Türk Edebiyatı-4 2017 Soruları ( 414)

Türk Edebiyatı-4 2017 Soruları ( 414)

Results

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Köroğlu’yum medhim merde yeğine Koçyiğit değişmez cengi düğüne Sere serpe gider düşman önüne Ölümü karşılar meydan içine Bu dörtlük aşağıdaki koşma türlerinden hangisine örnektir?

#2. Seyahatname türünün Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisidir. XVII. yüzyılda Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü gezmiş, padişahlarla seferlere katılmıştır. Gördüğü yerlerin sanatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, geleneklerini “Seyahatname” adlı eserinde ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Tarih, coğrafya, biyoloji, tıp, sosyoloji vb. birçok sahada eser veren yazar, 17. yüzyılda yaşamıştır. Eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Yazdığı eserlerle bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Eserlerinden bazıları Cihannüma, Fezleke, Keşfü’z-zünun’dur. Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden değildir?

#5. Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş Son demde bu mevsim gibi benzin de kül olmuş Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden Bir şarkıdan alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#6. Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan önemli bir türdür. Aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih temalarında yazılır. Bu türün en ünlü örneklerinden biri Leyla ve Mecnun’dur. Bu metinde sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aliş’imin kaşları kare Sen açtın sineme yâre Bulamadım derdime çare Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda Evleri var hâre hâre Benleri var dâne dâne Saramadım kana kana Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

#8. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz Bu dizeler aşağıdaki şiir geleneklerinin hangisiyle yazılmış olabilir?

#9. Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. İçinde, yazıldığı döneme ait çok sayıda Türkçe sözcük, deyimler, atasözleri, Türk halk edebiyatından alınmış şiir örnekleri ve Türk boylarını gösteren harita bulunmaktadır. Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin özelliklerinden değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi dinîtasavvufi Türk şiirinin temsilcilerinden biridir?

#12. I. Ağır ve sanatlı bir dile sahiptir. II. Aruz ölçüsü ile kaleme alınmıştır. III. Anonim, dinî-tasavvufi ve âşık tarzı olmak üzere üç kola ayrılır. IV. Arap ve Fars edebiyatlarının izlerini taşıyan yazılı bir edebiyattır. Divan edebiyatı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#13. Bitir bir işi gayre sonra tut yüz Ki bir koltukta sığmaz iki karpuz Nasîhat edicek dinle uluyu Kalırsın dinlemez isen uluyu Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#14. Battalname ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#15. Aşağıdaki şair – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

#16. Şarkı nazım şeklinin divan edebiyatındaki en bilinen temsilcisidir. XVIII. yüzyıl Lale Devri’ni, bu dönemin İstanbul’unu canlı ve renkli anlatımıyla ölümsüzleştirmiştir. Günlük konuşma dilinin güzelliklerini onun şiirlerinde görmek mümkündür. Bu metinde sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#17. - - - - klasik edebiyatta üç veya daha çok mısradan oluşan bentlerle kurulan nazım şekillerinin genel adıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#18. Hayalî denen bir kişi tarafından oynatılır. Gölge oyunu olarak da bilinir. Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi, Çelebi gibi tipler bulunur. Yukarıda özellikleri verilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nin özelliklerinden değildir?

#20. Gidene bak gidene Güller sarmış dikene Mevlâ sabırlar versin Gizli sevda çekene Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

TESTi BiTiR

Türk Edebiyatı-4 2017 Soruları ( 414)

Açık Lise Türk Edebiyatı-4 2017 Soruları ( 414)

Türk Edebiyatı-4 2017 Soruları ( 414)

1.
Hayalî denen bir kişi tarafından oynatılır.
Gölge oyunu olarak da bilinir.
Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi, Çelebi gibi tipler bulunur.
Yukarıda özellikleri verilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz
B) Meddah
C) Orta oyunu
D) Köy seyirlik oyunu

Cevap : A) Karagöz

2. Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan önemli bir türdür. Aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih temalarında yazılır. Bu türün en ünlü örneklerinden biri Leyla ve Mecnun’dur. Bu metinde sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesnevi
B) Koşma
C) Sagu
D) Semai

Cevap : A) Mesnevi

3. Aliş’imin kaşları kare
Sen açtın sineme yâre
Bulamadım derdime çare
Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda
Evleri var hâre hâre
Benleri var dâne dâne
Saramadım kana kana
Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda
Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Gazel
B) Semai
C) Koşma
D)Türkü

Cevap : C) Koşma

4. Gidene bak gidene
Güller sarmış dikene
Mevlâ sabırlar versin
Gizli sevda çekene
Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hecenin 11’li kalıbıyla söylenir.
B) Tek dörtlükten oluşur.
C) Uyak düzeni “aaba” şeklindedir.
D) Anonim halk şiiri nazım şekillerindendir.

Cevap : A) Hecenin 11’li kalıbıyla söylenir.

5. Aşağıdaki şair – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mevlid – Süleyman Çelebi
B) Divanü Lûgati’t Türk – Şeyhi
C) Leyla ve Mecnun – Fuzuli
D) Mesnevi – Mevlana

Cevap : B) Divanü Lûgati’t Türk – Şeyhi

6. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) Hece ölçüsü ile yazılır.
C) Süslü ve sanatlı bir anlatım vardır.
D) Daha çok yarım uyak kullanılır.

Cevap : C) Süslü ve sanatlı bir anlatım vardır.

7. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz Bu dizeler aşağıdaki şiir geleneklerinin hangisiyle yazılmış olabilir?

A) İslamiyet öncesi Türk şiiri
B) Serbest şiir
C) Halk şiiri
D) Divan şiiri

Cevap : D) Divan şiiri

8. Aşağıdakilerden hangisi dinîtasavvufi Türk şiirinin temsilcilerinden biridir?

A) Ziya Paşa
B) Âşık Veysel
C) Karacaoğlan
D) Yunus Emre

Cevap : D) Yunus Emre

9. Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. İçinde, yazıldığı döneme ait çok sayıda Türkçe sözcük, deyimler, atasözleri, Türk halk edebiyatından alınmış şiir örnekleri ve Türk boylarını gösteren harita bulunmaktadır. Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabetü’l Hakayık
B) Divanü Lûgati’t Türk
C) Divan-ı Hikmet
D) Kutadgu Bilig

Cevap : B) Divanü Lûgati’t Türk

10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nin özelliklerinden değildir?

A) Destan-hikâye özelliği taşır.
B) 12 hikâyeden oluşur.
C) Divan edebiyatının özelliklerini gösterir.
D) Müslüman Oğuzların iç ve dış mücadelelerini anlatır.

Cevap : C) Divan edebiyatının özelliklerini gösterir.

11.
Bitir bir işi gayre sonra tut yüz
Ki bir koltukta sığmaz iki karpuz
Nasîhat edicek dinle uluyu
Kalırsın dinlemez isen uluyu
Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Divan şiiri geleneğine örnektir.
B) Beyitlerle yazılmıştır.
C) Kafiye düzeni aa bb… şeklindedir.
D) Aşk teması işlenmiştir.

Cevap : D) Aşk teması işlenmiştir.

12. I. Ağır ve sanatlı bir dile sahiptir.
II. Aruz ölçüsü ile kaleme alınmıştır.
III. Anonim, dinî-tasavvufi ve âşık tarzı olmak üzere üç kola ayrılır.
IV. Arap ve Fars edebiyatlarının izlerini taşıyan yazılı bir edebiyattır.
Divan edebiyatı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Cevap : C) III.

13. Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koçyiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içine
Bu dörtlük aşağıdaki koşma türlerinden hangisine örnektir?

A) Güzelleme
B) Koçaklama
C) Taşlama
D) Ağıt

Cevap : B) Koçaklama

14. – – – – klasik edebiyatta üç veya daha çok mısradan oluşan bentlerle kurulan nazım şekillerinin genel adıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gazel
B) Kaside
C) Musammat
D) Mesnevi

Cevap : C) Musammat

15. Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş
Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş
Son demde bu mevsim gibi benzin de kül olmuş
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Bir şarkıdan alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aşk temasını işlemiştir.
B) Nazım birimi beyittir.
C) Sade bir dille kaleme alınmıştır.
D) Benzetme sanatından faydalanılmıştır.

Cevap : B) Nazım birimi beyittir.

16. Tarih, coğrafya, biyoloji, tıp, sosyoloji vb. birçok sahada eser veren yazar, 17. yüzyılda yaşamıştır. Eserlerinin
bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Yazdığı eserlerle bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Eserlerinden bazıları Cihannüma, Fezleke, Keşfü’z-zünun’dur.
Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Kâtip Çelebi
D) Reşat Nuri Güntekin

Cevap : C) Kâtip Çelebi

17. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden değildir?

A) Giriş
B) Gelişme
C) Fasıl
D) Bitiş

Cevap : B) Gelişme

18. Şarkı nazım şeklinin divan edebiyatındaki en bilinen temsilcisidir. XVIII. yüzyıl Lale Devri’ni, bu dönemin İstanbul’unu canlı ve renkli anlatımıyla ölümsüzleştirmiştir. Günlük konuşma dilinin güzelliklerini onun şiirlerinde görmek mümkündür.
Bu metinde sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal
B) Mevlana
C) Nedim
D) Fuzuli

Cevap : C) Nedim

19. Battalname ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İslamiyet Öncesi Dönem’e aittir.
B) Sözlü gelenek ürünüdür.
C) Türk destanlarından biridir.
D) Kahramanlık konusu işlenir.

Cevap : A) İslamiyet Öncesi Dönem’e aittir.

20. Seyahatname türünün Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisidir. XVII. yüzyılda Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü gezmiş, padişahlarla seferlere katılmıştır. Gördüğü yerlerin sanatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, geleneklerini “Seyahatname” adlı eserinde ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. Bu metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygusuz Abdal
B) Evliya Çelebi
C) Mütercim Asım
D) Tıfli Çelebi

Cevap : B) Evliya Çelebi

Türk Edebiyatı-4 2017 Soruları ( 414)

Açık Lise Çıkmış Sorular

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online -1. Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 2. Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 3. Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

2019-Nisan 2.Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1.orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1.oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1.oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1.oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1.oturum)-Nisan2019

Açık Lise

[the_ad_placement id=”body”]

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: