Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

Aşağıdakilerden hangisi “Emek Piyasası” türlerinden biri değildir?

A) Kurumsal emek piyasası
B) Güdümlü emek piyasası
C) Tabi (doğal) emek piyasası
D) Sermaye emek piyasası
E) İdeal emek piyasası

Cevap : D) Sermaye emek piyasası

Aşağıda feodal düzendeki çalışma hayatına ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Feodal toplum düzeni 10. yüzyıldan endüstri devrimine kadar olan dönemi kapsamaktadır.
B) Çalışma ilişkilerine lonca düzeninin biçim verdiği görülmektedir.
C) Daha çok tarımsal faaliyetlerde çalışan “serf”lerin varlığından söz edilmektedir.
D) Bu dönemde senyör, şövalye, bey, derebeyi gibi kişilerin egemenliği söz konusudur.
E) Putting out sistemi, serflerin tarlada çalıştığı düzen olarak tanımlanmaktadır.

Cevap : E) Putting out sistemi, serflerin tarlada çalıştığı düzen olarak tanımlanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin en yaygın kullanılan sınıflandırılmasıdır?

A) Uzun süreli – kısmi işsizlik
B) Tam süreli – kısmi süreli işsizlik
C) Açık ve gizli işsizlik
D) Kısa – uzun süreli işsizlik
E) Gönüllü – gönülsüz işsizlik

Cevap : C) Açık ve gizli işsizlik

Aşağıda ikincil iş gücü piyasaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ücret hadleri oldukça düşüktür.
B) Çalışma süreleri kısmi süreli olarak düzenlenmiştir.
C) İş denetimi zayıftır.
D) İş güvencesi yoktur.
E) Sendikalaşma çok zayıftır.

Cevap : C) İş denetimi zayıftır.

I. Çalışma, bireye kimlik ve aidiyet sağlar. Bireyin toplumda kabul görmesine imkân tanır.
II. Çalışma, kişisel hedeflere ve psikolojik tatmine ulaşmada bir araçtır.
III. Çalışma, bireyin yaratıcılığını azaltan; yetenek, beceri ve gelişimini durduran bir faaliyettir.Lord Pdf’idir
Yukarıda “çalışma” kavramı ile ilgili verilen yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III

Cevap : A) I ve II

Aşağıda verilen unsurlardan hangisi “üretim” faktörlerinden biri değildir?

A) Sermaye
B) Ücret
C) Müteşebbis
D) Doğal kaynaklar
E) Emek

Cevap : C) Müteşebbis

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki işsizliğin boyutlarından biri değildir?

A) Gençler arasında yoğunlaşan işsizlik
B) Kadın merkezli işsizlik
C) Yetişkinler arasında yoğunlaşan işsizlik
D) Uzun süreli işsizlik
E) Yüksek oranlı yapısal işsizlik

Cevap : C) Yetişkinler arasında yoğunlaşan işsizlik

Aşağıda “ideal emek piyasası” modeli ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Her mal ve emek için kâfi derecede arz ve talep mevcuttur.
B) Hizmet ve mallar standarttır.
C) Bir malın ve bir emeğin rekabette oluşan tek bir fiyatı vardır.
D) Gerek iş veren gerekse işçi iş piyasası hakkında tam bilgi sahibidir.
E) İş piyasasına giriş ve çıkış serbest değildir.

Cevap : E) İş piyasasına giriş ve çıkış serbest değildir.

Aşağıda verilen temel bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışanlar, ücretlerini artırmak ve çalışma şartlarını geliştirmek için birlik yani
sendikalar kurarlar.
B) Emeğin geliri ücrettir.
C) İş gücü piyasasında iş aramayanlar da işsiz olarak kabul edilmektedir.
D) İnsanlar iş gücü piyasalarına emeklerini arz ederler.
E) İşverenler iş gücü piyasalarından emek talebinde bulunurlar.

Cevap : C) İş gücü piyasasında iş aramayanlar da işsiz olarak kabul edilmektedir.

“Üretime katılan üretim faktörleri ile üretimden girdileri hasıla arasındaki oran demektir.” Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Yalın üretim
B) Makro verimlilik
C) Mikro verimlilik
D) İktisat
E) Verimlilik

Cevap : E) Verimlilik

Sendikaların tarihsel gelişimine ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İş verenlerin sendika kurması her daim yasaklanmıştır.
B) Sanayi Devrimi ile daha sık görülmeye başlanmıştır.
C) Sendikalar meslek örgütleridir.
D) İlk işçi örgütü İngiltere’de 1792 yılında kurulan Londra Yazışma Derneğidir.
E) Ücretli sınıf inanılmaz kötü çalışma şartlarına sahiptir.

Cevap : A) İş verenlerin sendika kurması her daim yasaklanmıştır.

I. Halsey ücret sistemi zamandan yapılan tasarrufa prim vermektedir.
II. Halsey sistemi, çalışana az ücret sağlar ve maliyetleri düşürür.
III. Halsey ücret sisteminde; çalışana artırdığı süreye ait ücretin 1/2’si prim olarak verilir.
Halsey ücret sistemine ait yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız I

Cevap : A) I ve II

Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

I. Sendikalar, adil ve hakça gelir dağılımını sağlayan örgütlerdir.
II. Sendikalar, çalışma hayatında ve ekonomik ilişkilerde barışı ve istikrarı sağlayan örgütlerdir.
III. Sendikalar kitle örgütleridir.
Yukarıda sendikaların genel özelliklerine ait verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) Hiçbiri
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : D) I, II ve III

Aşağıda ücret sistemlerine ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de daha çok saat ücreti ya da günlük ücret zaman temeline dayalı ücret sistemi uygulanmaktadır.
B) Parça başına ücret sisteminde çalışanın ücret geliri, üretilen miktar ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
C) Küçük işyerlerinde genellikle parça başı ücret sistemi uygulanır.
D) Ülkemizde en çok uygulama alanı bulan ücret sistemi, zaman temeline dayanır.
E) Zaman temeline dayalı ücret sisteminin en önemli kriteri verim düzeyidir.

Cevap : E) Zaman temeline dayalı ücret sisteminin en önemli kriteri verim düzeyidir.

I. Kamu personelinin eşleştirilmesi
II. İş arayan ve işçi arayanların bizzat kendilerinin yaptıkları eşleştirmeler
III. Aranılan bütün bilgilerin bilgisayar ekranında aracısız biçimde gerçekleşmesi yolu ile yapılan eşleşmeler
Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri kamu istihdam kurumlarının işe yerleştirmede kullandığı metotlar arasında yer almaktadır?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : A) I, II ve III

Aşağıda sanayi devrimi sonrası çalışma hayatına dair verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kadın ve çocuk işçiler, yetişkin erkek işçilere göre daha yüksek ücretle çalıştırılabilmişlerdir.
B) Luddite ayaklanması, kötü çalışma koşullarına karşı işçilerin başlattığı isyandır.
C) Çalışma saatleri 14-16 saatlere kadar uzatılmaktadır.
D) İşçilerin çalışma sözleşmelerini düzenleyen hukuki eşitlik ilkelerine dayalı bir çalışma düzeni yoktur.
E) İşçi sınıfı bu dönemde oluşmuştur. dönemde oluşmuştur.

Cevap : A) Kadın ve çocuk işçiler, yetişkin erkek işçilere göre daha yüksek ücretle çalıştırılabilmişlerdir.

I. Kentleşme düzeyi
II. Göç hareketleri
III. İş gücünün sektörel dağılımı
Yukarıda verilen faktörlerden hangisi/hangileri ülkelerin iş gücü piyasalarına yönelik farklı politikalar uygulamasına neden olmaktadır?

A) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : D) I, II ve III

Aşağıda “geçici işsizlik” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlıklı bir ülke ekonomisinde olması gereken geçici işsizlik oranı %4-5 dolaylarındadır.
B) Yeni bir işe geçiş sürecinin devam etmesi geçici işsizliğin oluşmasındaki faktörlerden biridir.
C) Geçici işsizlik, bir toplumda emek arzı ile talebi arasında denge olduğunda dahi görülebilir.
D) Piyasadaki açık işler konusunda bilgi eksikliğinin olması geçici işsizliğin oluşmasındaki faktörlerden biridir.
E) Geçici işsizlik, arizi işsizlik olarak da adlandırılmaktadır

Cevap : A) Sağlıklı bir ülke ekonomisinde olması gereken geçici işsizlik oranı %4-5 dolaylarındadır.

I. Üretim miktarıyla ödenen ücret arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
II. Fazla üretmekle ücretinin artacağını bilen çalışanı, daha fazla üretmeye teşvik eder, buna bağlı olarak da verimlilik yükselir.
III. Çalışma sırasında çalışanın kontrol edilmesine fazla gerek bulunmamaktadır.
Yukarıda parça başına ücret sisteminin yararlarına ilişkin verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : A) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık modeli çeşitlerinden biri değildir?

A) Karl Marx’ın toplu pazarlık modeli
B) Hicks’in toplu pazarlık modeli
C) Ashenfelter ve Johnson’un politik modeli
D) Walton Ve Mc Kersie’nin davranışsal modelleri
E) Chamberlain’in toplu pazarlık gücü modeli

Cevap : A) Karl Marx’ın toplu pazarlık modeli

Sendika kavramı ilk kez aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Fransa
B) ABD
C) Hollanda
D) Almanya
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere

I. Bedeni gücü
II. Fikri gücü
III. Gönül gücü
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri emeğin etkinliğini tayin eden unsurlar arasında yer alır?

A) Hepsi
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : A) Hepsi

I. Grevler
II. Kısıtlayıcı çalışma koşulları
III. Sektör değiştirme maliyeti
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri sendikaların verimlilik üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?

A) I, II, III
B) Yalnız II
C) Hiçbiri
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : A) I, II, III

Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

Aşağıda sendikaların ücretler üzerindeki etkileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sendikaların ücretler üzerindeki doğrudan etkilerinden biri ürün piyasası etkisidir.
B) Sendikaların ücretler üzerinde dolaylı etkileri de bulunabilir.
C) Sendikaların ücretler üzerinde doğrudan etkileri bulunmaktadır.
D) Sendikaların tehdit etkisi dikkate alınmazsa, sendikalı kesimdeki bir ücret artışı
bu kesimdeki istihdamda bir azalmaya neden olacaktır.
E) Sendikaların ücretler üzerindeki dolaylı etkilerden biri taşma etkisidir.

Cevap : A) Sendikaların ücretler üzerindeki doğrudan etkilerinden biri ürün piyasası etkisidir.

I. Yaş
II. Eğitim
III. Medeni durum
IV. İş gücüne katılma oranı
Yukarıda verilen faktörlerden hangisi/hangileri iş gücünün coğrafi olarak emek hareketliliğini etkilemez?

A) Yalnız IV
B) Yalnız I
C) I ve III
D) I ve IV
E) II ve IV

Cevap : C) I ve III

I. Ödüller ve motivasyon teşvikleri performansa dayalı ücret sistemi uygulamalarıdır.
II. Götürü ücret sisteminde, zamanından önce işini bitirir ise işçiye ücreti dışında bir ödeme yapılmaz.
III. Performansa dayalı ücret sistemi ücret ve boş zaman arasında ilişki kurmaktadır.
Yukarıda ücret sistemlerine ait verilen yargılardan hangisi/hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) I ve II
D) Yalnız III
E) I ve III

Cevap : D) Yalnız III

Aşağıdakilerden hangisi A. Smith’in ücret farklılıklarının kalkması için öne sürdüğü avantajlar teorisinin yargılarından biri değildir?

A) Ücretleri farklı hâle getiren bir diğer unsur da iş için gerekli olan eğitim ve öğretim maliyetleri arasındaki farklardır.
B) Çalışma ortamına veya işin niteliklerine ilişkin farklılıklar, ücret farklılıklarına da neden olmaktadır.
C) Kişisel başarı ya da sahip olunan prestij ücret farklılığına yol açmamaktadır.
D) Ücretlerin farklı hâle gelişinde “İstihdamın sabitliği” büyük önem taşımaktadır.
E) Bazı mesleklerin “güvenilirliği” daha yüksektir ve bu nedenle daha yüksek ücret alınır.

Cevap : C) Kişisel başarı ya da sahip olunan prestij ücret farklılığına yol açmamaktadır.

Verimlilik tanımı göz önüne alındığında ve üretim girdisi = 100 birim ve üretim çıktısı=100 birim olarak temel alındığında aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde verimli bir üretim Lord Pdf’idir gerçekleşmemiş diyebiliriz?

A) Girdi 200 iken çıktı 190 olursa
B) Girdi 200 iken; çıktı 400 olursa
C) Girdi 100 iken; çıktı 150 olursa
D) Girdi 80 iken; çıktı 120 olursa
E) Girdi 80 iken; çıktı 100 olursa

Cevap : A) Girdi 200 iken çıktı 190 olursa

Aşağıda sendikalaşmayı etkileyen faktörlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim düzeyi görece düşük olan bireyler yüksek eğitimlilere göre daha fazla sendikalaşmaktadırlar.
B) Kadınlar erkeklere oranlara daha fazla sendikalaşma eğilimindedir.
C) Tekilci piyasalarda rekabetçi piyasalara göre sendikalaşma daha fazladır.
D) Sanayi sektöründeki sendikalaşma yoğunluğu hizmetler ve tarım sektörüne göre daha fazladır.
E) Kamu sektöründe sendikalaşma yoğunluğu; özel sektördeki sendikalaşma yoğunluğundan daha fazladır.

Cevap : B) Kadınlar erkeklere oranlara daha fazla sendikalaşma eğilimindedir.

Aşağıda telafi edici ücret farklılıklarına (TEÜF) ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) TEÜF’ün uygulanabilmesi için işçilerin işin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olmaları gerekir.
B) Kömür madeni, demir ocağı gibi çalışma koşullarını düzeltmenin çok zor
olduğu işlerde TEÜF uygulaması işçilerin bu meslekleri gönüllü olarak seçmelerini sağlar.
C) Telafi edici ücret farklılıklarına eşitleyici ücret farklılığı adı da verilmektedir.
D) TEÜF uygulaması emek talebine bağlı olup zaman içinde devamlılığını sürdüremeyebilir.
E) Böyle bir uygulama insanların istenmeyen özelliklere sahip işlerde gönüllü olarak çalışmalarını teşvik eder.

Cevap : D) TEÜF uygulaması emek talebine bağlı olup zaman içinde devamlılığını sürdüremeyebilir.

Ücret ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sendikalar açısından ücret, son zamanlarda eski önemini yitirmeye başlamıştır.
B) Ekonomik açıdan ücret, bedensel veya zihinsel emeğe üretim faaliyetleri karşılığında ödenen bedeldir.
C) Hukuksal açıdan, “bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar”dır.
D) Çalışanlar açısından, kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayan bir etkendir.
E) İşletmeler yani bir diğer ifadeyle işverenler için ücret, maliyetleri etkileyen bir Unsurdur.

Cevap : A) Sendikalar açısından ücret, son zamanlarda eski önemini yitirmeye başlamıştır.

I. Zaman esasına göre ücret sisteminin parça başına ücret sistemine göre kullanımı daha basittir.
II. Uygulama alanı az da olsa parça başına ücret sistemi küçük işletmeler için daha avantajlıdır.
III. Fason iş yapılan sektörlerde, yan sanayilerde parça başına ücret sistemi uygulaması daha sık görülmektedir.
Yukarıda ücret sistemlerine ait verilen yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I, II ve III
C) I ve II
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : B) I, II ve III

Aşağıda sendikaların tehdit etkisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Demokratik örgütlerdir.
B) İşverenler sendikaların iş yerlerine girmesinde bir mahzur görmediklerinden bu yola başvurmaktadırlar.
C) İşverenler kalifiye elemanların maliyetlerini göz ardı ederek istihdam etme eğiliminde bulunurlar.
D) Tehdit etkisi, sendikaların ücretler üzerinde yarattığı dolaylı etkilerinden biridir.
E) Sendikalı kesimdeki ücret artışı, sendikasız kesimde mutlaka ücret azalmasına yol açar.

Cevap : C) İşverenler kalifiye elemanların maliyetlerini göz ardı ederek istihdam etme eğiliminde bulunurlar.

Aşağıda toplam kalite yönetimine ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) TKY’nin temeli (Kaizen) sürekli gelişmedir.
B) Toplam kalite, bir işletmede bir işin bir defada ve hatasız olarak (sıfır hata) yapılması ve müşterinin %100 tatmin edilmesidir.
C) TKY, inovasyona kapalı bir yönetim sistemidir.
D) Toplam kalite, bir kavram olarak bir şirketin bütün bölümlerinin istenen kalite seviyesine eriştirmek üzere düzenlenmesidir.
E) TKY, kalite kontrolü gibi muayene esasına dayanmaz, müşteriyi tatmin esasına dayanır.

Cevap : C) TKY, inovasyona kapalı bir yönetim sistemidir.

I. Örgütlenme hakkı
II. Toplu pazarlık hakkı
III. Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri işçi sendikalarının en temel hakları arasında gösterilebilir?

A) Hiçbiri
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I ve III
E) I ve II

Cevap : B) I, II ve III

I. Emeğin etkinliğini arttırmak
II. Makine ve teçhizatın randımanı arttırmak
III. Hammadde ve malzemenin randımanını arttırmak
IV. Yönetimin ve organizasyonun etkinliğini düzenlemek
Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri üretimde verimliliği arttırmak için bir araç olarak kullanılmaktadır?

A) Hepsi
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I, II ve III
E) II ve IV

Cevap : A) Hepsi

Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

“Toplu pazarlık” kavramını tarihte ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karl Marx
B) Sidney ve Beatrice Webb kardeşler
C) Fredrich Hengels
D) Max Weber
E) Wilhelm Heinrich Riehl

Cevap : B) Sidney ve Beatrice Webb kardeşler

Bireyler arası ücret farklılıklarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı işi yapan işçilerin verimlilikleri farklı ise ücretleri de farklı olabilmektedir.
B) Bireyler arası ücret farklılıklarının oluşmasında din, dil, ırk ve renk ayrımı, dostluk vs. gibi hususların etkisi olmaz.
C) İdeal iş piyasasında aynı işi yapan ve etkinliği aynı olan iki işçinin ücretinin aynı olması gerekir.
D) Çocukların ücret düzeyi, kadınların ücret düzeyinden daha düşüktür.
E) Genellikle kadın ücret düzeyi, erkek ücretinden düşük seviyede seyredebilir.

Cevap : B) Bireyler arası ücret farklılıklarının oluşmasında din, dil, ırk ve renk ayrımı, dostluk vs. gibi hususların etkisi olmaz.

I. Şahıslar arası ücret farkları
II. İşletmeler arası ücret farkları
III. Coğrafi bölgeler arası ücret farkları
IV. Eğitime dayalı ücret farkları
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ücret farklarını katgorilendirmede kullanılmaktadır?

A) Hiçbiri
B) I-II-IV
C) II-III-IV
D) I-II-III
E) I-III-IV

Cevap : D) I-II-III

Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı politikaları arasında sıralanamaz?

A) Bankacılık politikaları
B) Servet politikaları
C) Eğitim politikaları
D) Maliye politikaları
E) Ücret politikaları

Cevap : A) Bankacılık politikaları

Aşağıda toplu pazarlığın unsurları ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplu iş sözleşmesi; toplu pazarlıktan önce yapılmaktadır.
B) Toplu pazarlık; işçiler tarafından toplu bir harekettir.
C) Toplu pazarlığın en önemli unsuru pazarlıktır.
D) Toplu pazarlık kurumsal bir niteliğe sahiptir.
E) Toplu pazarlık dinamik bir süreçtir.

Cevap : A) Toplu iş sözleşmesi; toplu pazarlıktan önce yapılmaktadır.

Sendikaların genel özelliklerine ait aşağıda bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mücadele örgütleridir.
B) Demokratik örgütlerdir.
C) Sınıf esası gözetmezler.
D) Kitle örgütleridir.
E) Meslek örgütleridir.

Cevap : C) Sınıf esası gözetmezler.

I. Ekonomik faktörler
II. Yapısal ve kurumsal faktörler
III. Yasal faktörler
Yukarıda verilen faktörlerden hangisi/hangileri toplu pazarlığın gücünü belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır?

A) I ve III
B) Hiçbiri
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : D) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi telafi edici ücret farklılıkları (TEÜF)’nın uygulanmasını gerektirecek nedenlerden biri değildir?

A) İşin prestiji
B) Ölüm ve yaralanma riski
C) İş insiyatifi üzerinde kontrol
D) Ücret artış ihtimali
E) Çalışanların dürüst olması

Cevap : E) Çalışanların dürüst olması

Aşağıdakilerden hangisi ücret hadleri dışında ücret gelirine etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Primler
B) Sosyal hizmetler
C) Yıllık çalışma günleri toplamı
D) Çalışılmayan zamanlar için ücret ödenmesi
E) İkramiyeler

Cevap : B) Sosyal hizmetler

Aşağıdakilerden hangisi bir gelir dağılımı türü değildir?

A) Sektörlere göre gelir dağılımı
B) Bireysel gelir dağılımı
C) Ulusal gelir dağılımı
D) Bölgelere göre gelir dağılımı
E) Fonksiyonel gelir dağılımı

Cevap : C) Ulusal gelir dağılımı

Aşağıda ücretler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ücret tespiti, mal piyasalarından farklı olarak iş piyasalarının özelliğini oluşturur.
B) İşletmeler ücret düzeylerini aynı yöredeki iş yeri veya iş kolundaki ücretlerin seviyesine göre düzenler.
C) İş piyasasında, sendikalar ve toplu pazarlık sistemi var ise, emek alıcısı emeğin fiyatını belirler. Kontrol Edin
D) İstihdam edilenler bakımından da ücret istikrarı arzu edilir.
E) Ücretlerde istikrar, verimli işletmecilik için zorunludur.

Cevap : C) İş piyasasında, sendikalar ve toplu pazarlık sistemi var ise, emek alıcısı emeğin fiyatını belirler. Kontrol Edin

“Sendikalı sektörde ücret artışı nedeniyle işsiz kalan bireylerin, sendikasız sektöre geçerek buradaki ücretleri düşürmeleridir.” Verilen tanım sendikaların ücretler üzerindeki dolaylı etkilerinden hangisine aittir?

A) Güvence etkisi
B) Ürün piyasası etkisi
C) Tehdit etkisi
D) Taşma etkisi
E) Bekleyen işsizler etkisi

Cevap : D) Taşma etkisi

Aşağıdakilerden hangisi verimlilik oranının hesaplanmasını doğru şekilde vermektedir?

A) Verimlilik=Girdi/Çıktı
B) Verimlilik=Üretim birimi sayısı/Üretim maliyetleri
C) Verimlilik= Çalışılan iş saati toplamı / Üretim birimi sayısı
D) Verimlilik=Üretim birimi sayısı/İşçi maliyetleri
E) Verimlilik= Üretim birimi sayısı / Çalışılan iş saati toplamı

Cevap : A) Verimlilik=Girdi/Çıktı

I. İş verene, üstün performans gösterenlere farklılaştırılmış ücret vermesine olanak tanır.
II. Bireysel ve şirket performansı arasında bir ayrıma fırsat verir.
III. İş verenin, yeni sistemlerin kullanılması gibi olağan dışı bir görevi başarması nedeniyle çalışanını tatmin edici bir şekilde ödüllendirilmesine izin verir.
Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri “Liyakata dayalı ücret sistemi”nin faydaları arasında gösterilmektedir?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I, II ve III
E) Hiçbiri

Cevap : D) I, II ve III

I. Başarıya endeksli kişilerin yaratılmasını sağlayan fakat elde tutulmalarını zorlaştıran bir sistemdir.
II. Eşitliği sağlayarak iş tatminini artırmaktadır.
III. Uygun şartlar altında, istenilen davranışın sağlanması için çalışanları motive etmektedir.
Yukarıda performansa dayalı ücret sistemlerine ait verilen yargılardan hangisi/hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve III
E) Yalnız II

Cevap C) I ve II

Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

Telegram İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Ekonomisi

Çalışma Ekonomisi 2021 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: