Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  Vize Soruları

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  Vize Soruları

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  Vize Soruları

Kredilere Giriş

Hangisi kredinin tanımına dahildir?

A) Nakit krediler
B) Bankanın kefaleti
C) Bankanın avali
D) Bankanın cirosu
E) Kredi yetkilisinin avali

Cevap : A) Nakit krediler

Niteliklerine göre krediler; nakdi krediler ve ……………… krediler olarak sınıflandırılır.

A) Gayrinakdi
B) Teminatlı
C) Kısa vadeli
D) Yatırım
E) Teminatsız

Cevap : A) Gayrinakdi

Her kredi enflasyon riski yanında, ………………….. riski taşır.

A) Politika
B) Atıl kalma
C) Ekonomik
D) Geri ödenmeme
E) Performans

Cevap : D) Geri ödenmeme

Kredi analizi ile firmanın geçmişten gelen performansını değerlendirildiği gibi, …………….. ve bunu etkileyebilecek unsurlar da değerlendirilir.

A) Kredibilitesi
B) Diğer firmalara oranla
C) Sektöre
D) Üretimine
E) Gelecekteki performansı

Cevap : E) Gelecekteki performansı

Kredinin verildiği tarih ile geri döndüğü tarih arasında para değerinin değişmesi ile uğranılacak kayıplar …………… riskidir.

A) Kambiyo
B) Likidite
C) Enflasyon
D) Geri ödenmeme
E) Kur

Cevap : C) Enflasyon

Teminatlarına göre kredilerin sınıflandırılmasında hangi kredi türü yer almaz?

A) Teminatsız krediler
B) Teminatlı krediler
C) Kefalet karşılığı krediler
D) İpotek karşılığı krediler
E) Tüketim kredileri

Cevap : E) Tüketim kredileri

Kredi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlarla, mevcut müşterilerin kredi değerliliği konusunda karara ulaşabilmek için gerekli ve ilgili görülen çeşitli bilgi ve etmenlerin değerlendirilmesi ve kredi riskinin yönetilmesi faaliyetlerine ………..……… denir.

A) Kredi raporlaması
B) Kredi vermek
C) Kredi faaliyetleri
D) Kredi analizi
E) Kurumsal krediler

Cevap : D) Kredi analizi

Ekonomik yaşamda bankaların en önemli işlevi, tüketim ve yatırım harcamalarında kullanılmayan …………….., ekonomik koşullara göre değişen bir bedel (faiz) ödeyerek toplamaları ve bu kaynakları belirli bir vade sonunda geri almak üzere bir bedel karşılığı(faiz) kullandırmalarıdır.

A) Çekleri
B) Makbuzları
C) Kıymetli evrakı
D) Bonoları
E) Paraları

Cevap : E) Paraları

Yapılan araştırmalar ; firmaların başarısızlığında, kredilerin vadelerinde ödenmemesinde en önemli etkenin, firmalardaki ………………… olduğunu ortaya
koymuştur.

A) İnsan faktörü
B) Yönetim hataları
C) Personel kusuru
D) Muhasebecinin dalgınlığı
E) Nakit sıkışıklığı

Cevap : B) Yönetim hataları

 ………………………… kredinin geri ödenmeme riskini doğuran nedenlerdendir?

A) Unutma
B) Bilançonun zamanında onaylatılmaması
C) Doğal yıkımlar
D) Çekteki ciro silsilesinin bozuk olması
E) Yöneticinin yurtdışında bulunması

Cevap : C) Doğal yıkımlar

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

Kredilere Giriş

Uygulamada, bazı bankalarda analistler kredibilite hakkında görüş belirtirken, bazılarında ise ……………….

A) Direkt karar verirler
B) Kredi komitesi üyesi olurlar
C) Görüş belirtmezler
D) Analiz yapmazlar
E) Rapor hazırlamazlar

Cevap : C) Görüş belirtmezler

Firmanın hızla büyümekte oluşu, ilave ………..…. ihtiyacı doğurur.

A) Yatırım
B) Araç
C) Üst düzey personel
D) Elektrik
E) Finansman

Cevap : E) Finansman

Firmanın zarar etmesi ya da düşük kar etmesi, finansman gereksinimini ……………. .

A) Azaltır
B) Artırır
C) Etkilemez
D) Eşitler
E) Düşürür

Cevap : B) Artırır

Özellikle iş hacimleri …………….. hareketlerin etkisi altında bulunan firmaların, faaliyetlerinin canlı olduğu dönemlerde finansman ihtiyaçları azalmakta, stokların satıldığı ve alacakların tahsil edildiği dönemlerde artmaktadır.

A) Finansal
B) Doğrusal
C) Karlı
D) Mevsimsel
E) Sorunlu

Cevap : D) Mevsimsel

İzleyen kredi analizi, …………….. sonra yapılmaktadır.

A) Sorun çıktıktan
B) Kredi tahsil edildikten
C) Kredi kararından
D) Firma ziyaretinden
E) Analiz raporu hazırlandıktan

Cevap : C) Kredi kararından

Kredi analizi kredi riski ölçülmesi ve yönetilmesi, hatta kriz yönetimini ve ………..…… sorunlarının çözümünü de kapsar.

A) Problemli kredilerin
B) Tüm kredilerin
C) Kredilerin
D) Tahsil kabiliyeti olan kredilerin
E) Sorunsuz

Cevap : A) Problemli kredilerin

Kısa süreli, güvencesi …………. değerlerden oluşan kredilerin, …………. incelenmesine gerek yoktur.

A) Likit, uzunluğuna
B) Likit, yüzeysel
C) Yetersiz, derinliğine
D) Likit , derinliğine
E) Yetersiz, yüzeysel

Cevap : D) Likit , derinliğine

Bankalarda zamanlama açısından bu iki tür …………..….. yöntemi, kredi kullanımından önce ve olaydan sonra analizi, birleştirilebilir karma şekilde uygulanabilir.

A) Kredi
B) Analiz
C) İnceleme
D) Organizasyon
E) Finansman

Cevap : B) Analiz

Kredinin açılmasından ……….,…. kredi analizinin tam olarak yapılmasının yerinde olacağı kuşkusuzdur.

A) Sonra
B) Sırasında
C) Bir ay sonra
D) Kapanmasına kadar
E) Önce

Cevap : E) Önce

Güvenilir bankaların kontrgarantisi ile verilen krediler, güvencesi para, mevduat, devlet tahvili, hazine bonosu olan krediler ……………. bir incelemeye tabi tutulmayabilir.

A) Yüzeysel
B) Sorunlu
C) Keyfi
D) Derinliğine
E) Kişisel

Cevap : D) Derinliğine

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  Vize Soruları

Kredilere Giriş

……………………. günümüzde kredi analizinde dikkate alınacak faktörler arasında yer alır.

A) Firmanın üretim yeri
B) Ortağın eğitim düzeyi (okul)
C) Kişisel faktörler
D) Makine parkının büyüklüğü
E) Üretimin düzgün bir hat üzerinde yapılması

Cevap : C) Kişisel faktörler

İyi bir müşteri, bankalarca kendisine yapılan …………….. yerine getirmeye açık olmalı ve özellikle bankaların finansman konusundaki tecrübelerinden yararlanmaya gayret göstermelidir.

A) Öneri ve tavsiyeleri
B) Faiz yükümlülüğünü
C) Finansal dayatmalarını
D) Eğitim programını
E) Yatırım zorunluluğunu

Cevap : A) Öneri ve tavsiyeleri

Bir firmada öz sermayenin iki fonksiyonu vardır. Öz sermaye, iktisadi değerlerin elde edilmesi için kaynak sağladığı gibi, firmanın …………….. için de bir güvence oluşturur.

A) Borçluları
B) Alacaklıları
C) Yatırımı
D) Stokları
E) Deneyimi

Cevap : B) Alacaklıları

4) Firmaların gelirlerinin çok önemli bölümü ……………… doğar.
A) Sabit kıymet satışından
B) Alacak devrinden (temlik)
C) Mal ve/veya hizmet satışından
D) Bankalardan alınan kredilerden
E) Satıcı kredilerinden

Cevap : C) Mal ve/veya hizmet satışından

Kredi analizinde müşteri değerlendirmesinde, mali faktörler olarak, kredi talep edenin ………….. ile ……….. incelenir.

A) Gelir yaratma kapasitesi / dürüstlüğü
B) Üretim şekli / kapasitesi
C) Borç ödeme kapasitesi / öz sermayesi
D) Üretim şekli / gelir gider dengesi
E) Gelir yaratma kapasitesi / öz sermayesi

Cevap : E) Gelir yaratma kapasitesi / öz sermayesi

Kişinin ……….. hakkında en iyi değerlendirme yöntemi, kişinin geçmişini, geçmişteki davranışlarını incelemektir.

A) Ödeme gücü
B) Moralitesi
C) Karakteri
D) Kredibilitesi
E) Limiti

Cevap : B) Moralitesi

Diğer koşullar aynı kalmak üzere, sermayesi yeterli olan firmalara kredi vermek bankalarca kredilendirmelerden doğan ……… hafifleten bir önlemdir.

A) Borç yükünü
B) Sorunları
C) Riski
D) Stresi
E) Alacak yükünü

Cevap : C) Riski

Aşağıdakilerden hangisi banka kredisi, satıcı borcu vb borcun genel olarak ödeneceği kaynaklardan biri değildir?

A) Yeni kredi kullanımı
B) Stokların nakde çevrilmesi
C) Yeni yatırım yapılması
D) Aktiflerin satışı
E) Ortaklara borçlanarak

Cevap : C) Yeni yatırım yapılması

Dayanıklı tüketim malları üreten endüstriler konjonktüre karşı genellikle ………… oldukları halde bu endüstrilerde fiyatlar daha ……… olabilmektedir.

A) Duyarlı / istikrarlı
B) Duyarlı / istikrarsız
C) Dengeli / düşük
D) Duyarsız / istikrarlı
E) Dengesiz / yüksek

Cevap : A) Duyarlı / istikrarlı

Aşağıdakilerden hangisi kredi analizinde göz önünde tutulacak kişisel faktörlerden değildir ?

A) Akılcı davranış
B) Yüksek faiz gelirine sahip olmak
C) Yetenek
D) Bilgi
E) Sağlık durumunun elverişliliği

Cevap : B) Yüksek faiz gelirine sahip olmak

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  Vize Soruları

Mali Tahlil

Aşağıdakilerden hangisi mali tahlil raporunun hazırlanması aşamalarından değildir?

A) Firma ziyareti
B) Yatırım önerisi
C) Görüş oluşturma
D) Raporun hazırlanması
E) Ön çalışma

Cevap : B) Yatırım önerisi

……….. bankalara en fazla bilgi sağlayan mali tablodur.

A) Gelir tablosu
B) Vergi levhası
C) Ortağın soy ağacı
D) Ticaret sicil kayıtları
E) Bilanço

Cevap : E) Bilanço

Firmanın belirli bir dönem içerisinde sağladığı kaynakları ve bu kaynakları kullandığı yerleri gösteren tabloya, ……………………… denir.

A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Fon akım tablosu
D) Aktif / Pasif tablosu
E) Fon analiz tablosu

Cevap : C) Fon akım tablosu

………….. ; bir hesap dönemi içindeki satışlarını, satılan mal maliyetini, faaliyet giderlerini, gelir kaynaklarını, faaliyet sonuçlarını göstermektedir.

A) Fon akım tablodu
B) Hesap tablosu
C) Faaliyet tablosu
D) Gelir tablosu
E) Bilanço

Cevap : D) Gelir tablosu

Firmanın ……… tabloları, bankalar için genellikle en yararlı, en objektif bilgi kaynağını oluştururlar.

A) Finansman tabloları
B) Mali tabloları
C) Bilanço
D) Fon akım tablosu
E) Gelir tablosu

Cevap : B) Mali tabloları

Bilanço firmanın ait olduğu tarihteki ……………..,….. gelir tablosu ise belirtilen dönem içindeki …………………. gösterir.

A) Günlük rakamları / Toplam rakamları
B) Aylık rakamları / Toplam rakamları
C) Reel rakamları / Analiz sonucunu
D) Günlük rakamları / Reel rakamları
E) Günlük rakamları / Satış toplamını

Cevap : A) Günlük rakamları / Toplam rakamları

 ……………….. kayıtlarının incelenmesi kişinin veya firmanın mülkiyeti altında bulunan taşınmazları (gayrimenkulleri ) ve bu taşınmaz mallar (gayrimenkuller ) üzerinde başkası lehine ayni hak tesis edilip edilmediğini gösterir.

A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Fon akım tablosu
D) Tapu sicil
E) Ticaret odası

Cevap : D) Tapu sicil

Firmanın tüm bankalar nezdindeki risk kodlarına göre dağılımını da kapsayan, toplam kredi limit ve risklerini kapsayan bilgilerinin yer aldığı sisteme …………………….. denir.

A) Memzuç risk cetveli
B) Limit / Risk sistemi
C) Krediler sistemi
D) Risk dağılım sistemi
E) Kredi sonuç sistemi

Cevap : A) Memzuç risk cetveli

…………… incelenmesi; borç ödeme gücü, likidite durumu, finansal yapısı (mali bünyesi), iktisadi varlıklarını etkin biçimde kullanıp, kullanmadığı, firma yönetiminin etkinliği konularında, kredi analistlerine değerli bilgiler verir.

A) Gelir tablosunun
B) Fon akım tablosunun
C) Mali bünye tablosunun
D) Finansman tablosunun
E) Bilançonun

Cevap : E) Bilançonun

Aşağıdakilerden hangisi firma ziyaretinde öğrenmek istediğimiz bilgilerden değildir ?

A) Tesislerin son durumunu görmek,
B) Makine parkı hakkında bilgi sahibi olmak,
C) Şirketin esas sermayesi
D) Çalışan sayısını teyit etmek (yaklaşık olarak)
E) Üretimin devam edip etmediğini görmek

Cevap : C) Şirketin esas sermayesi

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  Vize Soruları

Mali Tahlil

Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için ilgili hesap döneminde ………………… karşılığı ayrılabilir.

A) Şüpheli alacak
B) Değersiz alacak
C) Tahsil imkanı olmayan alacak
D) Karşılık ayrılmış alacak
E) İcralık alacak

Cevap : A) Şüpheli alacak

………………….. şirketin kendi personeline çeşitli nedenlerle borç verdiği paraların izlendiği hesaptır.

A) Personel hesabı
B) Alıcılar hesabı
C) Ortaklardan alacaklar
D) Personelden alacaklar
E) Personel ödemeleri

Cevap : D) Personelden alacaklar

İştirak kavramı; bir ortaklıkta %……. -%……… arasında sermaye payına veya oy hakkına sahip olmayı ifade etmektedir.

A) 30 / 75
B) 10 / 50
C) 25 / 50
D) 50 / 75
E) 0 / 50

Cevap : B) 10 / 50

Ticari mahiyette olmayan, ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış, protesto edilmiş, yazılı olarak veya noter kanalıyla bir defadan fazla ödenmesi istenmiş ya da dava veya icra safhasındaki senetli ve senetsiz alacaklar ………………………….. hesabında gösterilir.

A) Şüpheli alacaklar
B) Değersiz alacaklar
C) Şüpheli diğer alacaklar
D) Sorunlu alacaklar
E) Diğer alacaklar

Cevap : C) Şüpheli diğer alacaklar

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan fakat senede bağlı olmayan alacaklar …………….. hesabında yer alır.

A) Alacak senetleri
B) Satıcılar
C) Borç senetleri
D) Diğer alıcılar
E) Alıcılar

Cevap : E) Alıcılar

Varlıklar (Aktifler) = …………….. + Özsermaye ‘dir.

A) Alacaklar
B) Borçlar
C) Stoklar
D) Uzun vadeli borçlar
E) Kar

Cevap : B) Borçlar

Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, …….… senetlerini de reeskonta tabi tutmak mecburiyetindedir.

A) Borç
B) Ticari olmayan
C) Sorunlu
D) Sorunsuz
E) Ticari

Cevap : A) Borç

Bilanço gününde dolanım gücüne sahip ulusal ve yabancı paraların TL karşılıkları ……… hesabında izlenir.

A) Bankalar
B) Alınan çekler
C) Kasa
D) Satıcılar
E) Alıcılar

Cevap : C) Kasa

Bağlı ortaklık kavramı, en az % …….. hisseye sahip olmayı ifade eder.

A) 25
B) 50
C) 75
D) 10
E) 30

Cevap : B) 50

………… , bir firmanın belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablodur.

A) Gelir tablosu
B) Fon akım tablosu
C) Kaynak kullanım tablosu
D) Kar / Zarar tablosu
E) Bilanço

Cevap : E) Bilanço

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  Vize Soruları

Mali Tahlil

 ……………. işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzemeler, ticari mallar, yarı mamuller, mamuller gibi varlıklar ile kendi ürettiği benzeri varlıkları kapsayan ve bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur.

A) Dönen değerler
B) Pasifler
C) Aktifler
D) Stoklar
E) Alıcılar

Cevap : D) Stoklar

Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımların takibinin yapıldığı hesap ……………………………….. dır.

A) Gelir tahakkukları
B) Gider tahakkukları
C) Gelecek aylara ait gelirler
D) Gelecek aylara ait giderler
E) Gelecek yıllara ait gelirler

Cevap : A) Gelir tahakkukları

……………………………… peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek aylara ait giderlerin izlendiği hesaptır.

A) Gelecek aylara ait giderler
B) Gider tahakkukları
C) Gelir tahakkukları
D) Gelecek yıllara ait gelirler
E) Gelecek aylara ait giderler

Cevap : E) Gelecek aylara ait giderler

…………………… henüz nihai mamul haline gelmemiş, ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik giderlerinden ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerden oluşur

A) Mamuller
B) Hammadde
C) Ticari mal
D) Yarı mamuller
E) Emtia

Cevap : D) Yarı mamuller

…………………….. yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara verilen avansların projeler bazında izlenmesi için kullanılan hesaptır.

A) Yıllara yaygın inşaat ve onarım harcaması
B) Taşeronlara verilen avanslar
C) Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri
D) Taşeronlar
E) Taahhüt alacakları

Cevap : B) Taşeronlara verilen avanslar

 ………………… firmanın yatırım indirimine konu olan KDV alacaklarının izlendiği hesaptır.

A) İndirilecek KDV
B) KDV
C) Diğer KDV
D) KDV borçları
E) KDV alacakları

Cevap : C) Diğer KDV

……………………. herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan aynen satılmak üzere işletmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin izlendiği hesaptır.

A) Ticari mallar
B) Hammadde
C) Yarı mamuller
D) Verilen avanslar
E) Mamuller

Cevap : A) Ticari mallar

………………….. yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak verilen avans niteliğindeki ödemelerin izlendiği hesaptır.

A) Avanslar
B) Alınan avanslar
C) Verilen sipariş avansları
D) Alınan sipariş avansları
E) Alıcılar

Cevap : C) Verilen sipariş avansları

Üretim sürecinin sonunda elde edilen ve satışa hazır olan nihai ürünler …………… hesabında gösterilir.

A) Hammadde
B) Yarı mamul
C) Ticari mallar
D) Mamuller
E) Nihai mallar

Cevap : D) Mamuller

………………… işletmede mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere bulundurulan her türlü hammadde ve malzeme bu hesapta yer alır.

A) Ticari mallar
B) İlk madde ve malzeme
C) Mamuller
D) Üretilen mallar
E) Yarı mamuller

Cevap : B) İlk madde ve malzeme

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  Vize Soruları

Mali Tahlil

…………………. işletmelerde maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden yataklarına girmek bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.

A) Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
B) Atama giderleri
C) Özel maliyetler
D) Hazırlık ve geliştirme giderleri
E) Diğer maddi duran varlıklar

Cevap : D) Hazırlık ve geliştirme giderleri

Firmanın satmak amacıyla edindiği bir gayrimenkulün “Binalar” hesabında izlendiğini gördüğümüzde aşağıdaki aktarmalardan hangisini yaparız?

A) İlgili tutar Binalar hesabından Verilen Avanslar hesabına aktarılır
B) İlgili tutar Binalar hesabından Arazi ve Arsalar hesabına aktarılır
C) İlgili tutar Binalar hesabından Stoklar hesabına aktarılır
D) İlgili tutar Binalar hesabından Alıcılar hesabına aktarılır
E) İlgili tutar Binalar hesabından Satıcılar hesabına aktarılır

Cevap : C) İlgili tutar Binalar hesabından Stoklar hesabına aktarılır

Mülkiyeti başkasına ait taşınmazları işletmenin amaçlarına uygun hale getirmek maksadıyla yapılan giderler ………………….. hesabında izlenir.

A) Depozitolar
B) İştirakler
C) Bağlı ortaklıklar
D) Haklar
E) Özel maliyetler

Cevap : E) Özel maliyetler

……………………… işletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır.

A) Araştırma ve geliştirme giderleri
B) Hazırlık ve geliştirme giderleri
C) Haklar
D) Yeni ürünler
E) Araştırma giderleri

Cevap : A) Araştırma ve geliştirme giderleri

Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilerek ……… tabi tutulması, kurumlara tanınmış bir seçenektir. Şahıs firmaları bu harcamalarını doğrudan gider yazmak durumundadır.

A) Aktifleştirmeye
B) Amortismana
C) Kuruluş gideri yaratmaya
D) Satışa hazır hale getirilmeye
E) Kredilendirmeye

Cevap : B) Amortismana

………………. içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda kesinlik kazanarak tahsil edilebilecek gelirlerden oluşan hesaptır.

A) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
B) Gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları
C) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
D) Gelirler
E) Giderler

Cevap : C) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

……………………. işletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır.

A) Kuruluş ve örgütlenme gelirleri
B) Verilen avanslar
C) Diğer maddi olmayan duran varlıklar
D) Gelir tahakkukları
E) Kuruluş ve örgütlenme giderleri

Cevap : E) Kuruluş ve örgütlenme giderleri

Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları bu hesapta izlenir.

A) Bağlı ortaklıklar
B) İştirakler
C) İştirakler sermaya taahhütleri
D) Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri
E) Yönetim hakları

Cevap : A) Bağlı ortaklıklar

Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler …………………….

A) Kar kaydedilir
B) Gelir kaydedilir
C) Kasadan düşülür
D) Zarar kaydedilir
E) Alacak kaydedilir

Cevap : D) Zarar kaydedilir

İşletmelerin, leasing yoluyla kiraladıkları demirbaş, makina vb. aktifleri …………. hesabında izlenir.

A) Haklar
B) Leasingler
C) Özel maliyetler
D) Demirbaşlar
E) Şerefiye

Cevap : A) Haklar

Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: