SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -8

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -8

#1. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayana ne ad verilir?

c) Aktüer

Segem 2024 Şubat Sorusu

Sigortacılık tekniği ile yatırım, finansman, ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan ve tarife ile teknik esasları hazırlayan kişilere “aktüer” denir. Aktüerler, sigorta şirketlerinde risk ve finansal analizlerle ilgilenirler ve sigorta ürünlerinin fiyatlandırılması, rezervasyonları, sermaye gereksinim analizi gibi önemli konularda çalışırlar. Bu profesyoneller, matematiksel ve istatistiksel becerilere sahip olup, sigorta ve finans alanında özel eğitim almışlardır.

#2. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

c) Sigorta hakemi

Segem HAziran 2023 Sorusu
Segem Eylül 2023 Sorusu
Segem Aralık 2023 Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye “Sigorta Tahkim Komiseri” veya “Sigorta Tahkim Hakemi” adı verilir. Sigorta tahkim komiseri, sigorta poliçesi veya sigorta sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıkların taraflar arasında çözülmesine yardımcı olur ve tahkim sürecini yönetir. Taraflar, uyuşmazlık konusunda anlaşmazlığa düştüklerinde, sigorta tahkim komiserine başvurarak anlaşmazlıklarını çözme yoluna gidebilirler. Tahkim süreci, mahkeme yoluna başvurmadan daha hızlı ve daha az maliyetli bir alternatif olabilir. Sigorta tahkim komiseri, genellikle bağımsız ve tarafsız bir uzmandır ve tarafların anlaşmazlığını adil bir şekilde çözmeye çalışır.

#3. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?

#4. Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?

#5. Aktüerlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

#6. . 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi TRAMER’in amaçlarından değildir?

#8. Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerinin görevlerindendir?

#10. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#11. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?

#13. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

#15. Levha nedir?

#16. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? - / - I- . Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. - / - II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. - / - III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. - / - IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

#17. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#19. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

#22. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

#24. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında mesleki faaliyetleri nedeniyle verebilecekleri zararlardan kim sorumludur?

#25. Aşağıdakilerden hangisi bir tazminat sigortası türü değildir?

Zarar Sigortaları ve Meblağ Sigortaları

Sigorta sözleşmesinde güvence altına alman rizikonun meydana getirdiği zararın tazmin edileceği öngörülmüşse, bu sigortalar “zarar sigortalan” veya “tazminat sigortalan” olarak adlandınlır[1]. Örneğin yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, deprem, dolu veya hastalık sigortası bu grupta yer alır. Zarar sigortalarında, sigortacının tazminat ödeme

yükümlülüğünün doğabilmesi için rizikonun gerçekleşip yetmez; aynı zamanda bu riziko sonucunda sigorta ko|M menfaatin bir zarara uğramış olması da gerekir. Örneğin deprem sigortası yaptırılmış bir konut, meydana gegj depremde herhangi bir hasara uğramamışsa sigorta ettirenin sigorta şirketinden herhangi bir tazminat talep hakkı- olmayacaktır. Zarar sigortalarının ikinci bir özelliği de, bu tiir sigortalarda, sigorta konusu menfaatte meydana gelen gerçek zararın tazminat olarak ödenmesidir. Kasko sigortası yapılmış bir araç trafik kazası yapar ve üç bin TL zarara uğrarsa sigorta şirketi bu tutarı ödemekle yükümlü olur. Poliçede yazılı olan limiti aşan zararlar bakımından ise sigorta şirketi tarafından sadece bu limit ödenir.

Meblağ sigortalarında ise, tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması için rizikonun gerçekleşmesi yeterlidir, zarar sigortalarından farklı olarak rizikonun mutlaka bir zarara neden olması aranmaz. Diğer bir deyişle, meblağ sigortaları, bir zararla bağlantı olmaksızın sigortacının sözleşmede öngörülen toplu parayı rizikonun gerçekleşmesi üzerine hak sahibine ödemesi esasına dayanan sigortalardır. Hayat sigortalan ile ferdi kaza sigortaları, meblağ sigortalama örnek teşkil eder. Meblağ sigortalarında rizikonun zarar verici nitelik taşıması (ferdi kaza sigortası dışında) gerekmediğinden hiç zarara yol açmayan bir olayın da sigorta teminatı kapsamına alınması mümkündür. Belirli bir tarihe kadar hayatta kalma şartına bağlı hayat sigortalarında riziko, kişinin poliçede yazılı tarihte hayatta olmasıdır, bu tarihin gelmesiyle sigorta şirketinin tazminat ödeme yükümlülüğü doğar. Ayrıca, meblağ sigortalarında, sigortacının ödeyeceği tazminat miktarı, zarar miktarına bakılmaksızın poliçede gösterilen tutardan (veya bu tutarın belirli bir yüzdesinden) ibarettir. Örneğin, otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesinde, ölüm hâlinde on bin TL tazminat ödeneceği öngörülmüşse, kazada ölen kişilenfl yakmlarına ölen kişinin malî durumuna bakılmaksızın bu tutar ödenir. Buna karşılık, kazada kişinin sağ elini kaybetmesi hâlinde poliçede yazılı meblağın P’sini n ödeneceği

#26. Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 60.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Murat Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Poliçedeki teminat tutarı / sigortalı mal gerçek bedeli* hasar tutarı

50.000/100.000*60.000= 1/2*60.000 = 30.000 TL

#27. Fethi Bey, konutunu 100.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Perihan Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Fethi Bey’in parke ve mutfak dolabında 8.000 TL. hasara neden olmuştur. Sigorta şirketince Fethi bey’e ödeme yapılır mı?

B Fethi Bey’e ödeme yapılır. Perihan Hanım’dan talep edilir.

 

Sigorta şirketi Fethi Bey’in hasarını ödedikten sonra, Perihan Hanım’dan talep edebilir.

Bu haksız zenginleşmeyi de önler, yani Fethi Bey’in hem sigortadan hemde Perihan Hanım’dan talep etmesini de engeller

#28. Ahmet Bey, balık tutmak amacıyla kendisine ait teknesiyle göle açılmıştır. Balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben göle düşmüştür. Diğer teknelerden olayı gören kişilerin yardımıyla Ahmet Bey’in cesedi sudan çıkarılmıştır. Ahmet Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talebinde bulunmuşlardır. Ahmet Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?

Kalp grizi keçirmesi Hayat Sigortası teminatı kapsamında değierlenidrilir. Tekneden düşüp boğulmasına sebep olan  kalp krizi olduğu için Ferdi Kaza teminatı kapsamına girmez.

#29. Ahmet Bey, konutunu 200.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Ayşe Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Ahmet Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Ahmet Bey’in parke ve mutfak dolaplarında 16.000 TL’lik hasara neden olmuştur. Sigorta Ahmet bey’e ödeme yapılır mı?

#30. Fırtına, ahşap binanın çatı duvarını yıkmış, çöken duvar, binanın elektrik kablolarını koparmış, kopan elektrik kablolarının ise kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkarması nedeniyle ahşap binada yangın meydana gelmiştir. İtfaiyenin yangını söndürmek ve komşu binaların yanmasını önlemek amacıyla sıktığı su, evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olmuştur. Bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Fırtına

YAKIN SEBEP:

Bir hasarın meydana gelmesine neden olan en etkili ve hakim sebeptir. İlk veya son sebep olabildiği gibi ikisi de olmayabilir. Yakın sebebi diğer sebeplerden ayıran en önemli özellik, hasarın oluşumuna etki ya da katkıda bulunmasının ötesinde tek başına belirleyici olmasıdır.Bazı hasarların meydana gelmesine tek bir olay neden olabilmektedir ve bu olay, doğal olarak, hasarın yakın sebebidir.

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -8

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!