Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları

Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları

Sosyal Psikoloji 2020 Vize Deneme-1
Sosyal Psikoloji 2020 Vize Deneme-2
1- Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, kişilik ve tutumlarını merkezine alırken kültürel ve toplumsal etkiyi göz ardı etme eğiliminde psikoloji alanı içerisinde ortaya çıkmış sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

Cevap : psikolojik sosyal psikoloji

2- Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji alanında ortaya çıkan ve toplumsal yapının kişi üzerindeki etkisini araştıran sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

Cevap : sosyolojik sosyal psikoloji

3- Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkileşim sürecinde rollerin kimliklerin ve ilişki kurallarının nasıl oluşturulduğuna odaklanmış sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

Cevap : sembolik (imgesel)etkileşimcilik

4- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir gerçeğin farklı zamanlarda ve toplumsal kesimler tarafından hangi amaçlarla ve nasıl inşa edildiğini inceleyen sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

Cevap : sosyal inşacılık (toplumsal yapısalcılık)

5- Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir?

A) savaşlar
B) göç
C) seri üretim ve sanayileşme
D) kapitalist ekonomik yapının tüketici ihtiyacı
E) hepsi

Cevap : E) hepsi

6- Aşağıdakilerden hangisi artık klasikleşmiş grup normu oluşturma deneyini gerçekleştirmiş kişidir?

A) Milgram
B) Zimbardo
C) M. Sherif
D) Heider
E) J.Asch

Cevap : C) M. Sherif

7- Aşağıdakilerden hangisi otokinetik etki için söylenebilir?

A) İşitsel bir yanılgıdır
B) Görsel bir yanılgıdır
C) Duyularımızın ürettiği bilginin her durumda doğru olduğu anlamına gelir
D) Karanlık bir odadaki ışık noktasının hareketidir
E) Yukarıdakilerden hiçbir söylenemez.

Cevap : B) Görsel bir yanılgıdır

8- M. Sherif deneyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilinir?

A) İnsanların gerçek olduğuna inanmasalar dahi gruba uymak için yalan söyleyebildiklerini göstermiştir.
B) İnsanların gerçekliğin belirsiz olduğu durumlarda kargaşa ve kaosa sürükleneceklerini göstermiştir.
C) İnsanların normalde yapmayacakları eylemleri, kendilerine emir verildiğinde yapabileceklerini göstermiştir.
D) İnsanların belirli rollere büründüklerinde rollerinin gereği olan eylemleri kolayca içselleştirebildiklerini göstermiştir.
E) İnsanların gerçekliğin belirsiz olduğu durumlarda ivedilikle bir referans noktası ve norm geliştirdiklerini göstermiştir.

Cevap : E) İnsanların gerçekliğin belirsiz olduğu durumlarda ivedilikle bir referans noktası ve norm geliştirdiklerini göstermiştir.

9- Sosyal psikoloji alanının birçok küçük ve birbiriyle temas etmeyen kuramlar içermesinin sebebi hangisi değildir?

A) Sosyal psikolojnin, psikolojnin çeşitli alanları arasında kavram ve araştırma yelpazesi en geniş olan alanlardan bir tanesi olması.
B) Bir çok farklı sosyal meseleyi konu edinmiş olması.
C) Çalışma nesnesi olan “insanı” birbirinden farklı düzlemlerde ele alması (toplumsal, bireysel, grupsal, etkleşimsel)
D) Psikanaliz gibi bir büyük ve kapsamlı kurama sahip oluşu

Cevap : D) Psikanaliz gibi bir büyük ve kapsamlı kurama sahip oluşu

10- Bir kuramın geçerli bir kuram sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Yanlışlanabilir önermelerinin hepsinin yanlışlanmış olması
B) Doğrulanabilir önermelerinin olması
C) Yanlışlanabilir önermelerinin olması
D) Yanlışlanabilir önermelerinin henüz yanlışlanamamış olması
E) Doğrulanabilir önermelerinin hepsinin doğrulanmış olması

Cevap : D) Yanlışlanabilir önermelerinin henüz yanlışlanamamış olması

11- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın amaçları arasında değildir?

A) Olayların romantize edilmesi
B) Olaylar arasındaki ilişkileri veya korelasyonları bulmak
C) Olayları tahmin ve kontrol etmek
D) Olayların nedenlerini anlamak
E) Olayların betimlenmesi

Cevap : A) Olayların romantize edilmesi

12- Aşağıdaki araştırma tekniklerinin hangisiyle neden sonuç ilişkisi kurulabilir?

A) Alan deney
B) Gözlem
C) Korelasyon çalışması
D) Yapılandırılmamış görüşme
E) Alan araştırması

Cevap : A) Alan deneyi

13- Aşağıdaki araştırma tekniklerinin hangisiyle neden sonuç ilişkisi kurulabilir?

A) Alan araştırması
B) Gözlem
C) Korelasyon çalışması
D) yapılandırılmamış görüşme
E) labaratuar deneyi

Cevap : E) labaratuar deneyi

14- Doğal deneyle , alan deneyi arasındaki fark nedir?

A) Doğal deneyde olgu gerçek ortamında incelenirken, alan deneyinde bu yapılamaz.
B) Alan deneyinde olgu gerçek ortamında incelenirken, doğal deneyde bu yapılamaz.
C) Doğal deneyde bağımsız değişken kontrol edilemez iken, alan deneyinde kontrol edilebilir.
D) Alan deneyinde bağımsız değişken kontrol edilemez iken, doğal deneyde kontrol edilebilir.
E) Alan deneyiyle neden sonuç ilişkiler kurulabilir, doğal deneyle kurulamaz.

Cevap : C) Doğal deneyde bağımsız değişken kontrol edilemez iken, alan deneyinde kontrol edilebilir.

15- Yapılan bir araştırmada araştırmacı okul öğretmenlerine ders yılı başında bazı öğrencilerin ders yılı içinde parlayacaklarını söylemiştir bu deneyde parlayacak öğrenciler rastlantısal olarak seçilmesine rağmen ders yılı sonunda parlaması beklenen öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla daha fazla kazanım elde ettikleri görüldü. Bu çalışma deneysel çalışmalarda karşılaştığımız sorunlardan hangisine işaret etmektedir?

A) Katılımcının aldatılması
B) Kısıtlı örneklem
C) Araştırmacı yanlılığı (Rosenthal etkisi)
D) Labaratuar deney koşullarının yapaylığı
E) Katılımcı haklarının ihlali

Cevap : C) Araştırmacı yanlılığı (Rosenthal etkisi)

16- Meditasyonun şehirli kadınların ruh hallerine etkisi konulu bir araştırmada bağımsız değişken hangisidir?

A) şehir
B) meditasyon
C) cinsiyet
D) ruh hali
E) hiçbiri

Cevap : B) meditasyon

17- Kaygı düzeyinin direksiyon sınavı başarısına etkisi konulu bir araştırmada bağımlı değişken hangisidir?

A) kaygı düzeyi
B) direksyon sınavı
C) direksyon sınavı başarısı
D) cinsiyet
E) hiçbiri

Cevap : C) direksiyon sınavı başarısı

18- Aşağıdakilerden hangisi sosyal biliş kuramlarına göre doğrudur?

A) Kendi grubumuzdan olan şeyler ve insanları daha kaba kategorilerle algılarız.
B) Dış grubumuzdan olan şeyler ve insanları birbirinden çok farklı algılarız.
C) Şehirde yaşayan insanlar karşılaştıkları insanları, insan olmayan varlıklara göre daha ayrıntılı algılarlar.
D) Şehirde yaşayan insanlar karşılaştıkları canlı olmayan nesneler, insanlardan daha ayrıntılı algılarlar
E) Kutup bölgelerinde yaşayan insanlarla, çölde yaşayan insanlar için “kar” kelimesi aynı anlamı taşır.

Cevap : C) Şehirde yaşayan insanlar karşılaştıkları insanları, insan olmayan varlıklara göre daha ayrıntılı algılarlar.

19- Yeni tanıştığınız birisini izlemeniz, onun hareket ve tavırlarından onun belirli kişilik özelliklerini anlamaya çalışmanızı hangisi daha doğru tanımlar?

A) Sosyalleşme
B) Sosyal çıkarsama
C) Sosyal tamamlama
D) Algıda değişmezlik
E) Hiçbiri

Cevap : B) Sosyal çıkarsama

20- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

A) kişisel mesafe
B) fiziksel görünüm
C) yüz ifadesi
D) dil sürçmesi
E) beden dili

Cevap : D) dil sürçmesi

Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları

21- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

A) kişisel mesafe
B) fiziksel görünüm
C) beden dili
D) yüz ifadesi
E) aksan

Cevap : E) aksan

22- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

A) beden dili
B) sen-siz kullanımı
C) kişisel mesafe
D) yüz ifadesi
E) fiziksel görünüm

Cevap : B) sen-siz kullanımı

23- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel olmayan ipuçlarındandır?

A) sen-siz kullanımı
B) kelime tercihleri
C) dil sürçmesi
D) aksan
E) kişisel mesafe

Cevap : E) kişisel mesafe
NOT: Sözel olmayan ipuçları, göz teması, beden dili, yüz ifadesi, fiziksel görünümü (nasıl giyindiği, cinsiyeti, ırkı, sınıfı) ve kişisel mesafesi olarak sıralanabilir.

24- Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel olmayan ipuçlarındandır?

A) Beden dili
B) Sen-siz kullanımı
C) Kelime tercihleri
D) Aksan
E) Dil sürçmesi

Cevap : A) Beden dili

25- Heiderin insanın bilincinde olduğu insanlar, nesneler, ilişkiler, olaylardan oluştuğunu söylediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neden olmak
B) Gereklilik
C) Çabalamak
D) Algılamak
E) Yaşam alanı (öznel çevre)

Cevap : E) Yaşam alanı (öznel çevre)

26- Heiderin yaşam alanıyla dolaysız ilişki ile oluşan nesnel olguların yaşam alanına girmesinin bir yolu olarak gördüğü eylem hangisidir?

A) Neden olmak
B) Yaşam alanı (öznel çevre)
C) Algılamak
D) İstemek
E) Gereklilik

Cevap : C) Algılamak

27- Heidere göre güdüyü motivasyonu gösteren ve neden ile ilişkili olan kavram hangisidir?

A) Algılamak
B) Yaşam alanı (Öznel çevre)
C) Neden olmak
D) İstemek
E) Gereklilik

Cevap : D) İstemek

28- Heidere göre toplumsal değer ve normlarla ilgili olan ve bireyin dışındaki toplumsal bir gerçeği belirten kavram hangisidir?

A) istemek
B) neden olmak
C) algılamak
D) gereklilik

Cevap : D) gereklilik

29- Jones ve Davise göre bir şirketin insan kaynakları departmanında işe alım görüşmesi yapan bir kişinin işe başvuran kişinin iş değiştirme nedenlerini düşünürken eski şirkette kalma ve yeni şirkete geçme tercihleri arasında kişi açısından farklılık taşıyan sonuçları düşünmesi hangi kavramla açıklanır?

A) toplumsal onaylanabilirlik
B) ortak olmayan sonuç sayısı
C) toplumsal beğenilirlik
D) uygun olmayan çıkarsama
E) uygun çıkarsama

Cevap : B) ortak olmayan sonuç sayısı

30- jones ve Davise göre uygun çıkarsama ne demektir?

A) Kişinin seçim sonucuna bakarak o kişinin böyle bir seçim yapmasına belli bir kişilik özelliğinin neden olduğuna kesin olarak kanaat getirilememesi
B) Kişinin seçim sonucuna bakarak o kişinin böyle bir seçim yapmasına belli bir kişilik özelliğinin neden olduğuna kesin olarak kanaat getirilebilmesi
C) Kişinin tercihinin nedeninin bilimsel kesinlikle anlaşılması
D) Kişinin tercihinin nedeninin anlaşılamaması
E) Hiçbiri

Cevap : B) Kişinin seçim sonucuna bakarak o kişinin böyle bir seçim yapmasına belli bir kişilik özelliğinin neden olduğuna kesin olarak kanaat getirilebilmesi

31- Kellye göre örneğin belli bir dersin sınavından aynı notu alan iki öğrenciden birisinin çalıştığını diğerinin ise çalışmadığını biliyorsak…?

A) Çalışanın çalışkan olduğunu düşünürüz
B) Çalışamayanın zeki olduğunu düşünürüz
C) Çalışamayanın zeki olmadığını düşünürüz
D) Çalışamayanın tembel olduğunu düşünürüz.
E) Çalışanın zeki olduğunu düşünürüz.

Cevap : B) Çalışamayanın zeki olduğunu düşünürüz

32- Başkalarının karmaşık olmayan temel duygusal durumlarını sezebilme ve duygusal ifadeyi İletişim aracı olarak kullanabilme becerisi hangi yaş civarında gelişir?

Cevap : 1 yaş ( kitapta 1 yaşından önce olarak ifade edilmiş)

33- Aşağıdakilerden hangisi temel duygulardandır?

A) Gurur
B) Utanç
C) Suçluluk
D) Korku
E) Aşk

Cevap : D) Korku
NOT: Temel duygular; mutluluk, kızgınlık, şaşkınlık ve üzüntü gibi duygulardır.

34- Hangisi nedensel bir ilişkiye işaret eder?

Cevap : psikoloji sınavımdan iyi not aldım çünkü sıkı çalışmıştım

Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları

35- Aşağıdakilerden hangisi karmaşık duygulardandır?

A) şaşkınlık
B) mutluluk
C) kızgınlık
D) utanç
E) korku

Cevap : D) utanç
NOT: Karmaşık duygular; gurur, utanç, suçluluk, aşk, merhamet gibi duygulardır.

36- Hangi klasik deneyi M.Şerif gerçekleştirmiştir.

Cevap : grup normu oluşturma deneyi

37-Araştırma tekniklerinin hangisiyle neden sonuç ilişkisi kurulabilir?

Cevap : doğal deney

38- M.Şerifin deneyi için hangisi doğrudur?

A) Deney de kullanılan ışık noktası gerçekten hareket halindedir
B) Deney insanların inanmasalar bile gruba uymak için yalan söyleyebilecek olduklarını göstermiştir.
C) Deney de gerçeklik belirsizdir.
D) Deney de işitsel uyaran kullanılmıştır
E) Deney de gerçeklik belirgin ve kesindir

Cevap : B) Deney insanların inanmasalar bile gruba uymak için yalan söyleyebilecek olduklarını göstermiştir.

39- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre geç gelişen duygulardandır?

Cevap : Suçluluk

40- Bruswick’e göre algılanan nesne veya algılayanın duyu organlarına ulaşan biçimine ne denir?

A) Hiçbiri
B) Yakındaki uyaran
C) Uzaktaki uyaran
D) Uyaran
E) Sosyal algı

Cevap : B) Yakındaki uyaran (proximal stimulus)

41- Aşağıdakilerden hangisi ‘’niteliksel’’ bir araştırmanın sorusudur?

A) Ailenin ekonomik durumu çocukların meslek tercihlerini ne kadar etkiler?
B) Grup büyüklüğü çalışma verimliliğini ne kadar arttırır?
C) Kaygı bozukluklarının en sık görüldüğü yaş aralıkları nelerdir?
D) Göç etmek zorunda kalan insanlar göç ettikleri bölgeleri nasıl deneyimliyor, nelerle karşılaşıyor?
E) Nüfusun yüzde kaçı küresel ısınmanın bir problem olduğunu düşünüyor?

Cevap : D) Göç etmek zorunda kalan insanlar göç ettikleri bölgeleri nasıl deneyimliyor, nelerle karşılaşıyor?

42- İnsanların kendi ve başkalarının davranışlarını gözlemleyerek davranış nedenlerini düşünüp yorumlamaları bu yorumlar sonucu
davranışta bulunan kişilerin kişilik özelliklerine ilişkin kararlar vermeleri bu özelliklerin tümü üzerinden kişilere ilişkin genel
izlenimler edinmeleri süreçlerini içeren sosyal psikoloji konusu hangisidir?

Cevap : Sosyal algı

43- Aşağıdakilerden hangisi korelasyonel bir ilişkiye işaret eder?

A) A,B’nin sebebidir
B) A’nın ortaya çıkması için önce B’nin olması gerekir
C) A ve B birbiriyle ilişkili değildir
D) A, B’nin sonucudur
E) A görüldüğünde B’ye de rastlanmakta, B görüldüğünde A ya da rastlanmaktadır

Cevap : C) A ve B birbiriyle ilişkili değildir ( A ve B arasında korelasyon 0 dır, yani yoktur. ) Diğer şıklar korelasyonla ilgili değildir.

44- Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin sorabileceği soru değildir?

A) Birbiriyle çatışan rolleri olan kişilerin (örneğin boksör ve anaokulu öğretmeni olan bir kişi) kaygıyla baş etme biçimleri, uyuşan rolleri olan kişilere göre farklılık arz eder mi?
B) Romatizmal hastalıklar ile depresyon arasında bir ilişki var mıdır?
C) Kişiler tek başlarına mı yoksa grupla birlikte mi çalıştıklarında daha verimli olurlar?
D) Erkeklik inşasıyla, cinsiyet ayrımcılığı arasında nasıl bir ilişki vardır?
E) Tarım işçileri ile fabrika işçilerinin ahlaki çerçeveleri birbirine göre farklılık taşır mı?

Cevap : B) Romatizmal hastalıklar ile depresyon arasında bir ilişki var mıdır?

45- Aşağıdakilerden hangisi korelasyonel bir ilişkiyi işaret eder?

Cevap : Çevrelerinin onları nasıl gördüğünü daha az önemseyen kişiler kaygıyla daha kolay baş edebildikleri için daha çok kaygılanır

Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları

 

sosyal hizmetler
Auzef Sosyal Psikoloji, Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: