Stratejik Yönetim Vize Deneme-1

Stratejik Yönetim Vize Deneme-1

#1. Stratejik yönetim sürecindeki en zorlu ve önemli adım stratejik seçim yapmaktır. Stratejik seçimde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Cevap : B. Çalışanların oturduğu yerlerin saptanması

#2. Aşağıdakilerden hangisi misyon ve vizyon için söylenemez?

Cevap : D. Vizyon; misyonun takiben belirlenir ve işletmenin hangi noktada olma gayesi taşıdığını
gösterdiğinden stratejik yönetimin başlangıç noktasını teşkil etmektedir.

#3. Bir işletmenin sundukları ortalama bir değer olarak algılanır, bu ortalama değere müşteriler ortalama bir bedel öder. Müşterilerin işletmenin sunduğu ürün ve hizmetler doğrultusunda özel bir seçimi yoktur. İşletme pazardaki diğer firmalara karşı maliyet avantajı yakalayamamıştır. Ayrıca ürün ve hizmetlerinde bir farklılık yoktur. Bu durumu aşağıda belirtilen seçeneklerden hangisi ile ifade ederiz.

Cevap : D. Rekabet denkliği söz konusudur.

#4. Karar vermede; normalde daha fazla bilgi birikimi gerektiren bir durumda, az bir bilgi ile sonuca ulaşma süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : D. Sezgi

#5. Literatürde belli başlı iki karar modelinden Adam Smith’in ortaya koyduğu “Rasyonel-Ekonomik karar modeli” ya da diğer adıyla “Ussal İktisadi Karar Modeli” ele alındığında uygulama aşaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Mümkün çözüm yollarını değerlendirme de kullanılacak kıstasların önemi yoktur.

#6. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanlar hangi şıkta verilmektedir? I-Rekabet avantajı var ise karşımıza çıkacaklardan biride “rekabet dezavantajıdır” II-Rekabet avantajını ölçmek bir işletmenin şu kadar rekabet avantajı var demek genellikle imkânsızdır. III-İnovasyon(yenilikçilik) rekabet avantajı sağlamak için günümüzde en önemli araçlardan biridir. IV-Rekabet avantajı yaratmada farklılık iki tiptir. Birincisi sunulan ürün veya hizmetin rakiplerin sunduklarından farklı olması. İkincisi maliyetlerde gerçekleştirilecek azaltmadır. V-Elinizde petrol gibi kıt yer altı kaynağı varsa daimi bir rekabet avantajını elinizde tutamazsınız.

Cevap : C. I-V

#7. Aşağıdakilerden hangisi, karar verici için karar sürecini etkileyici unsurlardan biri değildir?

Cevap : C. Karar verme ortamının kalabalık ve gürültülü olması

#8. Karar verme sürecinde erteleme davranışı sergileyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C. Ayıplanmaktan kaçınmazlar ve açık olarak sebeplerini söylerler

#9. Karar verme sürecini; çeşitli seçenekler arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabaların toplamıdır diye tarif edebiliriz. Bu tariften yola çıkarak karar verme süreci için hangi seçenekte yanlış söylem vardır?

Cevap : B. Karar verme süreci esas itibariyle psikolojik bir süreçtir diyemeyiz ağırlıklı olarak zihinsel çaba bu süreç için yeterlidir.

#10. Belirli bir süreyi kapsayan ve bir son teslim tarihi olan işlerin, başlaması gereken zamandan geç başlanılması, işlerin son günü yaklaşınca harekete geçilmesi veya işlerin yetiştirilememe durumuna gelmesi durumunda, karar vericinin bu davranış biçimine ne ad verilir?

Cevap : D. Erteleme davranışı

#11. Rekabet avantajı yaratan bir farklılık genellikle ortalamanın üzeri yüksek bir kârlılık ..........(1). Yüksek kârlılık .............(2) rekabeti mıknatıs gibi kendine çeker. Dolayısıyla rekabetin kendisi, rekabet avantajını çoğu zaman ...........(3) vadeli hâle getirmektedir. Daimi bir rekabet avantajı elde etmek çok ................(4) Yazıda bulunan numaraların yerine hangi ifadeler koyulursa doğru bir anlatım olacaktır.

Cevap : D. Getirecektir-Getirmesi-Kısa-Zordur.

#12. Bir sorunu çözmek ve tatmin edici bir sonuca ulaşmak için öncelikle sorunun tanımlanması gerekir. Bu noktada bile karar verme ortamının unsurları sorunun yapılandırmasını bozucu ve engelleyici olmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman karşımıza kötü yapılandırılmış ya da kısmen yapılandırılmış sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdaki karar vericiyi bu duruma sürükleyen unsurlardan veya koşullardan hangisi yanlış olarak tanımlanmıştır?

Cevap : D. Dış koşullar; karmaşıklık, belirsizlik, çatışma ve eğilimler olarak gruplandırılabilir.

#13. Rekabet için aşağıda yazılı ifadelerden hangileri yanlıştır? I-Rekabet tekel piyasasında rakiplere karşı güçlü bir avantaj sağlar. II- İşletmeler arası rekabet; fiyat, kalite, hizmet, destek vb. gibi birtakım faktörlere dayanmakta ve işletmelerin amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili olmaktadır. III-Rekabet; rakiplere kıyasla daha az bir ekonomik değer yaratarak avantaj sağlamaktır. IV-Rekabet; işletme ve tüketicilerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından gerekli bir olgudur. V-Rekabet; iki veya daha fazla tarafın, herkesin aynı anda elde etmesi mümkün olmadığı bir şeyi elde etmek için uğraşmasından kaynaklanan yarıştır.

Cevap : D. I-III

#14. Stratejik yönetim süreci için; aşağıda yazılı olanlardan hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Stratejik yönetim süreci; kısa ve orta dönemlerde işletmenin varlığını sürdürmesini amaçlar.

#15. Karar vermenin iç ve dış unsurları ile ilgili aşağıda yazılı tanım ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Ne gibi olayların ortaya çıkarak sonuçları etkileyeceğini bilmemek – Karmaşıklık

#16. Günümüz işletmeleri için “daimi bir rekabet avantajı elde etmek zordur” ifadesini “sürekli rekabet avantajını elinde tutan” olarak değiştirecek ürün aşağıdaki ürünlerden hangisidir?

Cevap : D. Petrol

#17. Bir işletmenin yüklendiği “misyon” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C. Misyon gelecekteki olacak olanlar veya olunmak istenenler ile alakalı olmalıdır.

#18. “ Strateji” tanımı ile ilgili aşağıda yazılı tarif ve kavramlardan hangisi doğrudur?

Cevap : E. Hepsi

#19. Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin dış unsurlarından olan “çatışma” nedenlerinden biri olarak sayılamaz?

Cevap : C. Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı fark etmemesi

#20. Bir sorunu çözmek ve tatmin edici bir sonuca ulaşmak için sorunu tanımlarken karar vericinin tanımlama yapmasını bozan, engelleyen iç ve dış unsurlar vardır. Dış koşullardan olan “belirsizlik” karar verici için hangi durumlarda söz konusu olmaktadır?

Cevap : E. Hepsi

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Stratejik Yönetim Vize Deneme-1

1. “ Strateji” tanımı ile ilgili aşağıda yazılı tarif ve kavramlardan hangisi doğrudur?

A. Örgütsel amaçlara ulaşma yoludur.
B. Politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır.
C. Başarılı bir rekabet yapılması gerektiğine dair firmanın teorisidir.
D. Belirli bir amaca ulaşmak için kullanılan yollar bütünüdür.
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

2. Stratejik yönetim süreci için; aşağıda yazılı olanlardan hangisi yanlıştır?

A. Bilgi toplama, analiz etme, karar verme ve uygulamayı kapsayan analitik bir süreçtir.
B. Hedeflenen sonuçlara varmak için yönetimin dört işlevini (planlama, organize etme, yürütme ve kontrol) kullanır.
C. Stratejik yönetim süreci; kısa ve orta dönemlerde işletmenin varlığını sürdürmesini amaçlar.
D. Stratejik yönetim sürecinde bu süreç etkili ve verimli olmayı amaçlar.
E. Yönetim süreci; ortalama kâr üzerinde getiri sağlamayı hedefler.

Cevap : C. Stratejik yönetim süreci; kısa ve orta dönemlerde işletmenin varlığını sürdürmesini amaçlar.

3. Stratejik yönetim sürecindeki en zorlu ve önemli adım stratejik seçim yapmaktır. Stratejik seçimde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A. Dış çevre analizi
B. Çalışanların oturduğu yerlerin saptanması
C. Rekabet stratejileri (İşletmeyi konumlandırma)
D. Kurumsal stratejiler (Hangi işler)
E. İç çevre analizi

Cevap : B. Çalışanların oturduğu yerlerin saptanması

4. Bir işletmenin yüklendiği “misyon” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Misyon belirli bir işletmeye özgüdür ve o işletme için özel bir tanımlamadır.
B. Misyon ifadesi makul uzunlukta ve akılda kalıcı nitelikte olmalıdır.
C. Misyon gelecekteki olacak olanlar veya olunmak istenenler ile alakalı olmalıdır.
D. Güncel ve gerçekçi olmalıdır.
E. Misyon ifadesi firma imajını ve karakterini yansıtıcı nitelikte olmalıdır.

Cevap : C. Misyon gelecekteki olacak olanlar veya olunmak istenenler ile alakalı olmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi misyon ve vizyon için söylenemez?

A. Misyon ; “şu anı” resmetmektedir. Vizyon gelecekteki olanlar veya olacakları yansıtır.
B. Vizyon; geleceği ifade ettiği için çalışanlar için “kuzey yıldızı” misyon şu anı ifade ettiği için “selfie” (özçekimi ) olarak söylenebilir.
C. Vizyon; yol göstericidir gelecekteki hayalleri ifade eder. Misyon bu hayalleri resmeder.
D. Vizyon; misyonun takiben belirlenir ve işletmenin hangi noktada olma gayesi taşıdığını gösterdiğinden stratejik yönetimin başlangıç noktasını teşkil etmektedir.
E. Vizyon ve misyon tanımları birbirleri ile ilişkili olsa ve aynı amaca hizmet etse dahi aynı olmayan ve birbirlerini destekleyen ifadeler olmak durumundadırlar.

Cevap : D. Vizyon; misyonun takiben belirlenir ve işletmenin hangi noktada olma gayesi taşıdığını gösterdiğinden stratejik yönetimin başlangıç noktasını teşkil etmektedir.

6. Rekabet için aşağıda yazılı ifadelerden hangileri yanlıştır?
I-Rekabet tekel piyasasında rakiplere karşı güçlü bir avantaj sağlar.
II- İşletmeler arası rekabet; fiyat, kalite, hizmet, destek vb. gibi birtakım faktörlere dayanmakta ve işletmelerin amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili olmaktadır.
III-Rekabet; rakiplere kıyasla daha az bir ekonomik değer yaratarak avantaj sağlamaktır.
IV-Rekabet; işletme ve tüketicilerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından gerekli bir olgudur.
V-Rekabet; iki veya daha fazla tarafın, herkesin aynı anda elde etmesi mümkün olmadığı bir şeyi elde etmek için uğraşmasından kaynaklanan yarıştır.

A. II-III
B. I-IV
C. IV-V
D. I-III
E. II-V

Cevap : D. I-III

7. Rekabet avantajı yaratan bir farklılık genellikle ortalamanın üzeri yüksek bir kârlılık …………..(1). Yüksek kârlılık ……………..(2) rekabeti mıknatıs gibi kendine çeker. Dolayısıyla rekabetin kendisi, rekabet avantajını çoğu zaman ……………(3) vadeli hâle getirmektedir. Daimi bir rekabet avantajı elde etmek çok …………….(4)
Yazıda bulunan numaraların yerine hangi ifadeler koyulursa doğru bir anlatım olacaktır.

A. Getirecektir-Olmaması-Uzun-Kolaydır.
B. Getirmeyecektir-Getirmemesi-Kısa-Kolaydır.
C. Getirmeyecektir-Getirmesi-Kısa-Zordur.
D. Getirecektir-Getirmesi-Kısa-Zordur.
E. Getirecektir-Getirmesi-Uzun-Kolaydır.

Cevap : D. Getirecektir-Getirmesi-Kısa-Zordur.

8. Günümüz işletmeleri için “daimi bir rekabet avantajı elde etmek zordur” ifadesini “sürekli rekabet avantajını elinde tutan” olarak değiştirecek ürün aşağıdaki ürünlerden hangisidir?

A. Kâğıt
B. Televizyon
C. Elektrik
D. Petrol
E. Buğday

Cevap : D. Petrol

9. Bir işletmenin sundukları ortalama bir değer olarak algılanır, bu ortalama değere müşteriler ortalama bir bedel öder. Müşterilerin işletmenin sunduğu ürün ve hizmetler doğrultusunda özel bir seçimi yoktur. İşletme pazardaki diğer firmalara karşı maliyet avantajı yakalayamamıştır. Ayrıca ürün ve hizmetlerinde bir farklılık yoktur.
Bu durumu aşağıda belirtilen seçeneklerden hangisi ile ifade ederiz.

A. Rekabet avantajından söz ederiz.
B. Tekelci bir durumdur.
C. Rekabet dezavantajı vardır.
D. Rekabet denkliği söz konusudur.
E. Hiçbiri

Cevap : D. Rekabet denkliği söz konusudur.

10. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanlar hangi şıkta verilmektedir?
I-Rekabet avantajı var ise karşımıza çıkacaklardan biride “rekabet dezavantajıdır”
II-Rekabet avantajını ölçmek bir işletmenin şu kadar rekabet avantajı var demek genellikle imkânsızdır.
III-İnovasyon(yenilikçilik) rekabet avantajı sağlamak için günümüzde en önemli araçlardan biridir.
IV-Rekabet avantajı yaratmada farklılık iki tiptir. Birincisi sunulan ürün veya hizmetin rakiplerin sunduklarından farklı olması. İkincisi maliyetlerde gerçekleştirilecek azaltmadır.
V-Elinizde petrol gibi kıt yer altı kaynağı varsa daimi bir rekabet avantajını elinizde tutamazsınız.

A. I-IV
B. II-III
C. I-V
D. III-V
E. III-IV

Cevap : C. I-V

Stratejik Yönetim Vize Deneme-1

11. Literatürde belli başlı iki karar modelinden Adam Smith’in ortaya koyduğu “Rasyonel-Ekonomik karar modeli” ya da diğer adıyla “Ussal İktisadi Karar Modeli” ele alındığında uygulama aşaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Sorunun varlığını gösteren belirtiler keşfedilir. Sorun belirlenir, sorunun çözümü ile ulaşılacak hedefler tanımlanır.
B. Mümkün çözüm yollarını değerlendirme de kullanılacak kıstasların önemi yoktur.
C. Sorunu çözmek için potansiyel olarak mevcut bütün alternatif çözüm yolları belirlenir.
D. Bütün alternatifler için gerekli bilgiler ve her eylem yolu getireceği sonuçlar bakımından incelenir. Toplanan bilgilerin ışığında her bir eylem yolu kriterlere göre değerlendirilir.
E. Sonuçta kriterlere göre maksimum yararları sağladığı görülen alternatif seçilir ve uygulanır.

Cevap : B. Mümkün çözüm yollarını değerlendirme de kullanılacak kıstasların önemi yoktur.

12. Karar verme sürecini; çeşitli seçenekler arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabaların toplamıdır diye tarif edebiliriz. Bu tariften yola çıkarak karar verme süreci için hangi seçenekte yanlış söylem vardır?

A. Karar verme sürecinde; ilk olarak amaç ve amaca ulaşmak için gereken uygun araçlar tespit edilir.
B. Karar verme süreci esas itibariyle psikolojik bir süreçtir diyemeyiz ağırlıklı olarak zihinsel çaba bu süreç için yeterlidir.
C. Karar süreci sonunda istenen istenmeyen sonuçlar karşılaştırılır.
D. Karar vermenin fiziksel yanı bilgi toplama ve öğrenme sürecindeki çabalardan oluşur.
E. Psikolojik yönüyle karar süreci, bir düşünme ve usa vurma sürecidir.

Cevap : B. Karar verme süreci esas itibariyle psikolojik bir süreçtir diyemeyiz ağırlıklı olarak zihinsel çaba bu süreç için yeterlidir.

13. Bir sorunu çözmek ve tatmin edici bir sonuca ulaşmak için öncelikle sorunun tanımlanması gerekir. Bu noktada bile karar verme ortamının unsurları sorunun yapılandırmasını bozucu ve engelleyici olmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman karşımıza kötü yapılandırılmış ya da kısmen yapılandırılmış sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdaki karar vericiyi bu duruma sürükleyen unsurlardan veya koşullardan hangisi yanlış olarak tanımlanmıştır?

A. Karar vericiyi etkileyen unsurlar iki grupta toplanır iç unsurlar, dış unsurlar.
B. İç unsurlar; karar vericinin tecrübe ve bilgi eksikliğinin yanı sıra eğilimleridir.
C. Dış koşullar; karar ortamında bulunan unsurlara bağlıdır.
D. Dış koşullar; karmaşıklık, belirsizlik, çatışma ve eğilimler olarak gruplandırılabilir.
E. Karar vericinin çözüme ulaşmak için öncelikle sorunu iyi teşhis edip tanımlaması gerekir.

Cevap : D. Dış koşullar; karmaşıklık, belirsizlik, çatışma ve eğilimler olarak gruplandırılabilir.

14. Bir sorunu çözmek ve tatmin edici bir sonuca ulaşmak için sorunu tanımlarken karar vericinin tanımlama yapmasını bozan, engelleyen iç ve dış unsurlar vardır. Dış koşullardan olan “belirsizlik” karar verici için hangi durumlarda söz konusu olmaktadır?

A. Çevre üzerindeki kontrol yetersizliği
B. Çevredeki neden sonuç ilişkilerinden haberdar olmamak
C. Ne gibi olayların ortaya çıkarak sonuçları etkileyeceğini bilmemek
D. Karar biriminin dengesiz ve/veya istikrarsız bir çevre içerisinde faaliyet göstermesi
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

15. Karar vermenin iç ve dış unsurları ile ilgili aşağıda yazılı tanım ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. İç unsur- Bilgi eksikliği
B. Belirsizlik- Çevre üzerinde kontrol yetersizliği
C. Karmaşıklık- Dış koşul
D. Ne gibi olayların ortaya çıkarak sonuçları etkileyeceğini bilmemek – Karmaşıklık
E. Uzmanların görüşüne başvurmak –Karmaşıklık

Cevap : D. Ne gibi olayların ortaya çıkarak sonuçları etkileyeceğini bilmemek – Karmaşıklık

16. Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin dış unsurlarından olan “çatışma” nedenlerinden biri olarak sayılamaz?

A. Birden çok taraf ya da hizbin bulunması.
B. Tarafların sonuçlarla ilgili tercihlerinin farklı bir sıralama göstermesi
C. Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı fark etmemesi
D. Taraflardan birinin faaliyetlerinin diğerini etkilemesi
E. Hepsi sayılabilir.

Cevap : C. Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı fark etmemesi

17. Aşağıdakilerden hangisi, karar verici için karar sürecini etkileyici unsurlardan biri değildir?

A. Çatışmalar
B. Belirsizlikler
C. Karar verme ortamının kalabalık ve gürültülü olması
D. Bilgi yetersizliği
E. Hiçbiri

Cevap : C. Karar verme ortamının kalabalık ve gürültülü olması

18. Karar vermede; normalde daha fazla bilgi birikimi gerektiren bir durumda, az bir bilgi ile sonuca ulaşma süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A. Tecrübe
B. Anormal düşünce
C. Yetenek
D. Sezgi
E. Hiçbiri

Cevap : D. Sezgi

19. Belirli bir süreyi kapsayan ve bir son teslim tarihi olan işlerin, başlaması gereken zamandan geç başlanılması, işlerin son günü yaklaşınca harekete geçilmesi veya işlerin yetiştirilememe durumuna gelmesi durumunda, karar vericinin bu davranış biçimine ne ad verilir?

A. Aldırmama davranışı
B. Plansız davranış
C. Kendine çok güvenme
D. Erteleme davranışı
E. Hiçbiri

Cevap : D. Erteleme davranışı

20. Karar verme sürecinde erteleme davranışı sergileyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. İşlerini gereksiz yere ertelemişlerdir.
B. Kendilerini mesuliyetlerinden sıyırmak için başkalarını veya başka sebepleri suçlayacaklardır.
C. Ayıplanmaktan kaçınmazlar ve açık olarak sebeplerini söylerler
D. Erteleme davranışlarında nedenler kişiden kişiye farklılık gösterir.
E. Bu kişiler “ikame” (oyalayıcı) faaliyetlere yönelirler

Cevap : C. Ayıplanmaktan kaçınmazlar ve açık olarak sebeplerini söylerler

Stratejik Yönetim Vize Deneme-1

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Stratejik Yönetim Vize Deneme-1

%d blogcu bunu beğendi: