Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Ünite – 1

1. Hukuka Ve Çocuk Hukukuna Giriş

1. I.Miras Hukuku
II. Vergi Hukuku
III. Devletler Genel Hukuku
IV. Çocuk Hukuku
V. Ceza Hukuku<

Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri özel hukukun dallarından değildir?

A. II, III ve V
B. III, IV ve V
C. II, IV ve V
D. I, II ve III
E. II, III ve IV

Cevap : II, III ve V

2. Türkiye ve Fransa’da halihazırda tedvin edilmemiş bulunan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İdare Hukuku
B. Ceza Hukuku
C. Vergi Hukuku
D. Medeni Hukuk
E. Ticaret Hukuku

Cevap : İdare Hukuku

3. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ülkemizde yürürlükte olan bir kanun verilmemiştir?

A. Ticaret Kanunu
B. Medeni Kanun
C. Çocuk Hakları Kanunu
D. Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun
E. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Cevap : C. Çocuk Hakları Kanunu

4. Çocuğu ilgilendiren hukuk kurallarının kural olarak hangi tür hukuk kuralı oldukları söylenebilir?

A. Emredici
B. Tamamlayıcı
C. Tanımlayıcı
D. Yorumlayıcı
E. Yorumlayıcı ve Tanımlayıcı

Cevap : Emredici

5. Aşağıdaki sosyal düzen kurallarının hangisinin sosyal müeyyidesinin diğerlerine göre biraz daha hafif olduğu söylenebilir?

A. Hukuk Kuralları
B. Örf ve Adet Kuralları
C. Din Kuralları
D. Ahlak Kuralları
E. Görgü Kuralları

Cevap : E. Görgü Kuralları

6. Aşağıdakilerden hangisi Kara Avrupası Hukuk Sisteminin özelliklerinden değildir?

A. Kanunlar halinde Tedvin edilmiştir.
B. Özel hukuk – Kamu hukuku ayrımı vardır.
C. İçtihat hukukun asıl kaynağıdır.
D. Yazılıdır.
E. Yargı ayrılığı vardır.

Cevap : C. İçtihat hukukun asıl kaynağıdır.

7. Hukuk normlarının şekline saygı gösterilerek özünün yok edilmesi hangi kavramla ifade edilir?

A. Kanuna karşı hile
B. Adaletsizlik
C. Metrukiyet
D. Lafza bağlılık
E. Takdir yetkisi

Cevap : Kanuna karşı hile

8. Bir çocuğun açlıktan dolayı ekmek çalması durumunda hakimin cezaya hükmetmemesi hangi tür adalete örnek olarak gösterilebilir?

A. Hakkaniyet
B. Sosyal adalet
C. Denkleştirici adalet
D. Dağıtıcı adalet
E. Denkleştirici ve dağıtıcı adalet

Cevap : Hakkaniyet

9. Aşağıdakilerden hangisi örf adet hukukunun manevi unsurunu oluşturur?

A. Süreklilik
B. Genellik
C. Devlet desteği
D. Genel inanç
E. Tekrarlanma

Cevap : D. Genel inanç

10. Hukuk kurallarının yaptırımı hangi hukuk kurallarına uymamanın sonucunda söz konusu olur?

A. Emredici
B. Tamamlayıcı
C. Yorumlayıcı
D. Tanımlayıcı
E. Tüm hukuk kuralları yaptırıma tabidir.

Cevap : E. Tüm hukuk kuralları yaptırıma tabidir.

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Ünite – 1

2. Çocuğun Hak Ve Fiil Ehliyeti

1. Kişinin kendi fiilleri ve işlemleriyle kendi lehine haklar ve kendi aleyhine borçlar oluşturabilme iktidarına ne denir?

A. Ayni hak
B. Fiil ehliyeti
C. Mutlak hak
D. Hak ehliyeti
E. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar

Cevap : B. Fiil ehliyeti

2. Bir küçüğün (çocuğun) ergin kılınması için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

A. On beş yaşın tamamlanması
B. Yasal temsilcinin rızası
C. Küçüğün menfaatinin bulunması
D. Mahkeme kararı ve kararın ilanı
E. Vesayet sona ermiş olsa dahi vesayet makamlarını izni

Cevap : E. Vesayet sona ermiş olsa dahi vesayet makamlarını izni

3. Aşağıdaki hususlardan hangisinde hak ehliyetinin değil, fiil ehliyetinin sınırlanması söz konusudur?

A. Kişinin kendi dinini belirleyebilme hakkı, ergin olmasına bağlıdır.
B. Kişi evli değilse, evlat edinebilmek için otuz yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
C. Kişinin ölüme bağlı tasarruflardan miras sözleşmesi yapabilmesi için on sekiz yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
D. Çocuğun ergin kılınması isteminde bulunabilmesi için on beş yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.
E. Kişinin geçerli olarak kefil olabilmesi için ergin olması, kısıtlı olmaması ve ayırt etme gücüne de sahip olması gerekir.

Cevap : E. Kişinin geçerli olarak kefil olabilmesi için ergin olması, kısıtlı olmaması ve ayırt etme gücüne de sahip olması gerekir.

4. TMK. m. 8’e göre “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içerisinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.” Aşağıdakilerden hangisi, gerçek kişilerin hak ehliyetlerinde eşitlik ilkesinin istisnalarından biri değildir?

A. Yaş
B. Ayırt etme gücü
C. Irk, renk ve dil
D. Şeref ve haysiyetsizlik
E. Akıl hastalığı

Cevap : C. Irk, renk ve dil

5. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsiz çocuğun bizzat yapabileceği işlemlerden biridir?

A. Rekabet yasağı sözleşmesi yapmak
B. Vakıf kurmak
C. Önemli miktarda bağışlama sözleşmesi yapmak
D. Karşılık olmaksızın kendisini borçtan kurtaran sözleşme yapmak
E. Borçlu sıfatıyla kefalet sözleşmesi yapmak

Cevap : D. Karşılık olmaksızın kendisini borçtan kurtaran sözleşme yapmak

6. Bayan B’nin on yedi yaşını dolduran ve ayır etme gücüne sahip oğlu K’nın fiil ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. K, on sekiz yaşını doldurmadığı için sınırlı ehliyetlidir.
B. K, kendisine bağışlanan bir bilgisayarı kabul edemez.
C. K, on sekiz yaşını doldurmamış olsa da ayırt etme gücü bulunduğu için fiil ehliyeti tamdır.
D. K, borçlu sıfatıyla kefalet sözleşmesi yapamaz.
E. Ayırt etme gücü bulunsa da on sekiz yaşını henüz doldurmadığı için haksız fiil ehliyeti yoktur.

Cevap : D. K, borçlu sıfatıyla kefalet sözleşmesi yapamaz.

7. Ayırt etme gücüne sahip küçük, aşağıdaki işlemlerden hangisini yasal temsilcinin iznine gerek duymadan yapabilir?

A. Evlenmek
B. Miras sözleşmesi yapmak
C. İsmini değiştirmek
D. On beş yaşını da doldurmuş ise vasiyetname yapmak
E. Spor arabasını satmak

Cevap : D. On beş yaşını da doldurmuş ise vasiyetname yapmak

8. Kişiye yasal danışman atanmış ise bu kişi aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapabilir?

A. Dava açma ve sulh olma
B. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması
C. Ödünç verme ve alma
D. Kefil olma
E. Evlat edinmeye ilişkin aranan şartlar mevcutsa evlat edinmek

Cevap : E. Evlat edinmeye ilişkin aranan şartlar mevcutsa evlat edinmek

9. On iki yaşındaki Z’ye halası Bayan C oldukça pahalı bir bilgisayar hediye etmiştir. Henüz küçük olduğu için bilgisayar kullanmasını uygun görmeyen anne babası ise durumu sonradan öğrenmiştir.

A. Söz konusu işlemin geçerliliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
B. İşlem geçerlidir. Çünkü olayda Z herhangi bir borç altına girmemiştir. Sadece kazanımda bulunmuştur.
C. İşlem geçerlidir. Fakat Z’nin anne ve babası bu işlemi yanı bağışlamayı iptal edebilirler.
D. Z on iki yaşında olduğu için tam ehliyetsizdir. Dolayısıyla bu bağışlama işlemi her durumda geçersizdir.
E. Bağışlama tek taraflı bir hukuki işlem olduğu için işlem geçerlidir.

Cevap : B. İşlem geçerlidir. Çünkü olayda Z herhangi bir borç altına girmemiştir. Sadece kazanımda bulunmuştur.

10. Aşağıdaki hangisi kısıtlama nedenlerinden değildir?

A. Akıl hastalığı
B. Kötü yaşama tarzı
C. Yaş küçüklüğü
D. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı
E. İstek üzerine

Cevap : C. Yaş küçüklüğü

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Ünite – 3

3. Çocuğun Nişanlanması, Evlenmesi Ve Boşanması

1. I. Aynı cinsten kişiler arasında evlilik yapılmış olması
II. Evlenmenin temsilci aracılığı ile yapılması
III. Tarafların evlenme iradelerini İstanbul’daki mahalle muhtarları önünde açıklamış olmaları.
IV. Akıl hastalığı
V. Amca, dayı, hala veya teyze ile evlilik
VI. Mevcut evlilik
Türk Medeni Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri evliliğin yokluğuna yol açan nedenlerdendir?

A. I, II ve III
B. IV, V ve VI
C. I, II ve VI
D. I, V ve VI
E. I, II, III, IV ve VI

Cevap : I, II ve III

2. I. Maddi tazminat
II. Manevi tazminat
III. Hediyelerin iadesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri nişanın bozulmasının sonucunda yalnızca kusurun varlığı halinde ileri sürülebilecek bir taleptir?

A. I ve II
B. Yalnız III
C. I, II ve III
D. I ve III
E. II ve III

Cevap : B. Yalnız III

3. Türk Medeni Kanunu’na göre, anlaşmalı boşanma hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması şarttır.
B. Anlaşmada hâkimin gerekli gördüğü değişikliklerin taraflarca kabulü halinde hâkim, tarafların ikrarları ile bağlı olup boşanmaya hükmetmek zorundadır.
C. Hâkimin mali sonuçlar ve çocuklar hakkındaki taraflarca yapılan düzenlemeyi uygun bulmuş olmalıdır.
D. Hâkim tarafları bizzat dinlemeli ve iradelerinin serbestçe açıklandığı kanaatine varmalıdır.
E. Eşlerin mahkemeye birlikte başvurmuş olmaları şarttır.

Cevap : E. Eşlerin mahkemeye birlikte başvurmuş olmaları şarttır.

4. Türk Medeni Kanunu’na göre, aşağıdaki evliliklerden hangisi yasak değildir?

A. Evlatlığın eşi ile evlat edinen arasında
B. Evlatlığın altsoyu ile evlat edinen arasında
C. Evlat edinen ile evlatlığın üstsoyu arasında
D. Evlat edinen ile evlatlık arasında
E. Evlat edinenin altsoyu ile evlatlık arasında

Cevap : C. Evlat edinen ile evlatlığın üstsoyu arasında

5. Aşağıdakilerden hangisi mutlak boşanma sebeplerinden biri değildir?

A. Terk
B. Anlaşmalı boşanma
C. Zina
D. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
E. Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış

Cevap : D. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

6. Terk sebebiyle boşama davası hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Terk mutlak bir boşanma sebebi olup hâkimin ortak hayatın çekilmez hale geldiğini araştırmasına gerek yoktur.
B. Terk edilen eş, en erken terk olayını izleyen dördüncü ayın sonunda hâkime başvurarak terk eden eşe ihtarda bulunmalıdır.
C. Terk haklı bir sebebe dayanmamalıdır.
D. Terk, ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmelidir.

Cevap : B. Terk edilen eş, en erken terk olayını izleyen dördüncü ayın sonunda hâkime başvurarak terk eden eşe ihtarda bulunmalıdır.

7. I. Kadının bekleme süresi sona ermeden nişanlanması
II. İki erkeğin birbiriyle nişanlanması
III. Teyze ile nişanlanmak
IV. Evlat edinen ile evlatlığın nişanlanması
V. Hali hazırda evli olan bir kişinin bir başkası ile nişanlanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir nişanlanma engeli değildir?

A. I ve IV
B. Yalnız I
C. III ve V
D. II ve IV
E. I, IV ve V

Cevap : B. Yalnız I

8. Aşağıdaki butlan nedenlerinden hangisi yalnızca eşler tarafından ileri sürülebilir?

A. Mevcut bir evliliğin bulunması
B. Evlat edinen ile evlatlık arasındaki evlilik
C. Evlenmeye engel nitelikte akıl hastalığı
D. Amca, dayı, hala ve teyze ile yapılan evlilik
E. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk

Cevap : E. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk

9. Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeplerinden biri değildir?

A. Hayata kast
B. Evlilik birliğinin sarsılması
C. Terk
D. Zina
E. Haysiyetsiz hayat sürmek

Cevap : B. Evlilik birliğinin sarsılması

10. Tarafların resmi memur önünde değil de kendi aralarında yaptıkları bir evliliğin akıbeti nedir?

A. Hâkim kararı ile geçerli hale gelir.
B. Nisbi butlan ile sakattır.
C. Mutlak butlan ile sakattır.
D. Yoklukla sakattır.
E. İlgililerce bir yıl içinde itiraz edilmezse geçerli hale gelir.

Cevap : D. Yoklukla sakattır.

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Ünite – 4

4. Soybağı

1. I. Çocuk ile ana arasında soybağı sadece doğum yoluyla kurulabilir.
II. Çocuk ile ana arasında soybağının kurulabilmesi için ananın evli olması gerekir.
III. Babalık karinesi aksi ispat edilebilen adi bir karinedir.
IV. Kocanın baba olarak kabul edilebilmesi için evliliğin geçerli bir evlilik olması gerekir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. II ve III
B. III ve IV
C. Yalnız I
D. Yalnız III
E. I, II ve III

Cevap : D. Yalnız III

2. Evliliklerinde bazı anlaşmazlıklar yaşayan A ve B, 25.08.2011 tarihinde mahkeme kararıyla boşanırlar. 14.09.2011 tarihinde C ile tanışan A, 03.11.2011 tarihinde C ile nikah masasına oturur. 08.12.2011 tarihinde A hamile olduğunu öğrenir ve kocası C’ye hamile olduğunu söyler. Hamile olduğunu öğrendikten 4 ay sonra doğum sancıları gelen A, çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına alır. A’nın doğum yaptığını öğrenen B, çocuğun boşandıkları tarihten itibaren 300 gün geçmeden önce doğduğunu, çocuğun 4 ay içinde tıbben bu kadar gelişim gösteremeyeceğini bu yüzden çocuğun babasının C olmadığını, kendisinin baba olduğunu iddia eder.
Yukarıda verilen olay Türk Medeni Kanununda yer alan hangi kenar başlığında anlatılmıştır?

A. Babalık karinesi
B. Küçüklerin evlat edinilmesi
C. Karinelerin çakışması
D. Evlilik içinde ana rahmine düşme
E. Sonradan evlenme

Cevap : C. Karinelerin çakışması

3. A ile B evlidir. B, karısı A’yı, C ile aldatmıştır ve C hamile kalmıştır. 9 ay sonra doğum yapan C’nin çocuğunu koca B, karısı A’nın üzerine kaydettirmiştir. Bu durumu fark eden A dava açmak istemektedir.
A’nın açması gereken davanın adı nedir?

A. Nüfus kütüğündeki yanlış kaydın düzeltilmesi davası
B. Soybağının reddi davası
C. Boşanma davası
D. Analık davası
E. Babalık davası

Cevap : Nüfus kütüğündeki yanlış kaydın düzeltilmesi davası

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A. Soybağının reddi hakkı, mevcut olan bir hukuki ilişkiyi sona erdirdiği için bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğindedir ve ancak dava yoluyla kullanılabilir.
B. Soybağının reddi davası açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir.
C. Koca kısıtlı olsa bile ayırt etme gücüne sahip ise yasal temsilcisinin iznini almadan da soybağının reddi davasını açabilir.
D. Kocanın ayırt etme gücünden tamamen yoksun olması sebebi ile tam ehliyetsiz olması durumunda yasal temsilcinin koca adına soybağının reddi davasını açma hakkı yoktur.
E. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının imkânsız olduğunun ispatlanması ile kocanın baba olmadığı ispatlanabilir.

Cevap : Soybağının reddi hakkı, mevcut olan bir hukuki ilişkiyi sona erdirdiği için bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğindedir ve ancak dava yoluyla kullanılabilir.

5. I. Tanıma, babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur.
II. Tanıma vasiyetname ile yapılamaz.
III. Tanıma, miras sözleşmesi şeklinde yapılan bir ölüme bağlı tasarruf ile yapılıyorsa yapan kişinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir.
Yukarıdakilerden hangisi tanımanın şekline ilişkin şartlar arasında yer almaz?

A. I ve II
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II ve III
E. I ve III

Cevap : B. Yalnız II

6. I. Soybağının reddi, dava açmak suretiyle gerçekleşen bir hukuki sonuçtur.
II. Soybağının reddi davasını kocanın açması durumunda davalı olarak sadece anne yer alır.
III. Türk Medeni Kanunu, soybağının reddi davasını istenildiği zaman açılabilecek bir dava olarak görmüştür, bu yüzden herhangi bir hak düşürücü süreye tabi tutmamıştır.
Yukarıda soybağının reddi davası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A. Yalnız I
B. II ve III
C. Yalnız III
D. Yalnız II
E. I ve III

Cevap : B. II ve III

7. Aşağıdaki şıklardan hangisi soybağının reddi davasında davacı olabilecek kişilerden birisi değildir?

A. Koca
B. Çocuk
C. Baba olduğu iddia edilen kişi
D. Kocanın altsoyu
E. Çocuğun teyzesi

Cevap : E. Çocuğun teyzesi

8. I. Babalık davasında, iddiaların ispatlanması ile mahkeme babalığa hükmeder.
II. Babanın ölmüş olması sebebiyle babalık davasının mirasçılara karşı açılması durumunda, mirasçılardan çocuk adına bakım nafakası istenmesi mümkün değildir.,
III. Baba olduğu iddia edilen kişiye karşı açılan dava olumlu sonuçlandıktan sonra, ana babadan kanunda belirlenen bazı giderlerini talep edebilir.
Babalık davasının sonuçları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Hiçbiri
B. I ve II
C. II ve III
D. III ve IV
E. I ve IV

Cevap : Hiçbiri

9. I. Tanıyan baba olmalıdır.
II. Kanun tanıma hakkını anneye ve biyolojik babaya vermiştir.
III. Çocuğun başka bir erkek ile soybağı ilişkisi olmamalıdır.
Yukarıda tanımanın esasına ilişkin verilen şartlardan hangisi yanlıştır?

A. I ve II
B. II ve III
C. Yalnız II
D. I ve III
E. Yalnız III

Cevap : C. Yalnız II

10. I. Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüzbeş gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.
II. Doğal soybağı, çocuk ile anne ve babası arasındaki biyolojik olarak kendiliğinden kurulan ve kan bağı olarak ortaya çıkan soybağını ifade eder.
III. Yapay soybağı, kan bağı esasına ve biyolojik-genetik temellere dayalı olmadan iki kişi arasında mahkeme kararı ile ortaya çıkan yapay bir bağdır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. I ve II
B. II ve III
C. I ve III
D. Yalnız II
E. Yalnız I

Cevap : B. II ve III

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Ünite – 5

5. Evlat Edinme

1. I. Evlat edinme kan bağı esasına dayanır.
II. Evlat edinmedeki amaç, çocuk sahibi olamayan kişilerin çocuk sevgisini tadarak ana-baba olma sevincini yaşamaları, böylece soylarını devam ettirerek miraslarına kendi soylarına bırakabilmeleridir.
III. Evlat edinmedeki amaç, evlilik dışı çocukların aile ilişkisi içerisinde yetişmelerinin sağlanması ve böylece kendilerine destek olunmasıdır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. I, II ve III
B. II ve III
C. I ve III
D. Yalnız III
E. Yalnız II

Cevap : B. II ve III

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Eski Çin, Hint, Yunan, Asur, Babil, Sümer, İran, Mısır ve Roma hukuklarında evlat edinme kurumunun kabul edildiği görülmektedir.
B. İslamiyet sonrası Türk toplumunda ve hukukunda evlat edinme kurumuna resmi olarak rastlanır.
C. Roma hukukunda evlat edinmenin adrogatio ve adoptio olarak isimlendirilen iki farklı uygulamasının olduğu bilinmektedir.
D. Dinin toplum üzerindeki etkisinin azalması ile birlikte evlat edinme dini kimlikten soyutlanmış ve duygusal, iktisadi ve sosyal amaçlar evlat edinmede ön plana çıkmıştır.
E. Evlat edinme kurumu özellikle birinci dünya savaşından sonra öksüz kalan çocukların korunması ve gözetim altına alınması amacı ile Fransa’da yaygınlaşmıştır.

Cevap : B. İslamiyet sonrası Türk toplumunda ve hukukunda evlat edinme kurumuna resmi olarak rastlanır.

3. I. Tam evlat edinmede, evlatlık ile evlat edinen arasında, evlilik içerisinde meydana gelen kan bağına dayanan soybağı ilişkisinin tamamen aynısı meydana gelir.
II. Sınırlı evlat edinme de bir taraftan evlatlık ile asıl ailesi arasındaki ilişki sınırlı da olsa devam ederken diğer taraftan evlatlık ile evlat edinen arasında sınırlı bir hısımlık ilişkisi meydana gelir.
III. Evlatlık, sadece evlat edinen ile hısım olur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. I ve III
B. II ve III
C. I ve II
D. I, II ve III
E. Yalnız III

Cevap : C. I ve II

4. Aşağıdakilerden hangisi küçüklerin evlat edinilebilmesi için gerekli olan genel şartlardan biri değildir?

A. Küçük olma
B. Küçüğün evlat edinilmeden önce bir yıl süre ile bakılmış ve eğitilmiş olması gerekir.
C. Küçüğün üstün yararına uygun olması
D. Evlat edinenin diğer çocuklarının haklarının zedelenmemesi
E. Evlat edinilen bir çocuk başkası tarafından tekrar evlat edinilebilir.

Cevap : E. Evlat edinilen bir çocuk başkası tarafından tekrar evlat edinilebilir.

5. I. Evli olmayan kişiler birlikte evlât edinebilirler.
II. Eşlerin evlat edinebilmeleri için en az üç yıldır evli olmaları gerekir.
III. Eşlerin evlat edinebilmeleri için her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş olması gerekir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. I ve II
B. Yalnız II
C. Yalnız I
D. Yalnız III
E. I, II ve III

Cevap : D. Yalnız III

6. I. Evli olmayan kişi yirmi sekiz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir.
II. Evlat edinen ile evlatlık arasında on sekiz yaş fark olması gerekir.
III. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât edinilemez.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. Yalnız III
E. Yalnız I

Cevap : C. II ve III

7. I. Evlat edinme ile birlikte evlatlığın kendi ailesi ile soybağı ilişkisi sona erer.
II. Ana ve babanın rızası, çocuğun doğumundan itibaren altı hafta geçmeden verilemez.
III. Ana ve babanın küçüğün evlat edinilmesine yönelik rızaları kesin olmalıdır.
Yukarıda çocuğun ana ve babasının çocuğun evlat edinilmesinde göstermesi gereken rızayla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. Yalnız I
E. Yalnız II

Cevap : D. Yalnız I

8. I. Evlat edinme işlemi ile ilgili tüm belge ve kayıtlar mahkeme kararı olmadığı sürece ya da evlatlık istemedikçe açıklanamaz.
II. Evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi kararı ancak mahkeme tarafından verilebilir.
III. Evlat edinmeye rıza verilmiş olmakla birlikte verilen rıza geçersiz ise yine evlat edinme işlemi iptal edilebilir.
Evlat edinme ilişkisinin kaldırılması ve kurulması ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. Yalnız II
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

9. I. Evlat edinilen küçük ise evlat edinen isterse küçüğe yeni bir isim verebilir.
II. Evlat edinilen çocuk, evlat edinenin soyadını alır.
III. Evlat edinme evlatlık ile evlat edinen arasında bir soybağı ilişkisi kurar.
IV. Evlat edinen ile evlatlık veya onlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında kesin evlenme engeli doğmaz.
Yukarıda evlat edinme ilişkisinin sonuçlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A. I, II, III, IV
B. I, II, III
C. II ve III
D. III ve IV
E. I ve III

Cevap : B. I, II, III

10. I. Evlat edinme kararının kesinleşmesi ile birlikte, asıl ana babaya ait olan velayet hakkı sona erer ve bu hak evlat edinene geçer.
II. Evlat edinme ile birlikte çocuğun bakım, giyim, besleme, sağlık ve eğitim gibi giderlerini karşılama yükümlülüğünü devlet yerine getirir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III
E. Yalnız I

Cevap : C. II ve III

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Ünite – 6

6. Velayet, Vesayet Ve Nafaka

1. Ahlaka aykırı bir yaşam süren eşinden bu yüzden ayrılan Bayan C maddi yönden sıkıntı içerisinde kalmıştır. Bayan C boşandığı eşinden aşağıdaki istemlerden hangisinde bulunabilir?

A. Tedbir nafakası
B. Yoksulluk nafakası
C. İştirak nafakası
D. Manevi tazminat
E. Maddi tazminat

Cevap : B. Yoksulluk nafakası

2. Bay A için aşağıdaki nedenlerden hangisi mahkeme kararıyla kısıtlama sebebi oluşturmaz?

A. Savurganlık
B. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı
C. Kötü yaşama Tarzı
D. Tecrübesizlik
E. İsteğe bağlı

Cevap : D. Tecrübesizlik

3. Vesayet altında olan Bay B’nin yerleşim yeri neresidir?

A. Vesayet makamının bulunduğu yer
B. Vasinin yerleşim yeri
C. Vasinin bizzat kendisinin belirlediği yer
D. Bay B’nin velilerinin yerleşim yeri
E. Bay B’nin bizzat belirlediği yer

Cevap : Vesayet makamının bulunduğu yer

4. Aşağıdaki şıklarda belirtilenlerden hangisi belirli bir işin görülmesi için sulh mahkemesi tarafından atanır?

A. Yasal danışman
B. Kayyım
C. Vasi
D. Akdi temsilci

Cevap : B. Kayyım

5. Vesayet altında olan ve ayırt etme gücü de bulunmayan Bayan F’nin şehirde dolaşırken bir operatör mağazasından 3.000 liralık telefon alması durumunda, satış işleminin geçerliliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Satış işlemi geçerlidir. Çünkü sözleşmenin karşı tarafı Bayan F’nin akıl hastası olduğunu bilmemektedir.
B. Satış işlemi geçerlidir. Çünkü Bayan F’nin maddi durumuna nazaran yaptığı alışveriş makul bir harcamadır.
C. Satış işleminin sonuç doğurması mümkün değildir. Zira Bayan F tam ehliyetsizdir.
D. Satış işlemi geçerlidir. Çünkü Bayan F bu telefonu yüzde elli indirimli fiyat üzerinden almıştır.
E. Satış işlemi yüzde elli indirimli fiyat üzerinden yapılmış olduğu için askıda hükümüzdür. Veli veya vasisinin rızasına göre geçerli olur ya da olmaz.

Cevap : C. Satış işleminin sonuç doğurması mümkün değildir. Zira Bayan F tam ehliyetsizdir.

6. Aşağıdakilerden hangisi vasinin izni ile yapılabilecek işlemlerdendir?

A. Kefil olmak
B. Gayrimenkul almak ve satmak
C. Vakıf kurmak
D. Önemli bağışlamalarda bulunmak
E. Rekabet yasağı anlaşması yapmak

Cevap : B. Gayrimenkul almak ve satmak

7. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren ne kadarlık bir zaman aşımına tabidir?

A. 6 ay
B. 1 yıl
C. 3 yıl
D. 10 yıl
E. Süresiz

Cevap : B. 1 yıl

8. Geçici olup boşanma davalarında boşanma kararı kesinleşinceye kadar geçen sürede ekonomik durumu kötü olan eşin mağdur olmaması için açılacak dava hangisidir?

A. Tedbir nafakası
B. Yoksulluk nafakası
C. İştirak nafakası
D. Manevi tazminat
E. Maddi tazminat

Cevap : Tedbir nafakası

9. Bay A aşağıdakilerden hangisine yardım nafakası vermekle yükümlü değildir?

A. Kardeşine
B. Babasına
C. Annesinin dedesine
D. Kuzeninin eşine
E. Torununa

Cevap : D. Kuzeninin eşine

10. Aşağıdaki şıklardan hangisinde hakimin resen karar verebileceği önlemler bulunmaktadır?

A. Maddi ve manevi tazminat
B. Tedbir ve iştirak nafakası
C. Yoksulluk nafakası ve maddi – manevi tazminat
D. Tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası
E. İştirak nafakası ve maddi tazminat

Cevap : B. Tedbir ve iştirak nafakası

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Ünite – 7

7. Çalışma Hayatında Çocuk

1. 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış bir çocuk işçinin aşağıdaki işlerden hangisinde çalışmasına izin verilmemiştir?

A. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler
B. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri
C. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri
D. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri
E. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri

Cevap : E. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri

2. Aşağıdaki işlerden hangisi genç işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler arasında yer almaz?

A. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri
B. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler
C. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri
D. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri
E. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri

Cevap : E. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri

3. Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri
B. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler
C. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı hariç)
D. Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri
E. Maden ocaklarına kablo döşenmesi işi

Cevap : E. Maden ocaklarına kablo döşenmesi işi

4. Çocukların çalışma saatlerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz
B. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların çalışma saatleri günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz
C. Okul öncesi çocukların çalışma süreleri en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir
D. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde üç saat ve haftada on beş saat olabilir
E. Okula giden ancak ara dönemde veya yazın kapalı olduğu zamanlarda çalışan çocukların çalışma süreleri okula gitmeyenler için uygulanan süreleri aşamaz

Cevap : D. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde üç saat ve haftada on beş saat olabilir

5. Çocuk ve genç işçilerin dinlenme ve izin sürelerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika ara dinlenme süresi verilir
B. Dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat dinlenme süresi verilir
C. Hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz
D. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar
E. Yirmi dört saatlik günlük zaman diliminde kesintisiz olarak verilmesi zorunlu azami dinlenme süresi on iki saattir

Cevap : E. Yirmi dört saatlik günlük zaman diliminde kesintisiz olarak verilmesi zorunlu azami dinlenme süresi on iki saattir

6. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve gençlerin çalıştırılmasında işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz?

A. İşveren, çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir
B. Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge ister ve bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder
C. Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yaptığı iş sözleşmesini yazılı yapması gerekmektedir
D. Çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir
E. Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yaparak bunları Bakanlığa bildirir

Cevap : E. Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yaparak bunları Bakanlığa bildirir

7. On sekiz yaş altındakilerin maden ocaklarında çalıştırılamayacaklarına ilişkin yasaklama aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A. Anayasa
B. İş Kanunu
C. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
D. Çocuk Koruma Kanunu
E. Sosyal Hizmetler Kanunu

Cevap : B. İş Kanunu

8. İlköğretim çağındaki çocukların çalışmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Zorunlu ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler resmi işlerde çalıştırılamazlar
B. Zorunlu ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler özel işlerde çalıştırılamazlar
C. İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyen çocuklar ancak ders zamanları dışında çalıştırılabilirler
D. Zorunlu ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler ücretli veya ücretsiz olarak çalıştırılamazlar
E. Ailelerinin izni olmak kaydıyla zorunlu ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler özel işlerde çalıştırılabilirler

Cevap : E. Ailelerinin izni olmak kaydıyla zorunlu ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler özel işlerde çalıştırılabilirler

9. Borçlar Kanunu kapsamına göre çalışan çocukların izin süreleri asgari kaç hafta olmalıdır?

A. Bir hafta
B. İki hafta
C. Üç hafta
D. Dört hafta
E. İki ay

Cevap : C. Üç hafta

10. İşverenin; çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için göz önünde bulundurması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi,
B. Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri,
C. İş organizasyonları,
D. Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi
E. İşin maddi getirisi

Cevap : E. İşin maddi getirisi

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Ünite – 7

8. Çocuk Ceza Hukuku Ve Adalet Sistemi

1. Çocuk Koruma Kanunu çocukların korunması amacıyla birtakım temel ilkeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu temel ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi
B. Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi
C. Çocuklar hakkında adli para cezasına en son çare olarak başvurulması
D. Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması
E. Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınmasıdır

Cevap : C. Çocuklar hakkında adli para cezasına en son çare olarak başvurulması

2. Çocuk Koruma Kanunundaki tedbirlere ilişkin aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A. Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye denir
B. Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine denir
C. Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine denir
D. Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına denir
E. Barınma tedbiri, ailesinin yanında mutlu olmayan veya daha iyi yaşam şartlarına kavuşmaları hedeflenen çocuklara barınma yeri sağlanmasına denir

Cevap : E. Barınma tedbiri, ailesinin yanında mutlu olmayan veya daha iyi yaşam şartlarına kavuşmaları hedeflenen çocuklara barınma yeri sağlanmasına denir

3. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasında çocuğun içerisinde bulunduğu durumun derhal ve acil şekilde tedbir kararlarının alınmasını gerekli kıldığı durumlarda izlenen usul ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar verilir.
B. Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır.
C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir.
D. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire karar verebilir.
E. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder

Cevap : D. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire karar verebilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıklarında kurulan çocuk bürolarının görevleri arasında yer almaz?

A. Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek
B. Derhal karar verilmesi gereken durumlarda çocuk hakiminin alabileceği kararları geçici olarak almak
C. Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak
D. Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak,
E. Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çeken çocuklara ilişkin durumları, çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmek

Cevap : B. Derhal karar verilmesi gereken durumlarda çocuk hakiminin alabileceği kararları geçici olarak almak

5. Danışmanlık tedbiri süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile ilgili bilgiler ve dosya bilgileri toplanarak incelenir
B. Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile tanışılır
C. Danışman, görev ve sorumlulukları hakkında çocuğu, aileyi, bakmakla yükümlü kişi veya kişileri bilgilendirir
D. Çocuğun ailesine mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve devamının kesilmesinde sonuçları anlatılır, çocuğa bu konuda bilgi verilmez
E. Sorunun tarafları olabilecek aile, öğretmen, idareci ve bunun gibi kimselerle görüşülerek problemin sınırları belirlenir

Cevap : D. Çocuğun ailesine mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve devamının kesilmesinde sonuçları anlatılır, çocuğa bu konuda bilgi verilmez

6. Sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında uymakla yükümlü oldukları ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Görevlendirildiği çocukla, gereksinimi doğrultusunda yeterli süre ve sayıda görüşmek
B. Kollukta ve adliyede yapılacak görüşmeleri; görüşmenin amaç ve niteliğine ve çocukların özellik ve gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmiş mekanda ve biçimde yapmak
C. Çocuğun endişe ve korku duymasının önüne geçmek amacıyla, görüşmenin amacı, hakları ve yükümlülükleri, görüşmenin sonuçları ve sosyal çalışma görevlisinin yasal yükümlülükleri hakkında bilgilendirmeyi görüşme sonunda yapmak
D. Çocuğun katılım hakkına saygı göstererek ve kendi görüşlerini serbestçe oluşturma yeteneğine veya yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun kendisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılımını sağlamak
E. Çocuğa ilişkin bilgi ve belgelerin, sosyal verilerin, amacı dışında işleme konulmaması veya kullanılmaması için çalışmalarını gizlilik ilkesine uyarak sosyal sırların korunması esasına göre sürdürmekle, verileri sadece yetkililere veya yetkilendirilen yerlere bildirmekle

Cevap : C. Çocuğun endişe ve korku duymasının önüne geçmek amacıyla, görüşmenin amacı, hakları ve yükümlülükleri, görüşmenin sonuçları ve sosyal çalışma görevlisinin yasal yükümlülükleri hakkında bilgilendirmeyi görüşme sonunda yapmak

7. Çocukla ilgili olarak hazırlanan sosyal inceleme raporlarında aşağıdaki hususlardan hangisi yer almaz?

A. Doğumundan başlayarak geçirdiği gelişim aşamaları
B. Ailesinin toplumsal, ekonomik ve kültürel durumu
C. Aile bireylerinin toplum ilişkileri
D. Okul ve iş ortamı ile boş zamanlarını değerlendirdiği çevre
E. İnceleme sırasında uzmanlar tarafından tespit edilen davranışları

Cevap : C. Aile bireylerinin toplum ilişkileri

8. Aşağıdakilerden hangisi denetim görevlilerinin görevleri arasında yer almaz?

A. Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek, yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak
B. Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, hakları ve haklarını kullanma konularında rehberlik etmek
C. Çocuğun kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini yerinde incelemek
D. Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek, tâbi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek
E. Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle kolluk güçlerine rapor vermek

Cevap : E. Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle kolluk güçlerine rapor vermek

9. Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç …… içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, …… içinde talep hakkında karar verilir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. 5 gün / 3 gün
B. 3 gün / 5 gün
C. 1 hafta / 3 gün
D. 1 gün / aynı gün
E. 5 gün / 1 hafta

Cevap : 5 gün / 3 gün

10. Sağlık tedbiri, aşağıdaki kurumların hangisi veya hangileri tarafından yerine getirilir?

A. Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sağlık Bakanlığı
C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
D. Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
E. Yalnızca Sağlık Bakanlığı

Cevap : E. Yalnızca Sağlık Bakanlığı

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

telegram çocuk gelişimi
Çocuk Hakları Ve hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları, Auzef çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , Auzef bütünleme soruları

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: