SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -1

Segem 2022 Deneme Sınavı -1

#1. Sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olmasıdır. Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.

Cevap b) Eksik Sigorta

Kasım 2022 Haziran 2023 ve Şubat 2024 Sorusu

“Eksik Sigorta”, sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olması durumunu ifade eder. Bu durumda, sigortalı hasar durumunda Tazminat Prensibi’nden tam olarak yararlanamayabilir. Diğer seçenekler ise:

Aşkın Sigorta:

Bu durum, sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin üzerinde olması durumudur. Bu, genellikle sigorta şirketinin zararına olabilecek bir durumdur ve sigortalının gereğinden fazla prim ödemesine yol açabilir.

Tamamlayıcı Sigorta:

Bu, bir sigortalının mevcut sigorta poliçelerinin kapsamının ötesinde ekstra bir güvence sağlayan sigorta türüdür. Genellikle, mevcut poliçelerin yetersiz kaldığı durumları kapsamak için kullanılır.

Eksik Sigorta durumunda, hasar meydana geldiğinde, sigorta şirketi sadece poliçede belirtilen azami tutar kadar tazminat öder. Eğer hasar, bu tutarı aşıyorsa, geri kalan maliyet sigortalı tarafından karşılanmak zorunda kalır. Bu, özellikle büyük hasarlar söz konusu olduğunda önemli mali sonuçlara yol açabilir.

#2. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

B) 5 iş günü

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu

#3. Aşağıdaki durumlardan hangisi bütünüyle sigorta kapsamı dışında kalır?

Cevap : b) Kastı Edim

Segem Haziran 2023 Sorusu
Segem Aralık 2023 Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınavı Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınavı Sorusu

Kastı Edim sigorta kapsamı dışında bırakılan durumlar arasındadır. Sigorta poliçeleri genellikle kasıtlı veya kasten yapılan eylemleri (kastı edim) kapsam dışında tutarlar. Bu nedenle kasten neden olan olaylar sigorta kapsamına girmeyecektir.

a) Doğal Afetler: Sigorta poliçesi doğal afetlerin kapsamını açıkça belirtmezse, doğal afetler genellikle sigorta kapsamı içinde olabilir. Ancak bazı özel doğal afetler hariç tutulabilir veya ek primlerle kapsama dahil edilebilir.

b) Kastı Edim: Sigorta poliçeleri genellikle kasıtlı olarak yapılan eylemleri (kastı edim) kapsam dışında tutar. Bu tür eylemler sigorta kapsamı altında değildir.

c) Basit Kazalar: Bu ifade genel ve belirsizdir. Sigorta poliçesinde belirtilen kaza türleri ve şartlara bağlı olarak, bazı basit kazalar sigorta kapsamı içinde olabilir, bazıları ise hariç tutulabilir.

d) Tesadüfen olan olaylar: Bu ifade de genel ve belirsizdir. Sigorta poliçesi belirli olayları ve şartları tanımlar, bu nedenle bir olayın kapsam dışında olup olmadığını belirlemek için poliçeyi incelemek gerekir.

#4. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?

2022 Kasım, 2021 Eylül Sorusu

A) 50.000 TL (daha önce 25.000 idi)

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

#5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#6. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir ?

a) Risk yönetimi

Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu
Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Riskin önüne geçmek, azaltmak veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere “risk yönetimi” denir. Risk yönetimi, potansiyel tehlikeleri tanımlama, analiz etme, bu tehlikeleri azaltma veya kabul edilebilir seviyeye getirme sürecini içerir. Bu süreç, işletmeler, kuruluşlar veya bireyler için çeşitli alanlarda uygulanabilir. Risk yönetimi, mali, operasyonel, çevresel, sağlık ve güvenlik gibi birçok farklı risk türüne odaklanabilir. Bu önlemler, risklerin etkilerini minimize etmeye veya kabul edilebilir bir düzeye getirmeye yardımcı olur.

#7. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın işlevlerindendir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#10. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aracı neyi ifade etmektedir?

c) Sigorta acentesi ve broker

#11. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinmez?

#12. Aşağıdaki kişilerden hangisi sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz?

#13. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

#14. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#15. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#16. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#17. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#18. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle acentelerinden isteyecekleri teminatın miktarını belirlemeye kim yetkilidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#20. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#21. Sigorta kapsamında olan herhangi bir tehlikenin neden olduğu fiziki hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali nitelikte hasardır. Örneğin, bir işyerinin sahibine getiri sağlayan ticari faaliyetin çıkan bir yangın nedeniyle durmasına bağlı olarak ortaya çıkan mali kayıplar dolaylı hasardır.

#22. Teminatın genişlemesi, riskin nitelik veya nicelik olarak artması, sigorta döneminin uzaması veya poliçe priminin ayarlanabilir olması durumunda sigortacı tarafından yapılan ilave prim yüklemesidir.

#23. Sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişidir.

#24. Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren tanım aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Müsteşarlıkça Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen, belge niteliğindeki yazı ya da bildirime ne denir?

#26. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranılacak niteliklerden biri değildir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranılacak niteliklerden biri değildir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aranılacak niteliklerden değildir?.

#29. Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır. Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için aranılan koşullardan değildir?

#30. Hangisi bir hayat sigortası branşı değildir?

d ) Emniyeti Suistimal Sigortası

 

Segem 2023 Eylül sorusu
Segem 2024 Nisan sorusu

Not: soruyu daha önce açıköğretim fakültelerinini bankacılık bölümü için hazırladığımız için 5 tane şık koymuşuz. SEGEM sınavında 4 tane şık olur.

 

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Sınavı -1

Segem Eylül 2022 Sınavına hazırlık

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2023 Sınavına hazırlık soruları

Segem 2022 Deneme Sınavı -1

Segem Eylül 2022 Sınavına hazırlık

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2023 Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

SEGEM 2022 Deneme Sınavı 1-min

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!