Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2021 Deneme Sınavı

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2021 Deneme Sınavı

#1. Türkiye’de yürürlükte olan okul öncesi eğitim programı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

#2. Anaokulunda bulunan yemek salonu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Anaokulunda bulunan yemek salonunda doğal aydınlatma ve havalandırma olmalı ve bahçeye bakacak şekilde tasarlanmalıdır. Yemek odalarında kullanılan masalar ve sandalyeler çocuğun boyuna uygun olmalı, yemek masalarının yerden yüksekliği 60 cm, sandalyelerin yerden yüksekliği 35 cm olmalıdır

#3. ........ belli dönemlerde belli öğrenme durumlarına karşı duyarlılık ve ilgili olma olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin çocuklara öğrenme merkezlerinde oynarken açık uçlu soru örneklerinden biri değildir?

NOT: Öğrenme merkezlerinde öğretmenler, birden fazla olası cevabı olan açık uçlu soruları daha fazla kullanmalıdır. Açık uçlu sorular çocukların dil gelişimini ve düşünmelerini teşvik etmektedir. Sorular çocuğun düşünme düzeyini belirlemek için kullanılabilir. Açık uçlu soru örnekleri şunlardır: “Bana resmini anlat.”, “Bunlar nasıl / farklı mı?”, “Sence daha önce ne
oldu?”, “Neden üzgün?”, “Bu nasıl çalışıyor?”, “Neden böyle düşünüyorsun . . .?” gibi.

#5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Öz bakım becerileri, çocuğun temel gereksinimlerini yetişkin desteği olmadan bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesidir. Çocuklar öz bakım becerilerini üç yaştan sonra kendi kendilerine gerçekleştirebilmektedir

#6. Kağıt kesme çalışması esnasında çocuğa kesilen şekli çıkarmada yardım eden öğretmen hangi etkileşim türünü kullanmaktadır?

#7. “Çocuk doğa içinde özgür biçimde yetişmelidir. Baskı altında büyüyen çocuklar daha dayanıksızdır. Beklentiler çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuklara yetişkin gibi davranılmamalı onlardan da yetişkin gibi davranmaları beklenmemelidir” Yukarıdaki açıklama J.J. Rosseou’nun çocuk eğitimi ile ilgili ilkesine aittir?

#8. Okul yılının başında öğretmenin öğrenme merkezlerinde oyun esnasında en fazla kullandığı etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

#9. - Sinema, tiyatro, bayram törenleri, yıl sonu sergileri, gösteriler için kullanılabilir. - Okul yönetim toplantıları yapabilir - Beslenme, büyük grup etkinlikleri, uyku/dinlenme, anne baba eitimleri, aile kütüphaneleri için kullanılabilir. Yukarıda verilen açıklamalar anaokulunda bulunan bölümlerden biri ile ilgilidir. Anaokulunda bulunan bu bölümün adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

#10. John Bruer’e göre insan beyninde sinaptik yoğunluğunun zirve yaptığı yaş grubu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

NOT: Sihirli yıllar (0-3 yaş) adlı kitabın yazarı olan John Bruer’e göre insan beyninde doğumdan üç yaşına kadar sinaptik yoğunluk zirve yapmaktadır. Bu sürede ortadan kalkan sinapslardan çok daha fazlası oluşmaktadır. Erken çocukluk döneminde sinaptik yoğunluk, yetişkinlerinkini aşacak derecede artar. Ergenlikle birlikte bu sayı normal yetişkin seviyesine iner.

#11. ............, bir sınıf içindeki alanları belirlemek, ilgi alanları oluşturmak, trafiği kontrol etmek ve çocukları sınıfa dağıtmak için hizmet eden herhangi bir fiziksel nesnedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#12. “Okul öncesi eğitim ortamlarının ısısı pasif etkinlikler için………….°C, hareketli etkinlikler için ……………….°C olmalıdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#13. Erken çocukluk eğitimi aşağıdaki yaş aralığının hangisini kapsamaktadır?

#14. I.Drama odası 30 m2 den az olmamalıdır II. Görsel sanatlar ve müzik dersliği 30 m2 den az olmamalıdır III. Küpüthane 20 m2 den az olmamalıdır IV. Sınıf en fazla 15 m2 olmalıdır. Yukarıdaki Özel Öğretim Kurumları Standart Yönergesinde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken bölümler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

#15. Özel Öğretim Kurumları Standart Yönergesinde okul öncesi eğitim kurumları binalarının bölümleri ve açıklamalarına yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde yönergede yer alan ifade yanlış olarak verilmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esasında çocuklarla düşük düzeyde etkileşime girdiği yöntemdir?

#17. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi öğretmenin öğrenme merkezinde oyun esnasında kullandığı yönlendirici olmayan ifade örneklerinden biri değildir?

NOT: Yönlendirici olmayan ifade örnekleri şunlardır: “Kırmızı boyayı kullanıyorsun.”, “Bloklar düştü.”, “Matematik problemlerini neredeyse bitirdin.”, “Gerçekten çok çalışıyorsun.” gibi.

#18. Anaokulunda okulunda bulunan bölümlerden biri olan uyku/dinlenme odası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sınıf ortamı düzenlenirken gürültü yönetimi açısından yapılması gerekenlerden biri değildir?

#20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yeni Zelanda da uygulanan Okul öncesi eğitim programının adı bulunmaktadır?

NOT: Yeni Zelanda’da okul öncesi eğitim hizmetleri, bakım ve erken eğitim merkezleri, ev temelli eğitim, anaokulları olarak çeşitlilik göstermektedir. 2-5 yaş arasındaki çocuklar anaokulu eğitimi almaktadır. Te Whariki isimli erken çocukluk eğitim programı uygulanmaktadır. Bu program “bütünsel gelişim, güçlendirme, aile ve toplum ilişkiler” üzerine dört temel ilke üzerine kurulmuştur. Dünya Bankası verilerine göre Yeni Zelanda’da okul öncesi dönemde eğitime katılım oranı yüzde 93’tür.

#21. Bireyin kendinden yaşça büyüklerine saygı göstermeli, ağırbaşlı, nazik alçak gönüllü olmalı ve gerçekleri söylemelidir Yukarıda verilen bu açıklama J.J. Rousseou’nun çocuk eğitimi ile ilgili hangi ilkesine aittir?

NOT: Rousseau Emile’de ölçülülüğü iki başlıkta inceler.
*Birincisi öğretimde ölçülülük, öğretirken denge sağlanması durumudur. Çocuk ne fazla ısrarcı ne de tamamen başıboş bırakılmalıdır. Özgür hissettiği bir ortam yaratılarak uzaktan izlenmelidir.
*İkincisi ise bireyin davranışlarının yaşı ile uyumlu olması durumudur. Birey kendinden yaşça büyüklerine saygı göstermeli; ağırbaşlı, nazik, alçakgönüllü olmalı ve gerçekleri söylemelidir.

#22. Steiner’e göre mekân ve objelerin renkleri insanın ruh hali ve duyguları ile ilişkilidir. Steiner okulunda ....... kullanmıştır. Açıklamada geçen renk aşağıdakilerden hangisidir?

#23. “Çocuğun temel gereksinimlerini (yemek yeme, giyinme, kişisel bakım, tuvalet vs) yetişkin desteği olmadan bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesidir.” Yukarıda verilen bu açıklama çocukların hangi becerileri ile ilgilidir?

#24. Çocuklar öğrenme merkezlerinde çalışırken öğretmen gözler ve gözlemlerini kaydeder. Verilen açıklama öğretmenin çocukların öğreme merkezlerinde oyun esnasında hangi görevi ile ilgilidir?

#25. Okul öncesi temel eğitim ve ortaöğretim kademeleri ücretsizdir. Bireylerin yaş, sosyal sınıfıyla ilgili ayrım yapılmaksızın ana dil, cinsiyet, ekonomik durum, ikamet ve özel gereksinimleri doğrultusunda bütün imkanlar sunulur. Yukarıda Finlandiya eğitim sistemine ait hangi temel hedefin açıklamasına yer verilmiştir?

#26. I. Annenin çocuğun hayatındaki önemi anne-çocuk ilişkisinin çocuğun gelişimi üzerindeki etkisinin önemi değinmiştir. II. Çocuk doğa ile uyumlu deneyimleyerek öğrenen ölçülü davranan ve yaşayan hümanist ve özerk bir birey olarak yetiştirmelidir III. çocukların zihinlerinin boş bir levha olarak görmekte ve istenilen şekilde yönlendirilebileceğini savunmaktadır. IV. doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir. Yukarıdaki maddelerde erken çocukluk eğitimine temel olan görüşlere yer verilmiştir. Görüşleri verilen bilim insanlarının aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırayla verilmiştir?

#27. Sanatı anlama ve sanattan zevk alma, orijinal eserler oluşturma Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan hangi ihtiyaç türü ile ilgilidir?

#28. 5-6 yaş grubu çocuklara hizmet veren ve çoğunlukla ilkokulların içinde açılan okul öncesi eğitim kurumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi Demokratik eğitim anlayışı çerçevesinde oluşturulan eğitim ortamının özelliklerinden biri değildir?

#30. Erken çocukluk döneminde beyin gelişimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#31. I. Realist felsefenin gerektirdiği eğitim modelini tasarlamıştır. II. Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir III. Anne adaylarının bedensel ve zihinsel yorgunluktan kaçınmaları, sağlıklı beslenmelerini, yürüyüş yapmalarını tavsiye etmiştir. IV. Bedenden önce ruhun masallarla doyurulması gerektiğini söylemiştir. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Aristo/Aristoteles ilgilidir?

#32. Kaliteli okul öncesi eğitim; sosyal duygusal yeterlilik, değerler ve eğilimlerin yanında yaşam boyu öğrenme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olan erken akademik bilgi ve becerileri de kapsamalıdır. Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki erken çocukluk eğitimi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

#33. Küçük oyunlarla oynama, boncuk dizme, puzzle oynama, nesneleri sınıflandırma gibi el becerisini geliştirme türü oyunlardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#34. Eğitim yapıları asgari tasarım standartları kılavuzuna göre anaokulu/anasınıfı etkinlik ve oyun odaları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

NOT: Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’na (2015) göre anaokulu/ana sınıfı etkinlik ve oyun odaları:
– Çocukların fiziksel büyüme ve hareket gelişimini destekleyecek uygun malzemelerle kaplanmalıdır.
– Çocukların dinlenmesi için dinlenme/uyku odası bulunmalıdır. Bu oda her çocuk için en az 1,5 m² alan olacak şekilde planlanmalıdır.
– Sınıfta en az 20, en fazla 25 çocuk olmalıdır.
– Sınıfta çocuk başına düşen brüt alanın en az 2,40 m² olması gereklidir.
– Sınıftaki eğitim ortamları, farklı malzemeler, çocuğun boyunu aşmayan kapaksız dolaplar gibi malzemelerle birbirinden ayrılmalıdır.

#35. Aşağıdakilerden hangisi sessizlik gerektiren öğrenme alanlarından biridir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2021 Deneme Sınavı

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2021 Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Vize 2021 Deneme Sınavı

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: