Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Vize Deneme-1

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Vize Deneme-1

#1. İbn Sînâ …… adlı eserinde kullandığı imalı ve kinayeli ifade şekliyle felsefe literatürüne yeni bir tür kazandırmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#2. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Sînâ’nın felsefî ilimler ansiklopedisi mahiyetindeki hacimli şaheserinin adıdır?

#3. “Herhangi bir karşılık almaksızın gerekli bir şeyi vermek” İbn Sînâ göre aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

#4. İbn Sînâ felsefe çalışmalarını hangi sırayla gerçekleştirmiştir?

#5. Bir şeyin varlığının soyut olarak kavram düzeyinde akılla idrâk edilmesi durumunda o şeyin akıl dışında duyularla kavranabilen bir varlığından söz edilip edilemeyeceği sorusu aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisini ortaya çıkarmaktadır?

#6. Özü İtibariyle Zorunlu Varlığın fiillerinde bir …… gözetmesi O’nda eksikliği çağrıştırmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#7. İbn Sînâ’nın Cürcan’da tanıştığı ve vefatına kadar yanında yer alan talebesi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın Latince tercümesi dolayısıyla Batı’da standart ders kitabı olarak okutulan tıp eseridir?

#9. İbn Sînâ’ya göre Özü İtibariyle Zorunlu Varlığın hiçbir şekilde imkân ve kuvve barındırmaması O’nun hangi özelliğini ifade etmektedir?

#10. İbn Sînâ eş-Şifâ adlı felsefî ilimler ansiklopedisinde ahlak ve siyasete dair konuları hangi bölümün sonunda ele almaktadır?

#11. İbn Sînâ aşağıdakilerden hangisinin “her şeyin arzuladığı” şey olduğunu söylemektedir?

#12. İbn Sînâ zorunlu, mümkün ve imkânsızı önsel birer kavram olarak telakki etmekte ve bu kavramların …… ve …… olmadığı için tanımlanamayacağını belirtmektedir. Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#13. İbn Sînâ’nın eş-Şifâ adlı felsefî ilimler ansiklopedisi kaç bölümden oluşmaktadır?

#14. “İyi olana yakışan iyiyi yapmaktır” sözü hangi filozofa aittir?

#15. İbn Sînâ Sâmânîler hanedanının başkenti olan …… şehrinde yetişmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#16. “Pek çok odası olan bir binaya alındım; her odada birbiri üstüne sıralanmış kitap sandıkları vardı. Odalardan birisinde Arap dili ve şiirine, bir diğerinde fıkha dair kitaplar bulunuyordu. Bu şekilde her bir odada bir ilimle ilgili kitaplar mevcuttu. Eskilerin yazdığı kitapların kataloğunu inceledim ve ihtiyacım olan kitapları istedim. İsimleri pek çok kimse tarafından bilinmeyen, benim de ne daha önce gördüğüm ne da daha sonra göreceğim kitaplarla karşılaştım.” İbn Sînâ’nın yukarıdaki anlatımı aşağıdaki mekânlardan hangisine dairdir?

#17. X. yüzyılın ortalarında halifenin otoritesindeki tedricî aşınmayı müteâkib, siyâsî gücün adem-i merkezî hale gelmesiyle birlikte, Endülüs’ten Orta Asya’ya kadar büyük İslâm İmparatorluğu’nda, bölgesel idareyi ele alan, ancak Bağdat’taki halifeyi de nihâî otorite olarak kabul eden mahallî hanedanlıklar ortaya çıktı. Yukarıda tasvir edilen gelişmenin, İslâm dünyasındaki felsefe çalışmalarını etkileyen en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

#18. İbn Sînâ insan aklında önsel olarak şekillenen üç kavram olduğunu belirtmektedir: Mevcut, şey ve …… Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#19. İbn Sînâ’ya göre bir şeyin dış dünyadaki somut varlığı, o şeyin …… ilgili bilgimizden öncedir. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#20. İbn Sînâ’ya göre mahiyetin varlığı öncelemesi …… anlamda değil, …… plandadır. Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Vize Deneme-1

1. X. yüzyılın ortalarında halifenin otoritesindeki tedricî aşınmayı müteâkib, siyâsî gücün adem-i merkezî hale gelmesiyle birlikte, Endülüs’ten Orta Asya’ya kadar büyük İslâm İmparatorluğu’nda, bölgesel idareyi ele alan, ancak Bağdat’taki halifeyi de nihâî otorite olarak kabul eden mahallî hanedanlıklar ortaya çıktı.
Yukarıda tasvir edilen gelişmenin, İslâm dünyasındaki felsefe çalışmalarını etkileyen en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Siyasî birliğin sağlanması
B. Ekonomik gücün artması
C. Sosyal çalkantıların ortaya çıkması
D. Siyasî hâkimiyetin genişlemesi
E. Kültürel çalışmaları destekleyen merkezlerin sayısının artması

Cevap : E. Kültürel çalışmaları destekleyen merkezlerin sayısının artması

2. İbn Sînâ Sâmânîler hanedanının başkenti olan …… şehrinde yetişmiştir.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Buhâra
B. Semerkant
C. Bağdat
D. Basra
E. Şam

Cevap : A. Buhâra

3. İbn Sînâ felsefe çalışmalarını hangi sırayla gerçekleştirmiştir?

A. Metafizik-Fizik-Matematik-Mantık
B. Mantık-Matematik-Fizik-Metafizik
C. Mantık-Fizik-Matematik-Metafizik
D. Fizik-Matematik-Mantık-Metafizik
E. Metafizik-Mantık-Fizik-Matematik

Cevap : C. Mantık-Fizik-Matematik-Metafizik

4. “Pek çok odası olan bir binaya alındım; her odada birbiri üstüne sıralanmış kitap sandıkları vardı. Odalardan birisinde Arap dili ve şiirine, bir diğerinde fıkha dair kitaplar bulunuyordu. Bu şekilde her bir odada bir ilimle ilgili kitaplar mevcuttu. Eskilerin yazdığı kitapların kataloğunu inceledim ve ihtiyacım olan kitapları istedim. İsimleri pek çok kimse tarafından bilinmeyen, benim de ne daha önce gördüğüm ne da daha sonra göreceğim kitaplarla karşılaştım.”
İbn Sînâ’nın yukarıdaki anlatımı aşağıdaki mekânlardan hangisine dairdir?

A. Buhâra Medresesi
B. Beytü’l-Hikme
C. Buhâra Halk Kütüphanesi
D. Sâmânî Sarayı
E. Sâmâni Kraliyet Kütüphanesi

Cevap : E. Sâmâni Kraliyet Kütüphanesi

5. İbn Sînâ’nın Cürcan’da tanıştığı ve vefatına kadar yanında yer alan talebesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Cüzcânî
B. Behmenyâr
C. Levkerî
D. Ma‘sûmî
E. Ömer Hayyâm

Cevap : A. Cüzcânî

6. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın Latince tercümesi dolayısıyla Batı’da standart ders kitabı olarak okutulan tıp eseridir?

A. el-Kânûn
B. eş-Şifâ
C. el-İşârât ve’t-tenbîhât
D. Dânişnâme-i Alâî
E. el-Birr ve’l-ism

Cevap : A. el-Kânûn

7. İbn Sînâ …… adlı eserinde kullandığı imalı ve kinayeli ifade şekliyle felsefe literatürüne yeni bir tür kazandırmıştır.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Risâle fî aksâmi’l-ulûmi’l-akliyye
B. eş-Şifâ
C. el-İşârât ve’t-tenbîhât
D. el-Kânûn
E. Uyûnu’l-hikme

Cevap : C. el-İşârât ve’t-tenbîhât

8. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Sînâ’nın felsefî ilimler ansiklopedisi mahiyetindeki hacimli şaheserinin adıdır?

A. et-Ta‘lîkât
B. el-Hidâye
C. Uyûnu’l-hikme
D. el-İşârât ve’t-tenbîhât
E. eş-Şifâ

Cevap : E. eş-Şifâ

9. İbn Sînâ’nın eş-Şifâ adlı felsefî ilimler ansiklopedisi kaç bölümden oluşmaktadır?

A. 32
B. 21
C. 22
D. 25
E. 13

Cevap : C. 22

10. İbn Sînâ eş-Şifâ adlı felsefî ilimler ansiklopedisinde ahlak ve siyasete dair konuları hangi bölümün sonunda ele almaktadır?

A. Metafizik
B. Psikoloji
C. Fizik
D. Mantık
E. Matematik

Cevap : A. Metafizik

11. İbn Sînâ insan aklında önsel olarak şekillenen üç kavram olduğunu belirtmektedir: Mevcut, şey ve ……
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. İmkânsız
B. Mümkün
C. Zorunlu
D. Yok
E. Sonradanlık

Cevap : C. Zorunlu

12. İbn Sînâ zorunlu, mümkün ve imkânsızı önsel birer kavram olarak telakki etmekte ve bu kavramların …… ve …… olmadığı için tanımlanamayacağını belirtmektedir.
Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Cins – Tür
B. Tür – Fasıl
C. Cins – Araz
D. Cevher – Cins
E. Cins – Fasıl

Cevap : E. Cins – Fasıl

13. Bir şeyin varlığının soyut olarak kavram düzeyinde akılla idrâk edilmesi durumunda o şeyin akıl dışında duyularla kavranabilen bir varlığından söz edilip edilemeyeceği sorusu aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisini ortaya çıkarmaktadır?

A. Varlık – Zaman
B. Varlık – Mahiyet
C. Zorunluluk – İmkân
D. Mahiyet – Nelik
E. Zaman – Mekân

Cevap : B. Varlık – Mahiyet

14. İbn Sînâ’ya göre mahiyetin varlığı öncelemesi …… anlamda değil, …… plandadır.
Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Ontolojik – Aksiyolojik
B. Aksiyolojik – Epistemolojik
C. Epistemolojik – Ontolojik
D. Ontolojik – Zihnî
E. Zihnî – Epistemolojik

Cevap : D. Ontolojik – Zihnî

15. İbn Sînâ’ya göre bir şeyin dış dünyadaki somut varlığı, o şeyin …… ilgili bilgimizden öncedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Varlığıyla
B. Cinsiyle
C. Türüyle
D. Mahiyetiyle
E. Zamanıyla

Cevap : D. Mahiyetiyle

16. “İyi olana yakışan iyiyi yapmaktır” sözü hangi filozofa aittir?

A. Aristoteles
B. Fârâbî
C. Eflâtun
D. Zenon
E. Kindî

Cevap : C. Eflâtun

17. İbn Sînâ’ya göre Özü İtibariyle Zorunlu Varlığın hiçbir şekilde imkân ve kuvve barındırmaması O’nun hangi özelliğini ifade etmektedir?

A. Yetkinlik
B. Mutlaklık
C. Kudret sahibi olma
D. Bilgi sahibi olma
E. Adalet

Cevap : A. Yetkinlik

18. İbn Sînâ aşağıdakilerden hangisinin “her şeyin arzuladığı” şey olduğunu söylemektedir?

A. Ezelîlik
B. Mümkünlük
C. Zorunluluk
D. İyilik
E. Sonradanlık

Cevap : D. İyilik

19. “Herhangi bir karşılık almaksızın gerekli bir şeyi vermek” İbn Sînâ göre aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A. Hakîmlik
B. Cömertlik
C. Mutlaklık
D. Sebepsizlik
E. Ezelîlik

Cevap : B. Cömertlik

20. Özü İtibariyle Zorunlu Varlığın fiillerinde bir …… gözetmesi O’nda eksikliği çağrıştırmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Belirlenmişliği
B. Kimseyi
C. Neden
D. Sebep
E. Gaye

Cevap : E. Gaye

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Vize Deneme-1

Felsefe Lisans
Telegram FELSEFE
%d blogcu bunu beğendi: