Dünya Bölgeleri: Kuzey Amerika

Dünya Bölgeleri Kuzey Amerika

Vize Final
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2020 Vize Deneme

Dünya Bölgeleri Kuzey Amerika

Dünya Bölgeleri Kuzey Amerika Auzef Dünya Bölgeleri Kuzey Amerika Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Kuzey Amerika 2021 Final Soruları

1-Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük metropoliten merkezlerin en şiddetli sorunlarının başında hava kirliliği, yani kimyasal duman anlamındaki “smog” gelmektedir. Bu sözcük nereden türemiştir?

A) Foggy sözcüğünden
B) Smoking sözcüğünden
C) Yalnızca smoke’dan
D) Smoke ve fog sözcüklerinden
E) Yalnızca fog’dan

Cevap: D) Smoke ve fog sözcüklerinden

2-Kuzey Amerika’ya yerşekilleri açısından bakıldığında, açıkça ortaya çıkan fizyografik bölgeler hemen ayırt edilirler. Bu fizyografik bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Himalayalar
B) Pireneler
C) Yüksek Dağlar
D) Kenar Dağlar
E) Alpler

Cevap: D) Kenar Dağlar

3-Amerika Birleşik Devletleri hangi tarımsal ürünün üretiminde dünyada açık ara birinci durumdadır?

A) Çavdar
B) Mısır
C) Erik
D) Biber
E) Salatalık

Cevap: B) Mısır

4- Kuzey Amerika’da “şehirlerin kenarlarındaki kırsal alanlara taşması” anlamında aşağıdaki sözcüklerden hangisi kullanılmaktadır?

A) Model
B) Rural
C) Lineer city
D) City
E) Urban sprawl

Cevap: E) Urban sprawl

5- Amerika Birleşik Devleri ve Kanada nasıl bir ekonomiye sahip ülkelerdir?

A) Karma bir kapitalist ekonomi
B) Liberal
C) Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler
D) Sosyalist
E) Kapitalist

Cevap: A) Karma bir kapitalist ekonomi

6- Kuzey Amerika’da yer alan Kanada ve A.B.D. egemen bir şekilde İngiliz olan kökenlerini ve de her iki ülkenin bu mirastan türemiş ekonomik ve siyasal kurumlarını aşağıdaki terimlerden hangisi ifade etmektedir?

A) İtalyan terimi
B) Alman terimi
C) İngiliz terimi
D) Amerika terimi
E) Anglo terimi

Cevap: E) Anglo terimi

7- Kuzey Amerika’da, fakat özellikle A.B.D.’nde daha onsekiz ve ondokuzuncu yüzyıllarda hangi yerleşme tarzı bir yaşam biçimi halinde gelişmiştir?

A) Ada yerleşmesi
B) Çöl yerleşmesi

C) Denizsel yerleşme
D) Dağınık yerleşme
E) Arktik yerleşme

Cevap: D) Dağınık yerleşme

8- A.B.D. ve Kanada, dünyanın hangi adla anılan ülkelerinin başında gelirler?

A) Zengin ülkeler
B) Ekonomik çekirdek ülkeler
C) Saf ülkeler
D) Kenar ülkeler
E) Varlıklı ülkeler

Cevap: B) Ekonomik çekirdek ülkeler

9- Uzunluk bakımından dünyanın en gelişmiş demiryollarına sahip Amerika Birleşik Devletleri hükümeti demiryollarını iyileştirmek için 1971’de yarı devlet kuruluşu olan hangi şirketi kurmuştu?

A) DBB
B) National Express
C) Union Express
D) TCDD
E) AMTRAK

Cevap: E) AMTRAK

10-Yirminci yüzyılın ortalarındaki on yıllarda -1940’lar ve 1950’ler- Appalaşların birçok kesiminde,A.B.D.’nin yerleşilmiş diğer hiç bir kesiminde rastlanmayan nasıl bir durum ortaya çıkmıştı?

A) Bölgede savaş çıkmıştı
B) Bölgede ekonomik faaliyetler artmıştı
C) Bölgede ayaklanma olmuştu
D) Bölge gerçek bir nüfus azalmasına sahne olmuştu
E) Bölgede tarım canlanmıştı

Cevap: D) Bölge gerçek bir nüfus azalmasına sahne olmuştu

Kuzey Amerika 2021 Final Soruları

11- Üç eyalete yayılmış nüfusuyla hangi şehir hem Megalopolis’in hem de dünyanın en büyük şehirselalanıdır?

A) New York
B) Hartfield
C) Chicago
D) Boston
E) Delaware

Cevap: A) New York

12- Kuzey Amerika’nın beşeri coğrafyasının esas anahtarını kıtada yerleşmenin ve Sanayi Devrimi’nin“nasıl” gelişmiş olması oluşturmaktadır?

A) Kendiliğinden
B) Rastgele
C) County hesabıyla
D) Başka bir gücün itmesiyle
E) Standart

Cevap: A) Kendiliğinden

13- 1950’lerin sonlarında ve 1960’ların başlarında A.B.D.’ deki kitle iletişim araçları sık sık Appalaş bölgesiyle ilgili hangi adla anılan sorun üzerinde duruyorlardı?

A) Latino sorunu
B) Zenci sorunu
C) Appalaş sorunu

D) Tarım sorunu
E) Amerikan sorunu

Cevap: C) Appalaş sorunu

14- Dünyanın en büyük 4 hava taşımacılık şirketi Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir. Bunlar arasında yer almayan havayolu şirketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Air India
B) Southwest Airlines
C) United Airlines
D) Delta Air Lines
E) American Airlines

Cevap: A) Air India

15-Nevada’daki erozyona uğramış yaylalarda merkezileşen Büyük Havza, A.B.D.’deki en kurak iklime sahip yerlerden biridir. Büyük Havza’daki en büyük dağıtım merkezi olan Salt Lake City’ye hangi dini grup yerleşmiştir?

A) Türkler
B) Almanlar
C) Japonlar
D) Mormonlar
E) Müslümanlar

Cevap: D) Mormonlar

16- Kayalık Dağlar’la Pasifik kıyısındaki Sierra Nevada ve Cascade sıradağları arasında üç yüksek plato Dağlararası Havzalar Bölgesi’ni meydana getirir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç yüksek platodan biridir?

A) Tibet Platosu
B) Denver Platosu
C) Columbia Platosu
D) Himalaya Platosu
E) Anadolu Platosu

Cevap: C) Columbia Platosu

17- Kuzey Amerika gibi büyük bir alt kıtada iklim tiplerinde farklılıklar olacağı kesindir. Bu duruma etki eden faktörler de çeşitlidir. Bu faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Kordilleralar ve Appalaşlar’ın Pasifik ve Atlantik okyanuslarının etkileriyle bir ilgisi olmaması
B) Kenar dağların iç kısımları etkileyecek kadar yüksek olmaması
C) Kordilleralar ve Appalaşlar’ın Pasifik ve Atlantik okyanuslarının etkilerinin iç kısımlara sokulmasını önlemesi
D) İç ovaların iklim üzerinde etkili olmaması
E) İç ovaların iklim üzerinde etkili olması

Cevap: C) Kordilleralar ve Appalaşlar’ın Pasifik ve Atlantik okyanuslarının etkilerinin iç kısımlara sokulmasını önlemesi

18- A.B.D.’nin Oregon ve Washington eyaletleriyle, Kanada’nın British Columbia ve Alaska eyaletlerinin yirminci yüzyıldaki sınırları aynı çevre koşullarıyla karakterize olurlar. Bu coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisiyle anılır?

A) Güney
B) İçdoğu
C) Kaliforniya
D) İçbatı
E) Pasifik Kuzeybatısı

Cevap: E) Pasifik Kuzeybatısı

19- New England ve Atlantik kıyısı eyaletlerinin ekonomileri “gittikçe daha fazla turizm” şeklinde gerçekleşen hangi faaliyet grubuna dayanmaya başlamıştır?

A) Kamyoculuğa

B) Mali işlemlere
C) Rekreasyona
D) Taksiciliğe
E) Çiçekçiliğe

Cevap: C) Rekreasyona

20- Heartland’de sanayi merkezleri son derece uzmanlaşmış entegre sanayi faaliyetleriyle uğraşmaktadırlar. Bunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Otomobil imalatı
B) Ağır madenlerin çıkarımı
C) Kimyasal maddeler
D) Hassas aletler imalatı
E) Kauçuk

Cevap: D) Hassas aletler imalatı

Kuzey Amerika 2021 Final Soruları

21- Onyedinci yüzyıl başlarında Avrupa’da Kuzey Amerika’yı kolonize etme yolundaki enerjinin sömürge kurma yolunda harcanmasıyla çeşitli nedenlerle Kuzey Amerika yerleşilmeye başlandı. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenler arasında yer almaz?

A) Avrupalıların özellikle manzaralı alanlarda turizm tesisleri kurma arzuları
B) İngiltere’deki yüksek işsizlik oranı
C) Kendi dinsel inançlarını uygulamak için özgürlük isteyen azınlıklar, fetih yapma arzusuyla yanıp tutuşan maceracı asil sınıf ve toprak edinmek isteyen ailelerin varlığı
D) Fransa ve İngiltere’nin Yeni Dünya’daki İspanyol egemenliğine meydan okuma arzuları
E) Kendi ülkelerinde sıkıntısı çekilen maddeleri -katran, gemi levazımatı, halat- bol miktarda bulabilme hayali

Cevap: A) Avrupalıların özellikle manzaralı alanlarda turizm tesisleri kurma arzuları

22- Kaliforniya’da şehirsel yayılmayla doğuda Palm Springs’ten batıda Santa Barbara’ya kadar 270 km, kuzey-güney doğrultusunda da Antelope Vadisi’nde Lancaster’dan Meksika sınırına kadar yaklaşık aynı mesafede ve güneydoğu-kuzeybatı kıyı kesiminde de San Diego’dan Santa Barbara’ya kadar 320 km’lik tümüyle şehirlerle kaplanan alana ne ad verilmiştir?

A) Batı Metropoliten alanı
B) Güney Kaliforniya Megalopolisi
C) Kaliforniya kıyı şehirleri
D) Kaliforniya Metropolisi
E) Kaliforniya şehirsel alanı

Cevap: B) Güney Kaliforniya Megalopolisi

23- Fransız Kanadası hangi nedenle Kuzey Amerika’da ayrı bir Kanada kimliğinin başlıca var olma nedenidir?

A) Çok nüfuslu olması nedeniyle
B) En ayırt edici kültür bölgelerinden birisi olması nedeniyle
C) Çok büyük bir alan kaplaması nedeniyle
D) Çok az nüfuslu olması nedeniyle
E) Çok küçük bir alan kaplaması nedeniyle

Cevap: B) En ayırt edici kültür bölgelerinden birisi olması nedeniyle

24- A.B.D.’nin üç eyaletinin (Indiana, Illinois, Iowa) tamamı ile on iki başka eyaletinin çeşitli kısımlarını ve Kanada’nın Ontario eyaletinin önemli bir bölümünü içine alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) British Columbia
B) Kaliforniya
C) Teksas

D) Heartland
E) Yukon

Cevap: D) Heartland

25- Amerika Birleşik Devletleri’ne en çok turist gönderen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya
B) Mısır
C) Peru
D) İtalya
E) Kanada

Cevap: E) Kanada

26- Amerika Birleşik Devletleri’nde kömür üretiminin çok büyük kısmı hangi yataklardan sağlanmaktadır?

A) Appalaş kömür havzalarından
B) Butte havzasından
C) St Lawrence suyolu boyunca uzanan yataklardan
D) Red River yataklarından
E) Rio Grande yataklarından

Cevap: A) Appalaş kömür havzalarından

27- Kuzey Amerika yerlilerine diğerlerinden ayırt etmek için ne ad verilir?

A) Snake
B) Iroqui
C) Kazak
D) Apaçi
E) Namerind

Cevap: E) Namerind

28- Dağlararası Havzalar Bölgesi’nin Meksika sınırı boyunca, düşük ücret avantajından yararlanmak isteyen Amerikalı şirketler tarafından kurulmuş olan fabrikaların yaygın kullanılan adı nedir?

A) Tesisler
B) Fabrikalar
C) Atölyeler
D) Maquiladoralar
E) Etablismanlar

Cevap: D) Maquiladoralar

29- Labrador soğuk su akıntısıyla Gulf Stream sıcak su akıntısının birbirine karıştığı yerde dünyanın en zengin balık yataklarından birisi yer almaktadır. Bu kesimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bay area
B) Körfez kesimi
C) Grand Banks kesimi
D) Okyanus kesimi
E) Göller bölgesi

Cevap: C) Grand Banks kesimi

30- Kayalık Dağlar bölgesi kendi içinde bazı birlikler gösterir ve bu yüzden de Kayalık Dağlara 5 alt- grup halinde bakmak alışıla gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A) Utah ve Wyoming eyaletleri içinde uzanan Orta Kayalık Dağlar kesimi
B) Montana ve Idaho’daki Kuzey Kayalık Dağlar
C) Appalaş Dağları
D) Büyük kısmı Colorado eyaleti içinde kalan Güney Kayalık Dağlar
E) Alberta-British Columbia sınırı boyunca uzanan Kanada Kayalık Dağları

Cevap: C) Appalaş Dağları

Kuzey Amerika 2021 Final Soruları

31- Washington DC’nin ekonomik fonksiyonu diğer büyük Anglo-Amerikan metropolislerinin tamamen tersidir. Şehrin istihdam yapısı birçok bakımdan olağan dışıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A) İşgücünde kadınların oranı da anormal derecede yüksektir
B) Tarımda çalışanlar çok yüksek orandadır
C) İşgücünde zencilerin oranı da diğer büyük şehirlere göre daha yüksektir
D) İşlerin yalnızca %4’ü imalat sektöründedir
E) Federal idarede çalışanlar son derece yüksek orandadır

Cevap: B) Tarımda çalışanlar çok yüksek orandadır

32-New York’un zenci nüfusu zencilerin en yoğun olduğu hangi eyaletin toplam nüfusundan bile daha fazladır?

A) Atlanta
B) Ohio
C) Florida
D) Iowa
E) Idaho

Cevap: A) Atlanta

33- Arazisinin büyük kısmıyla dik yamaçlardan oluşan Appalaşların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım yapılamaması
B) Su kaynaklarının bulunmaması
C) Yaşamın vadilerde odaklaşmış olması
D) Dağlar yüzünden hiç yerleşme olmaması
E) Ormanlar yüzünden hiç yerleşme olmaması

Cevap: C) Yaşamın vadilerde odaklaşmış olması

34- Atlas Okyanusu kıyısında kuzeyde Portland’dan başlayarak Güneyde Norfolk’a (büyük şehirler açısından Boston’dan Washington’a) kadar uzanan hangi bölgenin temelini oldukça büyük bir nüfus yığılmasının oldukça küçük bir alanda meydana gelmiş olması oluşturur?

A) Megalopolis
B) Güney
C) Appalaşlar
D) Tundra
E) Boreal Orman

Cevap: A) Megalopolis

35- Kuzey Amerika’da sanayinin güç kazanmasında, hammaddeler yanında, enerji kaynakları da büyük rol oynamıştır. Sanayide üstünlüğü sağlamada sanayiye yardımcı olan başlıca yakıt aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Odun
B) Tezek
C) Kömür
D) Nükleer yakıt
E) Kaya gazı

Cevap: C) Kömür

36- Anglo-Amerikan yaşam tarzını temsil eden fikirler, tavırlar ve kurumlar Heartland’de örneklenmişlerdir. Bölgenin inanılmaz bir siyasal gücü vardır. Kısmen Amerika’nın siyasal sisteminin daha geniş temsil hakkından dolayı burada hangi nüfus nasıl bir özellik kazanmıştır?

A) Kırsal nüfus kıtanın diğer yerlerinden daha büyük kalmıştır.
B) Kırsal nüfus burada hiç kalmamıştır.
C) Şehirli nüfus düzeyi çok düşük kalmıştır.

Cevap: A) Kırsal nüfus kıtanın diğer yerlerinden daha büyük kalmıştır.

lolonolo YOUTUBE

One thought on “Dünya Bölgeleri: Kuzey Amerika

  • Ekim 30, 2019 tarihinde, saat 6:26 pm
    Permalink

    Dünya Bölgeleri: Kuzey Amerika – Auzef Öğrenme Yönetim Sistemi

    Öğrenme Yönetim Sistemi Dünya Bölgeleri: Kuzey Amerika Auzef Vize, Final Çıkmış Sorular, Ders Notları, Sunum Dosyaları, Çıkmış Soru Cevaplar LOLONOLO.COM

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: