Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Göç Olgusu: Düzenli Ve Düzensiz Göç

Göç olgusunu en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıtlık etkisi
b) Belirli nedenlerle insanların yer değiştirmesi
c) Siyasi tercihler
d) İstihdam politikasının sonucu
e) Ülkelerarası iletişimsizlik sorunları

Cevap : b) Belirli nedenlerle insanların yer değiştirmesi

“Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere gitmeleridir.” ifadesi aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlamaktadır?

a) İç göç
b) Dış göç
c) İşçi göçü
d) Göç
e) Zorunlu göç

Cevap : d) Göç

Dış göçü en iyi şekilde açıklayan ifade hangisidir?

a) Birey veya grupların zorunlu veya gönüllü olarak bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmeleri
b) Bireylerin zorunlu olarak ülke dışına taşınmaları
c) Bireylerin gönüllü olarak ve mücbir bir sebep olmaksızın ülke dışına göç etmeleri
d) Bireylerin komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmaları
e) Bireylerin yalnızca 1 yıl süreyle ülke dışına göç etmeleri

Cevap : a) Birey veya grupların zorunlu veya gönüllü olarak bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmeleri

Düzenli göç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yalnızca komşu şehirler arasında olur.
b) Düzenli göç yalnızca ekonomik sebeplerle gerçekleşir.
c) Düzenli göç gecekonduların ortadan kaldırılmasına olanak tanır.
d) Düzenli göç ülke yönetimi tarafından da ön görülebilen ve yasal zemini olan olağan göç dalgalarını ifade eder.
e) Düzenli göç her zaman dalgalar şeklinde olur.

Cevap : d) Düzenli göç ülke yönetimi tarafından da ön görülebilen ve yasal zemini olan olağan göç dalgalarını ifade eder.

Düzensiz göç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Düzensiz göç, aile içinden yalnızca bir kişinin başka bir yere hareket etmesini içerir.
b) Düzensiz göç, beklenmedik ve yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan, kalmaya devam eden ve yasal süresi içinde çıkmayan yabancı grupların oluşturduğu göç dalgalarını ifade eder.
c) Düzensiz göç, Türkiye’de ilk kez 1940’larda başlamıştır.
d) Düzensiz göçün sonuçları onarılamaz.
e) Düzensiz göç bireylerin özgürlüklerini kısıtlar.

Cevap : b) Düzensiz göç, beklenmedik ve yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan, kalmaya devam eden ve yasal süresi içinde çıkmayan yabancı grupların oluşturduğu göç dalgalarını ifade eder.

Ülkemizde düzensiz göçle mücadele konusunda en etkin görevi aşağıda belirtilen Bakanlıklardan hangisi almaktadır?

a) Sağlık Bakanlığı
b) Millî Eğitim Bakanlığı
c) İç İşleri Bakanlığı
d) Dış İşleri Bakanlığı
e) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Cevap : c) İç İşleri Bakanlığı

“Düzensiz göçmenler ……………. yollarla bir başka ülkeye geçiş yapar veya kalmaya devam ederler. Boşluğa gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Yasal olmayan
b) Yasal
c) Uygun
d) Geçici
e) İdeal

Cevap : a) Yasal olmayan

Ülkemiz son yıllarda aldığı düzensiz göçün büyük bölümünü aşağıdaki hangi ülkeden almaktadır?

a) Irak
b) Mısır
c) Ürdün
d) Afganistan
e) Suriye

Cevap : e) Suriye

Aşağıdakilerden hangisi düzensiz göçle mücadele etmede etkili bir yöntemdir?

a) Geri kabul anlaşmaları
b) Vatandaşlık kriterlerinin yumuşatılması
c) Kampların azaltılması
d) Sınırların korunarak hiçbir şekilde yabancıların kabul edilmemesi
e) Ülkedeki tüm Suriye kökenli bireylerin sınır dışı edilmesi

Cevap : a) Geri kabul anlaşmaları

Türkiye’nin aşağıdakilerden hangi ülke ile geri kabul anlaşması bulunmamaktadır?

a) Rusya
b) Japonya
c) Suriye
d) Ukrayna
e) Kırgızistan

Cevap : b) Japonya

Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Göç Kuramları Ve Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar

Aşağıdakilerden hangisi göç kuramlarından biridir?

a) İkiye bölünmüş emek piyasası kuramı
b) Birleşmiş emek piyasası kuramı
c) Güçlendirme kuramı
d) Dünya ülkeleri kuramı
e) Bölünmemiş emek piyasası kuramı

Cevap : a) İkiye bölünmüş emek piyasası kuramı

 “Bu kurama göre uluslararası göç, kapitalist gelişmenin neden olduğu kopma ve yer değiştirmelerin doğal sonucudur…” Bu ifade göçe ilişkin aşağıdaki hangi kuramı açıklamaktadır?

a) Dünya sistemleri kuramı
b) İlişki kuramı
c) Güçlendirme kuramı
d) Zorunlu göç kuramı
e) Bölünmüş emek piyasası kuramı

Cevap : a) Dünya sistemleri kuramı

 “………….kuramında; akrabalar, hem şehriler veya diğer yakınlar dayanışma içine girmekte, bu dayanışma göçü özendiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır…” Sözü geçen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sistem kuramı
b) Dünya sistemleri kuramı
c) İlişkiler ağı kuramı
d) Bölünmüş emek piyasası kuramı
e) İtme-çekme kuramı

Cevap : c) İlişkiler ağı kuramı

 “………. kuramının bileşenlerini oluşturan faktörler sırasıyla; 1) yaşanılan yerle ilgili faktörler, 2) gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler, 3) işe karışan engeller ve 4) bireysel faktörlerdir.” Sözü geçen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dünya sistemleri kuramı
b) Makro belirleyiciler kuramı
c) İlişkiler ağı kuramı
d) İtme-çekme kuramı
e) Ekolojik kuram

Cevap : d) İtme-çekme kuramı

 “……………; Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunan kişidir.” Sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zorunlu göçmen
b) Şartlı mülteci
c) Mülteci
d) Misafir mülteci
e) Vatansız

Cevap : b) Şartlı mülteci

Ülkemizde mülteci tanımı son olarak hangi yasada yapılmıştır?

a) 2022 Sayılı Muhtaçlar Yasası
b) 4563 Sayısı İkamet Yasası
c) 4642 Sayılı Yabancılar Yasası
d) 6462 Sayılı Göç Yasası
e) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Cevap : e) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Aşağıdaki gruplardan hangisi ülkemizde “geçici koruma” statüsüyle kalanlara örnek verilebilir?

a) Ukraynalılar
b) Ermeniler
c) Suriyeliler
d) Fransızlar
e) Ruslar

Cevap : c) Suriyeliler

Ülkemize sığınan ve uluslararası koruma talep eden bireylerin geldikleri ülke aşağıdaki isimlerden hangisini alır?

a) Geçen ülke
b) Geçmiş ülke
c) Transit ülke
d) Kaynak ülke
e) Köken ülke

Cevap : d) Kaynak ülke

Bir orta doğu ülkesinden gelerek ülkemize sığınan ve 3. bir ülkeye gitmek üzere uluslararası koruma talep eden bir birey için Türkiye bir …….. ülkedir. Boşluğa gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Nihai
b) Önceki
c) Hedef
d) Köken
e) Transit

Cevap : e) Transit

Türkiye’de 3. bir ülkeye gitmek için şartlı mülteci statüsü almış bir bireyin mülteci statüsüne hak kazandıktan sonra gideceği 3. ülke kendisi için …… ülkedir. Boşluğa gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Kaynak
b) Hedef
c) Transit
d) İdeal
e) Merkez

Cevap : b) Hedef

Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Göç Mevzuatı

Aşağıdakilerden hangisi göç ile İlgili ulusal mevzuatımız içinde yer almamaktadır?

a) 2510 Sayılı İskan Yasası
b) 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
c) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
d) 5682 Sayılı Pasaport Yasası
e) 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Cevap : c) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi göç ile İlgili ulusal mevzuatımız içinde yer almamaktadır?

a) Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
b) 4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
c) 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
d) 5187 Sayılı Basın Kanunu
e) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Cevap : d) 5187 Sayılı Basın Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi göç ile İlgili uluslararası mevzuat içinde yer almamaktadır?

a) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
c) Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme
d) Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme
e) Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

Cevap : b) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi göç ile İlgili uluslararası mevzuat içinde yer almamaktadır?

a) 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
b) Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi
c) Çocuk Hakları Sözleşmesi
d) Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
e) AB ve Türkiye Arasında Geri Kabul Anlaşması

Cevap : a) 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun

Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda Cenevre Sözleşmesi olarak da bilinir?

a) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
b) Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme
c) Çocuk Hakları Sözleşmesi
d) AB ve Türkiye Arasında Geri Kabul Anlaşması
e) Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme

Cevap : e) Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme

Mülteci tanımına uluslararası düzeyde genel bir kabul getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme
b) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
d) Çocuk Hakları Sözleşmesi
e) Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme

Cevap : a) Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme

Türkiye’deki sığınmacılar için 3. ülke ne anlama gelmektedir?

a) Transit ülke
b) İlk ülke
c) Menşei ülke
d) Köken ülke
e) Hedef ülke

Cevap : e) Hedef ülke

Aşağıdaki statülerden hangisi “uluslararası koruma” içinde değerlendirilemez?

a) Şartlı mülteci
b) İkincil koruma
c) Sığınmacı
d) Mülteci
e) Tüccar

Cevap : e) Tüccar

Türkiye ve AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

a) 2016
b) 2012
c) 2015
d) 2014
e) 2005

Cevap : d) 2014

Geri Kabul Anlaşması kapsamında AB’nin Türkiye’ye vaadi ne olmuştur?

a) Vize serbestisi
b) Bir bölüm toprak
c) Askeri destek
d) Belirli bir grup Türk vatandaşı için AB vatandaşlığı
e) Çok sayıda askeri uçak

Cevap : a) Vize serbestisi

Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Çokkültürcü Sosyal Hizmet

Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olmayan bir sosyal hizmet uzmanının özellikleri değildir?

a) İlgisiz
b) Yüksek derecede bilgi sahibi
c) Yıkıcı
d) Kayıtsız/soğuk

Cevap : b) Yüksek derecede bilgi sahibi

Aşağıdakilerden hangisi kültürel duyarlılığı olan bir sosyal hizmet uzmanın özelliği değildir?

a) Kayıtsız/soğuk
b) Farkında/haberdar
c) Tarafsız/nötr
d) Bazı Beceri eksiklerinin bulunması

Cevap : a) Kayıtsız/soğuk

Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olan bir sosyal hizmet uzmanının özelliği değildir?

a) Bilgi sahibi
b) Değişimi üstlenmiş
c) Yüksek derecede bilgi sahibi
d) Tarafsız/nört

Cevap : d) Tarafsız/nört

Aşağıdakilerden hangisi kültürel Yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanının genel becerilerinden birisi değildir?

a) Hoş görülü ve sabırlı olma
b) Sorun çözme
c) İletişim
d) Uzlaşma

Cevap : a) Hoş görülü ve sabırlı olma

Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanın önleyici becerilerinden birisi değildir?

a) Hoşgörülü ve sabırlı olma
b) Sessizlik
c) Dinleme
d) Sorun çözme

Cevap : d) Sorun çözme

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

Göçmenlerle çalışan bir sosyal hizmet uzmanı uygulamaya başlamadan önce ………………

Cevap : çalışacağı toplumu ve tanımalı, mesleki uygulamaların göçmen toplumunda ne anlama geldiğinin farkında olarak hareket etmelidir.

Göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları çalıştıkları göçmen grubun kültürünü tamamen kabul …………..

Cevap : etmemelidir.

Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının tanımlanması, eğitimi, uygulaması ve araştırmaya duyulan ihtiyaç, çokkültürlü toplumlarda paralel bir biçimde ……..

Cevap : artmaktadır.

Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamasının değer temelinde ………………… vardır.

Cevap : kabul, saygı ve hoşgörü başka bir deyişle kültürel duyarlılığa ihtiyaç.

Sosyal hizmet uzmanları mesleki uygulama gerçekleştirmeden önce, …………….. tanımalıdır.

Cevap : çalışacağı toplumu

Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Göçmenlerin Psiko-Sosyal İhtiyaçları

Tüm insanlar için olduğu gibi göçmen ve sığınmacılar için de …………. İle ilgili ihtiyaçlar en temel ihtiyaçlardır. Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kültürel
b) Barınma ve beslenme
c) Sanatsal
d) Akrabalar
e) Spor

Cevap : b) Barınma ve beslenme

Göçmen ve sığınmacıların barınma ve beslenme ihtiyaçları doğrudan hangi gereksinimlerle ilgilidir?

a) Dini
b) Ait olma
c) Fizyolojik ve güvenlik
d) Saygınlık görme
e) Sanatsal

Cevap : c) Fizyolojik ve güvenlik

Aşağıdaki hangi kanun sığınmacı ve göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir alt yapı sağlar?

a) 5510 Sayılı Kanun
b) 3456 Sayılı Kanun
c) 2028 Sayılı Kanun
d) 4644 Sayılı Kanun
e) 3465 Sayılı Kanun

Cevap : a) 5510 Sayılı Kanun

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigorta primlerini ödeyemeyecek sığınmacıların sağlık masraflarıyla hangi kurum ilgilenmektedir?

a) Aile Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Yüksek Öğretim Kurumu
c) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
e) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap : d) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Ülkemizde ikamet eden Iraklı bir sığınmacının eğitim ihtiyacını nasıl gidereceği konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Arap sığınmacılarla aynı okula devam etmek suretiyle eğitim alabilir.
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir okula kayıt yaptırarak eğitim alabilir
c) Yalnızca dini eğitim alabilir
d) Yalnızca gönüllü özel okullarda eğitim alabilir.
e) Yalnızca bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları bünyesinde eğitim alabilir.

Cevap : b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir okula kayıt yaptırarak eğitim alabilir

Ülkemizde ikamet eden İranlı bir sığınmacı üniversite eğitimine …………….. koşuluyla başlayabilir. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelebilir?

a) Önceki eğitim belgeleri ile ilgili denklik alıp istediği üniversitenin sınavına girerek.
b) Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavını kazanarak
c) Ek kontenjanları bekleyip bunlara başvurarak
d) YGS ve LYS’ye girerek
e) Sınavsız ve doğrudan kayıt yaparak

Cevap : a) Önceki eğitim belgeleri ile ilgili denklik alıp istediği üniversitenin sınavına girerek

Ülkemizdeki yabancıların çalışma haklarını ve izinlerini içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2843 Sayılı Kanun
b) 2022 Sayılı Kanun
c) 6453 Sayılı Kanun
d) 3452 Sayılı Kanun
e) 4817 Sayılı Kanun

Cevap : e) 4817 Sayılı Kanun

Ülkemizdeki yabancı çocuklar için eğitim görmesi zorunlu yaş aralığı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 6-13 yaş
b) 5-9 yaş
c) 6-16 yaş
d) 6-10 yaş
e) 7-12 yaş

Cevap : a) 6-13 yaş

Ülkemizde çalışmak isteyen bir yabancının çalışma izni başvurusunu kimin yapması gerekir?

a) Kendisinin
b) Bir yakınının
c) İşverenin
d) Polisin
e) Göç İdaresinin

Cevap : c) İşverenin

Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden ……… sonra çalışma izni almak için başvurabilir. Boşluğa aşağıdaki ifadelerin hangisi gelmelidir?

a) 6 ay sonra
b) 1 yıl sonra
c) 1 ay sonra
d) 2 ay sonra
e) 4 ay sonra

Cevap : a) 6 ay sonra

Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Mülteci Ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin tanımlanmasında kullanılamaz?

a) İnsan hakları
b) Sosyal adalet
c) Sosyal uyum
d) Ayrımcılık
e) Savunuculuk

Cevap : d) Ayrımcılık

Sosyal hizmet mesleğinin göç alanındaki uygulayıcıları kimlerdir?

a) Doktorlar
b) Psikologlar
c) Sosyal Güvenlik Uzmanları
d) Göç İdaresi memurları
e) Sosyal Hizmet Uzmanları

Cevap : e) Sosyal Hizmet Uzmanları

Aşağıdakilerden hangi meslek alanı göç/mültecilik alanında işlev gören meslek alanlarından biri değildir?

a) Psikoloji
b) Toksikoloji
c) Sosyoloji
d) Sosyal hizmet
e) Hukuk

Cevap : b) Toksikoloji

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin mültecilere yönelik rollerinden biri olamaz?

a) Savunuculuk
b) Eğitim
c) Danışmanlık
d) Kaynak yönetimi
e) Kayıtsız olsa da sığınmacıların iş bulmalarına yardımcı olma

Cevap : e) Kayıtsız olsa da sığınmacıların iş bulmalarına yardımcı olma

“Sosyal hizmet mesleği sığınmacı, mülteci ve geçici koruma altındaki bireylerin …………….. ile ilgili haklarının geliştirilmesi için çaba gösterir”. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir?

a) Beslenme
b) Uçuş
c) Eğitim
d) Barınma
e) Sosyal yardım

Cevap : b) Uçuş

Göç alanında çalışan klinisyen bir sosyal hizmet uzmanının çalışmaları genellikle aşağıdakilerden hangi düzeyi kapsar?

a) Birey ve ailelerle çalışma
b) Topluluklarla çalışma
c) Toplumla çalışma
d) Akraba topluluklarla çalışma
e) Çadır kentteki topluluklarla çalışma

Cevap : a) Birey ve ailelerle çalışma

Aşağıdakilerden hangisi mültecilik alanında çalışan bir sosyal hizmet uzmanının görevlerinden biri olamaz?

a) Müracaatçıları dinleme
b) Müracaatçıların sorunlarını çözme
c) Müracaatçılarla grup çalışmaları yapma
d) Müracaatçıların taleplerini alma
e) Müracaatçıları menşei ülkeye gitmeleri için ikna etme

Cevap : e) Müracaatçıları menşei ülkeye gitmeleri için ikna etme

Ülkemize geçiş yapan yetişkin bir sığınmacının aşağıda sıralanan problemlerinden hangisi göç süreciyle ilişkilendirilemez?

a) Göçe karar vermede etkili olan kötü muamele ve travmalar
b) Sığınılan ülkede yaşanan barınma ve beslenme sorunları
c) Sığınma başvurularının kabul edilmemesiyle yaşanan depresyon
d) Olumsuz çocukluk çağı deneyimleri
e) 3. Ülkeye yerleşme sonrasında yaşanan uyum problemleri

Cevap : d) Olumsuz çocukluk çağı deneyimleri

Aşağıdakilerden hangisi ülkemize göç eden bir sığınmacının sığınma başvurusu reddedildikten sonra …………. açısından riskli bir sürece girebilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a) Psikolojik sağlık
b) Ortopedik hastalıklar
c) İşçi sağlığı
d) Romatizmal hastalıklar
e) Üreme sağlığı

Cevap : a) Psikolojik sağlık

Aşağıdakilerden hangisi göç alanında hem yönetici hem de sahada çalışan bir sosyal hizmet uzmanının rollerinden biri olamaz?

a) Vaka yönetimi
b) Personel eğitimi
c) Bağlantı kurma
d) İş yükü yönetimi
e) Diyet listesi önerme

Cevap : e) Diyet listesi önerme

Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

İnsan Ticareti Ve Sosyal Hizmet

İnsan ticareti mağdurlarına hizmet veren telefon numarası hangisidir?

a) 145
b) 189
c) 155
d) 157

Cevap : d) 157

İnsan Ticaretine yönelik idari süreleri yöneten kurum hangisidir?

a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
b) Türk Kızılay’ı
c) Uluslararası Göç Merkezi
d) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Cevap : d) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Aşağıdakilerden hangisi insan ticareti mağdurlarının acil ihtiyaçlarından biri değildir?

a) Güvenlik
b) Barınma
c) Acil Tıbbi ve Psikolojik İhtiyaç
d) Normal Hayata Tekrar Dönmeye

Cevap : d) Normal Hayata Tekrar Dönmeye

Aşağıdakilerden hangisi göç alanında çalışan uluslararası sivil toplum örgütüdür?

a) Uluslararası Göç Örgütü
b) SGDD-ASAM
c) STGM
d) Uluslararası Çocuk Merkezi

Cevap : a) Uluslararası Göç Örgütü

Aşağıdakilerden hangisi insan ticareti mağdurlarına yönelik hukuki düzenlemelerden biri değildir?

a) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 7 ve 13. Maddeleri
b) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
c) 492 sayılı Harçlar Kanununun 88. Maddesi
d) Türk Medeni Kanunu

Cevap : d) Türk Medeni Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de insan ticaretinin önlenmesine dair mekanizmalardan biri değildir?

a) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
b) 157 Acil Yardım Hattı
c) Sivil Toplum Örgütleri
d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Cevap : d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

İnsan ticareti mağduruyla çalışırken planlı müdahalenin basamakları …………………………………………………………..’dır.

Cevap : Başlangıç-ilişki kurma aşaması, mağdurun tanınması Kriz müdahalesi ve öncelikli psikolojik destekleme ve danışmanlı ihtiyaçların değerlendirilmesi, mağdurun normal hayata dönmesi için planlama, desteklemeyi sürdürme, havale sisteminin işletilmesi, bütünleşme, izleme, dosyanın kapatılması,

Bireyin zorla, kaçırılarak, kandırılarak ya da çaresizliğinden yararlanılarak vücut organlarının alınmasına……………………….. denir.

Cevap : vücut organlarının alınması,

Eş ya da seçilmiş bir partner dışındaki bireylerle para karşılığında cinsel ilişkide bulunulmasına ………………. denir.

Cevap : Fuhuş

Evlerde yaşayan göçmen isçilerin istismara dayalı çalışma koşulları da hizmetkarlığa …………denir.

Cevap : Evlerde Hizmetkârlık Yaptırma

Göç ve Sosyal Hizmet Vize Soruları Auzef Sosyal Politika
sosyal hizmetler facebook Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: