Depo Tasarımı ve Yönetimi Vize Deneme-2

Depo Tasarımı ve Yönetimi Vize Deneme-2

#1. Otomasyon düzeyine göre depo türlerinin sınıflandırılmasında hangi depo türünde uygun bir raf sistemi ve forklift, transpalet gibi basit elleçleme araçları ile depo operasyonlarının yürütülebilmektedir?

#2. Kablo, plastik hammadde, geri dönüşüm atık, demir hurda vb. yüksek hacimli ürünler genellikle hangi tür depolarda saklanmaktadır?

#3. İşletmelerin depo yer seçiminde etkili olan faktörleri belirleyerek bu faktörlere uygun olan depo yerinin seçilmesi hangi depo yer seçimi yöntemidir?

#4. Depo kurulacak bölgedeki su, elektrik, yol, ulaşım imkanları, internet ağı vb. kurulacak olan deponun özelliklerine göre önem kazanacak olan makro düzeydeki faktör aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi depo türlerinin sınıflandırma kriterlerinden değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet biçimine göre depo tür sınıflandırılmasında yer alan depo türlerinden birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonlarına göre depo türlerinin sınıflandırmasıdır?

#8. Aşağıdaki ifadenin doğru olabilmesi için ilgili boşluğa hangi ifade gelmelidir? “Yük-mesafe yöntemine göre en düşük yük-mesafe değerine sahip olan aday depo yerinin minimum ……. maliyetlerine sahip olacağı varsayıldığı için bu aday depo yeri kuruluş yeri olarak seçilir. ”

#9. Aşağıdakilerden hangisi depo mülkiyetinde deponun sahipliği üretici firma haricinde kişi veya kurumlara ait olduğu depo türüdür?

#10. Aşağıdakilerden hangisi gümrük, vergi veya benzeri ödemelere tabi olan ve bu ödemeleri yapılmamış ürünlerin saklanması için kullanılan depo türüdür?

#11. Yanıcı, patlayıcı, tutuşucu gibi özelliklere sahip ürünler hangi tür depolarda saklanır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi gıda (et, dondurma, dondurulmuş gıda), ilaç, aşı vb. gibi bozulması kolay olan ürünlerin tazeliklerini korumalarını sağlayacak sıcaklık derecesinde muhafaza edilmesini sağlayan depolardır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi ürünün türü ve özelliklerine göre sınıflandırılan depo türlerinden biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararlarını etkileyen makro faktörlerden birisi değildir?

#15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararının doğru verilmesinin yararlarından değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararlarını etkileyen mikro düzeydeki faktörlerden biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçiminde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararları için doğru değildir?

#20. Aşağıdaki depo yer seçimi yöntemlerinden hangisi taşıma miktarlarını dikkate alan yöntemlerden birisi değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Depo Tasarımı ve Yönetimi Vize Deneme -2

1. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararının doğru verilmesinin yararlarından değildir?

A. Rekabet avantajı kazandırması
B. İşletme ihtiyaçlarının minimum düzeyde karşılanması
C. Pazara dahil olmayı kolaylaştırması
D. Maliyetleri azaltması
E. Karlılığı arttırması

Cevap : B. İşletme ihtiyaçlarının minimum düzeyde karşılanması

2. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararları için doğru değildir?

A. Depo yönetiminde alınan stratejik kararlardan birisidir.
B. Yanlış depo yer seçimi kararı maliyet ve zaman anlamında ciddi kayıplara yol açar.
C. Makro ve mikro faktörlerden etkilenmektedir.
D. Kısa dönemli kararlardır.
E. Depo yer seçimi kararında matematiksel yöntemlerden yararlanılabilir.

Cevap : D. Kısa dönemli kararlardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararlarını etkileyen makro faktörlerden birisi değildir?

A. Politik istikrar
B. Devlet teşvikleri
C. Döviz kurundaki değişim
D. İşgücüne yakınlık
E. Altyapı imkanları

Cevap : D. İşgücüne yakınlık

4. Depo kurulacak bölgedeki su, elektrik, yol, ulaşım imkanları, internet ağı vb. kurulacak olan deponun özelliklerine göre önem kazanacak olan makro düzeydeki faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A. Politik istikrar
B. İklim koşulları
C. Altyapı imkanları
D. Devlet teşvikleri
E. Ulaşım imkanları

Cevap : C. Altyapı imkanları

5. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararlarını etkileyen mikro düzeydeki faktörlerden biri değildir?

A. Tedarikçilere yakınlık
B. Arazi özellikleri
C. Afet riski
D. Trafik Yoğunluğu
E. Politik istikrar

Cevap : E. Politik istikrar

6. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçiminde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A. Faktör analizi
B. Ağırlık merkezi yöntemi
C. Yük-Mesafe yöntemi
D. Transportasyon yöntemi
E. Trend analizi

Cevap : E. Trend analizi

7. Aşağıdaki depo yer seçimi yöntemlerinden hangisi taşıma miktarlarını dikkate alan yöntemlerden birisi değildir?

A. Yük-mesafe yöntemi
B. Ağırlık merkezi yöntemi
C. Faktör analizi yöntemi
D. Transportasyon yöntemi
E. Hiçbiri

Cevap : C. Faktör analizi yöntemi

8. İşletmelerin depo yer seçiminde etkili olan faktörleri belirleyerek bu faktörlere uygun olan depo yerinin seçilmesi hangi depo yer seçimi yöntemidir?

A. Transportasyon yöntemi
B. Faktör analizi
C. Ağırlık merkezi yöntemi
D. Yük-mesafe yöntemi
E. Başabaş noktası analizi

Cevap : B. Faktör analizi

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Depo yer seçimi kararı stratejik bir karardır.
B. İşletmeler için önemli olan faktörler sektöre ve stratejiye göre değişir.
C. Ağırlık merkezi yönteminde, depoya taşınacak yükler eşit olduğunda da farklı olduğunda da aynı formül ile hesaplama yapılır.
D. Faktör analizinde her bir faktörün işletme için değişik önem değeri olabilir.
E. İklim koşulları firmaların depo yer seçiminde dikkate aldığı mikro düzey bir faktördür.

Cevap : C. Ağırlık merkezi yönteminde, depoya taşınacak yükler eşit olduğunda da farklı olduğunda da aynı formül ile hesaplama yapılır.

10. Aşağıdaki ifadenin doğru olabilmesi için ilgili boşluğa hangi ifade gelmelidir?
“Yük-mesafe yöntemine göre en düşük yük-mesafe değerine sahip olan aday depo yerinin minimum ……. maliyetlerine sahip olacağı varsayıldığı için bu aday depo yeri kuruluş yeri olarak seçilir. ”

A. Stok elde bulundurma
B. Taşıma
C. Üretim
D. Operasyon
E. Personel

Cevap : B. Taşıma

11. Aşağıdakilerden hangisi depo türlerinin sınıflandırma kriterlerinden değildir?

A. Mülkiyet biçimine göre
B. İşletme fonksiyonuna göre
C. Ekonomik özelliklerine göre
D. Yerleşim yerine göre
E. Otomasyon düzeyine göre

Cevap : C. Ekonomik özelliklerine göre

12. Aşağıdakilerden hangisi depo mülkiyetinde deponun sahipliği üretici firma haricinde kişi veya kurumlara ait olduğu depo türüdür?

A. Hammadde depoları
B. Genel depolar
C. Gıda depoları
D. Açık hava depoları
E. Yüksek irtifalı depolar

Cevap : B. Genel depolar

13. Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet biçimine göre depo tür sınıflandırılmasında yer alan depo türlerinden birisi değildir?

A. Antrepolar
B. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait depolar
C. Genel depolar
D. Bölgesel depolar
E. Özel depolar

Cevap : D. Bölgesel depolar

14. Aşağıdakilerden hangisi gümrük, vergi veya benzeri ödemelere tabi olan ve bu ödemeleri yapılmamış ürünlerin saklanması için kullanılan depo türüdür?

A. Gıda depoları
B. Yüksek irtifalı depolar
C. Antrepolar
D. Merkezi depolar
E. Yarı-mamul depoları

Cevap : C. Antrepolar

15. Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonlarına göre depo türlerinin sınıflandırmasıdır?

A. Lojistik Depoları-Dağıtım Depoları-Genel Saklama Depoları
B. Düşük irtifalı depolar- Yüksek irtifalı depolar- Otomatik depolar
C. Genel depolar- Özel depolar- Antrepolar
D. Gıda depoları- Tehlikeli madde depoları- Yarı-mamul depoları
E. Lojistik Depoları- Dağıtım Depoları- Bölgesel Depolar

Cevap : A. Lojistik Depoları-Dağıtım Depoları-Genel Saklama Depoları

16. Yanıcı, patlayıcı, tutuşucu gibi özelliklere sahip ürünler hangi tür depolarda saklanır?

A. Otomatik depolar
B. Soğuk hava depoları
C. Açık hava depoları
D. Tehlikeli madde depoları
E. Antrepolar

Cevap : D. Tehlikeli madde depoları

17. Aşağıdakilerden hangisi ürünün türü ve özelliklerine göre sınıflandırılan depo türlerinden biri değildir?

A. Tamamlanmış ürün depoları
B. Gıda depoları
C. Hammadde depoları
D. Tehlikeli madde depoları
E. Kapalı depolar

Cevap : E. Kapalı depolar

18. Kablo, plastik hammadde, geri dönüşüm atık, demir hurda vb. yüksek hacimli ürünler genellikle hangi tür depolarda saklanmaktadır?

A. Kapalı depolar
B. Açık hava depoları
C. Soğuk hava depoları
D. Gıda depoları
E. Tehlikeli madde depoları

Cevap : B. Açık hava depoları

19. Aşağıdakilerden hangisi gıda (et, dondurma, dondurulmuş gıda), ilaç, aşı vb. gibi bozulması kolay olan ürünlerin tazeliklerini korumalarını sağlayacak sıcaklık derecesinde muhafaza edilmesini sağlayan depolardır?

A. Antrepolar
B. Gıda depoları
C. Hammadde depoları
D. Soğuk hava depoları
E. Otomatik depolar

Cevap : D. Soğuk hava depoları

20. Otomasyon düzeyine göre depo türlerinin sınıflandırılmasında hangi depo türünde uygun bir raf sistemi ve forklift, transpalet gibi basit elleçleme araçları ile depo operasyonlarının yürütülebilmektedir?

A. Otomatik depolar
B. Soğuk hava depoları
C. Yarı-mamul depoları
D. İşlem hacmi yoğun depolar
E. Düşük irtifalı depolar

Cevap : E. Düşük irtifalı depolar

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Depo Tasarımı ve Yönetimi Vize Deneme -2

%d blogcu bunu beğendi: