SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -9

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -9

#1. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?

#3. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#4. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

Cevap a) Paket poliçe

Segem Eylül 2023 Sınav Sorusu

Segem Aralık 2023 Sınav Sorusu

#5. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?


#6. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#7. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#8. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

#9. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#10. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


#11. Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?

#12. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

#13. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?

#14. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

#15. Reasürörlerin risk yönetimi amacıyla aldıkları işlerden bir başka reasüröre veya sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?


#16. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#17. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?

#18. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?

#19. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

#20. Aşağıdakilerden hangisinin mal sigortalarında sigortalanabilir menfaati olabilir?


#21. Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

b) Mudarebe

Segem Şubat 2024 Sorusu

 

“Mudarebe” sözleşmesidir. Mudarebe, bir kişinin sermayeyi, diğer kişinin ise emeği veya işçiliği koyduğu bir tür ortaklık sözleşmesidir. Mudarebe sözleşmesi, kar paylaşımı ve diğer finansal düzenlemeleri içeren bir anlaşmadır ve genellikle İslam hukuku veya bazı İslam ülkelerinde kullanılır. Bu tür bir sözleşme, sermaye sahibi ile emek sahibi arasındaki ortaklığı düzenler ve karların nasıl paylaşılacağını belirler.

#22. Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

Cevap : a) Zararı sermayedar üstlenir.

Şubat 2024 Segem Sorusu

Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar a) Zararı sermayedar üstlenir şeklinde yansıtılır.

Mudarebe, İslami finans prensiplerine göre düzenlenmiş bir ortaklık türüdür. Bu sözleşmede, sermaye sahibi (sermayedar) finansmanı sağlar, işi yürütecek olan (mudarib) ise emeğini koyar. Kar elde edilirse, bu kar önceden belirlenen bir oranda paylaşılır. Ancak zarar durumunda, zarar sadece sermayeyi sağlayan tarafından karşılanır. Emeğini koyan kişinin zararı, emeğinin karşılığını alamamak dışında bir maddi yükümlülüğü olmaz

#23. Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?

Cevap : b) Mudarebe

Segem Aralık 2023 ve Şubat 2024 Sorusu

Bu soruya verilecek doğru cevap b) Mudarebe’dir.

Mudarebe, İslami finansta kullanılan bir tür ortaklık anlaşmasıdır. Bu anlaşmada, sermaye sahibi (rabb-ul mal) sermayeyi sağlar ve emek sahibi (mudarib) ise işi yönetmek için emeğini koyar. Kar elde edilirse, önceden belirlenen bir oranda paylaşılır. Ancak zarar durumunda, zarar yalnızca sermaye sahibi tarafından karşılanır. Emek sahibinin zararı ise emeğinin boşa gitmesi şeklindedir; yani nakit bir kaybı yoktur, ancak kar payı alamaz

#24. İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?

Ceap : a) Muşareke

Segem 2024 Şubat Sorusu

İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine a) Muşareke denir. Muşareke, İslami finansın bir parçası olarak, tarafların sermayelerini ortaya koyarak bir işletme veya proje üzerinde ortaklık kurmalarını ve kâr ve zararı önceden belirlenen bir oranda paylaşmalarını içeren bir ortaklık türüdür. Bu tür bir anlaşma, ortakların sermaye katkılarına dayalı olarak iş yapma ve kârı paylaşma prensibine dayanır

#25. Bes aracısının teknik personel olabilme şartı aşağıdaklerden hangisidir?

a) Teknik Personel Sınavını kazanması.


#26. Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

#27. Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Aşağıda yer alan sigortaların hangilerinin uygulamaya konulması Hazine Müsteşarlığının onayına tabi kılınabilir?

#29. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#30. Aşağıdakilerden hangisi hayat sigorta şirketlerinin sunabileceği bir ürün değildir?


SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Segem 2022 Deneme Sınavı -9

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!