Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2 Final 2021 Soruları

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2 Final 2021 Soruları

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2 Final 2021 Soruları

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2 Final 2021 Soruları

Aşağıdakilerden hangisi örtülü elektrot ark kaynağının avantajlarından biri değildir?

Cevap :
Örtülü elektrot ark kaynağı sadece kapalı alanlarda uygulanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda alınacak genel korunma
önlemlerinden biri değildir?

Cevap :
Kapalı alanlarda yalnız çalışılmasında hiçbir sakınca yoktur.

 

I- Elektrik Tehlikesi
II- Endüstriyel gaz tüplerinin patlama tehlikesi
III- Işın ve Işık Tehlikesi
IV- Duman gaz ve toz tehlikesi

Yukarıda verilenlerden hangileri kaynakçılıkta görülebilecek tehlikelerdendir?

Cevap :
I,II,III ve IV

Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

Cevap :
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak
veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.

 

1- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde
2- Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde
3- Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde
4- İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde

Ekranlı araçlarla çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmelik hükümleri hangi durumlarda
uygulanmaz?

Cevap :
Hepsi

 

I. Alçak gerilim cihazlar
II. Basit basınçlı kaplar
III. Gaz yakan aletler
II. Sıcak su kazanları

Yukarıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri yönetmeliklere göre zorunlu standart kapsamındadır?

Cevap :
I,II,III,IV

Aşağıdakilerden hangisi Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan
İşletmeler Yönetmeliğinde işverenin genel yükümlülüklerinden değildir?

Cevap :
Ciddi veya ölümle sonuçlanan iş kazalarının ve ciddi tehlikeli olayların en geç dört iş günü içinde Aile Çalış a ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi.

Yapı işlerinden oluşturulan sağlık ve güvenlik planında güvenli bir çalışma ortamı sürdürmede herkesin
bir görevi vardır. Aşağıda idarenin sorumlulukları tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklara
uymamaktadır.?

Cevap :
Gerekli kaynakların sağlanmasını çalışanlara bırakmak

Aşağıdakilerden hangisi tutuşturma kaynaklarından değildir?

Cevap :
Soğuk yüzeyler

Verilere göre 3, 4 metre üzerindeki yükseklikte çalışırken düşen insanların yüzde kaçı hayatını kaybediyor?

Cevap :
85

 

1-Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları
2-Doğru oturuş
3-Gözlerin korunması
4-Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler
5-Gözlerin kas ve iskeletsisteminin dinlendirilmesi

Ekranlı araçlarla çalışanlara yönelik gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yukarıdaki konulardan
hangilerini içerir?

Cevap :
Hepsi

Ülkemizdeki Yapı İşlerinden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 13.maddesine göre kaç metreden
yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verilir?

Cevap :
3

Aşağıdaki ortamlardan hangisi kapatılmış boşluk olarak nitelendirilmez?

Cevap :
Havaalanları

Madencilikte dik ve eğimli kuyulara dip ve başlarıyla ara katlardaki manevra yerlerini bu yerlerde bulunan düzenleri tanımlayan terimin adı nedir?

Cevap :
Akrosaj

Kapalı ortam özellikleri ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

Cevap :
Esas olarak çalışma yeri olarak tasarımlanmıştır.

Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışma ortamının çalışmaya uygunluğu bakımından ortamda aranacak bir takım asgari gerekler mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bu gereklerden biri değildir?

Cevap :
Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman üzerindeki parlama ve
yansımaları önlemeyecek şekilde olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bir katı madde patlama çeşidi değildir?

Cevap :
Asetilen

I- Yangın Tehlikesi
II- Yanma Riski
III- Gözde Yaralanma Riski
IV- Duman Tehlikesi

Yukarıda verilenlerden hangileri kaynak işlerinde götürebilecek tehlikelerdendir?

Cevap :
I, II, III ve IV

Ekranlı araçlarla çalışmalarda ekipmanların çalışmaya uygunluğu bakımından ekipmanlarda aranacak
bir takım asgari gerekler mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi klavyelerde aranacak gereklerden biri değildir?

Cevap :
Klavye, operatörün/çalışanın l ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekranla birleşik olmalı
ve hareket etmemelidir.

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde işverene, işçilerin
sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla bazı görevler verilmiştir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu görevlere uymamaktadır?

Cevap :
Özel riskleri bulunan işçilerin konunun uzmanı kişilere gerek duyulmaksızın herhangi bir çalışan tarafından yapılması.

İşveren tarafından görevlendirilen, işveren adına projenin hazırlanmasından ve uygulamanın
kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiye ne denir?

Cevap :
Proje sorumlusu

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap :
Bir vardiyasında en az 150 işçi çalıştırılan veya ocak ağzından itibaren 1000 metre uzaklığa kadar yayılmış olan
ocaklarda uygun yerlere ocağın çeşitli bölümleri ve ocak içiyle dışı arasında haberleşmeyi sağlayacak yeter sayıda
telefon konur.

Motorlu araçlarda alternatif yakıt olarak kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
Hidrojen

Karbondioksit miktarının etkileri ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

Cevap :
%30 dan fazla yoğunlukta görme bozuklukları ve şuursuzluk görülür.

Yüksekte güvenli çalışabilmek için gerekli bazı şartlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

Cevap :
Yüksekte yapılacak çalışma için risk analizi yapılmasına gerek yoktur.

Maden işyerlerinde kullanılacak patlayıcı maddenin taşınması ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap :
Sandıklar tahtadan veya bu işe elverişli yalıtkan malzemeden yapılmış olacak; özel kilit düzeni bulunacaktır.
Bunların içinde farklı birkaç madde birlik taşınabilir.

Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen teknik işleri ve
İSG ile ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiye ne denir?

Cevap :
Hazırlık koordinatörü

 

1-Bilgi eksikliği
2-İş güvenliği kurallarının uygulanmaması
3-Mühendislik eksikliği
4-Yetersiz kişisel koruyucu ekipman
5-Yetersiz kontrol ve bakım programı
6-Yetersiz/düşük kaliteli malzeme alımı

Yukarıdakilerden hangileri yüksekte çalışmalarda meydana gelen düşmelerin sebeplerindendir?

Cevap :
Hepsi

Ekranlı araçlarla çalışmalarda İSG ile ilgili yönetmelik aşağıdakilerden hangisine paralel olarak
hazırlanmıştır?

Cevap :
Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi

Ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik hangi yılda Resmi Gazete de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir?

Cevap :
2013

Ülkemizdeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 521.maddesine göre kaç metreden yüksekte çalışanlara
emniyet kemeri verilir?

Cevap :
4

Aşağıda verilen gaz tüpleri ile renkleri eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

Cevap :
Azot tüpleri: Yeşil

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç ve iş makinelerinin günlük bakım ve testlerinden biri değildir?

Cevap :
Periyodik kontrol ve testler

 

I. Zararlı bileşenler
II.Malzeme son kullanım tarihi
III.Bu malzemeyi kullandığınızda oluşabilecek zararlar
IV.İlkyardım kuralları

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri “Malzeme Güvenlik Bilgileri” arasında yer alır?

Cevap :
I, III, IV

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu standart kapsamında yer almaz?

Cevap :
Soğuk su kazanları

Isı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek hareket veren, yük ve yolcu taşımak amacıyla karayollarında kullanılan makinelere ne ad verilmektedir?

Cevap :
Motorlu araç

Aşağıdakilerden hangisinde kaynak işlerinde çalışanların alması gereken kişisel önlemlerden biri değildir?

Cevap :
Kaynak yapılacak ortamda yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulunmamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile olan kazaların başlıca nedenlerinden biri DEĞİLDİR?

Cevap :
Dikkatli olmak

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’nün (İSİG T) 529. Maddesinde: “Emniyet kemerleri; kromlu kalın kösele kayışlardan veya keten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olacaktır. Emniyet kemerleri en az 12cm genişliğinde 6mm kalınlığında uygun malzemeden yapılacak ve taşıma yükü en az ……………..kg olacaktır” denilmektedir.
Bu maddede bahsedilen emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır?

Cevap :
1150

Dinamik deney ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğru değildir?

Cevap :
Makinenin en büyük işletm yükünün uygun statik deney faktörü ile çarpılarak tespit edilen miktarına karşıl k gelen
bir kuvvete maruz bırakılarak yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi maden işletmelerinde kullanılan yükleme ve nakliyat makinelerinden değildir?

Cevap :
Martopikörler

“Pis hava……………’den/dan daha az oksijen ihtiva eder”. Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile
doldurulmalıdır?

Cevap :
%20

Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda uyulması gereken kurallardan değildir?

Cevap :
Kapalı alanlarda mümkün olduğunca en fazla sayıda eleman ile çalışılmalıdır.

Yapı iş kolu kazalarında en yüksek ölüm nedeni hangisidir?

Cevap :
Düşme

Aşağıdakilerden hangisinde kaynak işlerinde kullanılan koruyucu gazlar birlikte verilmiştir?

Cevap :
Argon-Helyum

El aletleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap :
El aletleri yalnızca kol gücüyle ile çalıştırılabilir.

Makineye tutturulmamış, ancak makine ile yük arasında yüke tutturulmak için yükün üzerine konulan eleman veya donanımına ne ad verilir?

Cevap :
Kaldırma donatıları

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 2 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: