Siyasi Coğrafya

Siyasi Coğrafya

Vize Final
2020 Vize Soruları 2021 Final Deneme-1
2021 Vize Deneme Sınavı 2021 Final Deneme-2
2021 Final Soruları

 

Siyasi Coğrafya
Auzef Ders Kitabı PDF

 

 

Siyasi Coğrafya 2021 Final

Yerkabuğunun derinliklerinde bulunan ve sıcaklığı 600-1300 C derece arasında değişen kıvamlı ve akışkan yapıya sahip magma uçucu bileşenler içeren silikatlardan oluşan bir eriyiktir. Magma derinliklerde yavaş yavaş soğursa, içerdiği malzeme kendi ideal ısı ve basınç koşullarında yavaş yavaş kristallenmiş ise kristaller iri taneli olur, soğuma ve katılaşma, yüzeye yakın yerlerde olursa damar kayaçları şeklinde olabilir, bunlar bazen yüzeyde katılaşır.
Yukarıda ifadeye dayanarak aşağıdaki kökenlerine göre hangi tür kayaların özelliklerinden bahsedilmemiştir?

A) Magmatik kayaçlar
B) Mağmatitler
C) Sedimentitiler
D) Katılaşım kayaları
E) Volkanik kayalar

Cevap : A) Magmatik kayaçlar

…………….. ve ……………… hocalar ‘Jeomorfoloji Tatbikatı’ isimli kitaplarının ilkini 1975’de ve ikinci baskısını da 1986 da daha da genişleterek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yayımlarlar. Bu kitapta jeomorfolojik çeşitli araştırma metodlarının yanısıra, jeomorfolojik araştırmalarında kullanılan araç, gereç, malzeme ve yapılan çalışmalara yer verirler.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

A) İsmail yalçınlar – Mehmet Ardos
B) Mehmet ARdos – Nilüfer Pekcan
C) Ajun Kurter – M. Yıldız Hoşgören
D) Sırrı Erinç – Turgut Birgin
E) Ahmet Ertek – Evren erginal

Cevap : C) Ajun Kurter – M. Yıldız Hoşgören

Kristalli yapısı
Tabakalı yapısı
Fosilli yapısı
Şistozite yapısı
Kıvrımlı yapısı
Yukarıdaki kayaların genel ve temel özellikleri sıralanmıştır. Bunlardan hangisi katılaşım kayaları grubunu diğer kayalardan belirgin şekilde ayırır?

A) Kıvrımlı yapısı
B) Fosilli yapısı
C) Şistozite yapısı
D) Tabakalı yapısı
E) Kristalli yapısı

Cevap : A) Kıvrımlı yapısı

Bitkilerin primer (Birincil) üreticilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmeleri ekosistemin temelini oluşturur. Klorofil (yeşil renkli pigment), taşıyan yeşil bitkilerin minarel besin maddeleri; su ve karbondioksit gibi basit inorganik elementlerden güneş enerjisi kullanarak daha komleks organik madde yani karbonhidrat ve oksijen üretmelerine ………………………… denilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sızıntı
B) Terleme
C) Solunum
D) Fotosentez
E) Sızma

Cevap : D) Fotosentez

Jeomorfoloji terimi, dilimizde başka hangi karşılıkla kullanılmaz?

A) Yer yuvarı
B) Yer şekilleri
C) Relief
D) Rölyef
E) Yer yüzü şekilleri

Cevap : A) Yer yuvarı

1888 – 1950 yılları arasında yaşanmış modern dönem öncesi olan Tanzimat – Mutlakiyet – Meşrıtiyet – Cumhuriyet dönemleri coğrafyanın gelişimini kaleme alarak makaleler yazmış, İstanbul üniversitesinde Coğrafya’nın kurucu Ordinaryüs Profesörünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ord. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Akyol
B) Ord. Prof. Dr. Ali Tanoğlu
C) Ord. Prof. Dr. Ahmet Ardel
D) Ord. Prof. Dr. Besim Darnot
E) Hiçbiri

Cevap : A) Ord. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Akyol

Unsur boyutları sınıflamasına göre kumlar doğada hangi milimetrik değerler arasında bulunurlar?

A) 2 – 200 mm
B) 200>mm
C) 0,02 – 2 mm
D) 0,002 – 0,02 mm
E) 0,002<mm

Cevap : C) 0,02 – 2 mm

Bir yer yuvarı malzemesinin mineral olarak tanınması için: doğal olarak oluşmuş olması, Organik olması, katı olması, Atomların belirli bir düzende dizildiği kristal yapıya sahip olması, bir kimyasal bileşimi sahip olması gerekir. Yukarıda kilerden hangisi bir Mineralin tanınması için yeterli bir unsur değildir?

A) Atomların belirli bir düzende dizildiği kristal yapıya sahip olması
B) Organik olması
C) Bir kimyasal bileşime sahip olması gerekir
D) Doğal olarak oluşmuş olması
E) Katı olması

Cevap : B) Organik olması

Doğal olarakta elementlerden oluşan, belli bir kimyasal bileşime ve düzenli bir kristal yapıya sahip inorganik bileşenlere ne isim verilir?

A) Mineral
B) Kaya
C) Taş
D) Atom
E) nötron

Cevap : A) Mineral

Çökelmedeki bazı düzensizliklerin çeşitli nedenleri olabilir. Fakat bu düzensizlikler genellikle, o sahadaki bir süre için Okyanus, deniz ve göller gibi çökelme ortamlarında çökelmenin sona ermesi ve sahanın su yüzeyine çıkarak dış etkenlerle bir aşınma alanı Haline dönüşmesi ile ilgilidir. Oldukça uzun zaman sürmüş bu tür çökelme kesintileri, Genellikle deniz seviyesinde veya yer kabuğunda meydana gelen tektonik hareketlerle ilgilidir. Bu gibi durumlarda altta ve üstte bulunan iki tabaka arasında,
tabakaların uzanmış ve eğilimleri bakımından bir uyum yoktur. Bu şekildeki uyumsuz tabakalaşmaya ……….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi tabakalaşma tipi getirilmelidir?

A) Açılı Discordant Tabakalaşma
B) Konkordant Tabakalaşma
C) Heterojen tabakalaşma
D) Homojen tabakalaşma
E) Discordant tabakalaşma

Cevap : E) Discordant tabakalaşma

Jeolojik zamanlardan pri Kambriyen (An-KambriyenVeya ilkel zaman) hakkındaki bilgilerimiz çok eksiktir. Yalnız bu devrenin geri kalan bütün devirlerin toplamından Daha uzun sürmüş olduğu ve çok karışık bir evrim gösterdiği gerçektir. Bu devrede bir çok defa şiddetli kıvrılmalar olmuş, çok büyük sıradağlar meydana gelmiş ve yeniden aşınmışlardır. Bu kıvrımlardan Kambriyen devrinden öncekilere ……… kıvrılmaları adı verilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Genç Alpin
B) alp
C) huron
D) Hersinyen
E) Kaledoniyen

Cevap : C) huron

Siyasi Coğrafya 2021 Final

Gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık dönemlerine dayanarak topograf ya da aşınım döngüsü kavramını ilk ortaya atan coğrafyacı kimdir?

A) w. Köppen
B) c. Ritter
C) w. M. Davis
D) e. De Martonne
E) A. Von Humbolt

Cevap : C) w. M. Davis

Aşağıdakilerden hangisi jeolojik zamanlardan biri değildir?

A) jura
B) paleozoik
C) pre kambriyen
D) Kuaterner
E) Tersiyer

Cevap : A) jura

En üstte ve mantoyu saran yer kabuğu , Yaklaşık 70 80 km, en fazla 100 kilometrelik kalınlığa sahiptir kabuğun ortalama kalınlığı kaç metredir?

A) 33 m
B) 23 m
C) 13 m
D) 43 m
E) 53 m

Cevap : A) 33 m

Üçüncü jeolojik zaman olan Tersiyer kaç milyon yıl sürmüştür?

A) 4000
B) 63
C) 2,5
D) 160
E) 345

Cevap : C) 2,5

Aşağıdakilerden hangisi oluşum çeşidine göre bir deprem türü değildir?

A) Tektonik depremler
B) Karstik depremler
C) Çökme depremleri
D) Meteorit Depremleri
E) Volkanik depremler

Cevap : D) Meteorit Depremleri

Richter ölçeğine göre Magnitüdü (Büyüklüğü)) M = 6,2-7,3 arası depremlere ne ad verilir?

A) Yıkıcı
B) Orta
C) Şiddetli
D) Hafif
E) Afet

Cevap : A) Yıkıcı

Aşağıdaki hangi üçlü alt devirde jeolojik zamanlardan ikinci zamanın devirlerinin isimlerini eskiden yeniye doğru olarak verilmiştir?

A) Paleosen-eosen-Oligosen
B) Hadeen-Arkeen-Proterozoik
C) Plaistosen- Holosen-Anthropo sen
D) Kambriyen-Ordovisyen-siluriyen
E) Trias-Jura-kretase

Cevap : E) Trias-Jura-kretase

Flüvyal Sürecin daha uzun bir zamanDevam etmesi sonucunda, topograf ya da derin değişiklikler oluşur ve yeni şekiller ortaya çıkar. Daha başta, akarsuların boyuna profillerinde, dirençli kayaların neden olduğu şelaleler ve hızlı akış yerleri ortadan kalkar. Bir süre sonra, başlıca akarsular taban seviyesine göre profillerini ulaşırlar. Akarsu şebekesi zamanda geriye ve yanlara doğru çok fazla derecede gelişir. Bu gelişmede kapmalarda rol oynar. Vadilerin, arazinin Litolojik dokusuna uydukları gözlenir ve özellikte zayıf Dirençli kayalardan oluşan sahalar boyunca uzanan yeni kolların oluşturduğu vadilerin meydana geldiği görülür. Saha, bir taraftan derine doğru gittikçe fazla yarılırken bir taraftan da Yamaçlar akarsuların, Kütle hareketlerinin ve çözülme süreçlerinin ortak işlemesi sonucunda yavaş yavaş geriler ve yatıklaşır. Komşu vadilerin gerileyen yamaçları, sonuçta birbirine kavuşur. Bunun sonucundaİlksel topografyaya ait parçalar tamamıyla ortadan kalktığı gibi, vadiler arasındaki sırtlarda keskin şekiller alır. Yarılmanın ve seviye farkının en ileri dereceye vardığı, İlksel yüzeye Ait son kalıntıların da ortadan kaldırıldı,Vadi şebekesinin çok fazla ölçüde geliştiği, akarsu şebekesinin Litolojik doku ya uyduğu, akarsuların denge profiline eriştikleri, farklı aşınmadan ileri gelen seviye farklarının maksimum derecede belirdiği ve derine doğru aşındırmayanın hemen hemen işlevsel olarak sona erdiği bu devreye, flüvyal Aşınım döngüsünün …… Devresi denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) embriyo
B) Olgunluk
C) İhtiyarlık
D) Gençlik
E) Başlangıç

Cevap : B) Olgunluk

Alp Orojenezsinin başlaması ve yer kabuğunun parçalanarak kıtalara bölünmeye başlaması en tipik özellikleri olan ikinci jeolojik zaman yani Mesozoik (erinç, 1996’ya görE) kaç milyon yıl sürmüştür?

A) 4000
B) 160
C) 63
D) 2,5
E) 345

Cevap : B) 160

Aşağıdakilerden hangisi 1.zamanı oluşturan deVirlerden biri değildir?

A) Devoniyen
B) Permiyen
C) Siluriyen
D) Kambriyen
E) Holosen

Cevap : E) Holosen

En eski kıvrımlarla kıta çekirdeklerinin oluşturduğu ve ilkel canlıların belirdiği jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuaterner
B) Tersiyer
C) pre Kambriyen
D) Paleozoik
E) Mesozoik

Cevap : C) pre Kambriyen

……… (2.Zaman), alp Orojenezinin Başladığı dönemdir. Asıl güney kıtasını oluşturan büyük kıta Pangea parçalanarak kuzey kıtaları ve güney kıtaları oluşturmuştur (Gondvana ve laurasiya ) . Kıtalar birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Balıklar bugünkü şeklini almıştır. Dev sürüngenler oluşmuş, ilk dişli kuş arkeopteriks bu zamanda yaşamıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tersiyer
B) Meso Zoik
C) Paleozoik
D) Kuaterner
E) pre Kambriyen

Cevap : B) Meso Zoik

……….de (3. Zaman), şiddetli Yerkabuğu hareketlerinden olan tekTonizma ve volkanik faaliyetler artmıştır. Alp kıvrımlarının oluşumu bu döneme rastlar. Atlas ve hint okyanusları belirmiştir. Bugünkü bitki ve hayvan türleri ana çizgileri ile ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Paleozoik
B) Tersiyer
C) Pire Kambriyen
D) Mesozoik
E) Kuaterner

Cevap : B) Tersiyer

Siyasi Coğrafya 2021 Final

Aşağıdakilerden hangisi kurak ve yarı kurak bölgelerin genel karakterlerinden biri değildir?

A) Sürekli akarsular yoktur, bu durumda düzenli bir akarsu şebekesi gelişmemiştir. Dolayısıyla taban seviyesine doğru inen sürekli eğimler sistemi yoktur. Geçici taban seviyelerine oluşturan tuzlu düzlüklere, Playa tabanlarına rastlanır.
B) Tamamen bitki örtüsü ile kaplıdırlar. Asıl çöllerde makilerden oluşan ağaçcık Formasyonları gelişirken yarı kurak bölgeleri karakterize eden sahalarda kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar göze çarpar.
C) Yağışın az oluşu kimyasal açmayı geri plana bırakırsa da mekanik parçalanma öne geçer. Güneşlenme ve radyasyon çok yüksek olduğundan kayaların parçalanması şiddetlidir.
D) Rüzgâr, çöllerde sadece taşıma ve biriktirme etkeni değil aynı zamanda aşınDırma etkenidir. Bu sebeple kayaları oyarak delik deşik eder. Yine de kumullarla Kaplı çölleri Arabistan İran türkistan Moğolistan Sahra çöllerinde rastlanır.
E) Sürekli yağış olmadığı için genelde sürekli akarsu yoktur. Akarsular denize kadar ulaşamaz. Kapalı havzalar oluşur.

Cevap : B) Tamamen bitki örtüsü ile kaplıdırlar. Asıl çöllerde makilerden oluşan ağaçcık Formasyonları gelişirken yarı kurak bölgeleri karakterize eden sahalarda kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar göze çarpar.

W.M. Davis Farklı iklim bölgelerinde rol oynayan farklı süreçlere bağlı olarak üç morfolojik sikl veya evrim tipi belirlenmiştir. Bunlar……. Devirlerdir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangi üçlü getirilmelidir?

A) Tropikal, glasiyal, Kurak
B) Nemli, glasial , Serin
C) Nemli, glasial, kurak
D) Flüvyal , glasial , kurak
E) ılıman, glasial, tropikal

Cevap : C) Nemli, glasial, kurak

Alp Orojenezinin başlaması ve yer kabuğunun parçalanarak kıtalara bölünmeye başlaması en tipik özellikleri olan ikinci jeolojik zaman yani Mesozoik (Erinç 1996’ya görE) kaç milyon yıl sürmüştür?

A) 4000
B) 2,5
C) 345
D) 160
E) 63

Cevap : D) 160

Akarsuların ve diğer Şekillendirme etkenlerinin Devam eden faaliyetiZamanla ilkel topograf ya da Önemli bazı değişikliklere Yol açar.Akarsular Geriye ve derine doğru. Aşındırarak vadilerini Genişletmeye başlarlar, Yani yan kol (Tabiler) Oluşur. Fakat Yamaçlar yeterli derecede İşlenemediğinden vadilerin enine profilleri genellikle V Şeklindedir. Vadi tabanlarında dirençli kayaçların bulunduğu yerlerde şelaleler veya hızlı akış yerleri görülür. Ana akarsuların ve yan kollarının vadilerini derinleştirmeleri ve geriye doğru ilerlemelerine paralel olarak arazi giderek yarılmaya başlar.Fakat vadiler arasında henüz geniş parçalar halinde ilksel topografyaya ait kısımlar vardır. Bu Nedenle su bölümleri daha geniş yüzeyler halindedir. İlksel Çukurluklar ise henüz göllerle
kaplı bir durumdadır. Böylece genel görünüm, vadilerle yarılmış, fakat buna karşın henüz başlangıç anındaki Topografi ait geniş yüzeyler gösteren bir platoya benzer. Enine vadi profillerinin V Harfi şeklinde, boyuna vadi profillerinin düzensiz, Vadi şebekesinin Henüz çok fazla gelişmeye erişmemiş olduğu ve ilksel topografi ait kalıntıların henüz ortadan kalkmamış bulunduğu bu devreye, Aşınım döngüsünün…. Devresi adı verilir
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Olgunluk
B) Gençlik
C) İhtiyarlık
D) Embriyo
E) Başlangıç

Cevap : B) Gençlik

Akarsular arazinin ilksel Eğimlerini İzleyerek aktıkları da İyiyim yönünde akan akarsular anlamına da bu tür akarsulara ne ad verilir?

A) obsekant akarsular
B) presekant akarsular
C) konsekant akarsular
D) subsekant akarsular
E) resekant akarsular

Cevap : C) konsekant akarsular

Jeomorfolojik evrim, döngü kesitlerinin var olup olmadığı esasına dayanır. Bazı topograf ya şekilleri, günümüz koşullarında devam etmekte olan bir tek döngünün eseridir. Bu gibi topografyalara …… Topograf ya adı verilir. Fakat bu topoğrafyalar, çok azdır ve genellikle, ancak henüz yeni kara haline geçmiş eski deniz dipleri, yeni volkan konileri ve lav örtüleri, Son taban seviyesine göre ayarlanmış deltalar ve benzeri gibi çok genç Sahalar üzerinde gözlenirler. Yeni şartlara göre yeni bir aşığınım
döngüsüne bıraktı sahalara karşılık gelirler.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki hangi İkili getirilmelidir?

A) Monosiklik – Poli Jenik
B) Polisiklik – Poli Jenik
C) Monosiklik – Polisiklik
D) Polislik – MonoJenik
E) Motosiklik – Monojenik

Cevap : C) Monosiklik – Polisiklik

Gençlik olgunluk ve ihtiyarlık dönemlerine dayanan topograf ya da aşığınım döngüsü kavramını ilk ortaya atan coğrafyacı kimdir?

A) A. Von Humbolt
B) W. M. Davis
C) E. de Martone
D) W. Köppen
E) C. Ritter

Cevap : B) W. M. Davis

 

Coğrafya
Telegram Coğrafya

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: