SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -2

Sigorta teknik personel sınavı 2022

#1. Eksik sigorta nedir?

Cevap : A) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu

Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu

#2. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#3. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#4. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

#5. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

#6. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen yeni sistemde yer almaktadır?

#10. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

#11. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak Levhaya kaydedilen acenteleri hangi kurum duyurur?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sigorta pazarlamasını diğer pazarlama tekniklerinden ayıran unsurlardan değildir?

#13. TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler, bilgilere erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller hangi hurum tarafından tarafından belirlenir?

Bilgi kayıtları ve kayıtlara erişim

TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler, bilgilere erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller TOBB tarafından belirlenir.

#14. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#15. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#16. Sigorta poliçelerinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmektedir?

#17. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#18. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#19. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#21. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?

2022 Kasım, 2021 Eylül Sorusu

A) 50.000 TL (daha önce 25.000 idi)

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

#22. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

Cevap:  Hepsi

Soru tam olarak bu şekilde değildi ama asgari deneyim şartından muaf olan seçeneklerden bir tanesini soruyordu

oradaki soruda bu şıklardan sadece bir tanesi olan 4 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar vardı. orada doğru cevap oydu.

BUrada tüm şıklarda muaftır olanlar verilmiştir.

#23. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

#24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#25. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun sigorta acenteliği ile ilgili olarak uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#26. Emtianın değer ve miktarının yıl içinde dönemsel değişiklikler gösterdiği durumlarda uygulanan poliçelerdir. Böylece sigortalıya tam korunma ve prim tasarrufu imkanı sağlar.

#27. Sigorta şirketine bağlı olarak mesleki faaliyette bulunan, yetki ve sorumlulukları, yasa, yönetmelikler ve sözleşme ile belirlenmiş sigorta aracısıdır.

#28. Yatırımlar, sigorta primi, karşılıklar gibi sigortacılıkla ilgili teknik ve finansal konularda, olasılık hesapları ve istatistik alanında uzman olan yetkili kişidir.

#29. Gerçekleşebilecek risklerin klasik sigorta sisteminden farklı bir yolla temin edilmesidir. Bu yöntem, bağlı bir sigorta şirketi kurmak olabildiği gibi, çeşitli mali araçlar kullanılarak da yapılabilmektedir.

#30. Sigorta ve reasürans işlemlerinde, sigorta veya reasürans şirketi adına, ilgili mevzuata göre belirlenmiş işleri yapmaya yasal olarak yetkili üçüncü kişiyi ifade etmektedir. Sigortalı ile sigorta şirketi arsında sigorta acentesi veya sigorta aracısı; sedan şirket ile reasürör arasında ise reasürans aracısı olan kişiler bu tanıma girerler.

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Sınavı -2

Segem Eylül 2022 Sınavına hazırlık

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2023 Sınavına hazırlık soruları

Segem 2022 Deneme Sınavı -2

Segem Eylül 2022 Sınavına hazırlık

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

Eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2023 Sınavına hazırlık soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Sigorta teknik personel sınavı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!