C) Ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini karşılamak
D) Bilimsel araştırma yapmak
E) Genel bilgi aktarmak

Cevap : C) Ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini karşılamak

4. Belediyelere bağlı olan Anne-Çocuk Oyun Merkezlerinin işlevi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Merkezde sadece 1 merkez sorumlusu görev alır.
B) Merkezde farklı meslek alanlarından profesyoneller yer alır.
C) Hem lisans hem de ön lisans mezunu çocuk gelişimcileri bu merkezde görev alabilirler.
D) Bu merkezde anneler ve çocuklar kayıt edilir.
E) Hem hafta içi hem de hafta sonu hizmet vermektedir.

Cevap : E) Hem hafta içi hem de hafta sonu hizmet vermektedir.

5. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi çocuk ile çalışan araştırmacılar arasında yer almaz?

A) Maria Montesorri
B) Jean Piaget
C) John Locke
D) Philippe Aries
E) Vern L. Bengtson

Cevap : E) Vern L. Bengtson

6. Belediyelere bağlı olan Çocuk Evlerinin temel hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0-1 yaş arası bebekler ve anneleri
B) 11-15 yaş üstün yetenekli çocuklar
C) Bağımlılıkla mücadele eden çocuklar
D) Üniversiteye hazırlanan ergenler
E) 3-5 yaş arası çocuklar

Cevap : E) 3-5 yaş arası çocuklar

7. Aşağıdakilerden hangisi özel yetenekli olan bireyler için açılan kurumlardan biridir?

A) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
B) Uygulama Anaokulları
C) Bağımsız Anaokulları
D) Fen Liseleri
E) Bilim ve Sanat Merkezleri

Cevap : E) Bilim ve Sanat Merkezleri

8. Öğrencinin bilişsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerde bulunarak bu konularda rehberlik sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi BEP geliştirme biriminde açıklaması verilen görevi yerine getirmektedir?

A) Öğrencinin öğretmen(ler)i
B) Fizyoterapist, ergoterapist veya diğer sağlık profesyonelleri
C) Okul psikoloğu
D) Okul yöneticisi veya danışmanı
E) Özel eğitim uzmanı

Cevap : C) Okul psikoloğu

9. Çerçeve öğretim programında yer alan çocuk gelişimi ve eğitimi alanı kapsamında hangi alt dallar yer almaktadır?

A) Müzik ve Dans
B) Sanat ve Yaratıcılık
C) Oyun Eğitimi ve Drama
D) Erken Çocukluk Eğitimi ve Özel Eğitim
E) Psikoloji ve Davranış Bilimleri

Cevap : D) Erken Çocukluk Eğitimi ve Özel Eğitim

10. TÜİK’in 2019 tarihli “Aile Yapısı Araştırması”na göre Türkiye’de en yaygın olan aile yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuksuz aile
B) Tek ebeveynli aile
C) Çekirdek aile
D) Geniş aile
E) Birleşik aile

Cevap : C) Çekirdek aile

11. Aşağıdakilerden hangisi “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen tanımlamalardan biri değildir?

A) Özel eğitimin amacı, özel ihtiyaçları olan kişilere sağlanan eğitim şeklidir.
B) Özel eğitimde birey merkezli yaklaşım benimsenir.
C) Özel eğitim, bireysel ve gelişimsel özellikleri gözeterek uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.
D) Özel eğitim, sadece fiziksel engelliler için özel olarak tasarlanmış eğitimdir.
E) Özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Cevap : D) Özel eğitim, sadece fiziksel engelliler için özel olarak tasarlanmış eğitimdir.

12. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, meslek dersi öğretmenleri işbirliği sürecinde aşağıda yer alan rollerden hangisini üstlenmektedir?

A) Mesleki eğitim öğretmeni
B) Koordinatör öğretmen
C) Mentor öğretmen
D) Rehber öğretmen
E) Danışman öğretmen

Cevap : B) Koordinatör öğretmen

13. Aşağıdakilerden hangisi belediyelere bağlı olan Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde görev alan çocuk gelişimcilerinin görevlerinden biri değildir?

A) Çocuğun ailesindeki bireyleri iş ve meslek sahibi yapmak için çalışmalar yapmak
B) Hasta çocukların tedavilerini kurumda uygulamak
C) Kuruma gelen çocuklarla ilgilenip, konu ile ilgili veriler toplamak
D) Aileler ve çocuklar için sosyal yardım bulmaya çalışmak
E) Çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun kültürel ve sanatsal etkinlikler planlamak

Cevap : B) Hasta çocukların tedavilerini kurumda uygulamak

14. Bir anaokulu açmak için en az kaç çocuğun okula kayıt yaptırmış olması beklenmektedir?

A) 20
B) 25
C) 10
D) 30
E) 15

Cevap : A) 20

15. Amerikan Pediatri Akademisine göre çocuk gelişimi biriminde standart tarama araçları ve gelişimsel değerlendirme testlerinin uygulanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukların sosyal becerilerini belirlemek
B) Çocukların aşı takip süreçlerini kontrol etmek
C) Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini değerlendirmek
D) Çocukların eğitim seviyesini belirlemek
E) Çocukların beslenme alışkanlıklarını incelemek

Cevap : C) Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini değerlendirmek

16. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Umut Evleri kimler için açılmış ve kimlere hizmet vermektedir?

A) Depremzede çocuklara
B) İhmal ve istismara maruz kalmış çocuklara
C) Göçmen çocuklara
D) Engelli bireylere
E) Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklara

Cevap : D) Engelli bireylere

17. Aşağıdakilerden hangisi 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında günlük akış içinde yer almayan bir zaman dilimidir?

A) Günü Değerlendirme Zamanı
B) Etkinlik Zamanı
C) Oyun Zamanı
D) Serbest Zaman
E) Güne Başlama Zamanı

Cevap : D) Serbest Zaman

18. Bir Aile Danışma Merkezi açmayı planlarken, hangi 3 farklı bölümün olması gerekmektedir?

A) Bekleme Salonu – Görüşme Odası – Diğer Bölümler
B) Oyun Salonu – Terapi Salonu – Mutfak
C) Çocuk Bölümü – Ebeveyn Bölümü – Diğer Bölümler
D) Giriş Bölümü – Bekleme Salonu – Terapi Odaları
E) İdari Bölüm – Eğitim Bölümü – Uygulama Bölümü

Cevap : A) Bekleme Salonu – Görüşme Odası – Diğer Bölümler

19. Erken Matematik Kabiliyetleri Ölçeği hangi tür formal değerlendirme araçlarından birisidir?

A) İlgi veya Yetenek Testi
B) Gözlem Formu
C) Hazırbulunuşluk Testi
D) Genel Gelişim Tarama Testi
E) Başarı Testi

Cevap : A) İlgi veya Yetenek Testi

20. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların hangisinde çocuk gelişimciler görev yapmamaktadır?

A) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
D) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
E) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Cevap : A) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çocuk Gelişimi Uygulamaları -1

Aşağıdaki tablo 2022 ve öncesine aittir.

Çocuk Gelişimi Uygulamaları I 2022 ve Öncesi
Vize Final
Ünite-1 Ünite-7
Ünite-2 Ünite-8
Ünite-3 Ünite-9
Ünite-4 Ünite-10
Ünite-5 Ünite-11
Ünite-6 2022 Final Sorular
2021-2022 Vize

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1

Çocuk Gelişimi Lisans 4. Sınıf Güz Dönemi Dersleri

 

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
error: Content is protected !!