İletişim Bilimi

İletişim Bilimi

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

 

İletişim Bilimi Vize Soruları

Ünite – 1

İLETİŞİME İLİŞKİN KAVRAMLAR

Bölüm Özeti

Bu ders kapsamın iletişimin tanımı yapılarak, canlılarında kendi aralarında bir tür iletişim kurdukları, ses, koku gibi araçlarla bağlantı kurdukları ve her birinin kendi cinsi ile özellik taşıyan iletişim araçlarına sahip oldukları gözlenmiştir. İletişim kurmamanın imkansız olduğu, iletişimin ilişki ve içerik düzeyleri olduğu, mesaj alışverişinde dizisel yapının kendi başına bir anlamı olduğu, mesajların sözlü ve sözsüz olmak üzere iki şeklinin olduğu, iletişim kuran kişiler arasında eşit ya da eşit olmayan ilişkiler yaşandığı üzerinde durulmuştur. İletişim sürecinde yer alan öğeler; kaynak, mesaj, alıcı, geribesleme ve gürültü kavramları tanımlanmıştır.

İletişim Bilimi Vize Soruları

1. İletişim, karşılıklı …………………. alışverişine dayanır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) Duygu

B) Düşünce

C) Tutum

D) Mesaj

E) Söz

Cevap : D) Mesaj

2. İletişim sürecinin sağlıklı işleyebilmesinin temel koşulu nedir?

A) İletişime katılan tarafların aynı simgeler sistemine sahip olmalarıdır.

B) İletişimin gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesidir.

C) İletişimin kısa süreli olmasıdır.

D) İletişimde duygulara ağırlık verilmesidir.

E) İletişimin kesintisiz olmasıdır.

Cevap : A) İletişime katılan tarafların aynı simgeler sistemine sahip olmalarıdır.

3. ……………..; yaşadıkları ortam içindeki olaylar ve olgularla ilgili değişmeleri, bir arada yaşamaktan doğan benzer duygular ve toplumsal tecrübeleri birbirlerine ifade eden insanlarca oluşur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) Kültür

B) İletişim

C) Toplum

D) Mesaj

E) İmaj

Cevap :C) Toplum

4. Her iletişim faaliyetinin bir ………….. bir de …………….olmak üzere iki düzeyi vardır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) basit – karmaşık

B) kişisel – toplumsal

C) içerik – ilişki

D) dizgisel – düzlemsel

E) düz – çarpraz

Cevap : C) içerik – ilişki

5. İçerik iletişiminde, …………… mesajlar; ilişkiyle ilgili tutum ve tercihlerin anlatımında ise, ……………. mesajlar en etkili olurlar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) kişisel – toplumsal

B) basit – karmaşık

C) içerik – ilişki

D) dizgisel – düzlemsel

E) sözlü – sözsüz

Cevap : E) sözlü – sözsüz

6. Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesini nasıl tanımlanır?

A) İletişim

B) Düşünce

C) Tavır

D) Süreç

E) Mesaj

Cevap : D) Süreç

7. Algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilere ne denir?

A) Sunucu

B) Kaynak

C) Araç

D) Hedef

E) İleti

Cevap : B) Kaynak

8. Bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel, görsel-işitsel fizik(somut) ürüne ne denir?

A) İletişim

B) İkna

C) Geri bildirim

D) Kanal

E) İleti

Cevap : E) İleti

9. …………….., insanlar tarafından yaratılan, öğrenilen, unutulan, değişen bir olgudur. Hem toplumsal yaşantılarla ilgili kültürel bir boyutu, hem bireysel yaşantılarla ilgili öznel bir boyutu vardır. Toplumsal uzlaşım ve birikime dayanan kültürel boyut öznel boyutu belirlediği gibi, bireysel yaşantılar da zaman içinde kültürel boyutta oluşan anlamları etkiler ve değiştirir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) İletişim

B) Mesaj

C) Anlam

D) Kanal

E) Kültür

Cevap : C) Anlam

10. Teyzemin fotoğrafı, harita, kadın ve erkek tuvaletlerini simgeleyen yaygın görsel göstergeler ne tür bir göstergedir?

A) Görüntüsel gösterge

B) Belirtisel gösterge

C) Simge

D) Sözlü gösterge

E) Sözsüz gösterge

Cevap :

A) Görüntüsel gösterge

İletişim Bilimi Vize Soruları

Ünite – 2

İLETİŞİM TÜRLERİ

Bölüm Özeti

İletişim türleri bize genel anlamda kullanmış olduğumuz iletişim araçları hakkında bilgi vermektedir. Daha çok hangi tür iletişimi kullanıyoruz, beden dilimizi mi? Yoksa görsel iletişim öğelerine mi ağırlık veriyoruz? Her biri iletişimin vaz geçilmez bir parçasıdır. Bedenimizle ne tür mesajlar gönderiyoruz? Jestlerimiz, mimiklerimiz, davranışlarımız göndermek istediğimiz mesajla uyumlu olduğu takdirde istediğimiz etkiyi yaratmak mümkün olmaktadır. Yazılı iletişimde hata yapıldığında telafisi, sözlü iletişime oranla daha zor olmaktadır. Görsel iletişim ise tüm iletişim türlerini kapsar niteliktedir ve daha çok kitle iletişim araçlarında yoğun olarak kullanılmaktadır.

İletişim Bilimi Vize Soruları

1. ………………… şeyleri, süreçleri, fikirleri, olayları temsil ve ifade etmek için kullanılarak iletişimi olanaklı hale getirir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

A) Süreç

B) Sembol

C) Dil

D) Anlam

E) Mesaj

Cevap : B) Sembol

2. Beden dilini ve mekan kullanımını çalışma konusu yapan disiplinler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Prosemik – Kinezik

B) Hedonizm – Kinezik

C) Prosemik – Homeostasis

D) Psikoloji – Sosyoloji

E) İletişim – Coğrafya

Cevap :

A) Prosemik – Kinezik

3. Aşağıda yüz ifadesi ile ilgili aktarılan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İletişim süreci içinde konuşulan konu ile yüzün aldığı ifadeler birbiri ile tam bir uyum içinde olmalıdır.

B) Aynı şekilde yüz mimikleri de denetim altında tutulmalıdır.

C) Bir kişinin gözlerini açarak konuşması ya da konuşamaması onun korktuğunu işaret edebileceği gibi kızgın olduğu anlamına da gelebilir.

D) Derinin ne kadar kızarık ya da soluk olduğu da önemli bilgiler sağlayabilir.

E) Yüz ifadeleri kültürlere göre çok farklı anlamlara gelebilmektedir.

Cevap : E) Yüz ifadeleri kültürlere göre çok farklı anlamlara gelebilmektedir.

4. Aşağıda jestlerle ilgili aktarılan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir insanın kullandığı el kol hareketleri yani jestler ve yüz hareketleri yani mimikler sözsüz iletişimde çok anlam taşımaktadır.

B) Aktarılan mesajlar uygun jestlerle aktarılabiliyorsa mesajın anlaşılabilirliği artar.

C) Kalem, gözlük sapı ısırma, kravatla oynama gibi alışkanlıklar iletişim süreci içinde karşı taraf üzerinde olumsuz izlenim yaratır.

D) El sıkmada da iki anlam gözlemleyebiliriz. Egemenlik, otorite; boyun eğme.

E) Fiziksel jestler kişinin doğru anlaşılmasını engeller.

Cevap : E) Fiziksel jestler kişinin doğru anlaşılmasını engeller.

5. Aşağıda duruşla ilgili aktarılan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Düz, dik ( sırtı dik ) genellikle kendine güvenin işaretidir.

B) Sırt eğik, sürekli aşağı bakış kendine güvensizlik ve aşağılık duygusu gösterir.

C) Rahat ve gergin olmayan bir duruş olumlu bir tavır ve olumlu bir durum sergiler.

D) Konuşurken karşıdakine doğru eğilen kişi konuya ilgisini kaybetmiştir ve karşıdaki kişinin de ilgisini çekmez.

E) Konuşurken arkaya / geriye çekilen kişi konuyla ya da karşıdakiyle ilgilenmemektedir.

Cevap : D) Konuşurken karşıdakine doğru eğilen kişi konuya ilgisini kaybetmiştir ve karşıdaki kişinin de ilgisini çekmez.

6. Aşağıda giyim kuşamla ilgili aktarılan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Karşı tarafta olumlu izlenim bırakmak için giyim, kuşam ve bakıma da özen gösterilmelidir

B) Düzensiz, dağınık ve temiz olmayan bir giyim, kuşam olumsuz etki yaratır.

C) Öğrencilerin giydiği formalar, onların hangi okula gittiğinin sözlü olmayan bir göstergesidir.

D) Abartılı kıyafetler olumlu izlenim bırakır.

E) Duruma, zamana, yapılan işe uygun giyim tercih edilmelidir.

Cevap : D) Abartılı kıyafetler olumlu izlenim bırakır.

7. Aşağıda ses ile ilgili aktarılan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konuşma sırasında vurgulanması gereken noktaların ses tonundan yararlanılarak altı çizilmeli, kendine güven ses tonunda hissedilmelidir.

B) Fısıltı gibi monoton konuşma karşıdakini ikna edemediği gibi olumsuz bir izlenim de yaratır.

C) Söyleyiş biçimi, ses tonu, sessiz kalma da bireyin kişiliğine ilişkin ipuçları verir.

D) İnsanların kullandıkları sözcükler de onlara ilişkin ipuçları verir.

E) Konuşurken kullanılan şiveler, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Cevap : E) Konuşurken kullanılan şiveler, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.

8. Aşağıdakilerden hangisi yazınsal iletişimin yararlarından değildir?

A) Yazı için önceden metni üretecek ve gözden geçirilecek yeterince zaman bulunduğundan sözel iletişimdeki gibi anlık hatalar yapmak mümkün değildir ya da sözel iletişime kıyasla hata oranı oldukça düşüktür.

B) Yazınsal iletişim, uzun süreli iş ilişkileri gibi çeşitli sözel ortamlarda konuşma ya da sözleşmelerin yazı ile kayıt altına alınması tarafları bağlayıcı olduğundan ve gerektiğinde, birini diğerine karşı koruyucu nitelik taşıdığından tanık belge üretme yeteneğine sahiptir.

C) Yazınsal iletişim yolunu yeğleyen konuşmacılar, önceden hazırladıkları metinleri okudukları toplantılarda sözel iletişime göre süre kullanımını daha çabuk ve dengeli olarak gerçekleştirebilirler.

D) Sözel iletişim bağlamında gerçekleştirilen kişisel bir ziyaret, sonrasında yazınsal iletişim ile desteklendiğinde hem sözel iletişimin, hem de yazınsal iletişimin resmiyetindeki (zarif) etkiden yararlanılmış olur.

E) Yazınsal iletişimde yanlış anlaşılmaları telefi etmek, sözel iletişime göre daha kolaydır.

Cevap : E) Yazınsal iletişimde yanlış anlaşılmaları telefi etmek, sözel iletişime göre daha kolaydır.

9. Aşağıdakilerden hangisi görsel iletişim araçlarından değildir?

A) Beden dili

B) Giyim kuşam

C) Radyo dalgaları

D) Mekan

E) Medya

Cevap : C) Radyo dalgaları

10. Çalışma yaşamında ve devlet kurumlarında, kurumsallaşmış özel iş yaşamında ve sivil toplum örgütlerinde yaygın olarak kullanılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözlü iletişim

B) Sözsüz iletişim

C) Yazınsal iletişim

D) Görsel iletişim

E) Kültürel iletişim

Cevap : C) Yazınsal iletişim

İletişim Bilimi Vize Soruları

Ünite – 3

İLETİŞİMİN BAĞLAMINA GÖRE BİÇİMLERİ

Bölüm Özeti

Bağlamına göre 7 iletişim türü vardır. İlk olarak, insanlar kendi içlerinde bir takım mesajlar üreterek ve bunları yorumlayarak kişi içi iletişimde bulunurlar. İkincisi, genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir, iki kişi arasında yüz yüze gerçekleşen kişilerarası iletişimdir. Üçüncüsü, küçük gruplar, takımlarla yapılan grup iletişimdir. Dördüncüsü, geniş halk topluluklarında yer alan kamusal iletişimdir. Beşincisi, belirli bir amacın gerçekleşmesi için kişilerin faaliyetlerinin bir bölümünün işbölümü içerisinde koordine edildiği ve çevresiyle etkileşim içerisinde bulunduğu yapı olarak tanımlanan örgütler içerisindeki iletişimdir. Altıncısı, farklı toplulukların, kültürlerin arasında yapılan kültürlerarası iletişimdir. Sonuncusu ise, kitlesel iletişimdir, iletişimin kitlesel iletişim araçlarıyla yapılan türüdür. Bu ders kapsamında bu iletişim türlerinden ayrıntılı olarak söz edilmiştir.

İletişim Bilimi Vize Soruları

1. Bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlarının farkına varmasını iç gözlem yapmasını rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara yanıtlar üretmesi nasıl bir iletişim olarak tanımlanır?

A) Kendimizle iletişim

B) Kişilerarası iletişim

C) Gruplar arası iletişim

D) Kamusal iletişim

E) Kültürlerarası iletişim

Cevap : A) Kendimizle iletişim

2. Aşağıdakilerden hangisi kendimizle iletişim şekillerinden değildir?

A) Düşünme

B) Karar verme

C) Plan yapma

D) Kendisini diğer kişilerle karşılaştırma

E) Yüz yüze iletişim kurma

Cevap : E) Yüz yüze iletişim kurma

3. Aşağıdakilerden hangisi içsel iletişimin işlevleri arasında yer almaz?

A) Dış çevreyle iletişimin değerlendirilmesi

B) Dış çevreyle iletişim planlanması

C) Kişinin kendi kendisiyle kalma gereksinimi

D) Uyumsuzluk durumlarının giderilmesi

E) Kişilerarası çatışmaların çözümlenmesi

Cevap : E) Kişilerarası çatışmaların çözümlenmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden değildir?

A) Kişilerarası iletişim tam bir iletişim olgusu ve sürecinin yer aldığı, insanlar arasında yapılan iletişimdir.

B) Kişiler arası iletişim genellikle kendiliğinden ve teklifsizdir.

C) Roller görece esnektir. Çünkü taraflar nöbetleşe gönderici ve alıcı olarak iletişimde bulunurlar.

D) Geribildirimde bulunmak zaman alır.

E) Bu iletişimin gerçekleşmesi sırasında bireyler genellikle aynı fiziksel ortam içerisinde bulunurlar.

Cevap : D) Geribildirimde bulunmak zaman alır.

5. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimde etkili olan özelliklerden değildir?

A) Örgüt iletişimine dahil olmak

B) Sosyo-ekonomik düzey

C) Bilgi, tutum ve davranışlar

D) Deneyimler

E) Değerler

Cevap : A) Örgüt iletişimine dahil olmak

6. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişim becerisi geliştirmeyi olanaksızlaştıran ya da mevcut bir iletişim etkinliğinin duraksamasına, ardından kopmasına neden olan, kısaca iletişim akışını etkileyen çatışma olgusunun temel nedenlerden değildir?

A) Algı

B) Motivasyon

C) Biliş

D) Duygu

E) Bilinçdışı

Cevap : B) Motivasyon

7. Grup iletişiminin sınırı, …………………………………. başlar.

A) kişilerarası iletişimin bittiği yerde

B) örgüt iletişiminin bittiği yerde

C) kamusal iletişimin bittiği yerde

D) kültürlerarası iletişimin bittiği yerde

E) içsel iletişimin bittiği yerde

Cevap : A) kişilerarası iletişimin bittiği yerde

8. Aşağıdakilerden hangisi kamusal iletişimin özelliklerinden değildir?

A) Kamusal iletişim, geniş halk topluluklarında yer alan iletişim türüdür.

B) Özellikle kamuya mesajı olan kişiler tarafından kullanılan bir iletişimdir.

C) Alıcı tarafın sayısal çokluğu nedeni ile çoğunlukla bir iletişim aracı kullanılır.

D) Yüz yüze olsa bile, geniş mekanlarda, daha geniş kitlelere mesaj verme amaçlandığından arada mikrofon gibi verilen sözlü mesajı geniş kitlelere aktarabilecek sistemlerin olması gerekir.

E) Geribildirimde anındalık söz konusu olduğu için oldukça etkilidir.

Cevap : E) Geribildirimde anındalık söz konusu olduğu için oldukça etkilidir.

9. Etkin bir iletişim becerisi geliştirmeyi olanaksızlaştıran ya da mevcut bir iletişim etkinliğinin duraksamasına, ardından kopmasına neden olan, kısaca iletişim akışını etkileyen çatışma olgusunun temel nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Sosyal fiziksel çevre

B) İlişkinin niteliği

C) Roller

D) İletişim Becerisi

E) Empati yeteneği

Cevap : E) Empati yeteneği

10. Özellikle ikna çalışmalarında en etkili iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçsel İletişim

B) Kişilerarası iletişim

C) Gruplararası iletişimi

D) Örgütsel iletişim

E) Kültürlerarası iletişim

Cevap : C) Gruplararası iletişimi

İletişim Bilimi Vize Soruları

Ünite – 4

TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KİŞİLERARASI İLETİŞİM

Bölüm Özeti

Bazı gelişim kuramlarına göre, sosyal etkileşim, gelişimimizde ve kimlik oluşumunda en önemli etkendir. Etkileşim sırasında kendimiz hakkında çok şey öğreniriz. Çevremizdeki kişilerle ilgili bilgi edinirken kedimizi de tanıma fırsatı buluruz. İletişim bir etkileşim olayıdır çünkü, insanları birbirine bağlar ve onların sosyal bir ortam içinde uyum içerisinde yaşamını devam ettirmesini sağlar. İletişim, kişilerin amaçsız ve hedefsiz etkileşimleri olmaktan çok bir etki oluşturma ya da davranış nedeni olmaya yarayan bilgi, fikir, duygu ve düşüncelerin aktarılması sürecidir.

Etkileşimde güven, kişilerarası iletişimin niteliğini ve boyutlarını düşünülenden çok daha fazla etkilemektedir. İnsanoğlu sahip olduğu pek çok değeri ancak kaybettiği zaman anlayabilir, güven de bu değerlerden birisidir. Güven iletişimin özellikle de kişilerarası iletişimin ve ilişkinin olmazsa olmaz koşullarından birisidir. İlişkiler ve iletişim ne zaman ki zarar görür, yok olur o zaman güvenin varlığından ya da yokluğundan söz edilmeye başlanır.

Kişilerarası iletişimde veya sosyal etkileşimde temel olguları ise, birebir iletişim, yalın bir dil kullanmak, alıcıya karşı duyarlı olmak, gereği kadar tekrar yapmak, sembolik anlamların farkına varmak ve geri bilgi aktarılması şeklinde özetleye biliriz.

İletişim Bilimi Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişim boyutunun gidermeye çalıştığı gereksinimlerden biri değildir?

A) Biyolojik gereksinim

B) Duygusal gereksinim

C) Düşünsel gereksinim

D) Sosyal gereksinim

E) Otonomi gereksinimi

Cevap : E) Otonomi gereksinimi

2. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimde yer almayan bir unsurdur?

A) Sözcükler

B) Ses tonu

C) Sempati

D) Beden duruşu

E) Mimikler ve jestler

Cevap : C) Sempati

3. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin oluşumunda önemli olan unsurlardan değildir?

A) Toplumsal pozisyon

B) Toplumsal kimlikler

C) Toplumsal algılama

D) Toplumsal hedef

E) Kullanılan kodlar

Cevap : D) Toplumsal hedef

4. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimde ya da sosyal etkileşimdeki temel olgulardan biri değildir?

A) Yalın bir dil kullanmak

B) Alıcıya karşı duyarlı olmak

C) Sembolik anlamların farkına varmak

D) Kitle iletişim araçlarından yeterince faydalanmak

E) Engellerin giderilmesi

Cevap : D) Kitle iletişim araçlarından yeterince faydalanmak

5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ortamı yaratmak için gerekli olan koşullarından biri değildir?

A) Destekleyici olmak

B) Eleştirel olmak

C) Açık fikirli olmak

D) Önyargılı olmak

E) Kendini anlatmak

Cevap : D) Önyargılı olmak

6. Aşağıdakilerden hangisi kendini anlatmayla bağıntı içinde olan değişkenlerden birini içermez?

A) Sevgi

B) Karşılıklı kendini anlatmak

C) Kararlılığın geliştirilmesi

D) Güven

E) Akıl sağlığı

Cevap : C) Kararlılığın geliştirilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendisini karşısındakine anlatma becerisinin içinde yer almaz?

A) Kırılabileceğinizi karşınızdaki kişiye gösterme

B) İletişim konusunun yüzeysel olarak ele alınmaması

C) Diğer insanların size kendilerini anlatmaları

D) Paylaşılan şeyleri gizli tutmak

E) Paylaşımcı olmamak

Cevap : E) Paylaşımcı olmamak

8. Aşağıdakilerden hangisi kararlı davranışların bireye sağladığı avantajlar içinde yer almaz?

A) Yaratıcılık sağlar

B) Eleştirel olma yetisi sağlar

C) İlişkileri güçlendirir

D) Kendinizi güçlü hissetmenizi sağlar

E) Enerji verir

Cevap : B) Eleştirel olma yetisi sağlar

9. Aşağıdakilerden hangisi savunmacı tutumun sergilendiği davranışlara örnek değildir?

A) İçe kapanma

B) Başka şeylerle ilgilenme

C) İğneleyici ses tonu

D) Küsme

E) Bulunduğu yeri terk etme

Cevap : C) İğneleyici ses tonu

10. Aşağıdakilerden hangisi insanın benlik bilincini koruma gereksiniminden kaynaklanır ve psikolojik savunma mekanizmalarıyla yakından ilgilidir?

A) Saldırgan davranış

B) Sosyal benlik

C) Karalı iletişim

D) Savunucu iletişim

E) Kişilerarası iletişim

Cevap : D) Savunucu iletişim

İletişim Bilimi Vize Soruları

Ünite – 5

SOSYAL İLİŞKİLERDE VE ÇALIŞMA HAYATINDA KİŞİLİĞİN ÖNEMİ

Bölüm Özeti

Bireyin sahip olduğu iş, onun kimliğinin bir parçasıdır ve adı, cinsiyeti ve uyruğu ile birlikte kimliğini belirtmede önemli rol oynar. Kimlikle meslek arasındaki sıkı bağ, “doktorum”, “öğretim üyesiyim”, “avukatım” gibi anlatımlarla daha belirgindir. Meslek rollerine girmek, işten alınan doyumu da belirtir. Çalışma hayatındaki başarı arttıkça bireysel kimlik ve iş kimliği gelişmeye devam eder. Özellikle kişiliklerine uygun meslekleri seçen veya işe yönelen insanların kendilerini gerçekleştirme çabaları da sonuçsuz kalmayacaktır. Çalışmak, hem yaşamın sürdürülmesi hem de kişiliğin gelişmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. İnsan çalışıp yarattıkça, kendine güveni artar. Yaptıklarıyla saygınlık kazandıkça kendini gerçekleştirme olanağı bulur. Üretim sürecine etkin biçimde katılan insan, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu, kendisine gereksinme duyulduğunu hisseder. Toplumla bütünleşen kişi, birlik ve beraberlik duygusunu daha iyi anlar.

İletişim Bilimi Vize Soruları

1. Aşağıda kişilikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan, çeşitli durumlarda kişilik yapısına uygun davranır.

B) Kişiliğin temel alt yapısı, bireye ilişkin kalıtımsal ve çevresel etmenlerden oluşur.

C) Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine özgü görüntüsüdür.

D) Kişilik, bireyin benliği ve sosyal dış dünyası arasındaki karşılıklı ilişkisi sonucu oluşur.

E) Genetik özellikler ve çevresel etkenler insanın kişiliğini şekillendirdiği için, her insanın kişiliği diğerine benzerlik gösterir.

Cevap : E) Genetik özellikler ve çevresel etkenler insanın kişiliğini şekillendirdiği için, her insanın kişiliği diğerine benzerlik gösterir.

2. Aşağıda kişilikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişilik, bir kişinin tüm özelliklerini yansıtan ve doğumdan ölene kadar devam eden bir süreçtir.

B) Kişiliğin gelişiminde zeka düzeyi ve öğrenme yeteneği gibi özelliklerin önemli olmadığı görülmektedir.

C) Kişiliğin bir süreç içinde oluştuğu ve bu süreçte eğitim, deneyim ve öğrenmenin önemli bir rol oynadığı görülür.

D) Kişilik denildiğinde “belirli bir durumda veya belirli olaylar karşısında kişinin takındığı tavrın davranışsal yönü ve devamlılık gösteren özellikleri” akla gelir.

E) İnsan, kişiliğini ve bireyselliğini, çevresine yani topluma uyma süreci içinde kazanan, belli ilişki tiplerine bağlı olarak yapılaştıran bir varlıktır.

Cevap : B) Kişiliğin gelişiminde zeka düzeyi ve öğrenme yeteneği gibi özelliklerin önemli olmadığı görülmektedir.

3. Aşağıda kişilikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişilik yapısı üzerinde yapılan çalışmalarda bireyin temel özelliklerini belirten ve devamlılık gösteren bazı karakteristikler üzerinde durulmuştur.

B) Ailede bireyin kişiliğinin temelleri oluşur, öğrenim kurumlarında ise ana çizgileri belirlenmiş kişiliğin ayrıntıları belirlenip, bireye bilgi ve yetenekler kazandırılır.

C) Bir sosyalleşme yerlerinden biri de bireyin çalıştığı iş yeridir ve kişiliğin üzerinde etkisi vardır.

D) Çocukluk döneminde gelişen kişilik zaman içerisinde değişikliğe uğramaz.

E) Mesleki sosyalleşme ile kişi bir yandan okul yaşamından devraldığı kişiliğinin ayrıntılarını belirlemeyi sürdürmekte, diğer yandan uzun süreli etkiler sonucu, kişilik özelliklerinde değişikliklere yol açabilmektedir.

Cevap : D) Çocukluk döneminde gelişen kişilik zaman içerisinde değişikliğe uğramaz.

4. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kişiliği ile iş yaşamı arasında uyumun faydaları arasında yer almaz?

A) Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi, örgüte bağlılığını arttıracak ve kişinin davranışları ile örgüt üyelerinin davranışları benzer amaçlı olmaya başlayacaktır.

B) Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ kurulacak olursa birey, grup normlarına uymada güçlük çekmeyecek ve davranışları ile grup üyeleriyle ilişkileri arasında yönetsel etkinliği artıracak bir ilişki kurulacaktır.

C) Kişilik yapısı ile örgütün değerler sistemi arasında benzerlik yoksa “ait olma” ihtiyacını birey işyerine bağlılığını göstererek karşılayacaktır.

D) Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın kurulması örgütün devamlılığı açısından da son derece önemlidir. Bu da büyük ölçüde çalışanların kişiliğine bağlıdır.

E) Bireyler, bulundukları sosyal yapı içinde kişiliklerine uygun başka bireyler bulurlarsa ve bu bireylerle olan ilişkileri örgütün belirlediği kalıplar içerisinde yürürse, örgütsel etkinlik sağlanmış olacaktır.

Cevap : C) Kişilik yapısı ile örgütün değerler sistemi arasında benzerlik yoksa “ait olma” ihtiyacını birey işyerine bağlılığını göstererek karşılayacaktır.

5. Bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması, çok çalışırsa ödüllendirilip yükseltileceğine, çalışmazsa işten atılacağına inanması gibi kişilik özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlar?

A) Kendilik kontrolü

B) Makyavenalizm

C) Otoriter kişilik

D) Kendini yansıtma

E) Kendine güven

Cevap :

A) Kendilik kontrolü

6. Başarılarını engelleyen her şeyi ortadan kaldırmak ve bunu da kendi çabalarıyla yapmak isterler. Başarı ve başarısızlarını kendilerinde görürler, bu nedenle orta güçlükteki işleri yapmayı tercih ederler. Bu kişilik özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlar?

A) Kendilik kontrolü

B) Makyavenalizm

C) Otoriter kişilik

D) Başarıya yönelim

E) Kendine güven

Cevap : D) Başarıya yönelim

7. Katı kuralları olan, insanları yargılayan ve herkese tepeden bakan, altındakileri ezen, güvenilir olmayan, çalışanların iş kurallarına aşırı uyumlu davranmalarını gerektiren hiyerarşik bir yapıya sahip örgütlerde başarılı olan kişilik özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlar?

A) Kendilik kontrolü

B) Makyavenalizm

C) Otoriter kişilik

D) Başarıya yönelim

E) Kendine güven

Cevap : C) Otoriter kişilik

8. Diğer insanlarla arasına mesafe koyan ve sonuçlarına göre hareket eden, başkalarını kullanmasını seven, içinde bulundukları duruma göre hareket eden, pazarlık durumunda son derece başarılı olan kişilik özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlar?

A) Başarıya yönelim

B) Kendilik kontrolü

C) Kendine güven

D) Makyavenalizm

E) Otoriter kişilik

Cevap : D) Makyavenalizm

9. Birey, başkalarının davranışlarını gözleyerek onlara benzer davranış gösterir., Davranışlarını çevresine göre düzenleyebilirler, bu insanların uyum gücü yüksektir, başkalarının davranışlarına yakın ilgi gösterirler. Farklı konumlarda farklı şekilde davranabildikleri için yöneticilik görevini başarıyla yürütebilirler. Bu kişilik özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlar?

A) Kendilik kontrolü

B) Makyavenalizm

C) Otoriter kişilik

D) Kendini yansıtma

E)o Kendine güven

Cevap : D) Kendini yansıtma

10. Aşağıdakilerden hangisi kişilik özellikleri yaptıkları işe uygun olmayan insanların karşılaşabilecekleri durumlardan değildir?

A) kendi kişiliklerine ve çevrelerine saygıları azalır

B) kendilerini toplumdan soyutlanmış hissederek yalnızlık ve yabancılaşma duygusunu kapılırlar

C) kaygı ve gerilimler başlar

D) davranış ve uyum bozuklukları artar

E) kişisel verimleri artar, aidiyet duygusu gelişir

Cevap : E) kişisel verimleri artar, aidiyet duygusu gelişir

İletişim Bilimi Vize Soruları

Ünite – 6

İLETİŞİM MODELLERİ 1

Bölüm Özeti

Bu bölümde iletişim çalışmalarına ilişkin tarihsel bir gelişim süreci ele alınmıştır. Ana akım yaklaşımları çerçevesinde Shanon ve Weaver, Osgood ve Schramm’ın dairesel modeli, Lasswell ve Gerbner’in modelleri incelenniştir. Shanon ve Weaver’in enformasyon modeli ve diğer modeller arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Ayrıca iki aşamalı akış kuramı da ele alınmıştır. Bu modellerin özellikleri, kullanıldıkları alanlar ve hangi süreçlerde ortaya çıktığı incelenmiştir.

İletişim Bilimi Vize Soruları

1. Teknik, anlamsal ve etkililik başlıklarından oluşan üç düzeyli sorunlara;
‘iletişim simgeleri ne kadar kusursuz olarak gönderilebilir?;
gönderilen simgeler istenen anlamı ne kadar doğru olarak ifade eder?;
alınan anlam, hedefin davranışını istenen yönde ne kadar etkileyebilir?’
sorularından hareketle çözüm arayan model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lasswell Modeli

B) Lazarsfeld ve Berelson Modeli

C) Shannon-Weaver modeli

D) Gerbner Modeli

E) Osgood ve Schramm Dairesel Modelleri

Cevap : C) Shannon-Weaver modeli

2. Aşağıdakilerden hangisi, Berelson ve Lazarsfeld’in Columbia Üniversitesi adına Bureau of Applied Social Research programı çerçevesinde, özellikle 1940 ve 1948 arasındaki yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarından bir değildir?

A) Başkanlık seçimlerinde kitle iletişim araçlarının çok güçlü etkileri bulunmamaktadır.

B) Toplumsal yaşamdaki kollektif faaliyetler, kültür aracılığıyla dille nesilden nesile aktarılan simgesel ve ahlaki bir dünyada gerçekleşir.

C) Medyadaki seçim kampanyalarının kişilerin oy verme davranışı üzerinde birebir etkisi yoktur.

D) İletişim sürecine kanaat önderleri gibi bir değişken girmekte ve bu süreç iki aşamalı bir akış sonucunda gerçekleşmektedir.

E) Kişilerarası iletişim, medyanın izleyiciler üzerindeki etkisi konusunda aracı rolü oynamaktadır.

Cevap : B) Toplumsal yaşamdaki kollektif faaliyetler, kültür aracılığıyla dille nesilden nesile aktarılan simgesel ve ahlaki bir dünyada gerçekleşir.

3. _________________iletişime katılan tarafları kodlama, yorumlama ve kod açma işlevlerini yerine getiren eşit taraflar olarak görür. Verici gönderme işlevini şifreleme olarak gerçekleştirirken, alıcı da kod açma ve şifre çözme işlevini yerine getirir.

A) Osgood ve Schramm

B) Lazarsfeld ve Katz

C) Gerbner

D) Frankfurt Okulu

E) Chicago Okulu

Cevap : A) Osgood ve Schramm

4. Shannon ve Weaver, iletişim araştırmalarında üç sorun düzeyinden söz etmektedirler:
– A Düzeyi (teknik sorunlar): İletişim simgeleri ne kadar kusursuz biçimde aktarabilmektedirler?
– B Düzeyi ______________________________________________________
– C Düzeyi (etkililik sorunları): Alınan anlamlar, davranışı, arzu edilen yönde ne ölçüde etkileyebilmektedirler?Boşluğu doğru şekilde tamamlayacak ifadeyi bulunuz

A) (kültürel sorunlar): Toplumsal çatışmalar iletişim aracılığıyla nasıl toplumsal uyuma ve asimilasyona dönüştürülebilir?

B) (matematiksel sorunlar): matematiksel iletişim kuramı bilgi iletiminin gerçekleştiği her duruma uygulanabilir nitelikte midir?

C) (bilgisel sorunlar): sinyalin bir gürültüden etkilenerek engellenmesi ya da gürültülü bir kanalda bilginin kesilmesi olgusu nasıl açıklanabilir?

D) (iletişimsel sorunlar) kişilerarası iletişim, insan-makine iletişimini tanımlamakta da kullanılabilir mi?

E) (anlamsal sorunlar): Aktarılan simgeler istenen anlamları ne kadar kesinlikte iletebilmektedirler?

Cevap : E) (anlamsal sorunlar): Aktarılan simgeler istenen anlamları ne kadar kesinlikte iletebilmektedirler?

5. Aşağıdakilerden hangisi Shannon ve Weaver’ın iletişim sistemiyle ilgili olarak ortaya koydukları önemli sorulardan bir değildir?

A) Bilgi miktarı nasıl ölçülür?

B) İletişim kanalının kapasitesi nasıl ölçülür?

C) Sanayi devrimiyle ortaya çıkan kitleler, atomize, birbirlerinden yalıtılmış, yabancılaşmış ve kuralsızlaşmış varlıklar olarak mı görülmelidir?

D) Gürültünün genel nitelikleri nelerdir? Hedefin aldığı iletinin doğruluğunu gürültü nasıl etkiler? Gürültünün etkileri nasıl en aza indirilir ve ne ölçüde kaldırılabilir?

E) Gönderilen sinyallerin soyut (harfler, noktalar, çizgiler, aralıklar sırası), sürekli olması (konuşma, müzik) sorunu nasıl etkiler?

Cevap : C) Sanayi devrimiyle ortaya çıkan kitleler, atomize, birbirlerinden yalıtılmış, yabancılaşmış ve kuralsızlaşmış varlıklar olarak mı görülmelidir?

6. ______________, “Bir iletişim eylemini tanımlamanın en uygun yolu şu soruları cevaplamaktır” demiştir; “Kim, Ne diyor, Hangi kanalı kullanıyor, Kime, Ne gibi etki oluşturuyor?”

A) Leon Festinger

B) Westley ve Mclean

C) Harold Lasswell

D) Riley ve Riley

E) Newcomb

Cevap : C) Harold Lasswell

7. _____________, insan iletişimi sürecinin seçici, değişken, öznel ve bilinemez olduğunu vurgular. Aynı zamanda insan-makine iletişimini tanımlamada da kullanılabilir. İletişimi ileti aktarımı olarak tanımlar ve her ne kadar sürecin ötesine bakıyorsa ve dolayısıyla anlam sorusunu gündeme getiriyorsa da, anlamın nasıl oluşturulduğu sorusuna doğaldan eğilmez.

A) Festinger’in Bilişsel Çelişki Modeli

B) Gerbner modeli

C) Newcomb’un ABX Denge Modeli

D) Westley ve Mclean’in Aracılanmış İletişim Modeli

E) Riley ve Riley’lerin Sosyolojik Modeli

Cevap : B) Gerbner modeli

8. Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında yapılan çalışmalarda hakim olan paradigmalardan bir durumundaki ana akım ya da egemen yaklaşımların özelliklerinden bir değildir?

A) Ele alınan konu ya da toplumun kendi ait bir doğası ve kuralları bulunur.

B) Ele alınan bu konular araştırmacıdan etkilenmez.

C) Araştırmayı gerçekleştiren kişi toplumun dışında ya da toplumun üstündedir.

D) Araştırmayı gerçekleştiren kişi, yapılan araştırma sürecine müdahale edemez.

E) Ele alınan konu ya da toplumun dönüştürebileceği düşüncesi ile hareket eder.

Cevap : E) Ele alınan konu ya da toplumun dönüştürebileceği düşüncesi ile hareket eder.

9. ______________, toplumsal yaşamı bir etkileşim sistemi olarak görür. Toplumsal yaşamdaki kollektif faaliyetler, kültür aracılığıyla dille nesilden nesile aktarılan simgesel ve ahlaki bir dünyada gerçekleşir. Buna göre toplumsal ilişkiler iletişim aracılığıyla yürür. Toplumsal çatışmaları iletişim aracılığıyla toplumsal uyuma ve asimilasyona dönüştürmeyi amaçlamışlardır.

A) Frankfurt Okulu

B) Chicago Okulu

C) Milet Okulu

D) Berlin Okulu

E) Deneyci Okul

Cevap : B) Chicago Okulu

10. ____________, teknik, anlamsal ya da etkililik ile ilgili gürültü etmenleri yüzünden aksayan iletişimi yeniden harekete geçirmek için önceden üretilmiş iletinin yeniden yapılandırılması ya da yeniden olduğu gibi yinelenmesi, yani iletideki bilginin fazladan kullanılmasıdır; ___________ise iletişim sürecini aksatacak denli bilgi bulunmayışından, kaybından kaynaklanan aksaklıktır.

A) Anomi / entropi

B) Niceliksel yaklaşım / ampirik yaklaşım

C) Artıkbilgi / bilgi yitimi

D) Hipodermik iğne modeli / sihirli mermi kuramı

E) Belirsizlik (entropy) / belirlilik (redundancy)

Cevap : C) Artıkbilgi / bilgi yitimi

İletişim Bilimi Vize Soruları

Ünite – 7

İLETİŞİM MODELLERİ 2

Bölüm Özeti

Bu bölümde iletişim çalışmalarına ilişkin tarihsel bir gelişim süreci ele alınmıştır. Festinger’in bilişsel çelişki modeli, Newcomb’un ABX modeli, Westley ve Mclean’in aracılanmış iletişim modeli ve Riley’lerin sosyolojik modeli üzerinde durulmuştur. Bu modellerin iletişim bilimine katkıları ele alınmıştır.

1. Davranışçılıkla makro sosyolojik açıklamadan sosyal-sosyolojik açıklamanın egemen olduğu mikro-sosyolojik açıklamaya geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımların dayandığı temel varsayımlardan bir değildir?

A) Kişiler en az “ceza” ve en çok “ödül” veren davranışları yayarlar.

B) Geçmişte “ödül” elde edilen “uyarıcıya” tekrar rastladığında geçmişteki davranışın aynısını gösterirler – Kişiler geçmişte ödül alan davranışları tekrar ederler.

C) Araştırmayı gerçekleştiren kişi toplumun dışında ya da toplumun üstündedir. Müdahale edemez.

D) Aynı veya benzer durumlarda, geçmişte “ödü!” ile sonuçlanan bir davranışa verilen ödül birden bire azalırsa, kişi kızgınlık ve merak gibi tepkiler gösterir.

E) Çok ödül veren bir davranışın ödülü azalırsa, kişi öteki ödüller için alternatif davranışlara yönelir.

Cevap : C) Araştırmayı gerçekleştiren kişi toplumun dışında ya da toplumun üstündedir. Müdahale edemez.

2. Bazı İnsanların bilerek belirli televizyon kanallarını izlemesi, bazı dergileri ve gazeteleri okuması, kendi düşüncelerine karşı olan ve onların düşünceleri ile uyuşmayan televizyon kanallarını izlememesi, gazeteleri ve dergileri okumaması, bunlardan bilerek kaçınması ____________________.

A) seçici hatırlama davranışıdır

B) organizasyonel yapıya uyum sağlama davranışıdır

C) eleştirel bir akıl ve bilgiden yoksunluk göstergesidir

D) seçici maruz kalma davranışıdır.

E) tek yönlü ve yalın bir iletişim davranışıdır.

Cevap : D) seçici maruz kalma davranışıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Newcomb, Heider, Festinger, Osgood, vb bilim insanlarının, “bilişsel tutarlılık ve çelişki” görüşüne dayanan tercihli algılama, dikkat, yaklaşma, kaçınma, izleme, hatırlama varsayımlarına göre, kişilerin gösterecekleri davranış biçimlerinden bir değildir?

A) İnanç ve tutumlarını korumak için aldıkları iletileri sansür ederler.

B) İnanç, tutum ve faaliyetlerini destekleyen iletiler ararlar; öyle olmayanlardan kaçınırlar.

C) Algıda (kavramada, bilişte) uyum arayışı, özellikle inançlar ve etkinlikler saldırıya uğradığında ya da bu inançlara ve etkinliklere karşı kişinin güveni az olduğu zaman daha çok ortaya çıkar.

D) Bellekte tutma ve hatırlama da tercihli olarak yapılır.

E) Belirsizlik, bir kişinin bir iletiyi yapılandırırken sahip olduğu seçme özgürlüğünün miktarıyla ilişkili değildir.

Cevap : E) Belirsizlik, bir kişinin bir iletiyi yapılandırırken sahip olduğu seçme özgürlüğünün miktarıyla ilişkili değildir.

4. Riley ve Riley Modeline göre “ikincil gruplar;” ___________________

A) bilgi kaynağının isteği dışında kişilerin sinyale eklediği tavırların oluşturduğu bütündür.

B) aile, akrabalar ve arkadaş grupları gibi yüz yüze ve samimi bir şekilde ilişkide bulunulan insanlardır.

C) kişilerin daha çok resmi ve hukuki ilişkilerde bulundukları örgütsel kurum ve kuruluşlardır.

D) kitle iletişim araçlarını önder olmayanlardan daha çok kullanan; konumları ile ilgili iletişim içeriğini seyreden, okuyan ve dinleyen kişilerin oluşturduğu gruplardır.

E) medyanın izleyiciler üzerindeki etkisi konusunda kişilerarası iletişimin rolünün aracı olarak ne olduğunu belirlemeyi amaçlayan gruplardır.

Cevap : C) kişilerin daha çok resmi ve hukuki ilişkilerde bulundukları örgütsel kurum ve kuruluşlardır.

5. Westley Maclean Modelinin kitle iletişimine uyarlanmış şekline göre şemada “C” ile gösterilen öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) haber toplayan gazetecidir

B) herhangi bir kitle iletişim örgütü ve bu örgütteki enformasyon işleme sürecidir

C) toplumsal yapı içerisinde bir kişi, nesne ya da olaydır

D) esas kaynağa gönderilen geri beslemedir

E) izleyicinin herhangi bir iletişim kurumuna gönderdiği geri beslemedir

Cevap : B) herhangi bir kitle iletişim örgütü ve bu örgütteki enformasyon işleme sürecidir

6. Aşağıdakilerden hangisi, Leon Festinger ‘in Bilişsel Uyumsuzluk (Çelişki) Modeline göre kişilerin medyadan ya da herhangi bir enformasyon kaynağından kendi tutum ve düşünceleriyle tutarlı olmayan mesajlar aldıklarında gösterecekleri davranışlardan biri değildir?

A) İçinde bulundukları grubun bakış açısına göre kitle iletişim araçlarından gelen bilgileri yorumlayarak iletileri yeniden kurgularlar.

B) Kendi düşünceleriyle tutarlı olan mesajları alırlar

C) Kendilerininkiyle çelişen iletileri reddederler

D) Uyumsuzluk konusunun önemini azaltırlar

E) Kendilerinkiyle uyumsuz olan iletiyi kabul edip kendi tutum ve davranışını aldığı bu mesajla uyumlu hale getirirler

Cevap :

A) İçinde bulundukları grubun bakış açısına göre kitle iletişim araçlarından gelen bilgileri yorumlayarak iletileri yeniden kurgularlar.

7. Paul Lazarsfeld grubunun 1944 yılında gerçekleştirmiş olduğu “People’s Choice” (Halkın Tercihi) adlı araştırmanın iletişim çalışmaları açısından önemi nedir?

A) Güçlü etkiler dönemine geri dönüş süreci başlamıştır

B) Kitle iletişim araçlarının etkisinin doğrudan olmadığı ifade edilmiştir.

C) İletişim araçlarının kitleler üzerinde güçlü etkileri olduğu belirlenmiştir

D) Kitle iletişim aracılığıyla toplumsal uyum ve asimilasyon gerçekleştirilebilir

E) Bireylerin zihinleri laboratuvar koşullarında beklenilen tepkiyi alacak şekilde yönlendirilebilir.

Cevap : B) Kitle iletişim araçlarının etkisinin doğrudan olmadığı ifade edilmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi ABX Denge Modelinin özelliklerinden biri değildir?

A) İletişim sayesinde A, B ve X birimleri arasındaki bilgi akışı ile denge korunur ve sürdürülür.

B) Bireyler sahip oldukları tutum, düşünce ve davranışları destekleyecek bilgilere ve iletişim ilişkilerine olumlu yaklaşırlar

C) Algıda seçicilik ve bilişsel uyum kuramında olduğu gibi iletişim faaliyetleri ile sahip oldukları dengeyi korudukları veya korumaya çalıştıkları görüşü savunulur.

D) İletişim denge ve yönelimi destekleyen, güçlendiren bir süreçtir.

E) İletişim simgeleri ne kadar kusursuz olarak gönderilebileceği sorusuna cevap aranır

Cevap : E) İletişim simgeleri ne kadar kusursuz olarak gönderilebileceği sorusuna cevap aranır

9. Riley ve Riley Modeli’nin iletişim çalışmaları açısından önemi nedir?

A) İletişimi toplumsal ve kurumsal bir faaliyet olarak değil, psikolojik ve kişisel bir süreç olarak ele almışlardır.

B) İzleyiciler kitle içindeki atomize olmuş bireylerdiler ve iletişim sürecinde psikoloji dışı faktörlerin dikkate alınmaması gerekir.

C) Kitle iletişiminde kaynak konumunda olan kişi ve kurumlar izleyiciyi etkileme amacında olan son derece güçlü varlıklar olarak düşünülmüşlerdir.

D) İletişim faaliyetlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için toplumsal grupların önemine dikkat çekmişlerdir.

E) Kaynak durumundaki kişi ya da kurumların bilinçli olarak tasarlayıp hazırladıkları iletileri bir kanaldan izleyiciye gönderdiği ve onların tutum, düşünce ve dav-ranışlarını doğrudan etkilediği fikri ortaya çıkmıştır.

Cevap : D) İletişim faaliyetlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için toplumsal grupların önemine dikkat çekmişlerdir.

10. ___________________ Modeli’ne göre; iletişim, her türlü mikro ve makro sistem için zorunlu bir gereksinimdir. Makro anlamda toplumsal uyum veya fikir birliği (consensus) sorununu da açıklamada kullanılır. Böylece, mikro-psikolojik alan kullanılarak, makro-siyasal sosyolojik açıklamaya gidilir. Mikroda olduğu gibi bu makro açıklama da, araştırma soru, sorun ve çözümlerde konu olarak “kişiyi” ele alır. Araştırmanın sonucunda, politika önerilerinde, çözüm olarak tekrar “kişiye” dönülür, eğer bir sorun varsa, düzeltilmesi gereken “kişidir” ve kişinin eğitilmesine, tedavisine, bilinçlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik politikalar öngörülür.

A) Shannon ve Weaver

B) Matematiksel İletişim

C) Osgood ve Schramm Dairesel

D) Newcomb’un ABX Denge

E) Lasswell

Cevap : D) Newcomb’un ABX Denge

İletişim Bilimi Vize Soruları

İletişim Bilimi

İletişim Bilimi Vize Soruları

İletişim Bilimi Auzef iletişim bilimi Ders Kitabı PDF

İletişim Bilimi Vize Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik, iletişim bilimi
toefl grammar

İletişim Bilimi Vize Soruları

auzef vize çıkmış online sınav soruları
çıkmış sorular,
vize soruları,
final soruları,
bütünleme soruları

 

toefl grammar

toefl grammar

İletişim Bilimi Vize Soruları

çıkmış sorular

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: