Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe

Vize Final
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı
Auzef Finansal Muhasebe Vize Online Deneme Sınavı Auzef Finansal Muhasebe Final Online Deneme Sınavı

Finansal Muhasebe Vize Soruları

1. İşletme Ve Muhasebe Kavramları

1) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?

a) En yüksek kalite düzeyinde mal veya hizmet üretmek
b) İşletmede çalışan insanları maddi ve manevi yönden en iyi şekilde tatmin etmek
c) İstihdam imkanı sağlamak
d) Topluma hizmet etme amacı

Cevap : d) Topluma hizmet etme amacı

2) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

a) Belgeleme
b) Kaydetmek
c) Kar elde etme
d) Özetleyerek Raporlama

Cevap : c) Kar elde etme

3) Aşağıdakilerden hangisi tutulması zorunlu defterlerden biridir?

a) Kasa Defteri
b) Envanter Defteri
c) Kambiyo Senetleri Defteri
d) Mal Yardımcı Defteri

Cevap : b) Envanter Defteri

4) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı defterlerden biridir?

a) Yevmiye Defteri,
b) Defteri Kebir,
c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri,
d) İşletme Defteridir

Cevap : c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri,

5) Aşağıdakilerden hangisi Yevmiye defterine yazılacak bir yevmiye maddesinde bulunması zorunlu bilgilerden biri değildir?

a) Madde sıra numarası
b) Tarih
c) Borçlu hesap
d) Toplu hesaplarda yardımcı nihâi hesapların adları

Cevap : d) Toplu hesaplarda yardımcı nihâi hesapların adları

6) Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Tebliği’nin amaçlarından biri değildir?

a) Denetimin kolaylaştırılması
b) Hesap adı ve terim birliğinin sağlanması
c) Dönemler ve işletmeler arası karşılaştırmaların kolaylaştırılması
d) Muhasebe politikalarının açıklanması

Cevap : d) Muhasebe politikalarının açıklanması

7) Vergi usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi defter tutma zorunda olan mükellefler değildir?

a) İşadamları
b) Çiftçiler
c) İktisadi Kamu Müesseseleri
d) Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler

Cevap : a) İşadamları

8) Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemine yer alan muhasebe usul ve esaslarından biri değildir.

a) Muhasebenin usul ve esasları
b) Muhasebe politikalarının açıklanması
c) Mali tablolar ilkeleri
d) Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması

Cevap : a) Muhasebenin usul ve esasları

9) İşe başlama tarihinde ve bunu takip eden her hesap döneminin sonunda çıkarılan ve bilançoların detaylı olarak kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir.

a) Yevmiye Defteri,
b) Envanter Defteri
c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri,
d) İşletme Defteridir

Cevap : b) Envanter Defteri

10) Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?

a) Büyük deftere
b) Bilançoya
c) Yevmiye defterine
d) Mizana

Cevap : c) Yevmiye defterine

Finansal Muhasebe

2. Hesaplar

1) Aşağıdakilerden hangisi pasif hesaplarda yer almaz?

a) Dönen varlıklar
b)Kısa vadeli yabancı kaynaklar
c) Uzun vadeli yabancı kaynaklar
d)Öz kaynaklar

Cevap : a) Dönen varlıklar

2) “…….. Hesap çizelgesinin sol tarafını ifade eder.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Hesabın alacak tarafı
b) Hesabın borçlandırılması
c) Hesabın borç tarafı
d) Hesabın kapalı olması

Cevap : c) Hesabın borç tarafı

3) Aşağıdakilerden hangisi Ticari Borçlar hesabında yer almaz?

a) Satıcılar
b) Ortaklara borçlar
c) Borç senetleri
d) Alınan depozito ve teminatlar

Cevap : b) Ortaklara borçlar

4) Aşağıdakilerden hangisi Ticari alacakların içinde yer alan hesaplardan biri değildir?

a) Alıcılar
b) Verilen depozito ve teminatlar
c) Şüpheli ticari alacaklar
d) Ortaklardan alacaklar

Cevap : d) Ortaklardan alacaklar

5) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Hesaplarının özelliklerinden biri değildir?

a) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Alacak tarafından olur
b)Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir
c) Gelir hesapları Alacak bakiyesi (kalanı) verir
d) Asla Borç bakiyesi vermezler

Cevap : b)Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir

6) Aşağıdakilerden hangisi Gider Hesaplarının özelliklerinden biri değildir?

a) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Borç tarafından olur

b) Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir
c) Gider hesapları Borç bakiyesi (kalanı) verir
d) Asla Alacak bakiyesi verirler

Cevap : d) Asla Alacak bakiyesi verirler

7) Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır
b) Giderdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır.
c) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacaklandırılır.
d).Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.

Cevap : a) Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır

8) Mali nitelikte olmayan ancak mali tablolarda bulunması gereken işlemler hangi hesaplarda gösterilir?

a) Geçici hesaplar
b) Nazım hesaplar
c) Dönem ayırıcı hesaplar
d) Düzenleyici hesaplar

Cevap : b) Nazım hesaplar

9) Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap niteliğinde değildir?

a) Borç Senetleri Reeskontu
b) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
c) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
d) Birikmiş Amortismanlar

Cevap : a) Borç Senetleri Reeskontu

10) Aşağıdakilerden hangisi pasif hesapların özelliklerinden biri değildir?

a) Alacak kalanı vermeleri
b) Kapanış kaydında bakiyesinin alacaklandırılması
c) Azalışları için borç kaydı yapılması
d) Hesap kalanlarının kapanış bilançosunda pasif tarafta yer alması

Cevap : b) Kapanış kaydında bakiyesinin alacaklandırılması

Finansal Muhasebe

3. Temel Mali Tablolar

1) Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramlarından biri değildir?

a) Kişilik Kavramı
b) İşletmenin Sürekliliği Kavramı
c) Dönemsellik Kavramı
d) Varlık kavramı

Cevap : d) Varlık kavramı

2) Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların amaçlarından biri değildir?

a) Yöneticiler, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
b) İşletmenin varlık ve kaynaklarındaki değişiklikler ile faaliyet sonuçları hakkındaki bilgiler sağlamak
c) Yönetimlerin emrine verilen kaynakların nasıl ve hangi etkinlikte kullanıldığını belirlemektir,
d) İşletmenin geçmişteki borçlarına ilişkin bilgiler sağlamak.

Cevap : d) İşletmenin geçmişteki borçlarına ilişkin bilgiler sağlamak.

3) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklardan biri değildir?
a) Hazır Değerler
b) Maddi duran varlıklar
c) Diğer alacaklar
d) Stoklar

Cevap : b) Maddi duran varlıklar

4) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda duran varlıklardan biri değildir?

a) Ticari Alacaklar
b) Mali duran varlıklar
c) Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
d) Maddi olamayan duran varlıklar

Cevap : c) Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

5) Aşağıdakilerden hangisi özet bilançonun özelliklerinden biri değildir?

a) Özet bilanço ile Tek Düzen Hesap Planı arasında doğrudan ilişki kurulmuştur.
b) Tekdüzen Hesap Planı’ndaki ana ve alt grupları kapsamına almaktadır.
c) Sermaye yedekleri ile kâr yedeklerine ait defteri kebir hesapları da özet bilançoya dahil edilmemiştir
d) Stok, maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık, özel tükenmeye tabi varlık edinmek amacıyla verilen sipariş avanslarına ait defteri kebir hesapları da özet bilançoda yer almıştır.

Cevap : c) Sermaye yedekleri ile kâr yedeklerine ait defteri kebir hesapları da özet bilançoya dahil edilmemiştir

6) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkelerinin amaçlarından biri değildir?

a) Gelir tablosu kalemlerinin belirli kriterlere göre sınıflandırılması
b) Gelir tablosu kalemlerinin brüt tutarlarla ve nete indirgenecek bir biçimde ifade edilmemesi
c) Gelir tablosunda yer alacak olan tutarların gerçek duruma uygunluğunun sağlanması
d) Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider kalemleri arasında mahsup yapılmaması

Cevap : b) Gelir tablosu kalemlerinin brüt tutarlarla ve nete indirgenecek bir biçimde ifade edilmemesi

7) Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal sorumluluk kavramı
b) Tutarlılık kavramı
c) Kişilik kavramı
d) Tam açıklama kavramı

Cevap : a) Sosyal sorumluluk kavramı

8) İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması veya sektörler arası karşılaştırmalar yapılabilmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?

a) İşletmenin sürekliliği kavramı
b) Tutarlılık kavramı
c) Önemlilik kavramı
d) Kişilik kavramı

Cevap : b) Tutarlılık kavramı

9) Vadeleri bir sonraki yıla ait oldukları için envanter işlemleri sırasında alınan çeklerin alacak senetlerine ve verilen çek ve ödeme emirlerinin borç senetleri hesaplarına devredilmesi aşağıdaki hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?

a) Dönemsellik
b) Tutarlılık
c) Özün Önceliği
d) Parayla Ölçülme

Cevap : c) Özün Önceliği

10) Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Önemlilik kavramı
b) Tam açıklama kavramı
c) Sosyal sorumluluk kavramı
d) İhtiyatlılık kavramı

Cevap : d) İhtiyatlılık kavramı

Finansal Muhasebe

4. Temel Muhasebe Eşitliği

1) Aşağıdakilerden hangisi bilanço toplamının değişmemesi için gerekli olan temel kurallardan biri değildir?

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması
c) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
d) Pasif hesaplardan birinin azalması diğerinin artması

Cevap : d) Pasif hesaplardan birinin azalması diğerinin artması

2) “ ……… vadelerine göre kısa ya da uzun olmak üzere kendi aralarında ikiye ayrılır.” Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yabancı kaynaklar
b) Öz kaynaklar
c) Maddi duran varlıklar
d) Kasa

Cevap : a) Yabancı kaynaklar

3) “Aktif toplam ile Pasif toplamın birbirine eşit olması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Toplam varlıklar
b) Bilanço eşitliği
c) Yabancı kaynak
d) Duran varlıklar

Cevap : b) Bilanço eşitliği

4) Bankadan çekilen paranın işletmenin kasasına konması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir?

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması
c) Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması
d) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması

Cevap : c) Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması

5) İşletme borçlanmak suretiyle (kredili mal alımı) ticari mal satın alması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir.

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması

Cevap : b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

6) İşletme borçlanmak suretiyle ticari mal satın aldığı satıcısına yaptığı nakit ödeme sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir.

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması

Cevap : a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması

7) İşletmenin senetsiz ticari borcun tamamının senetli hale gelmesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir?

a) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
c) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması
d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

Cevap : a) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması

8) İşletmenin ticari borcun karşılık kendi çekini vermesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

Cevap : c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması

9) İşletmenin bankadan kredi alması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

Cevap : d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

10) İşletmenin kendi çekinin satıcı tarafından tahsil edilmesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması
b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması
c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması
d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması

Cevap : b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması

Finansal Muhasebe

5. Muhasebe Süreci

1) Aşağıdakilerden hangisi dönem başı muhasebedeki iş sırasına dahil değildir?

a) Açılış veya dönem başı envanterinin yapılması
b) Açılış envanterine dayanarak açılış bilançosunun yapılması
c) Açılış bilançosuna bağlı olarak açılış kaydının yevmiye defterine yazılması yevmiye defterine yazılan açılış kaydının büyük deftere (defteri kebir) geçirilmesi
d) Ay sonlarında aylık mizanların düzenlenmesi

Cevap : d) Ay sonlarında aylık mizanların düzenlenmesi

2) Aşağıdakileren hangisi dönem içinde yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

a) Muhasebe işlemleri ile ilgili muhasebe belgelerinin toplanması
b) Bu belgelerin ilgili muhasebe fişlerine kaydedilmesi
c) Genel geçici mizanın hazırlanması
d) Bu muhasebe fişlerine göre yevmiye defteri kayıtlarının yazılması

Cevap : c) Genel geçici mizanın hazırlanması

3) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu muhasebedeki iş akışı işlemlerinden biri değildir?

a) Gelir tablosunun hazırlanması
b) Yevmiye kayıtlarına göre işlemlerin defteri kebire ve yardımcı defterlere yazılması
c) Kesin mizan çıkartılması
d) Kapanış kaydının yapılması

Cevap : b) Yevmiye kayıtlarına göre işlemlerin defteri kebire ve yardımcı defterlere yazılması

4) Aşağıdakilerden hangisi bir yevmiye defterinin biçimlerinden biri değildir?

a) Üçlü madde
b) Basit madde
c) Bileşik madde
d) Karma madde

Cevap : a) Üçlü madde

5) Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kayıt yönteminde eşitliğin sağlanabilmesi için gerekli olan temek kurallardan biri değildir?

a) Parasal olarak aktif hesaplardan birinin artması, diğerinin eşit tutarda azalması
b) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olmaması
c) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olması
d) Parasal olarak pasif hesaplardan birinin artması, diğerinin de eşit tutarda azalması

Cevap : b) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olmaması

6) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci aşamalarından biri değildir?

a) Dönem öncesi
b) Dönem başı
c) Dönem içi
d) Dönem sonu

Cevap : a) Dönem öncesi

7) Aşağıdaki hesaplarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Aktif ve Pasif Hesaplar bilançoda bulundukları tarafa göre açılırlar
b) Bir hesabın alacak toplamının borç tarafı toplamından fazla olması durumunda alacak bakiyesi söz konusudur
c) Düzenleyici hesaplar ilgili taraflarda indirim olarak yer alırlar
d) Aktif hesaplar, gider hesapları ve aktif düzenleyici hesapların çalışma karakterleri aynıdır

Cevap : d) Aktif hesaplar, gider hesapları ve aktif düzenleyici hesapların çalışma karakterleri aynıdır

8) Dönem sonu bilançosunun hazırlanmasında esas alınan ve hesapların tutar ve kalanlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geçici mizan
b) Kesin Mizan
c) Gelir Tablosu
d) Genel Geçici Mizan

Cevap : d) Genel Geçici Mizan

9) Dönem sonu muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?

a) Muhasebe dışı envanter
b) Genel geçici mizan
c) Kesin mizan
d) Muhasebe içi envanter

Cevap : b) Genel geçici mizan

10) İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek sureti ile kesin bir şeklide ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?

a) Bilanço düzenlemek
b) Envanter çıkarmak
c) Mizan çıkarmak
d) Gelir tablosu düzenlemek

Cevap : b) Envanter çıkarmak

Finansal Muhasebe

6. Katma Değer Vergisi

1) Aşağıdakilerden hangisi ödenecek vergi ve fonlar hesabının yardımcı hesaplarından biri değildir?

a) Gelir vergisi
b) Damga vergisi
c) Kurumlar vergisi
d) Muhtasar vergisi

Cevap : d) Muhtasar vergisi

2) “Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği aktif karakterli bir hesaptır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : a) Devreden katma değer vergisi

3) “Bir işletmenin her türlü mal ve hizmet alımları sırasında nakden veya cari hesaba (satıcıya) ödenen katma değer vergisi tutarlarının indirim konusu yapılıncaya kadar izlendiği hesaptır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : c) İndirilecek katma değer vergisi

4) “İşletmenin mal ve hizmet satışı üzerinden hesaplanan katma değer vergisi’nin alacak kaydedildiği hesap pasif karakterlidir.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : b) Hesaplanan katma değer vergisi

5) Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında katma değer vergisi ile ilgili defteri kebir hesaplarından biri değildir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Diğer katma değer vergisi
c) Gelir vergisi
d) İndirilecek katma değer vergisi

Cevap : c) Gelir vergisi

6) ” ……….., ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer KDV’nin (192 nolu hesap) bir yılı aşan tutarlarının kaydedildiği hesaptır.” Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 292 Diğer KDV Hesabı
b) 392 Diğer KDV Hesabı
c) 492 Diğer KDV Hesabı
d) 192 Diğer KDV Hesabı

Cevap : a) 292 Diğer KDV Hesabı

7) İşletmenin ticari mal alması durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : c) İndirilecek katma değer vergisi

8) İşletmenin mal alış iadesi yapması durununda durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : b) Hesaplanan katma değer vergisi

9) İşletmenin satış iadesi işlemiyle karşılaşması durununda durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Diğer katma değer vergisi

Cevap : c) İndirilecek katma değer vergisi

10) Bir dönemde indirilevek KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından fazla olması durumunda aradaki fark için kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devreden katma değer vergisi
b) Hesaplanan katma değer vergisi
c) İndirilecek katma değer vergisi
d) Ödenecek Vergi ve Fonlar

Cevap : a) Devreden katma değer vergisi

Finansal Muhasebe

7. Ticari Mallar-1

1) “…………… alma yönteminde satılan ticari mallar maliyeti kaydı envanter işlemleri sırasında yapılır.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a) Aralıklı envanter
b) Aralıksız envanter
c) Alış giderleri
d) Alış iadeleri

Cevap : a) Aralıklı envanter

2) “…………… dönem içerisindeki mal alışları bu hesapta bir artış yarattığı için aktif bir hesap olan Ticari Mallar hesabının borç tarafına kaydedilir.” cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a) Dönem başı mal stokları
b) Mal alışları
c) Alış giderleri
d) Alış iadeleri

Cevap : b) Mal alışları

3) “………….., işletmenin ilk kuruluşunda veya açılış envanterinde yer alan mevcut mallarının maliyet bedeli ile ve 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.01 Dönem Başı Mal Stokları hesabı adı altında takip edildiği hesaptır.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mal alışları
b) Alış iskontoları
c) Dönem başı mal stokları
d) Satış kayıtları

Cevap : c) Dönem başı mal stokları

4) Aşağıdakilerden hangisi ticari mallar hesabının alt hesaplarından biri değildir?

a) Dönem başı mal stokları
b) Mal alışları
c) Alış giderleri
d) Finansman giderleri

Cevap : d) Finansman giderleri

5) Aralıklı envanter alma yönteminde satılan ticari malların alış maliyetine ……… hesabının kayıtlarından ulaşılmaktadır.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a) Ticari mallar
b) Finansman giderleri
c) Alış iskontoları
d) Dönem başı mal stokları

Cevap : a) Ticari mallar

6) Genel geçici mizanda aralıklı envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç bakiyesi ne ifade eder?

a) Satılan ticari mallar maliyetini
b) Dönem içi mal alışlarını
c) Dönem sonu stoklarının değerini
d) Dönem başı ve dönem içinde alınan ticari malların toplam alış maliyetini

Cevap : d) Dönem başı ve dönem içinde alınan ticari malların toplam alış maliyetini

7) Aralıklı Envanter yöntemine göre kayıt yapan bir işletmenin Ticari Mallar hesabının borç toplamı 700.000 TL, alacak Toplamı da 300.000 TL’dir. Yapılan stok sayımında 300.000 TL mal mevcudu bulunduğuna göre, olayla ilgili olarak, bunun sonucunda yapılması gerekli kayıtta aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 100.000 TL alacaklı
b) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 100.000 TL borçlu
c) Ticari mallar hesabı 100.000 TL borçlu
d) Hiçbiri

Cevap : b) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 100.000 TL borçlu

😎 Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.

İşletmenin satılan ticari mallar maliyeti kaç TL’dır?

a) 128.000 TL
b) 154.000 TL
c) 140.000 TL
d) Hiçbiri

Cevap : c) 140.000 TL

9 ) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır?

a) İlk giren ilk çıkar
b) Tam maliyet
c) Aralıklı
d) Aralıksız

Cevap : c) Aralıklı

10 ) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.

Sarılan Ticari Mallar Maliyeti kaydı yapıldıktan sonra 153 Ticari malların borç bakiyesi kaç TL’dir?

a) 140.000 TL
b) 38.000 TL
c) 178.000 TL
d) Hiçbiri

Cevap : b) 38.000 TL

Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe Final Soruları

8. Ticari Mallar -2

Auzef Finansal Muhasebe Final Online Deneme Sınavı

1) ‘’ İşletmelerin, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam gelirleri bu hesapta izlenir.’’ tanımda ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) 600 Yurtiçi Satışlar hesabı
b) 610 Satıştan İadeler hesabı
c) 611 Satış İskontoları hesabı
d) 191 İndirilecek KDV

Cevap : a) 600 Yurtiçi Satışlar hesabı

2) Satış olayı olarak nitelendirdiğimiz muhasebe işleminin sonuncu basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Satış iade kaydı
b) Satış iskonto olayı
c) Satış kaydı
d) Alış iskontoları

Cevap : b) Satış iskonto olayı

3) ’’Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur.’’ olarak ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) 600 Yurtiçi satışlar
b) 611 Satış iskontoları
c) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
d) 191 İndirilecek KDV

Cevap : c) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti

4) Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetlerin satılması anında fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen iskontoları kapsamamaktadır?

a) Kasa iskontosu
b) Satış iskontosu
c) Satış iade ve iskonto KDV
d) Mal alış iskontosu

Cevap : a) Kasa iskontosu

5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bir ticari işletme, ticari malların yalnızca alınması üzerine kurulmuştur.
b) Aralıksız envanter alma yönteminde mal satılırken maliyet bedelinin bilinmesi gerekmez.
c) İşletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma yöntemini kullansın her iki yöntemdeki alış olayları aynıdır.
d) Uygulamada satış anında yapılan ve satış faturası üzerinde yer alan satış iskontoları da söz konusu değildir.

Cevap : c) İşletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma yöntemini kullansın her iki yöntemdeki alış olayları aynıdır.

6) Aralıksız envanter yönteminde Satıştan İadelerde kaydı sırasında yapılan kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

a) Satıştan İadeler borç
b) İndirilecek KDV borç
c) Ticari Mallar alacak
d) Satılan Ticari Mallar alacak

Cevap : c) Ticari Mallar alacak

7) Aralıksız envanter yönteminde mal satışı uygulamasında aşağıdakilerden hangi hesaba yanlış kullanılmıştır

a) Yurtiçi Satışlar borç
b) Hesaplanan KDV alacak
c) Ticari Mallar alacak
d) Satılan Ticari Mallar borç

Cevap : a) Yurtiçi Satışlar borç

8) Genel geçici mizanda aralıksız envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç bakiyesi ne ifade eder?

a) Dönem başı ve dönem içinde alınan ticari malların toplam alış maliyetini
b) Dönem sonu stoklarının değerini maliyetini
c) Satıcıya kalan borcumuzu
d) Satılan Ticari Mallar Maliyetini

Cevap : b) Dönem sonu stoklarının değerini maliyetini

9) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır?

a) İlk giren ilk çıkar
b) Tam maliyet
c) Aralıklı
d) Aralıksız

Cevap : d) Aralıksız

10) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış karı veya zararı kaç TL’dir.?

a) 139.000 TL
b) 127.000 TL
c) 122.000 TL
d) 115.000 TL

Cevap : d) 115.000 TL

Finansal Muhasebe Final Soruları

9. Hazır Değerlerh

1) ‘’Nakit olarak elde veya bankada bulunan para ve para gibi kullanılan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme olanağı bulunan varlıklardır.’’ Şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Banka Hesapları
b) Çekler
c) Hazır Değerler
d) Ödeme Emirleri

Cevap : c) Hazır Değerler

2) İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler hangi hesapta izlenir?

a) 103 verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
b) 101 alınan çekler
c) 300 banka kredileri
d) 102 bankalar hesabı

Cevap : a) 103 verilen çekler ve ödeme emirleri (-)

3) Aşağıdakilerden hangisi 100 kasa hesabının tanımıdır?

a) Bu hesapta, işletmenin almış olduğu çeklerin giriş ve çıkışlarının takibi yapılır.
b) İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.
c) İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı paraların izlendiği hesaptır.
d) İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği kasa hesabı, bilançonun aktifinde yer alan, aktif karakterli bir hesaptır.

Cevap : d) İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği kasa hesabı, bilançonun aktifinde yer alan, aktif karakterli bir hesaptır.

4) Aşağıdakilerden hangisi yabancı paralarla birlikte kasa hesabının alt hesapları içerisinde yer almaz?

a) Dolar
b) Akçe
c) Euro
d) İngiliz Sterlini

Cevap : b) Akçe

5) Aşağıdakilerden hangisi Keşideci’nin tanımıdır?

a) Ödeme emrini veren kişidir.
b) Çek bedelini alacak olan alacaklıdır.
c) Çek bedelini ödeyecek olandır.
d) Ödeme şeklini belirleyen kişidir.

Cevap : a) Ödeme emrini veren kişidir.

Finansal Muhasebe

6) Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa ile ilgili değildir?

a) Bankadan para çekilmesi.
b) Gider ödenmesi.
c) Çek girişi
d) Personele borç verilmesi.

Cevap : c) Çek girişi

7) Aşağıda sayılan işlemlerin hangisinin sonucunda hesapların çalışma karakterleri açısından bir aktif hesap alacaklanırken bir pasif hesap borçlanır?

a) Bankadan para çekilmesi.
b) Nakit Tahsilatı
c) Çek alınması
d) Firmanın kendi çekinin ödenmesi

Cevap : d) Firmanın kendi çekinin ödenmesi

8) İşletme kredili (veresiye) olarak satın aldığı ticari mal karşılığı bankaya bir ödeme talimatı yazmıştır. Bu işlemle ilgili olarak yapılan kayıt sırasında hangi hesap alacaklı konumdadır?

a) Satıcılar
b) Bankalar
c) Verilen çek ve ödeme emirleri
d) Alıcılar

Cevap : c) Verilen çek ve ödeme emirleri

9) Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda Kasa hesabı borçlanır?

a) Kredili (veresiye) ticari mal alımı
b) Vadesi gelen eldeki senedin tahsilinde
c) Peşin Ticari mal alışında
d) Hiçbiri

Cevap : d) Hiçbiri

10) Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

—————–/—————-
SATICILAR HS
ALINAN ÇEKLER HS
—————–/—————

a) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine
b) Çek alınmasına
c) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine
d) Hiçbiri

Cevap : a) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine

Finansal Muhasebe Final Soruları

10. Menkul Kıymetler

1) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler hesapları içerisinde yer almaz?

a) 110 Hisse senetleri
b) 111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları
c) 118 Diğer menkul kıymetler
d) 100 Kasa hesabı

Cevap : c) 118 Diğer menkul kıymetler

2) Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi çeşitleri içerisinde yer almaz?

a) Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri
b) İkramiyeli tahviller
c) Adi ve imtiyazlı hisse senetleri
d) Primli ve primsiz hisse senetleri

Cevap : b) İkramiyeli tahviller

3) İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı nominal değeriyle satışa çıkarılıyorsa hangi tür tahvildir?

a) Primli tahviller – Başabaş tahviller
b) Nama – Hamiline tahviller
c) Devlet tahvilleri – Özel sektör tahvilleri
d) İkramiyeli tahviller

Cevap : a) Primli tahviller – Başabaş tahviller

4) Aşağıdakilerden hangisi ihraçtan itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği zaman işlemiş günlük faiziyle birlikte paraya çevrilebilmekte olan tahvil türüdür?

a) Garantili – Garantisiz Tahviller
b) Sabit – değişken faizli tahviller
c) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller
d) Endeksli tahviller

Cevap : c) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller

5) Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, sosyal güvence sağlayan resmi kuruluşların, kanunla kurulmuş döner sermayeli kuruluşlarla, fonların ve yerel yönetimlerin çıkardığı tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır?

a) 112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
b) 111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları
c) 110 Hisse senetleri
d) 119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)

Cevap : a) 112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları

6) İşletmelerin dönem sonunda ortaklarına dağıttı kâr payına ne ad verileri?

a) Faiz
b) Ticari Kâr
c) Temettü
d) Kupon

Cevap : c) Temettü

7) Bir işletme, başka bir işletmenin hisse senetlerinin %40’ına sahipse bu hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) Menkul Kıymet Satış kârları
b) Bağlı Ortaklıklar
c) Hisse Senetleri
d) İştirakler

Cevap : d) İştirakler

8) İşletmenin hisse senetlerinin satışı sonucu aracı kurumlara ödenen masraf aşğıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) 770 Genel Yönetim Giderleri
b) 653 Komisyon Giderleri
c) 100 Kasa
d) 600 Yurtiçi Satışlar

Cevap : b) 653 Komisyon Giderleri

9) İşletmenin elinde bulunan ve 40.000 TL’lik ABC firmasına ait hisse senetlerinin tamamını 20.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 500 TL komisyon tutarı kesildikten sonra geriye kalan para işletmenin bankadaki hesabına yatırılmıştır. Bu işlemde yazılacak yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 110 Hisse Senetleri hesabı 40.000 TL Borçlu
b) 645 Menkul Kıymet Satış Kârı hesabı 20.000 TL Borçlu
c) 100 Kasa hesabı 39.500 TL Borçlu
d) Hiçbiri

Cevap : d) Hiçbiri

10) İşletmenin elinde bulunan ve 40.000 TL’lik ABC firmasına ait hisse senetlerinin tamamını 50.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 500 TL komisyon tutarı kesildikten sonra geriye kalan para işletmenin bankadaki hesabına yatırılmıştır. Bu işlemde yazılacak yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 110 Hisse Senetleri hesabı 40.000 TL Alacaklı
b) 102 Bankalar hesabı 39.500 TL Borçlu
c) 653 Komisyon Giderleri Hesabı 500 TL Borçlu
d) 645 Menkul Kıymet Satış Kârı hesabı 10.000 TL Alacaklı

Cevap : b) 102 Bankalar hesabı 39.500 TL Borçlu

Finansal Muhasebe Final Soruları

11. Ticari Alacaklar Ve Ticari Borçlar

1) Ticari bir işletmede kredili mal alım işlemlerinden doğan borçlar hangi hesapta izlenir?

a) 320 Satıcılar hesabı
b) 321 Borç senetleri hesabı
c) 121 Alacak senetleri
d) 120 Alıcılar hesabı

Cevap : a) 320 Satıcılar hesabı

2) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından ortaya çıkan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır?

a) 321 Borç senetleri hesabı
b) 121 Alacak senetleri
c) 120 Alıcılar hesabı
d) 320 Satıcılar hesabı

Cevap : c) 120 Alıcılar hesabı

3) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır?

a) 121 Alacak senetleri
b) 120 Alıcılar hesabı
c) 320 Satıcılar hesabı
d) 321 Borç senetleri

Cevap : d) 321 Borç senetleri

4) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin esas faaliyetini oluşturan işlemler sonucunda doğan senetli alacakların kaydedildiği alacak senetleri hesabıdır?

a) 121 Alacak senetleri
b) 321 Borç senetleri
c) 320 Satıcılar hesabı
d) 120 Alıcılar hesabı

Cevap : a) 121 Alacak senetleri

5) Aşağıdakilerden hangisi 121 Alacak senetleri hesabının alt hesaplarından biri değildir?

a) Alacak senetleri portföyü
b) Primli senetler
c) Tahsile verilen senetler
d) Teminata verilen senetler

Cevap : b) Primli senetler

6) Alıcılardan alınıp satıcılara devredilme işlemine ne ad verilir?

a) Lehdar
b) Ciro
c) Keşideci
d) Muhatap

Cevap : b) Ciro

7) Vadesinde ödenmeyen borç senedi yenilendiği zaman aradaki faiz hangi hesaba kaydedilir?

a) 642 Faiz Gelirleri
b) 100 Kasa
c) 780 Finansman Giderleri
d) 770 Genel Yönetim Giderleri

Cevap : c) 780 Finansman Giderleri

8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ortaya çıkınca 320 Satıcılar hesabı borçlanmaz?

a) Nakit Ödeme Yapıldığında
b) Satıcıya Havale Yapıldığında
c) Çek verildiğinde
d) Ticari Mal alımında

Cevap : d) Ticari Mal alımında

9. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ortaya çıkınca 120 Alıcılar hesabı alacaklanmaz?

a) Ticari Mal satıldığında
b) Alıcıdan Havale Geldiğinde
c) Nakit Tahsilat Yapıldığında
d) Satış İskontosu gerçekleştiğinde

Cevap : a) Ticari Mal satıldığında

10) Bankaya 34.000 TL’lik senet vadesinden önce tahsile gönderilme işleminde yazılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangi hesap borçlanır?

a) 120 Alıcılar
b) 102 Bankalar
c) 101 Alınan Çekler
d) 121 Alacak Senetleri

Cevap : d) 121 Alacak Senetleri

Finansal Muhasebe Final Soruları

12. Duran Varlıklar Ve Amortisman

1) Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap türü değildir?

a) 251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri
b) 253 Tesis, makine ve cihazlar
c) 264 Özel maliyetler
d) 259 Verilen avanslar

Cevap : c) 264 Özel maliyetler

2) Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran varlıkların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır?

a) 255 Demirbaşlar
b) 254 Taşıtlar
c) 253 Tesis, makine ve cihazlar
d) 252 Binalar

Cevap : a) 255 Demirbaşlar

3) Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap türü değildir?

a) 260 Haklar
b) 258 Yapılmakta olan yatırımlar
c) 264 Özel maliyetler
d) 268 Birikmiş amortismanlar (-)

Cevap : b) 258 Yapılmakta olan yatırımlar

4) Aşağıdakilerden hangisi bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile sözkonusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır?

a) 263 Araştırma ve geliştirme giderleri
b) 264 Özel maliyetler
c) 262 Kuruluş ve örgütlenme giderleri
d) 261 Şerefiye

Cevap : d) 261 Şerefiye

5) Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye tabi varlıklar içerisinde yer alan hesaplardan biri değildir?

a) 257 Birikmiş amortismanlar (-)
b) 271 Arama giderleri
c) 279 Verilen avanslar
d) 278 Birikmiş tükenme payları (-)

Cevap : a) 257 Birikmiş amortismanlar (-)

Finansal Muhasebe

6) Aşağıdaki maddi duran varlıklardan hangisinde amortisman uygulanmaz

a) Binalar
b) Taşıtlarda
c) Boş Arazi ve Arsalarda
d) Hepsinde uygulanır.

Cevap : c) Boş Arazi ve Arsalarda

7) Bir yıldan sonra aşağıdaki yöntemlerden hangisine geçiş yapılabilir.

a) Normal
b) Azalan Bakiyeler
c) Fevkalade Amortisman
d) Seçilen yöntem asla değiştirilemez

Cevap : a) Normal

8) Kiralanan bir işyerine yapılan masraflar aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) 770 Genel Yönetim Giderleri
b) 264 Özel maliyetler
c) 261 Şerefiye
d) 255 Demirbaşlar

Cevap : b) 264 Özel maliyetler

9) Maliyeti 100.000 TL Olan bir demirbaş 2016 yılında satınalınmıştır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan bu demirbaşa normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Demirbaşa 2.yıl için ayrılacak olan amortisman gideri kaç TL’dir?

a) 20.000
b) 40.000
c) 60.000
d) 80.000

Cevap : a) 20.000

10) Maliyeti 100.000 TL Olan bir demirbaş 2016 yılında satınalınmıştır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan bu demirbaşa normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Demirbaşa 2.yıl için ayrılacak olan amortisman giderinden sonra bu demirbaşın net defter değeri kaç TL’dir.?

a) 20.000
b) 40.000
c) 60.000
d) 80.000

Cevap : c) 60.000

Finansal Muhasebe Final Soruları

13. Özkaynaklar

1) Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş sermaye grubu hesapları içerisinde yer alır?

a) 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
b) 540 Yasal Yedekler
c) 500 Sermaye
d) 570 Geçmiş Yıllar Karları

Cevap : c) 500 Sermaye

2) Aşağıdakilerden hangisi ‘’İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır.’’ tanımını kapsar?

a) 501 Ödenmemiş Sermaye (-)
b) 570 Geçmiş Yıllar Karları
c) 580 Geçmiş Yıllar Zararları(-)
d) 590 Dönem Net Karı

Cevap : a) 501 Ödenmemiş Sermaye (-)

3) Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler hangi hesap içerisinde yer alır?

a) 542 Olağanüstü Yedekler
b) 541 Statü Yedekleri
c) 540 Yasal Yedekleri
d) 548 Diğer Kar Yedekleri

Cevap : b) 541 Statü Yedekleri

4) Aşağıdakilerden hangisi ortakların işletmeye koymayı taahhüt ettikleri esas sermayeden ödemiş oldukları tutarı ifade eder?

a) Geçmiş Yıllar Karları
b) Kar Yedekleri
c) Sermaye Yedekleri
d) Ödenmiş Sermaye

Cevap : d) Ödenmiş Sermaye

5) Aşağıdakilerden hangisi iptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmın izlendiği hesaptır?

a) 521 Hisse Senedi İptal Karları
b) 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
c) 522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
d) 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

Cevap : a) 521 Hisse Senedi İptal Karları

6) Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) 524 Maliyet Bedeli Artış Fonu
b) 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
c) 522 MDV Yeniden Değerleme Artışları
d) 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

Cevap : b) 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri

7) Bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, nominal değer ile ihraç fiyatı arasındaki fark (emisyon primi) Türk Ticaret Kanunu gereğince ne olarak kabul edilir?

a) Yedek Akçe
b) Emisyon Primi
c) Temettü geliri
d) Faiz geliri

Cevap : a) Yedek Akçe

8) Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler hangi hesap kaleminde gösterilir?

a) 542 Olağanüstü Yedekler
b) 541 Statü Yedekleri
c) 540 Yasal Yedekleri
d) 548 Diğer Kar Yedekleri

Cevap : c) 540 Yasal Yedekleri

9) Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen yedek akçeler hangi hesap kalemi içinde yer alır?

a) 548 Diğer Kar Yedekleri
b) 541 Statü Yedekleri
c) 540 Yasal Yedekleri
d) 542 Olağanüstü Yedekler

Cevap : d) 542 Olağanüstü Yedekler

10) İşletmenin bilançosunda varlıkların toplamı 10.000 TL’dir. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların toplamı ise, 4.000 TL’dir. Sermaye Hesabının toplamı ise, 6.400 TL’dir. Bilanço eşitliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangi hesap kaç TL kalan vermelidir?

a) Dönem Net Kârı hesabı 400 TL Borç kalanı
b) Ödenmemiş Sermaye hesabı 400 TL Alacak kalanı
c) Geçmiş Yıllar Zararı hesabı 400 TL Alacak kalanı
d) Dönem Net Zararı hesabı 400 TL borç kalanı

Cevap : d) Dönem Net Zararı hesabı 400 TL borç kalanı

Finansal Muhasebe Final Soruları

14. Maliyet Ve Gelir Tablosu Hesapları

1) Aşağıdakilerden hangisi 79 Gider Çeşitleri hesap grubunda yer almaz?

a) Üretim maliyet hesabı
b) Finansman giderleri
c) Çeşitli giderler
d) Genel üretim giderleri

Cevap : d) Genel üretim giderleri

2) Aşağıdakilerden hangisi mamülün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır?

a) 760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
b) 750 Araştırma ve geliştirme giderleri
c) 770 Genel yönetim giderleri
d) 780 Finansman giderleri hesabı

Cevap : a) 760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

3) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesapları içerisinde yer almaz?

a) Brüt satışlar
b) Direkt işçilik giderleri
c) Satış indirimleri
d) Satışların maliyeti

Cevap : b) Direkt işçilik giderleri

4) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri (-) hesap türü içerisinde yer almaz?

a) 630 Araştırma ve geliştirme giderleri
b) 632 Genel Yönetim Giderleri
c) 622 Satılan hizmet maliyeti
d) 631 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

Cevap : c) 622 Satılan hizmet maliyeti

5) Aşağıdakilerden hangisi diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) içerisinde yer almaz?

a) 646 Kambiyo kârları
b) 653 Komisyon giderleri
c) 657 Reeskont faiz giderleri
d) 654 Karşılık giderleri

Cevap : a) 646 Kambiyo kârları

6) Cari dönemden önceki döneme ait olan giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

a) Geçmiş Yıllar Zararları
b) Önceki Dönem Gider ve Zararları
c) Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları
d) Hiçbiri

Cevap : b) Önceki Dönem Gider ve Zararları

7) Aşağıdaki yansıtma hesaplarından hangisi 7/A seçeneğinde kullanılmaz?

a) Finansman Giderleri
b) Hizmet Üretim Maliyeti
c) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
d) Gider Çeşitleri

Cevap : d) Gider Çeşitleri

Finansal Muhasebe

8) İşletme esas faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerinin dışında belirli ölçüde süreklilik gösteren işletme ile ilgili giderler hangi grupta takip edilir?

a) Dönem Kârı veya Zararı
b) Genel Yönetim Giderleri
c) Diğer faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar
d) Diğer faaliyetlerden Olağan Dışı Gider ve Zararlar

Cevap : c) Diğer faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar

9) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel gider hesaplarından birisidir?

a) Finansman Giderleri
b) Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
c) Çeşitli Giderler
d) Önceki Dönem Gider ve zararları

Cevap : a) Finansman Giderleri

10) Tekdüzen Hesap planı hangi sisteme göre şekillenmiştir.

a) Fonksiyon esasına göre
b) Ondalık sayı sistemine göre
c) Eş zamanlı kayıt sistemine göre
d) Bilanço eşitliğine göre

Cevap : b) Ondalık sayı sistemine göre

Finansal Muhasebe

Auzef Finansal Muhasebe Auzef Finansal Öuhasebe Ders Kitabı PDF

Ders Hakkında

Finansal muhasebenin ilkeleri ve konusu; yöneticilere, işletme ile ilişkisi bulunan kişi ve kurumlara, işletmenin ekonomik ve finansal yapısı ile ilgili bilgileri verecek ve kamuoyunu aydınlatacak biçimde düzenlenmiştir.

Finansal Muhasebe

Üniteler

1. İşletme Ve Muhasebe Kavramları
2. Hesaplar
3. Temel Mali Tablolar
4. Temel Muhasebe Eşitliği
5. Muhasebe Süreci
6. Katma Değer Vergisi
7. Ticari Mallar-1
8. Ticari Mallar -2
9. Hazır Değerler
10. Menkul Kıymetler
11. Ticari Alacaklar Ve Ticari Borçlar
12. Duran Varlıklar Ve Amortisman
13. Özkaynaklar
14. Maliyet Ve Gelir Tablosu Hesapları

Finansal Muhasebe

İktisat Lisans Açık Öğretim Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Finansal Muhasebe

TOEFL
TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Finansal Muhasebe

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: