Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku Çıkmış Sorular ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme -1 2022-23 Final Soruları
Vize Deneme-2 2021-22 Final Soruları
Vize Deneme-3 2021 Final Soruları
Vize Deneme-4 2021 Büt. Deneme
2020 Vize Deneme Final Deneme -1
Vize Deneme Sınavı Final Deneme -2
2020 Vize Soruları Final Deneme -3
Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8
2021 Deneme -1
2021 Deneme -2
2021 Büt. Soruları

Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf

Çocuk Hakları ve Hukuku Ünite Soruları
Vize Final
Ünite-1 Ünite-5
Ünite-2 Ünite-6
Ünite-3 Ünite-7
Ünite-4 Ünite-8

Ünite-1 Deneme Sınavı

Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf

Çocuk Hakları ve Hukuku Bütünleme Soruları

Bu makale, lolonolo.com tarafından sunulan bir yardımcı kaynaktır ve açıköğretim fakültesi öğrencileri ile meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. İçerik, Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf Güz Dönemi Bütünleme Soruları ve Çocuk Hakları ve Hukuku 2022-2023 Dönem Bütünleme Sınav Soruları’ndan ilham alınarak oluşturulmuş olup, öğrencilerin bu konular hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmalarını ve sınavlarda başarılı olmalarını amaçlamaktadır.

Akıl Zayıflığı ve Çocuklarda Gelişim

Akıl zayıflığı, çocuklarda gelişim geriliği veya ileri yaşlılık sebebiyle akli melekelerin gerilemesi durumunu ifade eder. Bu, bir akıl hastalığı değil, gelişimsel bir durumdur. Akıl zayıflığı, çocuklarda öğrenme güçlüğüne yol açabilir ancak uygun destek ve eğitimle çocukların gelişimi olumlu yönde etkilenebilir.

Hukukta Kanunilik İlkesi

Hukukta kanunilik ilkesi, bir eylemin suç sayılabilmesi için kanunlarda açıkça tanımlanmış olması gerektiğini belirtir. Bu ilke, bireylerin neyin suç oluşturduğunu önceden bilebilmesini ve arbitrarlığın önlenmesini sağlar. Örf ve adetler veya kanun dışı kurallarla suç oluşturulamaz.

Nişanlanma ve Sona Erme Sebepleri

Nişanlanma, iki tarafın birbirine evlenme vaadi ile kurduğu hukuki bir ilişkidir. Bu ilişki, tarafların evlenmesi, anlaşarak ayrılması ya da evlilik şartlarını yerine getiremeyecek durumların ortaya çıkması gibi sebeplerle sona erebilir.

Soy Bağı ve Reddi Davaları

Soy bağının belirlenmesi ve reddi, hukuki bir süreçtir. Evliliğin sona ermesinden sonra belli bir süre içinde doğan çocukların soy bağının belirlenmesi, bazı durumlarda karışıklığa neden olabilir. Bu durumlarda, soy bağının reddi davaları önem kazanır.

Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması

Çocuk ve genç işçilerin korunması, çalışma yaşamında önemli bir yer tutar. Çocukların ve gençlerin çalıştırılabileceği işler, onların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler, çocukların eğitim haklarının korunmasını ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerini amaçlar.

Evlat Edinme ve Hukuki Sonuçları

Evlat edinme, hem evlat edinilen çocuk için hem de evlat edinen aile için önemli hukuki sonuçlar doğurur. Evlat edinme işlemi ile çocuğun bakım yükümlülüğü ve mirasçılık hakları gibi önemli konular yeniden düzenlenir. Evlat edinme, çocuğun asıl ailesi ile olan hukuki bağlarının kesilmesi anlamına gelir.

Sosyal Düzen Kuralları ve Din Kuralları

Sosyal düzenin sağlanmasında din kuralları önemli bir role sahiptir. Din kuralları, toplumsal norm ve değerlerin şekillenmesinde etkili olur. Ancak, din kurallarının yaptırım gücü manevi olup, hukuki normlardan farklıdır.

Tam Fiil Ehliyeti

Tam fiil ehliyeti, bireyin hukuki işlemleri bağımsız bir şekilde yapabilme kapasitesidir. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olan bireyler, hukuki işlemleri gerçekleştirebilirler. Çocukların fiil ehliyeti, yaşları ve gelişim durumlarına göre sınırlıdır.

Tanıma ve Geçerlilik Şartları

Bir çocuğun biyolojik babası tarafından tanınması, çocuğun hukuki durumunu etkileyen önemli bir işlemdir. Tanıma işlemi, belirli hukuki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Tanıma, çocuğun soybağı ilişkilerini ve hukuki statüsünü doğrudan etkiler.

Bu makalenin, açıköğretim fakültesi öğrencileri ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınavlarında yardımcı olması amaçlanmıştır. İçerikte yer alan bilgiler, öğrencilerin ilgili konular hakkında daha derinlemesine anlayış kazanmalarını ve akademik başarılarını artırmalarını desteklemek için hazırlanmıştır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan mutluluk duyarız.

@lolonolo_com

Çocuk Hakları ve Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. I. Akıl zayıflığı, akli melekelerin yeterince gelişmemesi ya da sonradan gerilemesi durumunu ifade eder.
II. Akıl zayıflığı, bir akıl hastalığı olmayıp çocuklarda gelişme geriliği ya da çok ileri yaşlılık sebebi ile akli melekelerin gerilemesi durumudur.
III. Akıl zayıflığı, tek başına ayırt etme gücünü ortadan kaldırır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I ve III
E) Yalnız III

Cevap : A) I ve II

2. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu ilke suç olan eylemlerin kanunda tanımlanmasın öngörmektedir.
B) Bu ilkeye göre suçun cezası da kanunda yazılı olmalıdır.
C) Örf ve adet kuralları bir eylemin suç sayılmasını sağlamaz.
D) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.
E) Kanun dışında bir kural ile suç oluşturulamaz.

Cevap : D) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.

3. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın sona erme sebeplerinden biri değildir?

A) Tarafların evlenmesi
B) Taraflardan birinin cinsiyet değiştirmesi
C) Tarafların anlaşması
D) Taraflardan birinin geçici olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi
E) Taraflardan birinin gaipliğine karar verilmesi

Cevap : D) Taraflardan birinin geçici olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi

4. Soy bağının belirlenmesi ve reddi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Karinelerin çakışması durumunda her iki koca tarafından da soy bağı reddedilen çocuk soy bağı bulunmayan çocuk statüsünde olur.
B) Evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içerisinde doğan çocuğun babası olarak sona eren evlilikteki koca yazılabilmesi için babalik davası açılmalıdır.
C) Kocası ölen ve hemen yeniden evlenen kadının ilk kocasının ölümünden itibaren üç yüz gün içerisinde doğurduğu çocuğun babası ölen kocadır.
D) Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, soy bağının reddi davası açamaz, bu davayı çocuk, ergin olunca kendisi açar.
E) Soy bağının reddi davası tek başına açılabileceği gibi başka bir dava ile birleştirilerek de açılabilir.

Cevap : A) Karinelerin çakışması durumunda her iki koca tarafından da soy bağı reddedilen çocuk soy bağı bulunmayan çocuk statüsünde olur.

5. I. TDK’ye göre bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız
II. Hukuki bir kavram olarak ana ve baba ile soybağı ilişkisi içerisinde olan altsoy
III. Yetişkin olmasına rağmen yaşına uygun davranmayan kişi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çocuk kelimesinin anlamları arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

6. Aşağıdaki ilkelerden hangisi kanunilik ilkesinin bir sonucu değildir?

A) Kusurlu sorumluluk ilkesi
B) Kıyas yasağı
C) Geçmişe uygulama yasağı
D) Belirlilik ilkesi
E) Tipiklik ve takdire kapalılık ilkesi

Cevap : A) Kusurlu sorumluluk ilkesi

7. Kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek olması halinde ödenen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç nafakası
B) Tedbir nafakası
C) İştirak nafakası
D) Yardım nafakası
E) Yoksulluk nafakası

Cevap : E) Yoksulluk nafakası

8. Ceza sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kusursuz sorumluluk, ceza kanununda yer almayan bir sorumluluk türüdür.
B) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.
C) Medeni Kanun’daki ev başkanının sorumluluğu niteliği itibari ile cezai değil hukuki bir sorumluluktur.
D) Kusur kimin ise ceza da onundur.
E) Ceza hukukunda kural ceza sorumluluğunun şahsiliğidir.

Cevap : B) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.

9. Aşağıdaki uygarlıkların hangisinin hukuk sisteminde evlat edinme kurumu yer almaz?

A) Sümer
B) Babil
C) İslam
D) Mısır
E) Roma

Cevap : C) İslam

10. Evlat edinme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşler beş yıllık evli iseler birlikte evlat edinebilirler.
B) Birlikte evlat edinme, ancak eşler tarafından yapılabilir.
C) Eşler otuz yaşını tamamlamışlarsa birlikte evlat edinebilirler.
D) Evli olmayanlar, birlikte evlat edinemezler.
E) Eşlerden birisi diğer eşin açık rızası ile tek başına evlat edinebilir.

Cevap : E) Eşlerden birisi diğer eşin açık rızası ile tek başına evlat edinebilir.

11. Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Ahlaki gelişimi
B) Zihinsel gelişimi
C) Kişisel yatkınlıkları
D) İş güvenliği
E) Siyasi düşünceleri

Cevap : E) Siyasi düşünceleri

12. Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı işleri
B) Parafinden eşya imali işleri
C) Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri)
D) Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri
E) Selüloz üretimi işleri

Cevap : A) PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı işleri

13. Aşağıdakilerden hangisi evlat edinmenin sonuçlarından biri değildir?

A) Evlat edinme ile birlikte çocuğun bakım yükümlülüğü evlat edinenlere geçer.
B) Evlat edinenlerin maddi gücü bakım için yeterli olmazsa anne ve babanın bakım yükümlülüğü devreye tekrar girer.
C) Evlatlığın anne ve babası ile olan mirasçılık ilişkisi devam eder.
D) Evlat edinme ile birlikte çocuğun asıl anne ve babası ile tüm ilişkisi kesilir.
E) Evlat edinilen evlat edinenlere mirasçı olur.

Cevap : D) Evlat edinme ile birlikte çocuğun asıl anne ve babası ile tüm ilişkisi kesilir.

14. Aşağıdakilerden hangisinde vesayetin sona ermesi ile birlikte küçük çocuk tam ehliyetli hâle gelmez?

A) Mahkemece ergin kılınması
B) Vasinin rızası ile evlenmesi
C) Başkalarınca evlat edinilmesi
D) Küçük çocuğun ergin olması
E) On sekiz yaşını doldurması

Cevap : C) Başkalarınca evlat edinilmesi

15. Sosyal düzen kurallarından birisi olan din kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Din kuralları sosyal düzen kurallarının en eski olanıdır.
B) Diğer sosyal düzen kurallarının da temelinde din kurallarının olduğu ifade edilmektedir.
C) Din kurallarının yaptırımı manevi şekilde olur.
D) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.
E) Din kuralları çoğunlukla dogmatik kurallar olduğundan kolay değişmezler.

Cevap : D) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

16. Tam fiil ehliyetli bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ayırt etme gücüne sahip olup ergin olan ve kısıtlanmamış kimselerdir.
B) Tam ehliyetli kişiler, ehliyet açısından tüm hukuki İşlemleri yapabilirler.
C) Çocuklar, zeki iseler ve hukuken kısıtlanmamışlarsa kural olarak tam ehliyetlidirler.
D) Ayırt etme gücüne sahip olan bir çocuk sınırlı ehliyetsiz olsa da haksız fiillerinden sorumludur.
E) Tam ehliyetliler hak edinebilir, borç alına girebilir ve hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulabilirler.

Cevap : C) Çocuklar, zeki iseler ve hukuken kısıtlanmamışlarsa kural olarak tam ehliyetlidirler.

17. Aşağıdakilerden hangisi tanımanın geçerlilik şartlarından değildir?

A) Tanıma vasiyetname, mahkeme veya nüfus memuruna yazılı başvuru ya da resmi senet ile yapılmalıdır.
B) Tanıma işlemine konu çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi bulunmamalıdır.
C) Tanıma, çocuğun kayıtlı olduğu nüfus memurluğuna tanıyan tarafından bildirilmelidir.
D) Tanıyan küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilcinin rızası olmalıdır.
E) Tanıyan kişinin biyolojik baba olması gerekir.

Cevap : C) Tanıma, çocuğun kayıtlı olduğu nüfus memurluğuna tanıyan tarafından bildirilmelidir.

18. Taraflar arasında nişanlanma ne zaman kurulmuş olur?

A) Nişan yüzükleri takılınca
B) Taraflar birbirine evlenme vaadedince
C) Nişanlanma ilan edilince
D) Nişan töreni sona erince
E) Nişan defteri imzalanınca

Cevap : B) Taraflar birbirine evlenme vaadedince

19. ” ….., boşanma hukuku ile ilgili olmayıp yakın hısımlar arasında söz konusudur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tedbir nafakası
B) Yardım nafakası
C) İhtiyaç nafakası
D) İştirak nafakası
E) Yoksulluk nafakası

Cevap : B) Yardım nafakası

20. Aşağıdaki işlerden hangisi genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) Çay işlemesi işleri
B) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri
C) Süpürge ve fırça imalatı işleri
D) Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler
E) İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri

Cevap : B) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri

Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku Bütünleme Soruları

Bu makale, lolonolo.com tarafından sunulan bir yardımcı kaynaktır ve açıköğretim fakültesi öğrencileri ile meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. İçerik, Çocuk Gelişimi Lisans 3. Sınıf Güz Dönemi Bütünleme Soruları ve Çocuk Hakları ve Hukuku 2022-2023 Dönem Bütünleme Sınav Soruları’ndan ilham alınarak oluşturulmuş olup, öğrencilerin bu konular hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmalarını ve sınavlarda başarılı olmalarını amaçlamaktadır.

Akıl Zayıflığı ve Çocuklarda Gelişim

Akıl zayıflığı, çocuklarda gelişim geriliği veya ileri yaşlılık sebebiyle akli melekelerin gerilemesi durumunu ifade eder. Bu, bir akıl hastalığı değil, gelişimsel bir durumdur. Akıl zayıflığı, çocuklarda öğrenme güçlüğüne yol açabilir ancak uygun destek ve eğitimle çocukların gelişimi olumlu yönde etkilenebilir.

Hukukta Kanunilik İlkesi

Hukukta kanunilik ilkesi, bir eylemin suç sayılabilmesi için kanunlarda açıkça tanımlanmış olması gerektiğini belirtir. Bu ilke, bireylerin neyin suç oluşturduğunu önceden bilebilmesini ve arbitrarlığın önlenmesini sağlar. Örf ve adetler veya kanun dışı kurallarla suç oluşturulamaz.

Nişanlanma ve Sona Erme Sebepleri

Nişanlanma, iki tarafın birbirine evlenme vaadi ile kurduğu hukuki bir ilişkidir. Bu ilişki, tarafların evlenmesi, anlaşarak ayrılması ya da evlilik şartlarını yerine getiremeyecek durumların ortaya çıkması gibi sebeplerle sona erebilir.

Soy Bağı ve Reddi Davaları

Soy bağının belirlenmesi ve reddi, hukuki bir süreçtir. Evliliğin sona ermesinden sonra belli bir süre içinde doğan çocukların soy bağının belirlenmesi, bazı durumlarda karışıklığa neden olabilir. Bu durumlarda, soy bağının reddi davaları önem kazanır.

Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması

Çocuk ve genç işçilerin korunması, çalışma yaşamında önemli bir yer tutar. Çocukların ve gençlerin çalıştırılabileceği işler, onların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler, çocukların eğitim haklarının korunmasını ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerini amaçlar.

Evlat Edinme ve Hukuki Sonuçları

Evlat edinme, hem evlat edinilen çocuk için hem de evlat edinen aile için önemli hukuki sonuçlar doğurur. Evlat edinme işlemi ile çocuğun bakım yükümlülüğü ve mirasçılık hakları gibi önemli konular yeniden düzenlenir. Evlat edinme, çocuğun asıl ailesi ile olan hukuki bağlarının kesilmesi anlamına gelir.

Sosyal Düzen Kuralları ve Din Kuralları

Sosyal düzenin sağlanmasında din kuralları önemli bir role sahiptir. Din kuralları, toplumsal norm ve değerlerin şekillenmesinde etkili olur. Ancak, din kurallarının yaptırım gücü manevi olup, hukuki normlardan farklıdır.

Tam Fiil Ehliyeti

Tam fiil ehliyeti, bireyin hukuki işlemleri bağımsız bir şekilde yapabilme kapasitesidir. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olan bireyler, hukuki işlemleri gerçekleştirebilirler. Çocukların fiil ehliyeti, yaşları ve gelişim durumlarına göre sınırlıdır.

Tanıma ve Geçerlilik Şartları

Bir çocuğun biyolojik babası tarafından tanınması, çocuğun hukuki durumunu etkileyen önemli bir işlemdir. Tanıma işlemi, belirli hukuki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Tanıma, çocuğun soybağı ilişkilerini ve hukuki statüsünü doğrudan etkiler.

Bu makalenin, açıköğretim fakültesi öğrencileri ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınavlarında yardımcı olması amaçlanmıştır. İçerikte yer alan bilgiler, öğrencilerin ilgili konular hakkında daha derinlemesine anlayış kazanmalarını ve akademik başarılarını artırmalarını desteklemek için hazırlanmıştır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan mutluluk duyarız.

@lolonolo_com

Çocuk Hakları ve Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. I. Akıl zayıflığı, akli melekelerin yeterince gelişmemesi ya da sonradan gerilemesi durumunu ifade eder.
II. Akıl zayıflığı, bir akıl hastalığı olmayıp çocuklarda gelişme geriliği ya da çok ileri yaşlılık sebebi ile akli melekelerin gerilemesi durumudur.
III. Akıl zayıflığı, tek başına ayırt etme gücünü ortadan kaldırır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I ve III
E) Yalnız III

Cevap : A) I ve II

2. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu ilke suç olan eylemlerin kanunda tanımlanmasın öngörmektedir.
B) Bu ilkeye göre suçun cezası da kanunda yazılı olmalıdır.
C) Örf ve adet kuralları bir eylemin suç sayılmasını sağlamaz.
D) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.
E) Kanun dışında bir kural ile suç oluşturulamaz.

Cevap : D) Anayasada yer almayan bu kural Türk Ceza Kanunu ile getirilerek kişiler devlete karşı korunmuştur.

3. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın sona erme sebeplerinden biri değildir?

A) Tarafların evlenmesi
B) Taraflardan birinin cinsiyet değiştirmesi
C) Tarafların anlaşması
D) Taraflardan birinin geçici olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi
E) Taraflardan birinin gaipliğine karar verilmesi

Cevap : D) Taraflardan birinin geçici olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi

4. Soy bağının belirlenmesi ve reddi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Karinelerin çakışması durumunda her iki koca tarafından da soy bağı reddedilen çocuk soy bağı bulunmayan çocuk statüsünde olur.
B) Evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içerisinde doğan çocuğun babası olarak sona eren evlilikteki koca yazılabilmesi için babalik davası açılmalıdır.
C) Kocası ölen ve hemen yeniden evlenen kadının ilk kocasının ölümünden itibaren üç yüz gün içerisinde doğurduğu çocuğun babası ölen kocadır.
D) Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, soy bağının reddi davası açamaz, bu davayı çocuk, ergin olunca kendisi açar.
E) Soy bağının reddi davası tek başına açılabileceği gibi başka bir dava ile birleştirilerek de açılabilir.

Cevap : A) Karinelerin çakışması durumunda her iki koca tarafından da soy bağı reddedilen çocuk soy bağı bulunmayan çocuk statüsünde olur.

5. I. TDK’ye göre bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız
II. Hukuki bir kavram olarak ana ve baba ile soybağı ilişkisi içerisinde olan altsoy
III. Yetişkin olmasına rağmen yaşına uygun davranmayan kişi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çocuk kelimesinin anlamları arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

6. Aşağıdaki ilkelerden hangisi kanunilik ilkesinin bir sonucu değildir?

A) Kusurlu sorumluluk ilkesi
B) Kıyas yasağı
C) Geçmişe uygulama yasağı
D) Belirlilik ilkesi
E) Tipiklik ve takdire kapalılık ilkesi

Cevap : A) Kusurlu sorumluluk ilkesi

7. Kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek olması halinde ödenen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç nafakası
B) Tedbir nafakası
C) İştirak nafakası
D) Yardım nafakası
E) Yoksulluk nafakası

Cevap : E) Yoksulluk nafakası

8. Ceza sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kusursuz sorumluluk, ceza kanununda yer almayan bir sorumluluk türüdür.
B) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.
C) Medeni Kanun’daki ev başkanının sorumluluğu niteliği itibari ile cezai değil hukuki bir sorumluluktur.
D) Kusur kimin ise ceza da onundur.
E) Ceza hukukunda kural ceza sorumluluğunun şahsiliğidir.

Cevap : B) Yedi yaşından küçük çocukların işledikleri suçlardan dolayı anne ve babaları cezalandırılır.

9. Aşağıdaki uygarlıkların hangisinin hukuk sisteminde evlat edinme kurumu yer almaz?

A) Sümer
B) Babil
C) İslam
D) Mısır
E) Roma

Cevap : C) İslam

10. Evlat edinme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşler beş yıllık evli iseler birlikte evlat edinebilirler.
B) Birlikte evlat edinme, ancak eşler tarafından yapılabilir.
C) Eşler otuz yaşını tamamlamışlarsa birlikte evlat edinebilirler.
D) Evli olmayanlar, birlikte evlat edinemezler.
E) Eşlerden birisi diğer eşin açık rızası ile tek başına evlat edinebilir.

Cevap : E) Eşlerden birisi diğer eşin açık rızası ile tek başına evlat edinebilir.

11. Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Ahlaki gelişimi
B) Zihinsel gelişimi
C) Kişisel yatkınlıkları
D) İş güvenliği
E) Siyasi düşünceleri

Cevap : E) Siyasi düşünceleri

12. Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı işleri
B) Parafinden eşya imali işleri
C) Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri)
D) Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri
E) Selüloz üretimi işleri

Cevap : A) PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı işleri

13. Aşağıdakilerden hangisi evlat edinmenin sonuçlarından biri değildir?

A) Evlat edinme ile birlikte çocuğun bakım yükümlülüğü evlat edinenlere geçer.
B) Evlat edinenlerin maddi gücü bakım için yeterli olmazsa anne ve babanın bakım yükümlülüğü devreye tekrar girer.
C) Evlatlığın anne ve babası ile olan mirasçılık ilişkisi devam eder.
D) Evlat edinme ile birlikte çocuğun asıl anne ve babası ile tüm ilişkisi kesilir.
E) Evlat edinilen evlat edinenlere mirasçı olur.

Cevap : D) Evlat edinme ile birlikte çocuğun asıl anne ve babası ile tüm ilişkisi kesilir.

14. Aşağıdakilerden hangisinde vesayetin sona ermesi ile birlikte küçük çocuk tam ehliyetli hâle gelmez?

A) Mahkemece ergin kılınması
B) Vasinin rızası ile evlenmesi
C) Başkalarınca evlat edinilmesi
D) Küçük çocuğun ergin olması
E) On sekiz yaşını doldurması

Cevap : C) Başkalarınca evlat edinilmesi

15. Sosyal düzen kurallarından birisi olan din kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Din kuralları sosyal düzen kurallarının en eski olanıdır.
B) Diğer sosyal düzen kurallarının da temelinde din kurallarının olduğu ifade edilmektedir.
C) Din kurallarının yaptırımı manevi şekilde olur.
D) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.
E) Din kuralları çoğunlukla dogmatik kurallar olduğundan kolay değişmezler.

Cevap : D) Din kurallarının yaptırımı toplumdan dışlanmadır.

16. Tam fiil ehliyetli bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ayırt etme gücüne sahip olup ergin olan ve kısıtlanmamış kimselerdir.
B) Tam ehliyetli kişiler, ehliyet açısından tüm hukuki İşlemleri yapabilirler.
C) Çocuklar, zeki iseler ve hukuken kısıtlanmamışlarsa kural olarak tam ehliyetlidirler.
D) Ayırt etme gücüne sahip olan bir çocuk sınırlı ehliyetsiz olsa da haksız fiillerinden sorumludur.
E) Tam ehliyetliler hak edinebilir, borç alına girebilir ve hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulabilirler.

Cevap : C) Çocuklar, zeki iseler ve hukuken kısıtlanmamışlarsa kural olarak tam ehliyetlidirler.

17. Aşağıdakilerden hangisi tanımanın geçerlilik şartlarından değildir?

A) Tanıma vasiyetname, mahkeme veya nüfus memuruna yazılı başvuru ya da resmi senet ile yapılmalıdır.
B) Tanıma işlemine konu çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi bulunmamalıdır.
C) Tanıma, çocuğun kayıtlı olduğu nüfus memurluğuna tanıyan tarafından bildirilmelidir.
D) Tanıyan küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilcinin rızası olmalıdır.
E) Tanıyan kişinin biyolojik baba olması gerekir.

Cevap : C) Tanıma, çocuğun kayıtlı olduğu nüfus memurluğuna tanıyan tarafından bildirilmelidir.

18. Taraflar arasında nişanlanma ne zaman kurulmuş olur?

A) Nişan yüzükleri takılınca
B) Taraflar birbirine evlenme vaadedince
C) Nişanlanma ilan edilince
D) Nişan töreni sona erince
E) Nişan defteri imzalanınca

Cevap : B) Taraflar birbirine evlenme vaadedince

19. ” ….., boşanma hukuku ile ilgili olmayıp yakın hısımlar arasında söz konusudur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tedbir nafakası
B) Yardım nafakası
C) İhtiyaç nafakası
D) İştirak nafakası
E) Yoksulluk nafakası

Cevap : B) Yardım nafakası

20. Aşağıdaki işlerden hangisi genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) Çay işlemesi işleri
B) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri
C) Süpürge ve fırça imalatı işleri
D) Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler
E) İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri

Cevap : B) Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının boyanması ve verniklenmesi işleri

Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku Final Soruları

Çocuk Hakları ve Hukuku: Sorular Üzerinden Bir Bakış

Çocuk hakları ve hukuku, çağdaş toplumların temel yapı taşlarından biridir ve bu alandaki yasal düzenlemeler, çocukların korunması, gelişimlerinin desteklenmesi ve temel haklarının güvence altına alınmasında kritik bir role sahiptir. Bu makale, Ocak 2024’te gerçekleşen “Çocuk Hakları ve Hukuku Final Sınavı”nda sorulan bazı sorular üzerinden bu önemli konuyu ele almakta ve temel hukuki kavramları irdelenmektedir.

Evlat Edinme ve Hukuki Sistemler:

Evlat edinme, farklı hukuk sistemlerinde değişik biçimlerde yer alır. Roma, Sümer, Mısır ve Babil uygarlıkları, tarih boyunca evlat edinme kurumunu farklı yönleriyle benimsemişlerdir. İslam hukukunda ise evlat edinme, Batı hukuk sistemlerindeki gibi resmi bir statüye sahip değildir.

Çocuk İşçiliği ve Yasal Düzenlemeler:

Çocukların çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların korunması açısından hayati önem taşır. İş Kanunu ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları gibi yönetmelikler bu konuda belirleyici rol oynar.

Çocuklara Yönelik Suçlar ve Taksir:

Çocuklarla ilgili suçlar genellikle kasıtlı olarak işlenir. Ancak, bazı durumlarda, örneğin çocuğun soybağını değiştirme suçu gibi, taksirli hareketler de suç teşkil edebilir.

Çocukların Hukuki İşlem Yapma Kapasitesi:

Reşit olmayan çocukların hukuki işlem yapma kapasitesi sınırlıdır. Küçük hediyeler gibi basit işlemler mümkün olsa da, daha karmaşık ve mali sorumluluk gerektiren işlemler için yetişkinlerin rehberliği veya onayı gerekir.

Evlat Edinme Sistemleri:

Evlat edinme sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Tam ve sınırlı evlat edinme sistemleri arasında önemli farklar bulunur. Örneğin, tam evlat edinme sisteminde, evlatlıkla biyolojik aile arasındaki tüm hukuki bağlar kesilir.

Nişan ve Hukuki Yükümlülükler:

Nişanlanma süreci, tarafların birbirlerine evlenme vaadinde bulunmalarıyla hukuki bir anlam kazanır. Bu süreç, karşılıklı haklar ve sorumluluklar doğurabilir ve nişanın bozulması durumunda maddi tazminat taleplerine yol açabilir.

Nafaka ve Çocuklar:

Çocuklarla ilgili nafaka yükümlülükleri, boşanma ve aile hukukunun önemli bir parçasıdır. İştirak nafakası gibi çeşitler, çocukların bakım ve eğitim giderlerinin karşılanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Aile Hukukunda Nafaka:

Aile hukukunda, boşanma olmadığı durumlarda bile, yakın akrabalar arasında maddi destek sağlamak amacıyla nafaka yükümlülükleri bulunabilir. Bu tür nafakalar, aile bireylerinin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yansıtır.

Çocuğun Hukuki Tanımı:

Hukukta “çocuk” kavramı, hem yaş hem de soybağının varlığı gibi unsurlara göre tanımlanır. Ergin olmayanlar ve ana-baba ile soybağı içinde olan altsoylar, çocuk olarak kabul edilir.

Çocukları Koruma Kanunu ve Temel İlkeler:

Çocukları korumaya yönelik kanunlar, çocuğun yararını en üstte tutmayı hedefler. Bu kanunlar, çocuğun yaşama, gelişme ve katılım haklarının yanı sıra, ayrımcılık yasağı gibi temel ilkeleri içerir.

Soybağının Kurulması:

Medeni Kanun, çocuk ile babası arasındaki soybağının kurulması için çeşitli yöntemler öngörür. Bunlar arasında doğum sırasındaki evlilik durumu, tanıma işlemi ve mahkeme kararları yer alır.

Soy Bağının Reddi ve Belirlenmesi:

Soy bağının reddi ve belirlenmesi süreçleri, hukukun karmaşık ve hassas konularından biridir. Bu süreçlerde, karineler, mahkeme kararları ve çeşitli hukuki işlemler önem taşır.

Çocukların Çalıştırılması ve Sağlık:

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, çocukların çalıştırılabileceği ortamları düzenler. Bu düzenlemeler, çocukların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlar.

Çocukların Yasaklanan İşlerde Çalışması:

Çeşitli yasalar, çocukların çalıştırılmasının yasak olduğu işleri belirler. Bu yasaklar, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini korumak için tasarlanmıştır.

Evlat Edinmenin Sonuçları:

Evlat edinme işlemi, hem evlat edinilen çocuk hem de evlat edinen aile için çeşitli hukuki sonuçlar doğurur. Bu süreç, çocuğun bakım yükümlülüğünün evlat edinenlere geçmesini, mirasçılık ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini ve biyolojik aile ile olan hukuki bağların durumunu içerir.

Velayetin Hukuki Boyutları:

Çocuğun velayeti, ebeveynlerin çocuğa karşı olan yasal ve pratik sorumluluklarını ifade eder. Evlilik dışı doğumlar, ebeveynlerin ölümü ve boşanma durumlarında velayetin kime geçeceği, çocuğun menfaatleri gözetilerek belirlenir.

Nişanın Bozulması ve Tazminat Hakları:

Nişanın bozulması durumunda, sadakatsizlik gibi belirli koşullar altında maddi tazminat talep edilebilir. Bu, nişan sürecinin hukuki sonuçlarından biridir ve kişilerin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yansıtır.

Suçun Tipikliği ve Hukuki Yorumu:

Hukuk sistemi, suçların tipikliği konusunda katı kurallar içerir. Bir eylem, tanımlanan suç tipine uyuyorsa, hakimler bu çerçevede karar vermek zorundadır. Tipiklik, suçun tanımı ve uygulamadaki yorumunu etkiler.

Akıl Hastalığı ve Hukuki Ehliyet:

Akıl hastalığı, bir kişinin hukuki ehliyetini etkileyebilir. Tam ehliyetsizlikten geçici ehliyet kaybına kadar değişen durumlar, hastalığın türüne ve şiddetine bağlıdır. Örneğin, şizofreni ve epilepsi gibi durumlarda, kişinin ayırt etme gücü belirli zamanlarda etkilenebilir.

Bu makale, Ocak 2024 Çocuk Hakları ve Hukuku Final Sınavı’nda yer alan sorulara dayanarak hazırlanmıştır. Amacı, çocuk hakları ve hukukunun temel kavramlarını ve uygulamalarını genel hatlarıyla ele almaktır. Bu alandaki yasal düzenlemeler ve mahkemelerin uygulamaları, çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesi için temel bir çerçeve oluşturur. Toplumların geleceği olan çocukların haklarının korunması, hukukun en önemli görevlerinden biridir.

@lolonolo_com

Çocuk Hakları ve Hukuku 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdaki uygarlıkların hangisinin hukuk sisteminde evlat edinme kurumu yer almaz?

A) Roma
B) Sümer
C) Mısır
D) İslam
E) Babil

Cevap : D) İslam

2. Çocukların çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almamaktadır?

A) İş Kanunu
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C) İdari Yargılama Usulü Kanunu
D) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
E) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Cevap : C) İdari Yargılama Usulü Kanunu

3.Aşağıdaki suçlardan hangisi taksir ile işlenebilen bir suçtur?

A) Reşit olmayan ile cinsel ilişki suçu
B) Çocuk pornografisi suçu
C) Müstehcenlik suçu
D) Çocuğun soybağını değiştirme suçu
E) Çocuğun cinsel istismarı suçu

Cevap : D) Çocuğun soybağını değiştirme suçu

4. Ergin olmayan vesayet altındaki bir çocukaşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapabilir?

A) Arkadaşına pahalı bir saat hediye etme
B) Kedilere bakmayı amaçlayan bir vakıf kurma
C) Arkadaşına kalem kutusunu hediye etme
D) Para kazanmayı hedefleyen bir vakıf kurma
E) Komşusuna kredi borcu için kefil olma

Cevap : C) Arkadaşına kalem kutusunu hediye etme

5. Evlat edinme sistemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tam evlat edinme sisteminde evlatlık ile anne ve babası arasındaki ilişki tamamen kesilir.
B) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz.
C) Sınırlı evlat edinme sisteminde, anne ve baba çocuk ile sınırlı bir ilişki kurulmasını isteyebilirler.
D) Türk hukuku sınırlı evlat edinme sistemine yakın olmakla birlikte karma öğeler de bulunmaktadır.
E) Tam evlat edinme sistemi çocuğun üstün yararı ilkesi açısından daha olumlu sonuçlar doğurur.

Cevap : B) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz.

6. Hukuk kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hukuk kurallarının değiştirilmesi diğer sosyal düzen kurallarına nazaran daha kolaydır.
B) Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en belirgin fark kamu gücü ile desteklenen maddi bir yaptırıma sahip olmasıdır.
C) Hukuk kuralını koyan organın devreye girmesiyle koyulan kural değiştirilebilir.
D) Hukuk kuralları, uyulması maddi yaptırıma bağlanmış kurallardır.
E) Hukuk kurallarının tamamı yaptırıma sahip kurallardır.

Cevap : E) Hukuk kurallarının tamamı yaptırıma sahip kurallardır.

7. Taraflar arasında nişan bağı ne zaman kurulmuş olur?

A) Nişan defteri imzalanınca
B) Nişanlanma ilan edilince
C) Nişan töreni sona erince
D) Taraflar birbirine evlenme vaadedince
E) Nişan yüzükleri takılınca

Cevap : D) Taraflar birbirine evlenme vaadedince

8. Tarafların kusurunun aranmadığı ve çocuklar içinödenen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) İştirak nafakası
B) Tedbir nafakası
C) Yardım nafakası
D) İhtiyaç nafakası
E) Yoksulluk nafakası

Cevap : A) İştirak nafakası

9. “….., boşanma hukuku ile ilgili olmayıp yakın hısımlar arasında söz konusudur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İştirak nafakası
B) Yoksulluk nafakası
C) Tedbir nafakası
D) İhtiyaç nafakası
E) Yardım nafakası

Cevap : E) Yardım nafakası

10. I. Doğum anı ile erginlik arasındaki döneminde bulunan oğlan veya kız
II. Ana ve baba ile soybağı ilişkisi içerisinde olan altsoy
III. Yetişkin olmasına rağmen yaşına uygun davranmayan kişi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çocuk kelimesinin hukukî anlamları arasında yer alır?

A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız I

Cevap : D) I ve II

11. Çocukları Koruma Kanunu’nda çocukların korunması amacıyla birtakım temel ilkeler göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın ilk çare olarak belirlenmesi
B) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması
C) Tüm süreç boyunca insan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi
D) Çocukla ilgili tüm konularda çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi
E) Çocuk ve ailesine karşı hangi nedenle olursa olsun ayrımcılık yasağı

Cevap : A) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın ilk çare olarak belirlenmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’da kabul edilen çocuk ile babası arasındaki soybağının kurulması yollarından biri değildir?

A) Doğum sırasında çocuğun annesi ile evli olması
B) Babanın usulünce yapacağı bir işlem ile evlilik dışı çocuğu tanıması
C) Babaya karşı açılan davada mahkemece verilen babalık hükmü
D) Çocuğun bir erkek tarafından tek başına evlat edinilmesi
E) Soybağının baba ile evlilik dışı çocuk arasında idari yoldan kurulması

Cevap : E) Soybağının baba ile evlilik dışı çocuk arasında idari yoldan kurulması

13. Soy bağının belirlenmesi ve reddi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, soy bağının reddi davası açamaz, bu davayı çocuk, ergin olunca kendisi açar.
B) Evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içerisinde doğan çocuğun babası olarak sona eren evlilikteki koca yazılabilmesi için babalık davası açılmalıdır.
C) Karinelerin çakışması durumunda her iki koca tarafından da soy bağı reddedilen çocuk soy bağı bulunmayan çocuk statüsünde olur.
D) Kocası ölen ve hemen yeniden evlenen kadının ilk kocasının ölümünden itibaren üç yüz gün içerisinde doğurduğu çocuğun babası ölen kocadır.
E) Soy bağının reddi davası tek başına açılabileceği gibi başka bir dava ile birleştirilerek de açılabilir.

Cevap : C) Karinelerin çakışması durumunda her iki koca tarafından da soy bağı reddedilen çocuk soy bağı bulunmayan çocuk statüsünde olur.

14. Aşağıdakilerden hangisi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre 18 yaş altı çocukların çalıştırılabilecekleri iş yerleri arasında yer alır?

A) Spor salonları
B) Hamamlar
C) Gazinolar
D) Kahvehaneler
E) Dans salonları

Cevap : A) Spor salonları

15. Aşağıdakilerden hangisi tüm yaş grupları açısından çocukların çalışması yasak olan işler arasında yer almaz?

A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkân sağlamayan eğitim amaçlı işler
B) Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler
C) Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler
D) Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler
E) Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler

Cevap : A) İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkân sağlamayan eğitim amaçlı işler

16. Aşağıdakilerden hangisi evlat edinmenin sonuçlarından biri değildir?

A) Evlat edinme ile birlikte çocuğun bakım yükümlülüğü evlat edinenlere geçer.
B) Evlat edinme ile birlikte çocuğun asıl anne ve babası ile tüm ilişkisi kesilir.
C) Evlatlığın anne ve babası ile olan mirasçılık ilişkisi devam eder.
D) Evlat edinenlerin maddi gücü bakım için yeterli olmazsa anne ve babanın bakım yükümlülüğü devreye tekrar girer.
E) Evlat edinilen evlat edinenlere mirasçı olur.

Cevap : B) Evlat edinme ile birlikte çocuğun asıl anne ve babası ile tüm ilişkisi kesilir.

17. I. Evlilik dışı çocuğun velayeti, anne ve babası evli değilse anneye aittir.
II. Çocuğun velayeti kendisinde olan anne ya da babanın ölmesi halinde velayet, kendiliğinden sağ kalana geçer.
III. Evlilik, taraflardan birinin ölümü ile sona erse bile velayet ancak yetkili makamın kararı ile sağ kalan eşe geçer.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : B) Yalnız I

18. Aşağıdakilerden hangisinde nişanı bozan taraf maddi tazminat isteyebilir?

A) Başka birisi ile nişanlanarak nişanı bozan taraf
B) Hiçbir sebep beyan etmeden nişanı bozan taraf
C) Nişanlısından başkası ile evlenerek nişanı bozan taraf
D) Nişanlısından önce davranarak nişanı bozan taraf
E) Nişanlısı sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı için nişanı bozan taraf

Cevap : E) Nişanlısı sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı için nişanı bozan taraf

19. Tipiklik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir eylem ile birden fazla suç işlenmesi mümkün değildir.
B) Ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenler suçun tipini değiştirebilir.
C) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.
D) Tipiklik, failin işlediği suçun daha önce hiç işlenmemiş bir suç olması demektir.
E) Birbirine yakın suçlarda hakim takdir hakkını kullanarak cezası düşük olan suçu tercih edebilir.

Cevap : C) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.

20. Akıl hastalığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Akıl hastalığı, ayırt etme gücünü tamamen ortadan kaldırıyorsa kişiyi tam ehliyetsiz hale getirir.
B) Alkolik olan birisi, kesin olarak ayırt etme gücünden yoksundur.
C) Bir kişi tıbben akıl hastası olsa bile ayırt etme gücüne sahip olabilir.
D) Bir akıl hastalığı olan şizofreninin ilk evrelerinde hasta ayırt etme gücüne sahiptir.
E) Epilepsi ve melankolide hasta nöbet geldiği zamanlarda geçici olarak ayırt etme gücünü kaybeder.

Cevap : B) Alkolik olan birisi, kesin olarak ayırt etme gücünden yoksundur.

Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku 2023-2024 Final Soruları

 

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları

Çocuk Hakları ve Hukuku Vize Ve Final Soruları, Auzef çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , Auzef bütünleme soruları

itle -->
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!