Yönetim Ve Organizasyon

Yönetim Ve Organizasyon Çıkmış Sorular
Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Büt Soruları
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022 Vize Deneme 2022-23 Final Soruları
2021 Vize Deneme 2021-Final Soruları
Vize Soruları 2021-Büt. Soruları
2020 Vize Soruları 2018-Final Soruları
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Bölümler:
Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Auzef İktisat

Yönetim Ve Organizasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

Yönetim ve organizasyon, günümüz iş dünyasının temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve bu alan üzerine eğitim gören öğrencilerin kariyerlerinde başarılı olmaları için kritik öneme sahiptir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için hazırladığımız bu makalede, yönetim ve organizasyon dersi kapsamında ele alınan önemli konuları, teorileri ve yaklaşımları detaylı bir şekilde inceliyoruz.

Yönetim ve İletişim

Yönetim sürecinde iletişim, başarının anahtarıdır. Etkili iletişim, yüz yüze iletişim gibi zengin iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirildiğinde, mesajın doğru anlaşılmasını ve etkileşimin artmasını sağlar. İletişim kanallarının doğru seçimi, mesajın amacına ve hedef kitlesine göre değişiklik gösterir.

Dönüşümcü Liderlik

Dönüşümcü liderlik, liderin takipçilerini motive etme ve onlarda olumlu değişiklikler yaratma yeteneğidir. Bu liderlik tarzı, çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunur ve onları işin önemini kavramaya ve iş için iyi olan hedeflere ulaşmaya teşvik eder. Dönüşümcü liderler, işletme kültürünü yeniden şekillendirme gücüne sahiptirler.

Organizasyon Yapıları

Organizasyon yapıları, işletmelerin etkinlik ve verimliliğini doğrudan etkiler. Fonksiyonel organizasyon yapısı, çalışanların uzmanlaşmasını ve yüksek kaliteli problem çözme tekniklerinin geliştirilmesini sağlar. Bölge esasına göre yapılanan organizasyonlar ise, coğrafi dağılım göz önünde bulundurularak tasarlanır ve yerel pazarların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verme avantajı sağlar.

Organizasyon Modelleri

Dâhili şebeke modeli, işletme birimlerinin bağımsız olarak çalıştığı ve birbirleriyle piyasa fiyatından işlem yaptığı bir yapıdır. Bu model, işletmelerin esnekliğini artırır ve pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını sağlar.

Bürokrasi ve Bürokrasinin Özellikleri

Bürokrasi, işlerin yazılı kurallar ve prosedürlere göre yürütüldüğü, yetkilerin net bir şekilde tanımlandığı ve astların üstlerin yetkilerine itaat ettiği bir yönetim modelidir. Bu model, örgüt içinde düzenin ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunur.

Motivasyon Teorileri

Herzberg’in iki faktör teorisi, iş tatmini ve motivasyon üzerine önemli bir bakış açısı sunar. Hijyen faktörleri, çalışanların tatminsizliğini önlemeye yöneliktir, motivasyon faktörleri ise çalışanların iş tatminini ve motivasyonunu artırır.

Karar Alma Süreçleri

Karar alma, yöneticilerin günlük işlerinde sürekli karşılaştıkları bir süreçtir. Etkili karar alma, alternatiflerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve en uygun seçeneğin seçilmesi aşamalarını içerir. Karar çeşitleri, yönetim seviyeleri ve koşullara göre farklılık gösterir.

Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

Liderlik ve yöneticilik arasında önemli farklar bulunmaktadır. Yöneticilik, belirlenmiş bir organizasyon yapısı içinde görev ve sorumlulukları yerine getirme sürecidir. Liderlik ise, formal bir yapıya bağlı olmaksızın, insanları etkileyerek belirli hedeflere ulaşmalarını sağlama yeteneğidir.

Küresel Ekonomik Sistem

Küresel ekonomik sistem, bilgi teknolojilerinin gelişimi, yatırımların coğrafi sınırlarını aşması ve tüketicilerin küresel düşünme eğilimleri gibi faktörlerle şekillenir. Sanayi devrimi, bu sistemin oluşumunda doğrudan bir etken olmamakla birlikte, ekonomik yapılar üzerinde uzun vadeli etkiler bırakmıştır.

lolonolo.com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla bu makaleyi sunuyoruz. Amacımız, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak ve onlara kariyerlerinde faydalı olacak bilgiler sunmaktır. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında daha bilinçli ve etkili olmalarını umuyoruz

@lolonolo_com

Yönetim Ve Organizasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdaki iletişim kanallarından hangisi diğerlerine göre daha zengindir?

A) Telefon
B) Bültenler
C) Genel rapor
D) Yüz yüze iletişim
E) Mektuplar

Cevap : D) Yüz yüze iletişim

2. I. Dönüşümcü liderler, çalışanların yaptıkları işin ve işi iyi yapmalarının ne kadar önemli olduğu konusundaki farkındalıklarını arttırırlar.
II. Dönüşümcü liderler, çalışanlarının kişisel gelişim ve kendilerini tamamlama ihtiyaçlarını fark etmelerini sağlarlar.
III. Dönüşümcü liderler, işletme kültürünü yeniden inşa etmek yerine var olan kültürü koruma yoluna giderler.
IV. Dönüşümcü liderler, çalışanları kendi kazançları yerine iş için iyi olanlara ulaşmak için motive ederler.
Dönüşümcü liderler için yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) II ve IV

Cevap : C) I, II ve IV

3. Aşağıdakilerde hangisi fonksiyonel organizasyon yapısının işletmeye sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Tepe yöneticilerinin gelişimini destekler.
B) Çalışanlar arası ilişki kurma ihtiyacını son derece azaltır.
C) Yüksek kaliteli problem çözme tekniklerini ortaya çıkarır.
D) Etkin maliyet kontrolüne olanak sağlar.
E) Çalışanların işletinde uzmanlaşmalarına ve konularını çok iyi öğrenmelerine olanak sağlar.

Cevap : A) Tepe yöneticilerinin gelişimini destekler.

4. Ülke içinde ve dışında çok fazla sayıda ve yerde üretim yapan fabrikaları ve satış noktaları olan bir işletme için aşağıdaki bölümlere ayırma çeşitlerinden hangisinin işletmeye bazı üstünlükler getirdiği söylenebilir?

A) İhracat dengesine göre bölümlere ayırma
B) Bölge esasına göre bölümlere ayırma
C) Formalleşme derecesine göre bölümlere ayırma
D) Kuruluş sermayesine göre bölümlere ayırma
E) Kullanılan denetim (kontrol) yönetimine göre bölümlere ayırma

Cevap : B) Bölge esasına göre bölümlere ayırma

5. ………… organizasyonu içinde yer alan işletme birimleri bağımsız olarak çalışırlar ve yalnızca kendi bünyelerindeki işletmelere değil dışarıdaki müşterilere de iş yaparlar. Bu yapı içinde yer alan işletmeler birbirleriyle piyasa fiyatından işlem yaparlar. Bu yapının ortaya çıkış şekillerinden biri de holding veya şirketler grubunda olduğu gibi bir mal veya hizmeti üretmek için birbirinden bağımsız işletmeler ve bunlar arasındaki organizasyonu sağlamak için aracı işletme kurulmuş olmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hiyerarşi
B) Tröst
C) Dâhili şebeke
D) Anonim şirket
E) Kartel

Cevap : C) Dâhili şebeke

6. I. Astlar üstlerinin emirlerine daha akılcı olduğu,düzenin hukuksal yapısına uygun bulunduğu için uyarlar. Keyfî yönetimler yoktur; çünkü astların yöneticilerin üstün yetenekler ve kişilik özelliklerinden kaynaklanan yetkeye itaat etmeleri yasaklanmıştır.
II. Görevler önceden belirlenmiş ve yazılı olan kurallara göre yerine getirilir. Bu kuralların dışına çıkmak mümkün değildir.
III. Yetkilerin kullanılmaması hâlinde uygulanacak zorlayıcı önlemler (cezalar) açıklanmış ve başarılı olan çalışanlar için yaptıkları işin zorluk derecesiyle ilişkilendirilmiş bir ücret ve ödüllendirme sistemi geliştirilmiştir.
IV. Örgütte çalışanların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler için gereksinim duydukları maddi ve beşerî araç ve kaynakları kullanabilme derecelerini belirten yetkiler serbest bırakılmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bürokrasi modelinin temel özelliklerindendir?

A) I ve IV
B) Yalnız IV
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : C) I, II ve III

7. Herzberg’e göre işin kendisi, sorumluluk, ilerleme olanakları, başarma ve tanınma, yükselme imkânları gibi aktörlere ne ad verilmektedir?

A) Bilişsel
B) Hijyen
C) Motive edici
D) Bilinçsel
E) Valens

Cevap : C) Motive edici

8. Aşağıdakilerden hangisi matriks organizasyon yapısının sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Disiplinlerarası işbirliğini destekler.
B) Finans ve muhasebe departmanlarının rahatlaması sağlanır.
C) Bilgi ve deneyim projeden projeye aktarılabilir.
D) Sabit kontrol ve çatışmalarla proje ve fonksiyonlar arasında uzlaşma sağlanır ve sonuçta zaman,maliyet ve performans arasında daha iyi bir denge kurulabilir.
E) Proje çalışanları kendilerine ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda fonksiyonel organizasyondaki yerlerine dönerler.

Cevap : B) Finans ve muhasebe departmanlarının rahatlaması sağlanır.

9. Lawler-Porter modeline göre eğer kişi gösterdiği çaba ve ortaya çıkan performansa ilişkin elde ettiği ödülün başkalarının aldığı ödülden daha az olarak algılarsa ……………….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kendini gerçekleme yoluna gidecektir.
B) Tatmin olacaktır.
C) Motive olacaktır.
D) Tatmin olmayacaktır.
E) Sosyal ilişki kurmaya yönelecektir.

Cevap : D) Tatmin olmayacaktır.

10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde geri beslemenin faydalarından biri değildir?

A) İletişim kanalının zenginleşmesini sağlar.
B) Davranışların pekiştirilmesinde son derece önemlidir.
C) Amaçlanan ile gerçekleşenin kontrol edilmesini sağlar.
D) İletişim sürecinin sürekli ve düzenli olmasını sağlar.
E) Verimliliğin arttırılmasında rol oynar.

Cevap : A) İletişim kanalının zenginleşmesini sağlar.

11. Neo- Klasik yönetim düşüncesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Neo-klasik yönetim düşüncesinde biçimsel olmayan organizasyon yapılarının analiz edilmesi sağlanmıştır.
B) Neo-klasik yönetim düşüncesi Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmaların ışığında ortaya çıkmıştır.
C) Neo-klasik yönetim düşüncesi özellikle Alman bilim adamı Karl Marx’ın bürokrasi modeline eleştiri olarak ortaya çıkmıştır.
D) Neo-klasik yönetim düşüncesi klasik yönetim düşüncesinin bütün yaklaşımlarını yıkmıştır.
E) Neo-klasik yönetim düşüncesi insandan çok teknolojik araçların geliştirilmesine önem vermiştir.

Cevap : A) Neo-klasik yönetim düşüncesinde biçimsel olmayan organizasyon yapılarının analiz edilmesi sağlanmıştır.

12. – Astların bölümün amaçlarına göre hareket etmelerini ister.
– Yetersiz işi cezalandırır.
– Astlarına sormadan bazı işleri üstlenir.
Ohio State liderlik çalışmalarına göre yukarıdaki faktörler hangi boyutun özellikleridir?

A) Doğrudan
B) Geriye dönüklük
C) Bilişsel
D) Otokrasi
E) İşe dönüklük

Cevap : E) İşe dönüklük

13. “Vroom’un teorisine göre çalışanın belirli bir gayreti göstermesi için bu gayretin sonucunda istenilen performansa ulaşacağı beklentisi ve ulaşılan performansa uygun ödül beklentisinin olması, birincil ödülün ikincil ödül için gerekli olduğunu düşünüyorsa ve her iki ödülü de istiyorsa çalışan motive olacaktır.”
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Nedensellik
B) Motivasyon
C) Valens
D) Araçsallık
E) Bekleyiş

Cevap : D) Araçsallık

14. Sistem dışarıdan sürekli olarak enerji ve girdi alıyorsa değişimleri önceden belirleyip bu değişimler doğrultusunda faaliyetlerini geliştirebiliyorsa o zaman bu bozulma ve ölme eğilimi azalır, ……….. ortaya çıkar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Negatif entropi (Negentropi)
B) Entropi
C) Kapalı sistem
D) Alt sistemler
E) Sinerji

Cevap : A) Negatif entropi (Negentropi)

15. I. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
II. Alternatif seçeneklerin belirlenmesi
III. Alternatif seçeneklerin tekrar edilmesi
IV. Alternatifler arasında seçim yapılması
Yukarıdakilerden hangileri planlama sürecinin aşamalarındandır?

A) I, III ve IV
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve IV

Cevap : E) I, II ve IV

16. Herzberg’in çift faktör teorisini oluşturan iki faktör aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tatmin faktörleri – Tatminsizlik faktörleri
B) Güç faktörleri – İlişki faktörleri
C) Fizyolojik faktörler – Güvenlik faktörleri
D) Maddi faktörler – Manevi faktörler
E) Hijyen faktörleri – Motivasyon faktörleri

Cevap : E) Hijyen faktörleri – Motivasyon faktörleri

17. I. Yöneticilik bir meslektir ancak, liderlik insanları etkilemeyi amaçlar doğrultusunda harekete geçirme gücüdür.
II. Yöneticilik için belirlenmiş bir organizasyon yapısı gerekirken liderlik için formal bir yapıya gerek yoktur. Her türlü grup içinde liderlik söz konusu olabilir.
III. Hem yöneticiler hem de liderler için açık olarak belirlenmiş görev tanımının olması gerekir.
IV. Liderin sahip olduğu güç kişiselMözelliklerinden kaynaklanır
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yöneticiler ve liderler için doğrudur?

A) I ve III
B) I,III ve IV
C) II ve IV
D) Yalnız I
E) I,II ve IV

Cevap : E) I,II ve IV

18. Aşağıdakilerden hangisi karar çeşitlerinden biri değildir?

A) Yönetim seviyelerine göre kararlar
B) Belirlik ve belirsizlik koşullarında alınan kararlar
C) Bireysel kararlar – Grup kararları
D) Bilinçli kararlar – Bilinçsiz kararlar
E) Programlı kararlar – Programsız kararlar

Cevap : D) Bilinçli kararlar – Bilinçsiz kararlar

19. “……….. liderlik: Liderin, kendisini takip edenleri performansa göre ödüllendirip hataları ve düşük performansı cezalandırarak motive ettiği bir liderlik tarzıdır. Burada temel nokta, başarı için elde edilen sonuca performansa göre ödülün değişmesidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Etik
B) Etkileşimci
C) Demokratik
D) Dönüşümcü
E) Karizmatik

Cevap : B) Etkileşimci

20. Aşağıdakilerden hangisi K. Ohmae’ye göre küresel ekonomik sistemin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri sayılamaz?

A) Bilgi teknolojileri sayesinde zaman ve coğrafi uzaklıkların ortadan kalkması dolayısıyla yatırımların hareket serbestisi kazanması
B) Sanayi devriminin etkilerinin hissedilmesi
C) Yatırımlarda coğrafi sınırların ortadan kalkması
D) İnsanlar, küresel düşünen ve küresel ölçekte tatmin bekleyen tüketiciler hâline gelmesi
E) İşletmeler, pazar önceliğine ve çekiciliğine göre istedikleri bölgelere yatırım yapılması

Cevap : B) Sanayi devriminin etkilerinin hissedilmesi

Yönetim Ve Organizasyon

Yönetim Ve Organizasyon 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Yönetim Ve Organizasyon Auzef Yönetim Ve Organizasyon Ders Kitabı PDF
Auzef İktisat telegram iktisat

Yönetim Ve Organizasyon

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!