Stratejik Yönetim Vize Deneme-2

Stratejik Yönetim Vize Deneme-2

#1. Şirketlerde stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde en rasyonel karar için hangi aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine kıyasla daha tartışmasız sonuçlar verir?

Cevap : D. Karar sürecinde, kararları finansal gerçekler üzerine kurarak vermek.

#2. Bireylerin, meydana gelen sonuçları değerlendirirken başvurdukları bir çeşit kendilerini ve egolarını koruma mekanizmasından doğan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Kendini haklı çıkarma duygusu

#3. Bir işletmede Stratejik yönetim sürecinde dış çevre analizi yapılırken, işletme faaliyetlerine………(1) etki eden faktörler (politik, yasal, ekonomik, sosyokültürel, demografik, teknolojik, ve uluslar arası gibi faktörler) …………….. (2) unsurlarıdır. İşletmenin içinde bulunduğu sektör veya sanayi dalında bulunan ve işletmenin faaliyetlerine ……………..(3) etki eden, (işletme tedarikçileri, müşteriler rakipler, üretim konusu mal ve hizmetlerin ikameleri olan mal ve hizmetler) gibi unsurlara ……………. (4) ismi verilmektedir. Yukarıda bulunan boşluklara aşağıdaki sıralı ifade gruplarından sırasıyla hangisi geldiğinde doğru bir tanım elde edilebilecektir?

Cevap : D. Dolaylı- genel çevre – doğrudan – rekabet çevresi

#4. Verilen ifade doğru mudur? Büyüyen pazarlarda pazar büyümesinden ötürü rekabetin zamanla azalması beklenir.

Cevap : B. yanlış

#5. Verilen ifade doğru mudur? Tüm eğilimler insanlarda aynı derecede görülmez ama her insanda mutlaka vardır.

Cevap : A. doğru

#6. Verilen ifade doğru mudur? Motorlu taşıt araçları pazarı şeklinde bir sınıflandırma, bölgesel sınıflandırmaya örnektir.

Cevap : B. yanlış

#7. Ürün /Pazar hayat eğrileri için aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış tanımlama vardır?

Cevap : E. Ürün/Pazar eğrileri üç aşamalıdır: Giriş –gelişme-gerileme

#8. Karar verme sürecinde “Eğilimler “ için aşandakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : B. Eğilimler iş dünyamızda önemli kararlar alırken hiçbir problem yaratmadığı gibi etkileri de yoktur.

#9. Verilen ifade doğru mudur? Bireylerin, meydana gelen sonuçları değerlendirirken başvurdukları bir çeşit ego koruma mekanizmasına “aşırı güven eğilimi” adı verilir.

Cevap : B. yanlış

#10. Verilen ifade doğru mudur? Birçok sayıda müşterinin ortak hareket ederek bir blok oluşturma olasılığının olduğu durumlarda müşterilerin pazarlık payı düşüktür.

Cevap : B. yanlış

#11. Verilen ifade doğru mudur? Geri görüş yargısı halk ağzında “ben demiştim/başından beri biliyordum” etkisi olarak izlenebilir.

Cevap : A. doğru

#12. Belirsizlik altında verilen kararlarda ortaya çıkan. Kişilerin belirsizlik içeren bir olayın sonuçlarını aldıklarında sanki en başından beri sonucu tahmin ediyor ya da biliyor olduklarını sanmaları. Kişinin bir olaya yönelik algıları, kendisi fark etmeden, cevabı öğrenmiş olmasıyla yeni baştan yapılanabilir. Olayın sonucuna dair geri bildirim kişilerin o olay üzerine yaptıkları yargıları, olayın sonucuna çok yakın veya benzer biçimde hatırlamalarına sebep olacaktır. Bu durum aşağıda yazılı eğilimlerden hangisini açıklamaktadır?

Cevap : E. Geri görüş yargısı

#13. Yapılan araştırmada deneklere karar problemi sunulmuştur. Karar 1: Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz? Yapılan araştırmada deneklere karar problemi sunulmuştur. Karar 1: Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz? a)Kesin olarak 500 $ dolar kazanmayı mı? b) %25 ihtimalle 2000 $ kazanmayı mı ,%75 ihtimalle hiçbir şey kazanmamayı mı? Karar 2: Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz? a)Kesin olarak 1500 $ kaybetmeyi mi? b)%75 ihtimalle 2000 $ kaybetmeyi veya %25 ihtimalle hiçbir şey kaybetmemeyi mi? Sonuç: Karar 1 için %84 A Seçeneği; %16 B seçeneği seçilirken Karar 2 için %13 A seçeneği; % 87 B seçeneği seçilmiştir. Problemin sonuçlarına göre aşağıda yazılı seçeneklerden hangisi söylenemez?

Cevap : B. Riskten kaçınma insanın doğasında çocuk yaşlarda başlar.

#14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi stratejik yönetim sürecinin dış çevre unsurlarından biri değildir?

Cevap : A. Güçlü rakip unsurları

#15. Pazar yapıları göz önüne alınarak Jenerik pazarlar değerlendirildiğinde aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

Cevap : B. Parçalanmış pazarlarda işletmeler içinde baskın lider bir işletme yoktur.

#16. Verilen ifade doğru mudur? Tedarikçilerin ürünlerinin ikame mal olarak alternatiflerinin bulunmaması tedarikçilerin gücünü artıran bir unsurdur.

Cevap : A. doğru

#17. Verilen ifade doğru mudur? Ürün geliştirme safhası pazar hayat eğrisinin ilk safhasını oluşturur.

Cevap : A. doğru

#18. Verilen ifade doğru mudur? - Önceden planlı olmayan davranış ile erteleme davranışı birbirlerinin zıt karşılığıdır.

Cevap : B. yanlış

#19. Mükemmel rasyonellik insan davranış ile tutarlı bir kavram değildir. Burada insan davranışı kavramı ön plana çıkmaktadır. İnsan beyni her ne kadar insan davranışlarını kontrol ediyor olsa da edindiği bu benzeri eğilimler, dış etmenler karar verme sürecinde rasyonelliği kısıtlamaktadır. Klasik karara modeli mantık ve rasyonellik üzerine kurulmuştur. Fakat karar verme süreci karar verenin kendinden kaynaklanan birçok yanılsama ve aldanma ile bulunmaktadır. Okuduğunuz metinden hangi kanıya varılamaz?

Cevap : B. Eğilimlerden, dış etkenlerden kaynaklanan yanılma ve aldanma karar sürecindeki insan davranışını etkilemediği için rasyonel karara etki yapmaz.

#20. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş engellerinden sayılamaz?

Cevap : B. Tam rekabet piyasa koşullarının hakim olması

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Stratejik Yönetim Vize Deneme-2

1. Karar verme sürecinde “Eğilimler “ için aşandakilerden hangisi söylenemez?

A. Eğilimler insanoğlunun kendileri için yarattığı kısa yolların bir sonucudur.
B. Eğilimler iş dünyamızda önemli kararlar alırken hiçbir problem yaratmadığı gibi etkileri de yoktur.
C. Eğilimleri kısa yolların kaçınılmaz bir sonucu olarak ele almakta fayda vardır.
D. Eğilimlerin kaynağı eğitim, sosyalleşme, ekonomik nedenler olabilir.
E. Yukarıdakilerden tümü söylenebilir

Cevap : B. Eğilimler iş dünyamızda önemli kararlar alırken hiçbir problem yaratmadığı gibi etkileri de yoktur.

2. Mükemmel rasyonellik insan davranış ile tutarlı bir kavram değildir. Burada insan davranışı kavramı ön plana çıkmaktadır. İnsan beyni her ne kadar insan davranışlarını kontrol ediyor olsa da edindiği bu benzeri eğilimler, dış etmenler karar verme sürecinde rasyonelliği kısıtlamaktadır. Klasik karara modeli mantık ve rasyonellik üzerine kurulmuştur. Fakat karar verme süreci karar verenin kendinden kaynaklanan birçok yanılsama ve aldanma ile bulunmaktadır.
Okuduğunuz metinden hangi kanıya varılamaz?

A. Karar verme sürecinde kişi mantık rasyonellik üzerinden karar verir.
B. Eğilimlerden, dış etkenlerden kaynaklanan yanılma ve aldanma karar sürecindeki insan davranışını etkilemediği için rasyonel karara etki yapmaz.
C. Karar verme sürecinde mükemmel rasyonelliğe ulaşmak zordur zor olması dış etmenler ve eğilimler yüzünden kısıtlanır.
D. Beynimiz bizi kontrol ediyor olsa bile karar verirken eğilimlerimizin etkisi altında kalırız.
E. İnsanın geçmişindeki yaşanmışlıklar karar verme sürecinde kararı etkileyen bir unsurdur.

Cevap : B. Eğilimlerden, dış etkenlerden kaynaklanan yanılma ve aldanma karar sürecindeki insan davranışını etkilemediği için rasyonel karara etki yapmaz.

3. Şirketlerde stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde en rasyonel karar için hangi aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine kıyasla daha tartışmasız sonuçlar verir?

A. Aşırı iyimserlik, kayıplardan kaçınma eğilimi ve aşırı kendine güven eğilimlerden kaçınarak karar vermek.
B. Geleneksel karar verme hiyerarşisini takip ederek (problemi tanımlama-amaçları belirleme-amaçları önceliklerine göre sıralama-çözüm alternatifleri üretme-alternatifleri değerlendirme ve uygun olanı seçme-uygulama ve kontrol et) karar vermek.
C. Kararları önerileri yapan kişilere güvenerek vermek
D. Karar sürecinde, kararları finansal gerçekler üzerine kurarak vermek.
E. Eğilimlerin farkına varıp bunlardan kaçarak karar vermek

Cevap : D. Karar sürecinde, kararları finansal gerçekler üzerine kurarak vermek.

4. Yapılan araştırmada deneklere karar problemi sunulmuştur.
Karar 1: Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
Yapılan araştırmada deneklere karar problemi sunulmuştur.
Karar 1: Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
a)Kesin olarak 500 $ dolar kazanmayı mı?
b) %25 ihtimalle 2000 $ kazanmayı mı ,%75 ihtimalle hiçbir şey kazanmamayı mı?
Karar 2: Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
a)Kesin olarak 1500 $ kaybetmeyi mi?
b)%75 ihtimalle 2000 $ kaybetmeyi veya %25 ihtimalle hiçbir şey kaybetmemeyi mi?
Sonuç: Karar 1 için %84 A Seçeneği; %16 B seçeneği seçilirken
Karar 2 için %13 A seçeneği; % 87 B seçeneği seçilmiştir.
Problemin sonuçlarına göre aşağıda yazılı seçeneklerden hangisi söylenemez?

A. Kişiler iki kazanma seçeneği arasında seçim yaparken riskten kaçınma eğiliminde olurlar.
B. Riskten kaçınma insanın doğasında çocuk yaşlarda başlar.
C. Kişiler kayıplar arasında seçim yaparken risk arayışına girerler.
D. Kayıplardan kaçınma eğilimi fazla olan karar vericileri refahlarındaki azalmaya karşı, yükselmelerden daha hassas olma eğilimindedirler.
E. Kişiler kayıplara karşı duyarlıdır.

Cevap : B. Riskten kaçınma insanın doğasında çocuk yaşlarda başlar.

5. Bireylerin, meydana gelen sonuçları değerlendirirken başvurdukları bir çeşit kendilerini ve egolarını koruma mekanizmasından doğan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Algıda seçicilik
B. Aşağılık duygusu.
C. Kendini haklı çıkarma duygusu
D. Sorumluluk duygusu
E. Alınganlık

Cevap : C. Kendini haklı çıkarma duygusu

6. Belirsizlik altında verilen kararlarda ortaya çıkan. Kişilerin belirsizlik içeren bir olayın sonuçlarını aldıklarında sanki en başından beri sonucu tahmin ediyor ya da biliyor olduklarını sanmaları. Kişinin bir olaya yönelik algıları, kendisi fark etmeden, cevabı öğrenmiş olmasıyla yeni baştan yapılanabilir. Olayın sonucuna dair geri bildirim kişilerin o olay üzerine yaptıkları yargıları, olayın sonucuna çok yakın veya benzer biçimde hatırlamalarına sebep olacaktır.
Bu durum aşağıda yazılı eğilimlerden hangisini açıklamaktadır?

A. Algıda seçicilik
B. Kendini haklı çıkarma duygusu
C. Çerçeveleme etkisi
D. Aşırı güven eğilimi
E. Geri görüş yargısı

Cevap : E. Geri görüş yargısı

7. Verilen ifade doğru mudur?
– Önceden planlı olmayan davranış ile erteleme davranışı birbirlerinin zıt karşılığıdır.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : B. yanlış

8. Verilen ifade doğru mudur?
Tüm eğilimler insanlarda aynı derecede görülmez ama her insanda mutlaka vardır.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : A. doğru

9. Verilen ifade doğru mudur?
Geri görüş yargısı halk ağzında “ben demiştim/başından beri biliyordum” etkisi olarak izlenebilir.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : A. doğru

10. Verilen ifade doğru mudur?
Bireylerin, meydana gelen sonuçları değerlendirirken başvurdukları bir çeşit ego koruma mekanizmasına “aşırı güven eğilimi” adı verilir.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : B. yanlış

11. Bir işletmede Stratejik yönetim sürecinde dış çevre analizi yapılırken, işletme faaliyetlerine………(1) etki eden faktörler (politik, yasal, ekonomik, sosyokültürel, demografik, teknolojik, ve uluslar arası gibi faktörler) …………….. (2) unsurlarıdır. İşletmenin içinde bulunduğu sektör veya sanayi dalında bulunan ve işletmenin faaliyetlerine ……………..(3) etki eden, (işletme tedarikçileri, müşteriler rakipler, üretim konusu mal ve hizmetlerin ikameleri olan mal ve hizmetler) gibi unsurlara ……………. (4) ismi verilmektedir.
Yukarıda bulunan boşluklara aşağıdaki sıralı ifade gruplarından sırasıyla hangisi geldiğinde doğru bir tanım elde edilebilecektir?

A. Doğrudan –özel çevre –dolaylı –hizmet çevresi
B. Doğrudan – iş çevresi – dolaylı- yardımcı çevre
C. Dolaylı – genel çevre – doğrudan – sektörel çevre
D. Dolaylı- genel çevre – doğrudan – rekabet çevresi
E. Dolaylı-yakın çevre-dolaylı-rekabet çevresi

Cevap : D. Dolaylı- genel çevre – doğrudan – rekabet çevresi

12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi stratejik yönetim sürecinin dış çevre unsurlarından biri değildir?

A. Güçlü rakip unsurları
B. Politik çevre unsurları
C. Yasal çevre unsurları
D. Demografik çevre unsurları
E. Teknolojik çevre unsurları

Cevap : A. Güçlü rakip unsurları

13. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş engellerinden sayılamaz?

A. Yüksek sermaye gerekliliği
B. Tam rekabet piyasa koşullarının hakim olması
C. Hükûmet politikaları
D. Marka bağlılığı
E. Pazardaki firmaların maliyet avantajı

Cevap : B. Tam rekabet piyasa koşullarının hakim olması

14. Ürün /Pazar hayat eğrileri için aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış tanımlama vardır?

A. Gelişme safhasında ürün, müşteriler arasında kendine yer edinmeye başlamıştır.
B. Pazar hayat eğrisi ile ürün hayat eğrisi birbirleri yerine kullanılabilen kavramlardır. Ancak Pazar hayat eğrisiyle ürün hayat eğrisi her zaman üst üste örtüşen eğriler değildir.
C. Olgunluk döneminde ürüne olan talep en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Satışlar buna paralellik gösterecektir. Pazarın büyüme hızı ya çok yavaşlamış ya da sıfıra düşmüştür.
D. Gerileme döneminde; benzer ya da daha üstün bir ürün pazara girmiş ya da girmektedir.
E. Ürün/Pazar eğrileri üç aşamalıdır: Giriş –gelişme-gerileme

Cevap : E. Ürün/Pazar eğrileri üç aşamalıdır: Giriş –gelişme-gerileme

15. Pazar yapıları göz önüne alınarak Jenerik pazarlar değerlendirildiğinde aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

A. Gelişen pazarlarda bir ürün standardı yakalanmıştır, dolayısıyla baskın bir işletmeden söz edilemez.
B. Parçalanmış pazarlarda işletmeler içinde baskın lider bir işletme yoktur.
C. Olgunluğa ulaşmış pazarlarda talep büyümesi en yüksek seviyede olup kârlar yükselmiştir.
D. Düşüşteki pazarlarda pazara yeni rakiplerin girme olasılığı çok yüksektir.
E. Hepsi

Cevap : B. Parçalanmış pazarlarda işletmeler içinde baskın lider bir işletme yoktur.

16. Verilen ifade doğru mudur?
Tedarikçilerin ürünlerinin ikame mal olarak alternatiflerinin bulunmaması tedarikçilerin gücünü artıran bir unsurdur.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : A. doğru

17. Verilen ifade doğru mudur?
Birçok sayıda müşterinin ortak hareket ederek bir blok oluşturma olasılığının olduğu durumlarda müşterilerin pazarlık payı düşüktür.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : B. yanlış

18. Verilen ifade doğru mudur?
Motorlu taşıt araçları pazarı şeklinde bir sınıflandırma, bölgesel sınıflandırmaya örnektir.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : B. yanlış

19. Verilen ifade doğru mudur?
Ürün geliştirme safhası pazar hayat eğrisinin ilk safhasını oluşturur.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : A. doğru

20. Verilen ifade doğru mudur?
Büyüyen pazarlarda pazar büyümesinden ötürü rekabetin zamanla azalması beklenir.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : B. yanlış

Stratejik Yönetim Vize Deneme-2

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Stratejik Yönetim Vize Deneme-2

%d blogcu bunu beğendi: