SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -9

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -9

#1. Halefiyet prensibiyle aşağıda sayılanlardan hangisi amaçlanmaktadır?

#2. Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların hakemler vasıtasıyla kısa sürede çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

#3. Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

#4. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

#5. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?

Cevap : A  ( Bu tarz soruların cevapları zaman içinde değişebilmektedir, bunu da cevabı değişmiş olabilir.)

#6. Ex-Gratia ne demektir?

LÜTUF ÖDEMESİ (EX GRATIA):

Sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir. Lütuf ödemesi hasarın tamamı veya bir kısmı için yapılabilir. Sigorta şirketinin, kendi
sigortalıları ile içinde bulunduğu iyi ilişkilerini veya ticari itibarını koruma düşüncesi, lütuf ödemesinin nedenleri arasında gösterilebilir. Bu tür ödemelerin önemli bir sonucu, rücu imkânını ortadan kaldırmasıdır.

#7. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

#8. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

 

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

-Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
-Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
-Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

-Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
-Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
-Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,
için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

 

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

-9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
-Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
-Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
-Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
-Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, -harap veya metruk binalar.”

#9. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

c) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

#10. Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

#11. Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?

Cevap : d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

 

#12. Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.

 

Muşareke ortaklığında elde edilen kar, d) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür. Muşareke ortaklığı, ortakların başlangıçta belirledikleri kar paylaşım oranlarına göre karı bölüştürdüğü bir iş ortaklığı türüdür. Bu nedenle, ortaklar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak kar paylaşımı yapılır ve bu oranlar baştan belirlenir.

#13. Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

Cevap : c) Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir.

 

Segem ARalık 2023 Sınav Soruları

#14. Aşağıdakilerden hangisi İslami esasların dört temel kaynağı arasında yer almaz?

#15. İslami esasların dört temel kaynağından hangi ikisi asli kaynaklar olarak kabul edilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Segem 2022 Deneme Sınavı -9

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!