Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme Sınavı-1 2022-23 Büt Soruları
Vize Deneme Sınavı-2 2022-23 Final Soruları
Final Deneme Sınavı-1
Vize Soruları Final Deneme Sınavı-2
Final Soruları

Finansal Muhasebe Vize Soruları

Finansal Muhasebe Bütünleme Soruları

Varlık, Borç ve Özsermaye Kavramları ve Hesaplamaları

Giriş

Finansal muhasebede sıklıkla karşılaşılan temel kavramlar varlık, borç ve özsermayedir. Bu kavramların doğru anlaşılması, muhasebe dengesinin temelini oluşturur ve her muhasebe öğrencisinin bu kavramları kavraması gerekir.

Varlıkların Tanımı ve Türleri

Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve ekonomik değeri olan her şeyi ifade eder. Bunlar genellikle ikiye ayrılır: dönen varlıklar ve duran varlıklar.

– Dönen Varlıklar:

Nakit, banka mevduatları, alacak senetleri gibi kısa süre içinde nakde çevrilebilen varlıklardır.

– Duran Varlıklar:

Binalar, araçlar, makinalar gibi işletmenin uzun süre kullanımına yönelik varlıklardır.

Bu varlıkların değeri, işletmenin toplam varlık değerini oluşturur ve bilançoda bu değerlerin toplamı gösterilir.

Borçların Anlamı

Borçlar, işletmenin üçüncü şahıslara olan yükümlülükleridir ve genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılır.

– Kısa Vadeli Borçlar:

Bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır. Örnekler arasında tedarikçilere olan borçlar, kısa vadeli banka kredileri bulunur.

– Uzun Vadeli Borçlar:

Bir yıldan daha uzun sürede ödenmesi beklenen borçlardır. Örneğin, banka kredileri, tahvil ihraçları gibi.

Bu borçların toplamı, işletmenin toplam borç yükünü oluşturur ve bilançoda yer alır.

Özsermaye Hesaplama

Özsermaye, işletmenin varlıklarının toplam değerinden, borçlarının toplam değerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu, işletmenin net değerini veya sahiplerinin işletmeye olan net katkısını temsil eder.

Özsermaye = Toplam Varlıklar – Toplam Borçlar

Bu hesaplama, işletmenin mali sağlığı ve performansı hakkında önemli bilgiler sunar. Pozitif bir özsermaye değeri, işletmenin mali açıdan sağlıklı olduğunu gösterirken, negatif bir değer, potansiyel mali sorunların göstergesi olabilir.

Sonuç

Bu bölümde ele aldığımız varlık, borç ve özsermaye kavramları, finansal muhasebenin temel taşlarıdır. Öğrenciler bu kavramları anladığında, finansal tabloları yorumlama ve sınav sorularını çözme konusunda daha yetkin hale gelirler.

Finansal Tabloların Detaylı Analizi

Bu bölümde, finansal muhasebede sıkça kullanılan iki ana finansal tablo olan bilanço ve gelir tablosunun detaylı analizini yapacağız. Bu analiz, öğrencilere bu tabloların nasıl okunacağı ve yorumlanacağı konusunda rehberlik edecektir.

Bilanço Yapısı ve Okunması

Bilanço, işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu özetleyen bir finansal tablodur. İki ana bölümden oluşur: varlıklar ve pasifler (borçlar ve özsermaye).

– Varlıklar:

Varlıklar, bilançonun sol tarafında yer alır ve işletmenin sahip olduğu ekonomik kaynakları temsil eder.

– Pasifler:

Pasifler, bilançonun sağ tarafında yer alır ve işletmenin borçları ile özsermayesini içerir.

Bilanço, varlık ve pasiflerin eşit olduğu bir denklem üzerine kuruludur: Toplam Varlıklar = Toplam Borçlar + Özsermaye.

Bu bölümde, bilançonun okunması ve analiz edilmesi üzerine pratik örnekler sunacağız.

Gelir Tablosu Analizi

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu dönemde gerçekleşen giderleri gösterir. Bu tablo, işletmenin finansal performansını değerlendirmede kullanılır.

Ana unsurlar:

– Gelirler:

İşletmenin ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği toplam gelir.

– Giderler:

İşletmenin operasyonlarını sürdürmek için yaptığı toplam harcamalar.

– Net Kar/Zarar:

Gelirlerin toplamından giderlerin çıkarılmasıyla elde edilen miktar.

Gelir tablosunun doğru analizi, işletmenin karlılığını ve mali sağlığını anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, gelir tablosunun nasıl okunacağı ve yorumlanacağına dair örnek vakalar ve açıklamalar sunacağız.

Sonuç

Bu bölümün sonunda, öğrencilerin bilanço ve gelir tablosu gibi temel finansal tabloları nasıl okuyacaklarını ve analiz edeceklerini anlamaları amaçlanmaktadır. Bu beceri, sınav sorularını çözmede ve gerçek hayattaki finansal kararları almada önemlidir

Amortisman Hesaplamaları ve Uygulamaları

Amortisman, işletmenin sabit varlıklarının yararlı ömürleri boyunca değer kaybını ifade eder ve muhasebe süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu bölüm, öğrencilere amortismanın temel kavramlarını, hesaplama yöntemlerini ve pratik uygulamalarını anlatmayı amaçlar.

Amortismanın Anlamı ve Türleri

– Amortisman Nedir?:

Sabit varlıkların (örneğin binalar, makinalar, araçlar) zamanla değer kaybetmesi ve bu değer kaybının muhasebeleştirilmesi süreci.

– Amortisman Türleri:

Düz (lineer) amortisman ve hızlandırılmış amortisman en yaygın iki türdür. Düz amortisman, varlığın maliyetini yararlı ömrü boyunca eşit olarak dağıtır. Hızlandırılmış amortisman ise varlığın değerinin başlangıç yıllarında daha hızlı azalmasını sağlar.

Örnek Amortisman Hesaplamaları

Bu bölümde, farklı amortisman yöntemlerinin nasıl uygulandığını gösteren pratik örnekler sunacağız. Öğrenciler, gerçek hayat senaryolarına dayalı amortisman hesaplamalarını adım adım takip ederek, bu kavramları daha iyi anlayacaklar.

– Düz Amortisman Örneği:

Bir makinenin maliyeti, yararlı ömrü ve bu süre zarfında yıllık amortisman giderlerinin nasıl hesaplandığı.

– Hızlandırılmış Amortisman Örneği:

Varlığın değerinin yıllara göre nasıl düştüğünün ve bu düşüşün finansal tablolara nasıl yansıtıldığının açıklanması.

Amortismanın Muhasebe ve Finansal Raporlamadaki Rolü

Amortisman, işletmelerin mali durumunu ve performansını anlamada önemli bir faktördür. Bu bölümde, amortismanın finansal tablolarda nasıl gösterildiği ve işletme kararlarına etkileri üzerinde durulacak.

Sonuç

Amortismanın doğru hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, işletmelerin mali sağlığını doğru bir şekilde yansıtır ve stratejik karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynar. Bu bölümün sonunda, öğrenciler amortismanın temel prensiplerini ve uygulama yöntemlerini anlamış olacaklar

Muhasebe Defter Kayıtlarının İncelenmesi

Bu bölüm, muhasebe defter kayıtlarının önemini ve finansal olayların muhasebe kayıtlarına nasıl yansıtıldığını kapsayacak. Özellikle sınavda bu konulara yönelik sorulara nasıl yaklaşılacağı üzerinde duracağız.

Defter Kayıtlarının Önemi

Muhasebe defter kayıtları, işletmenin tüm finansal işlemlerinin sistematik bir şekilde kaydedildiği kayıtlardır. Bu kayıtlar, işletmenin finansal durumunu ve işlem geçmişini anlamak için temel bir kaynaktır.

– Defter Kayıtları Nasıl Yapılır?:

Her finansal işlem, muhasebe defterlerine çift taraflı (borç ve alacak) kaydedilir. Bu, işlemin hem etkilediği hesabı hem de karşı hesabı gösterir.

– Muhasebe Denkleminin Korunması:

Defter kayıtları, muhasebe denklemini (Varlıklar = Borçlar + Özsermaye) her zaman dengede tutar.

Örnek Defter Kayıtları ve Analizleri

Bu bölümde, gerçek hayattan alınan örnek olaylar üzerinden muhasebe kayıtlarının nasıl yapıldığını adım adım göstereceğiz.

– Satış İşlemleri:

Ürün veya hizmet satışlarının nasıl kaydedildiği.

– Maliyet Hesaplamaları:

Satılan malın maliyetinin muhasebe defterlerine nasıl yansıtıldığı.

Defter Kayıtlarının Muhasebe Kararlarına Etkisi

Defter kayıtları, işletmenin finansal karar alma süreçlerinde temel bir rol oynar. Doğru kayıtlar, işletmelerin mali sağlığını doğru bir şekilde yansıtır ve stratejik planlama için gerekli bilgileri sağlar.

Sonuç

Bu bölümün sonunda, öğrenciler, muhasebe defter kayıtlarının önemini, nasıl yapıldığını ve işletmenin mali kararları üzerindeki etkilerini anlamış olacaklar. Bu bilgi, sınav sorularını çözmede ve gerçek hayattaki muhasebe uygulamalarında önemli bir rehber olacaktır.

Sınav Soruları İçin Özel İpuçları ve Stratejiler

Bu son bölüm, öğrencilere sınavda karşılaşacakları finansal muhasebe sorularını etkili bir şekilde nasıl çözeceklerine dair pratik ipuçları ve stratejiler sunacak.

Sınavda Karşılaşılacak Tipik Soru Örnekleri

Bu kısımda, öğrencilerin sınavlarda karşılaşabilecekleri tipik finansal muhasebe soru tiplerini ele alacağız. Bu, öğrencilere soru formatları ve beklentileri hakkında fikir vererek, sınavda karşılaştıklarında nasıl yaklaşmaları gerektiğini gösterecek.

– Teorik Sorular:

Kavramsal anlayışı test eden sorular.

– Uygulamalı Sorular:

Muhasebe denklemlerini ve hesaplamalarını içeren pratik sorular.

Çözüm Stratejileri ve İpuçları

Bu bölümde, etkili sınav teknikleri ve soru çözümünde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacak.

– Zaman Yönetimi:

Sınav süresini etkin bir şekilde nasıl kullanacaklarına dair ipuçları.

– Soru Analizi:

Soruları dikkatlice okuma ve anahtar kavramları belirleme teknikleri.

– Yaklaşım Tarzları:

Çeşitli soru tiplerine nasıl yaklaşılacağı ve tipik hatalardan kaçınma yönergeleri.

Sonuç ve Motivasyon

Bu bölümün sonunda, öğrencilerin sınavda başarılı olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve stratejilerle donatılmış olmaları hedefleniyor. Ayrıca, öğrencilere sınav sürecinde motivasyonlarını koruma ve stres yönetimi ile ilgili de tavsiyeler sunulacak.

Açıköğretim Öğrencileri İçin Finansal Muhasebe: Temel Kavramlar ve Soru Çözümleri

Yazar: @lolonolo_com

Giriş

Finansal muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydetme, özetleme ve raporlama sürecidir. Bu alanda başarılı olmak için, varlık, borç, özsermaye gibi temel kavramların iyi anlaşılması şarttır. Bu makale, açıköğretim öğrencilerine finansal muhasebenin temel kavramlarını ve sınav sorularını nasıl çözeceklerini anlatmayı amaçlamaktadır.

Varlık, Borç ve Özsermaye Kavramları ve Hesaplamaları

Varlık, borç ve özsermaye, muhasebenin temel taşlarıdır. Varlıklar, işletmenin ekonomik değerleri; borçlar, yükümlülükleri; özsermaye ise işletmenin net değeridir. Bu bölümde, bu kavramların detaylı açıklamaları ve hesaplama yöntemleri sunulmaktadır.

Finansal Tabloların Detaylı Analizi

Bilanço ve gelir tablosu, işletmenin mali durumunu gösteren temel finansal tablolardır. Bu bölüm, bu tabloların yapısını, okunmasını ve analiz edilmesini kapsar, böylece öğrenciler bu tabloları nasıl yorumlayacaklarını öğrenir.

Amortisman Hesaplamaları ve Uygulamaları

Amortisman, sabit varlıkların değer kaybını ifade eder. Bu bölümde, amortismanın ne olduğu, farklı hesaplama yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi üzerine odaklanılmaktadır.

Muhasebe Defter Kayıtlarının İncelenmesi

Muhasebe defter kayıtları, işletmenin finansal işlemlerinin kaydedildiği kayıtlardır. Bu bölüm, bu kayıtların nasıl yapıldığı, önemi ve işletme kararları üzerindeki etkileri üzerine ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

Sınav Soruları İçin Özel İpuçları ve Stratejiler

Bu bölüm, sınavda karşılaşılabilecek muhasebe sorularını nasıl çözecekleri konusunda öğrencilere pratik ipuçları ve stratejiler sunmaktadır.

Bu makale, açıköğretim öğrencilerine finansal muhasebe konularında rehberlik etmek ve sınav başarılarını artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Makaledeki bilgiler ve yöntemler, öğrencilerin muhasebe derslerine daha iyi hazırlanmalarını sağlayacaktır.

Not: Bu makale, @lolonolo_com tarafından hazırlanmış olup, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla sunulmuştur. Makalede yer alan bilgiler, herhangi bir resmi sınavla doğrudan ilgili değildir ve sadece eğitim amaçlı kullanılmalıdır

@lolonolo_com

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Bir işletmenin varlıklar toplamı 20.000 TL, borçlar toplamı 12.000 TL ise özsermaye toplamı kaç TL olur?

A) Bu bilgiler ile hesaplanamaz.
B) 20.000 TL
C) -8.000 TL
D) 8.000 TL
E) 32.000 TL

Cevap : D) 8.000 TL

2. Bir işletmenin belli bir tarihteki varlık, borç ve Özsermayesini gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilanço
B) Nakit Akış Tablosu
C) Dağıtılmamış Kârlar Tablosu
D) Gelir Tablosu
E) Kâr veya Zarar Tablosu

Cevap : A) Bilanço

3. Bulancak İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 70.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 5 yıl, ömür sonu değeri ise 10.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 2023 yılına ilişkin amortisman gideri kaç olur?

A) 12.000 TL
B) 14.000 TL
C) 28.000 TL
D) 16.800 TL
E) 24.000 TL

Cevap : D) 16.800 TL

4. 1 Ocak 2023 tarihinde yeni bir işletme kurulmuş ve kuruculardan Çınar Bey sermaye olarak arazisini koymuştur. Bu finansal olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Varlıklar artmış, borçlar azalmıştır.
B) Varlıklar artmış, özsermaye azalmıştır.
C) Varlıklar azalmış, kâr artmıştır.
D) Varlıklar azalmış, özsermaye artmıştır.
E) Varlıklar artmış, özsermaye artmıştır.

Cevap : E) Varlıklar artmış, özsermaye artmıştır.

5. Hollanda İşletmesi 5 Nisan 2022 tarihinde 4/10, n/30 kredi koşuluyla 1.000 TL tutarında mal satmıştır. 14 Nisan 2022 tarihinde müşteri tarafından ödeme yapılmıştır. 14 Nisan 2022 tarihindeki alacak tahsilatına ilişkin Hollanda İşletmesinin yapması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
B) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satış iskontosu hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
C) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satışlar hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
D) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, satışlar hesabı alacak tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 960 TL kaydedilir.
E) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, satış iskontosu alacak tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 960 TL kaydedilir.

Cevap : B) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satış iskontosu hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.

6. Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları 6. SORU-min
Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Bu tabloya göre ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre 31 Ocak’ta hazırlanacak bir bilançoda raporlanacak mal stoku tutarı kaç olur?

A) 900 TL
B) 825 TL
C) 750 TL
D) 1.300 TL
E) 1.375 TL

Cevap : B) 825 TL

7. Hizmet geliri hesabının kapatılmasına ilişkin yapılan kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hizmet geliri hesabı giderler hesabına aktarılarak kapatılmalıdır.
B) Hizmet geliri hesabı kâr payı hesabına aktarılarak kapatılmalıdır.
C) Kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.
D) Hizmet geliri hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.
E) Hizmet geliri hesabı dağıtılmamış kârlar hesabına aktarılarak kapatılmaktadır.

Cevap : C) Kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.

8. Yakamoz İşletmesi, Kalyon İşletmesi’nden 5 adet çam ağacını tanesi 500 TL’den nakliye sorumluluğu alıcıya ait olmak üzere kredili olarak satın almıştır. 300 TL’lik taşıma bedeli Yakamoz İşletmesi tarafından ödenmiştir. Yakamoz İşletmesi’nin bu finansal olay ile ilgili yapması gereken günlük kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mal stoku borç tarafına 2.800 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.800 TL kaydedilir.
B) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Mal stoku borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.
C) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL kaydedilir.
D) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Çıkış navlunu borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.
E) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Giriş navlunu borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.

Cevap : B) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Mal stoku borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.

9. Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları 9. SORU-min
Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Son giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre 2022 yılı Ocak ayına ilişkin satılan malın maliyeti tutarı kaç liradır?

A) 1.300 TL
B) 1.000 TL
C) 1.400 TL
D) 1.450 TL
E) 1.200 TL

Cevap : D) 1.450 TL

10. Bir işletme 1 Kasım tarihinde bir ofis kiralamış ve 3 aylık kira bedeli olan 6.000 TL’yi peşin olarak ödemiştir. 1 Kasım tarihinde peşin ödenmiş kira hesabı borçlandırılmış, nakit hesabı alacaklandırılmıştır. Bu işletmenin 31 Aralık tarihindeki ayarlama kaydı ne olur?

A) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 2.000 TL, Kira gideri hesabı alacak tarafı 2.000 TL
B) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 6.000 TL, nakit hesabı alacak tarafına 6.000 TL
C) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 4.000 TL, Kira gideri hesabı alacak tarafı 4.000 TL
D) Kira gideri hesabı borç tarafına 2.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 2.000 TL
E) Kira gideri hesabı borç tarafına 4.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 4.000 TL

Cevap : E) Kira gideri hesabı borç tarafına 4.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 4.000 TL

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

11. İşletmenin faaliyetlerinde kullandığı ve kısa bir süre içerisinde tüketmeyi veya satmayı düşünmediği unsurlar bilançoda hangi grupta sınıflandırılmalıdır?

A) Uzun vadeli borçlar
B) Kısa vadeli borçlar
C) Duran varlıklar
D) Dönen varlıklar
E) Özsermaye

Cevap : C) Duran varlıklar

12. Bir işletme müşterisine 10.000 TL tutarında hizmet sunmuş, 4.000 TL’sini hemen tahsil etmiştir. Finansal olay ile ilgili günlük defter kaydı ne olur?

A) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa alacak tarafına 4.000 TL, ticari borçlar alacak tarafına 6.000 TL
B) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa alacak tarafına 4.000 TL, ticari borçlar borç tarafına 6.000 TL
C) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari borçlar alacak tarafına 6.000 TL
D) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari borçlar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL
E) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari alacaklar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL

Cevap : E) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari alacaklar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL

13. Aşağıdakilerden hangisi bir varlık hesabıdır?

A) Kâr payı
B) Sermaye
C) Şerefiye
D) Borç senetleri
E) Gelecek aylara ait gelirler

Cevap : C) Şerefiye

14. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonlarında kapatılmaz?

A) Kazanılmamış gelirler
B) Satılan malın maliyeti
C) Satışlar
D) Satış iade ve indirimleri
E) Kâr payı

Cevap : A) Kazanılmamış gelirler

15. Satış İskontoları finansal tablolarda ne şekilde raporlanır?

A) Satış gelirine ilave olarak
B) Satış gelirinin altında eksi olarak
C) Kısa vadeli borçlar altında
D) Faaliyet gideri olarak
E) Mal stokuna ilave olarak

Cevap : B) Satış gelirinin altında eksi olarak

16. Tahsili imkansız hale geldiği için daha önce kayıtlardan silinmiş olan bir alacak ileri bir tarihte tahsil edildiğinde yapılacak günlük defter kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Şüpheli alacak karşılığı hesabının borç tarafına kaydedilir.
C) Şüpheli alacak gideri hesabının borç tarafına kaydedilir.
D) Şüpheli alacak karşılığı hesabının alacak tarafı kaydedilir.
E) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.

Cevap : E) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.

17. Arı İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 200.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 8 yıl, ömür sonu değeri ise 20.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı oranın kullanıldığı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 31 Aralık 2023 tarihli bilançoda raporlanacak birikmiş amortisman tutarı ne kadardır?

A) 87.500 TL
B) 38.750 TL
C) 112.500 TL
D) 83.750 TL
E) 37.500 TL

Cevap : A) 87.500 TL

18. Şüpheli Alacak Gideri hesabı ne tür bir hesaptır ve nasıl bakiye verir?

A) Gider hesabı, alacak bakiyesi
B) Varlık hesabı, borç bakiyesi
C) Kontra varlık hesabı, borç bakiyesi
D) Gider hesabı, borç bakiyesi
E) Borç hesabı, alacak bakiyesi

Cevap : D) Gider hesabı, borç bakiyesi

19. A İşletmesi müşterisi olan B İşletmesinden, gelecek yıl için sunulacak eğitim hizmeti karşılığında 30.000 TL tahsil edilmiştir. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kazanılmamış hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.
C) Hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Hizmet geliri hesabının borç tarafına kaydedilir.
E) Nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : A) Kazanılmamış hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.

20. 10 Ocak 2022 tarihinde 1.000 TL tutarında mal stoku, 5/10,n/30 kredi koşuluyla satın alınmıştır. 18 Ocak 2022 tarihinde tedarikçiye ödeme yapılmıştır. Bu durumda 18 Ocak tarihinde meydana gelen finansal olaya ilişkin günlük defter kaydını nasıl olur? (İşletme sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır.)

A) Nakit hesabının borç tarafına 1.000 TL, ticari borçlar hesabının alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
B) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabının alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
C) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabını alacak tarafına 950 TL ve mal stoku hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.
D) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabının alacak tarafına 950 TL ve alış iskontosu hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.
E) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 950 TL, nakit hesabının alacak tarafına 950 TL kaydedilir.

Cevap : C) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabını alacak tarafına 950 TL ve mal stoku hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.

Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

Finansal Muhasebe Final Soruları

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmaktadır ve finans ve muhasebe öğrencilerinin final sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Her bölüm, final sınavındaki bir soruya odaklanarak öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını sağlamayı hedefliyor.

Giriş: Finansal Muhasebenin Önemi

Finansal muhasebe, işletmelerin mali durumunu, performansını ve nakit akışlarını anlamada kritik bir rol oynar. Bu alandaki bilgi, işletme yöneticilerine, yatırımcılara ve diğer paydaşlara önemli kararlar alırken rehberlik eder. Bu makalede, finansal muhasebenin temel kavramları ve 2023-2024 dönemi final sınavında çıkan sorular üzerinden uygulamalı örnekler sunulacaktır. Amortisman hesaplamaları, şüpheli alacaklar, sermaye ve nakit akışları, stok maliyetleme yöntemleri ve brüt kâr hesaplamaları gibi konular üzerinde durulacak.

Finansal muhasebe öğrencilerinin bu konularda derinlemesine bilgi sahibi olmaları, hem akademik başarıları için hem de iş hayatında karşılaşacakları mali kararlar için önem taşır.

Amortisman Hesaplamaları

Hızlandırılmış Amortisman Yöntemi

Hızlandırılmış amortisman yöntemi, demirbaşın maliyetinin yararlı ömrü boyunca eşit paylının iki katı oranında amortisman gideri olarak dağıtılmasını içerir. Örneğin, İstanbul İşletmesi tarafından satın alınan 400.000 TL değerindeki demirbaş için, 5 yıllık yararlı ömrü dikkate alındığında, ilk yıl için hesaplanan amortisman gideri 160.000 TL’dir. Bu yöntem, demirbaşın daha hızlı değer kaybetmesi beklenen durumlarda tercih edilir.

Eşit Paylı Amortisman Yöntemi

Eşit paylı amortisman yöntemi, demirbaşın maliyetinin yararlı ömrü boyunca eşit yıllık tutarlarda amortisman gideri olarak dağıtılmasını sağlar. Yozgat İşletmesi tarafından alınan traktör örneğinde, 60.000 TL tutarındaki traktör için 8 yıllık yararlı ömrü ve 4.000 TL hurda değeri göz önünde bulundurulduğunda, yıllık amortisman gideri 7.000 TL olarak hesaplanır. Bu yöntem, demirbaşın değerinin yıllar içinde eşit oranda düşmesi beklenen durumlarda kullanılır.

Şüpheli Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları

Şüpheli Alacakların Muhasebesi

Şüpheli alacaklar, tahsilatı belirsiz veya zor olan alacaklardır. Bu tür alacaklar, finansal tablolarda gerçekçi bir değer yansıtması için önemlidir. Örneğin, İstanbul İşletmesinin bir müşteriden tahsil edilemeyen alacağı için muhasebe kaydı yapılırken, “Şüpheli Alacak Gideri” hesabı borçlandırılır ve “Şüpheli Alacak Karşılığı” hesabı alacaklandırılır. Bu işlem, kâr veya zarar tablosunda faaliyet giderleri altında raporlanır ve bilançoda ticari alacaklar altında eksi değer olarak gösterilir.

Şüpheli Alacak Giderlerinin Finansal Tablolara Etkisi

Şüpheli alacak gideri, işletmenin net karını etkileyen bir unsurdur. Tahsilatı şüpheli olan alacaklar için ayrılan karşılıklar, işletmenin kârını azaltır ve finansal sağlığının daha gerçekçi bir göstergesi olarak hizmet eder. Bu, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için işletmenin alacak yönetimi ve mali durumu hakkında önemli bilgiler sağlar. Şüpheli alacak karşılıkları, işletmelerin risk yönetimi ve mali planlaması açısından önemli bir rol oynar

Sermaye ve Nakit Akışları

Sermaye Artışı ve Muhasebe Eşitliği

Sermaye, işletmelerin sahipleri veya hissedarları tarafından işletmeye yatırılan değerdir. Örneğin, Ozan Caymaz’ın İstanbul İşletmesine yaptığı 5.000 TL’lik nakit sermaye yatırımı, işletmenin nakit varlığını ve sermayesini artırır. Bu durum, muhasebe eşitliğinde “Nakit artmıştır, Sermaye artmıştır” şeklinde yansır. Bu artış, işletmenin finansal sağlamlığını ve yatırım kapasitesini gösterir.

Nakit Akışlarının İşletme Performansına Etkisi

Nakit akışları, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını ifade eder ve işletmenin likiditesi ve finansal esnekliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Nakit akışlarının yönetimi, işletmenin borçlarını zamanında ödeyebilme kapasitesi, yatırım yapabilme yeteneği ve acil durumlar için yeterli likiditeyi koruyabilme yeteneğini belirler. Etkili bir nakit akışı yönetimi, işletmenin uzun vadeli finansal sağlığını ve sürdürülebilirliğini destekler.

Stok Maliyetleme Yöntemleri ve Brüt Kâr Hesaplamaları

Stok Maliyetleme Yöntemlerinin Kâr Üzerindeki Etkileri

Stok maliyetleme yöntemleri, envanterin maliyetinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerdir ve işletmenin brüt kârını doğrudan etkiler. Örneğin, “İlk Giren İlk Çıkar” (FIFO) ve “Son Giren İlk Çıkar” (LIFO) yöntemleri, stokların maliyetini farklı şekillerde hesaplar. Fiyatların yükseldiği bir ortamda, LIFO yöntemi genellikle daha yüksek maliyet ve dolayısıyla daha düşük brüt kâr, FIFO ise daha düşük maliyet ve daha yüksek brüt kâr sonucunu verir. Bu, işletmenin finansal performansı ve vergi yükümlülükleri üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Brüt Kâr Hesaplamalarında Dikkate Alınması Gerekenler

Brüt kâr, satışlardan malın satılan maliyetinin düşülmesiyle elde edilen kârdır. Kavala İşletmesi örneğinde, brüt kârın hesaplanmasında satışlar, satış iade ve indirimleri, çıkış navlunu ve satılan malın maliyeti gibi unsurlar dikkate alınır. İşletmenin brüt kârı, bu unsurların dengeli bir şekilde yönetilmesiyle optimize edilebilir. Brüt kâr, işletmenin satış performansı ve maliyet yönetimi becerilerinin bir göstergesi olarak işlev görür.

Sonuç ve Öneriler

Bu makalede ele alınan konular, finansal muhasebede temel kavramları ve uygulamaları kapsar. Öğrencilerin bu konuları anlamaları, hem akademik başarıları için hem de gelecekteki profesyonel kariyerleri için önemlidir.

Finansal muhasebe öğrencilerine önerimiz, amortisman hesaplamaları, şüpheli alacaklar, sermaye artışları, nakit akışları, stok maliyetleme yöntemleri ve brüt kâr hesaplamaları gibi temel konular üzerinde derinlemesine çalışmalarıdır. Bu konularda sağlam bir temel, öğrencilerin işletmelerin mali durumlarını analiz etmelerine ve etkili mali kararlar almalarına olanak sağlayacaktır.

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmuştur. Amacımız, finans ve muhasebe öğrencilerinin kritik muhasebe konularında bilinçlenmelerini ve sınavlarında başarılı olmalarını desteklemektir.

@lolonolo_com

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

1. İstanbul İşletmesi 1 Ocak 2021 tarihinde 400.000 TL değerinde bir demirbaş satın almıştır. Demirbaşın yararlı ömrü 5 yıl, ömür sonu değeri ise sıfır olarak tahmin edilmiştir. Bu demirbaş ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa İstanbul İşletmesinin bu demirbaş ile ilgili olarak 2021 yılı kâr veya zarar tablosunda raporlanacak amortisman gideri tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 160.000 TL
B) 80.000 TL
C) 240.000 TL
D) 120.000 TL
E) 320.000 TL

Cevap : A) 160.000 TL

2. Şüpheli alacak gideri hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kâr veya zarar tablosunda, faaliyet giderleri altında sınıflandırılır.
B) Kâr veya zarar tablosunda, satılan malın maliyeti altında sınıflandırılır.
C) Kâr veya zarar tablosunda, olağan dışı giderler altında sınıflandırılır.
D) Bilançoda ticari alacaklar altında eksi değer ile sınıflandırılır.
E) Bilançoda ticari alacaklar altında artı değer ile sınıflandırılır.

Cevap : A) Kâr veya zarar tablosunda, faaliyet giderleri altında sınıflandırılır.

3. Ozan Caymaz, İstanbul İşletmesini 5.000 TL nakit sermaye ile kurmuştur. İşletme 5.000 TL tutarında nakdi almış ve Ozan Caymaz adına hisse senedi düzenlemiştir. Bu finansal olayın İstanbul İşletmesinin muhasebe eşitliği üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit azalmıştır, Sermaye azalmıştır.
B) Nakit artmıştır, Sermaye etkilenmemiştir.
C) Nakit artmıştır, Sermaye azalmıştır.
D) Nakit artmıştır, Sermaye artmıştır.
E) Nakit azalmıştır, Sermaye artmıştır.

Cevap : D) Nakit artmıştır, Sermaye artmıştır.

4. Yozgat İşletmesi 1 Ocak 2023 tarihinde 60.000 TL tutarında bir traktör satın almıştır. Traktörün yararlı ömrünün 8 yıl ve yararlı ömür sonundaki hurda değerinin 4.000 TL olması beklenmektedir. Traktör için eşit paylı amortisman yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Traktör için 31 Aralık 2023 tarihinde hesaplanacak amortisman tutarı kaç TL’dir?

A) 9.000 TL
B) 14.000 TL
C) 7.500 TL
D) 7.000 TL
E) 15.000 TL

Cevap : D) 7.000 TL

5. Ticaret İşletmelerinde Kâr veya Zarar Tablosu birkaç adımdan oluşmaktadır. İlk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brüt Kâr
B) Faaliyet Kâri
C) Amortisman Öncesi Kâr
D) Net Kâr
E) Vergi Öncesi Kâr

Cevap : A) Brüt Kâr

6. İstanbul İşletmesinin bir müşterisinden alacağı bulunmaktadır. Alacağın vadesi geldiğinde tahsilat yapılamamış, müşterinin banka borçları nedeniyle iş yerine haciz koyulduğu anlaşılmıştır. İstanbul İşletmesinin sahip olduğu bu alacak ile ilgili yapması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Gideri Hesabının alacak tarafına
B) Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının borç tarafına, Alacaklar Hesabının borç tarafına
C) Şüpheli Alacaklar Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Gideri Hesabının alacak tarafına
D) Şüpheli Alacak Gideri Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının alacak tarafına
E) Şüpheli Alacaklar Hesabının borç tarafına, Alacaklar Hesabının alacak tarafına

Cevap : D) Şüpheli Alacak Gideri Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının alacak tarafına

7. 31 Aralık 2023 tarihinde Tokat İşletmesine Aralık ayına ilişkin 500 TL tutarında su faturası gelmiştir. Faturanın son ödeme tarihi 15 Ocak 2024 tarihidir. 31 Aralık 2023 tarihinde yapılması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su gideri hesabının borç tarafına, ödenecek su gideri hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Su gideri hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Ödenecek su gideri hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Peşin ödenmiş su gideri hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
E) Kayıt ödeme tarihinde yapılır.

Cevap : A) Su gideri hesabının borç tarafına, ödenecek su gideri hesabının alacak tarafına kaydedilir.

8. Döneme ilişkin olarak ödenen kâr payları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kâr veya Zarar Tablosunda raporlanmaz, dönem sonlarında kapatılmaz.
B) Bilançoda varlık olarak raporlanır, dönem sonlarında kapatılmaz.
C) Kâr veya Zarar tablosunda raporlanır, dönem sonlarında kapatılır.
D) Kâr veya Zarar tablosunda raporlanır, dönem sonlarında kapatılmaz.
E) Kâr veya Zarar Tablosunda raporlanmaz, dönem sonlarında kapatılır.

Cevap : E) Kâr veya Zarar Tablosunda raporlanmaz, dönem sonlarında kapatılır.

9. Van İşletmesinin Hizmet Geliri Hesabı dönem sonunda 5.000 TL alacak bakiyesi vermektedir. Van İşletmesinin hizmet geliri hesabının dönem sonunda kapatılmasına yönelik yapılacak günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hizmet geliri hesabının alacak tarafına, kâr veya zarar hesabının borç tarafına kaydedilir.
B) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, dağıtılmamış kârlar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, kâr payları hesabının alacak tarafına kaydedilir.
E) Kâr veya zarar hesabının borç tarafına, kâr payı hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : C) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kaydedilir.

10. Fiyatların yükseldiği bir ortamda aşağıdaki stok maliyetleme yöntemlerinden hangisi, en yüksek kâr ve dönem sonu stok maliyeti tutarını verir?

A) Hareketli ortalama
B) Ağırlıklı ortalama
C) Son giren ilk çıkar
D) İlk giren ilk çıkar
E) Has maliyet

Cevap : D) İlk giren ilk çıkar

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

11. Çan İşletmesi 1 Ekim 2023 tarihinde 6 aylık ofis kirası bedeli olan 6.000 TL’yi peşin olarak ödemiştir ve peşin ödenen kira hesabını 6.000 TL tutarında borçlandırmış, nakit hesabını 6.000 TL tutarında alacaklandırmıştır. 31 Aralık 2023 tarihinde yapılması gerekli ayarlama kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kira gideri hesabının borç tarafına 6.000 TL, nakit hesabının alacak tarafına 6.000 TL kaydedilir.
B) Kira gideri hesabının borç tarafına 3.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.
C) Peşin ödenmiş kira hesabının borç tarafına 3.000 TL, kira gideri hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.
D) Kira gideri hesabının borç tarafına 6.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 6.000 TL kaydedilir.
E) Nakit hesabının borç tarafına 3.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.

Cevap : B) Kira gideri hesabının borç tarafına 3.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.

12. Giresun İşletmesi 1 Eylül 2023 tarihinde 1 ton fındığı toplam 80.000 TL karşılığında nakit olarak satın almıştır. Fındıkların satın alınmasına ilişkin olarak Giresun İşletmesinin yapması gereken günlük defter kaydı sürekli envanter yöntemine göre aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sunulmuştur?

A) Mal stoku hesabının borç tarafına, ticari borçlar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Mal stoku hesabının alacak tarafına, ticari borçlar hesabının borç tarafına kaydedilir.
C) Mal stoku hesabının borç tarafına, satılan malların maliyeti hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Mal stoku hesabının alacak tarafına, nakit hesabının borç tarafına kaydedilir.
E) Mal stoku hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : E) Mal stoku hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

13. Giresun İşletmesi 2 Eylül 2023 tarihinde 100 kg fındığı toplam 8.000 TL karşılığında kredili olarak satın almıştır. 4 Eylül 2023 tarihinde fındıkların tamamı tedarikçiye iade edilmiştir. Giresun İşletmesinin 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen finansal olaylara ilişkin yapması gereken günlük defter kayıtları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sunulmuştur?

A) Nakit hesabının borç tarafına, mal stoku hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Mal stoku hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Mal stoku hesabının borç tarafına, ticari borçlar hesabının alacak tarafına kaydedilir..
D) Mal stoku hesabının borç tarafına, satış iskontoları hesabının alacak tarafına kaydedilir.
E) Ticari borçlar hesabının borç tarafına, mal stoku hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : E) Ticari borçlar hesabının borç tarafına, mal stoku hesabının alacak tarafına kaydedilir.

14. İşletmenin belli bir dönem boyunca elde ettiği gelirleri ve bu gelirleri elde edebilmek için katlandığı giderleri gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özkaynak Değişim Tablosu
B) Nakit Akış Tablosu
C) Kâr veya Zarar Tablosu
D) Finansal Durum Tablosu
E) Amortisman Tablosu

Cevap : C) Kâr veya Zarar Tablosu

15. Sofya İşletmesinin varlıklarının piyasa değeri 70.000 TL, borçlarının piyasa değeri 40.000 TL dir. Plevne İşletmesi Sofya İşletmesinin tamamını 45.000 TL karşılığında satın almıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 25.000 TL tutarında satın alma kazancı ortaya çıkmıştır.
B) 25.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır.
C) 15.000 TL tutarında satın alma kazancı ortaya çıkmıştır.
D) 65.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır.
E) 15.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır

Cevap : E) 15.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır

16. Kavala İşletmesinin 2023 yılı itibarıyla Satışlar Hesabının bakiyesi 300.000 TL, Satış İade ve İndirimleri Hesabının bakiyesi 40.000 TL, Çıkış Navlunu Hesabının bakiyesi 20.000 TL ve Satılan Malın Maliyeti Hesabının bakiyesi 150.000 TL’dir.
Kavala İşletmesinin 2023 yılı kâr veya zarar tablosunda raporlanacak brüt kâr ne kadardır?

A) 150.000 TL
B) 110.000 TL
C) 260.000 TL
D) 90.000 TL
E) 130.000 TL

Cevap : B) 110.000 TL

17. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetinin dönemlere gider olarak dağıtılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eskime
B) İtfa
C) Tükenme
D) Yıpranma
E) Amortisman

Cevap : B) İtfa

18. Bursa İşletmesi 3.000 TL tutarında ödeme yaparak bir bina satın almıştır. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Binalar hesabının alacak tarafına, ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.
B) Binalar hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Binalar hesabının borç tarafına, ticari borçlar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Binalar hesabının alacak tarafına, nakit hesabının borç tarafına kaydedilir.
E) Binalar hesabının alacak tarafına, banka kredilerinin borç tarafına kaydedilir.

Cevap : B) Binalar hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

19. Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 19. SORU-min
Kayahan İşletmesi tek bir malın ticaretini yapmaktadır. Ocak ayına ilişkin mal stoku hareketleri yukarıda sunulmuştur. İlk Giren İlk Çıkar stok değerleme yöntemine göre Ocak ayında raporlanacak brüt kâr tutarı kaç TL’dir?

A) 1.840 TL
B) 1.320 TL
C) 1.400 TL
D) 3.600 TL
E) 1.500 TL

Cevap : C) 1.400 TL

20. Manisa İşletmesi maliyeti 500 TL olan malları 800 TL karşılığında kredili olarak satmıştır. Satış İşlemine ilişkin olarak Manisa İşletmesi tarafından yapılması gerekli günlük defter kaydı veya kayıtları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU A ŞIKKI-min
B) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU B ŞIKKI-min
C) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU C ŞIKKI-min
D) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU D ŞIKKI-min
E) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU E ŞIKKI-min

Cevap : C)

Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

 

1. İşletme Ve Muhasebe Kavramları
2. Hesaplar
3. Temel Mali Tablolar
4. Temel Muhasebe Eşitliği
5. Muhasebe Süreci
6.

Katma Değer Vergisi
7. Ticari Mallar-1
8. Ticari Mallar -2
9. Hazır Değerlerh
10. Menkul Kıymetler
11. Ticari Alacaklar Ve Ticari Borçlar
12. Duran Varlıklar Ve Amortisman
13. Özkaynaklar
14. Maliyet Ve Gelir Tablosu Hesapları
Finansal Muhasebe

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Auzef Finansal Öuhasebe Ders Kitabı PDF

Finansal Muhasebe Auzef Ders Kiabı

Finansal Muhasebe

İktisat Lisans Açık Öğretim Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Finansal Muhasebe

Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Maliyet Muhasebesi
Konsolidasyon
Amortisman
Hazır Değerler
Finansal Raporlama
Vergi Yükümlülükleri
Faiz ve Faizsiz Kaynaklar
Varlık Değerleme
İşletme Sermayesi
Finansal Analiz
Finansal Oranlar
Özkaynak
Finansal Tablolar
Denetim
Kar Payı
Stok
Mali Analiz

error: Content is protected !!