auzefSosyal Psikoloji

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)

8.Ünite Bölüm Soruları
1- Tutumlar ne hakkındadır?
a) Tutum nesnesi ve ona yönelik
değerlendirme hakkındadır
b) Davranış hakkındadır.
c) Doğrudan gözlenebilenler hakkındadır.
d) Davranışa etkisi olmayan fenomenler
hakkındadır.
Büt – 2015

Cevap: a) Tutum nesnesi ve ona yönelik
değerlendirme hakkındadır
2- Tutumun duygusal öğesinin özellikleri nedir?
a) Tutum nesnesine yüklenen duygusal
tepkilerdir.
b) Tutum nesnesine yüklenen bilişsel tepkilerdir.
c) Tutum nesnesinin geçmiş yaşantı etkisidir.
d) Tutum nesnesinin davranışsal niyetleridir.
Büt- 2015

Cevap: a) Tutum nesnesine yüklenen duygusal
tepkilerdir.
3- Organ bağışlarının artması için, organ Bağışı
hakkında olumsuz tutum içinde olan bir
kişinin tutumu nasıl değiştirilir?
a) Algılanan davranış üstünde kontrolün yüksek
olması
b) Duygusal nedenler
c) İş davranışa dönüşürse
d) Tutumun öğelerinde (duygu,biliş, davranış)
bir hareketlilik yaratılabilirse, ileri zamanda
göreceli bir değişim yaşanabilir
Final- 2015/Büt-2018

Cevap: d) Tutumun öğelerinde (duygu,biliş, davranış)
bir hareketlilik yaratılabilirse, ileri zamanda
göreceli bir değişim yaşanabilir
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
4- Planlanmış Davranış Modeli’ne göre davranışı
belirleyen nedir?
a) Niyettir
b) Tutumdur.
c) Davranış eğilimlidir.
d) Tutumun duygusal öğesinin gücüdür.
e) Öznel kurala göre hareket etmektir.
Final- 2015-Büt-2018/3.Ders-2018

Cevap: a) Niyettir
5- Aşağıdakilerden hangisi davranışın
değiştirilmesini güçleştirir?
a) Algılanan davranış üstünde kontrolü düşükse
b) Öznel kuralların varlığı
c) Niyet edilmiş olması
d) Davranış üzerinde kötrolü yüksekse
Final- 2015

Cevap: a) Algılanan davranış üstünde kontrolü düşükse
6- Tutumun her zaman hangi yapıda ele alındığı
iddia edilmektedir?
a) Zihinsel
b) Davranışsal
c) Psikolojik
d) Eylemsel

Cevap: a) Zihinsel
7- Zihinsel bir yapı olan tutumlar, hangisi yoluyla
görünür hale gelir?
a) Deneylerle
b) Araştırmalarla
c) Davranışlarla
d) Sözle

Cevap: c) Davranışlarla
8- Kişi, grup ya da bir kitlenin belli ortamlarda
nasıl davranacağını aşağı yukarı kestirebilmek
hangisiyle mümkün olur?
a) Gözlem yapabilmekle
b) Tutumunu bilmekle
c) Kişiyi görmekle
d) Ortamda bulunmakla

Cevap: b) Tutumunu bilmekle
9- Bilişsel sosyal psikologlar tutumlara, zihinsel
mekanizmanın bir yerlerinde var olduğu
varsayılan bir yapı olarak bakarlar. Bu konuda
araştırma yapanların en çok zorlandığı konu
hangisidir?
a) Ölçülen tutum ile kaydedilen davranış
arasındaki görünür boşluk
b) Davranışlardaki tutarsızlık
c) Tutumun yeterince ölçülememesi
d) Kaydedilen davranışın zihinsel etkisinin
görülememesi

Cevap: a) Ölçülen tutum ile kaydedilen davranış
arasındaki görünür boşluk
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
10- Tutumlar “Bireysel düzeyde” insanları hangi
açıdan etkiler?
a) İnsanların algılarını, düşünce ve davranışlarını
etkiler.
b) Fiziksel açıdan etkiler.
c) Düşüncelerini etkiler.
d) Algılarını ve düşünce yapısını etkiler.

Cevap: a) İnsanların algılarını, düşünce ve davranışlarını
etkiler.
11- Kişiler arası düzeyde tutum değişimi ne
anlama gelir?
a) Karşılıklı tutum değişimi olmaz.
b) İnsanların farklı davranmak üzere
birbirlerini ikna etmeleri anlamına gelir.
c) Bilişsel düzeyde tutum değişikliği anlamına
gelir.
d) İnsanların ortak tutum belirlediği anlamına
gelir.

Cevap: b) İnsanların farklı davranmak üzere
birbirlerini ikna etmeleri anlamına gelir.
12- Hangisi “Birey için bir anlamı olan, bireyin
farkında olduğu herhangi bir nesne” anlamına
gelir?
a) Biyolojik nesne
b) Tutum nesnesi, psikolojik nesne
c) Fiziksel nesne
d) Davranış nesnesi

Cevap: b) Tutum nesnesi, psikolojik nesne
13- Deneysel sosyal psikologlara göre tutum nedir?
a) Davranıştan önce gelen, doğrudan gözlenemeyen ve hareketlerimize yol gösteren bilişsel yapı
b) Doğrudan gözlenebilen ve davranışlarımıza
yol gösteren yapı
c) Hareketler sonucunda zihinde meydana
gelen değişim
d) Davranıştan sonra gelen, hareketlerimize yol
gösteren biyolojik yapı
Büt-2018

Cevap: a) Davranıştan önce gelen, doğrudan gözlenemeyen ve hareketlerimize yol gösteren bilişsel yapı
14- Tutum nesnesinin kişiler arası farkına göre
hangisi doğrudur?
a) Tutum nesnelerinde kişiler arasında fark
yoktur.
b) Tutum nesneleri kişiler arasında ortak
belirlenir.
c) Herhangi bir şey o birey için bir tutum
nesnesi olabilirken, diğer kişi için bir
tutum nesnesi olmayabilir.
d) Bir kişinin belirlediği tutum nesnesi, diğerini
de doğrudan etkiler.

Cevap: c) Herhangi bir şey o birey için bir tutum
nesnesi olabilirken, diğer kişi için bir
tutum nesnesi olmayabilir.
15- Tutum ve davranışa etkisi anlamında hangisi
doğrudur?
a) Tutum doğrudan gözlenebilir bir niteliğe
sahiptir.
b) Bireyin gözlenen davranışlarına etkisi
olmaz.
c) Tutum sergilenen bir davranış değildir,
davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir.
d) Gözlenen davranışa tutumun bir etkisi
olmaz.

Cevap: c) Tutum sergilenen bir davranış değildir,
davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
16- Tutum çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi
baz alınır?
a) Tutum bireye atfedildiğinden, çalışmalar
tekil bireyin tutumları üzerinden tasarlanır.
b) Tutum çalışmalarında gruptan hareketle
bireyin tutumu ölçülür.
c) Grup tutumunu belirleme çalışmaları
yapılamaz.
d) Çalışmaların ana ölçütü grubun bireye etkisi
üzerinedir.

Cevap: a) Tutum bireye atfedildiğinden, çalışmalar
tekil bireyin tutumları üzerinden tasarlanır.
17- Hangisi tutumun öğelerinden değildir?
a) Bilişsel öğe
b) Duygusal öğe
c) Davranışsal öğe
d) Biyolojik öğe

Cevap: d) Biyolojik öğe
18- Kişinin o tutum nesnesi hakkındaki
“inanışlarından fikirlerinden, görüşlerinden”
kurulu olan tutum öğesi hangisidir?
a) Bilişsel öğe
b) Duygusal öğe
c) Davranışsal öğe
d) Biyolojik öğe

Cevap: a) Bilişsel öğe
19- Kişinin o tutum nesnesine olan
“duygularından ve emosyonel tepkilerinden”
kurulu olan tutum öğesi hangisidir?
a) Bilişsel öğe
b) Duygusal öğe
c) Davranışsal öğe
d) Biyolojik öğe

Cevap: b) Duygusal öğe
20- Kişinin o tutum nesnesine yönelik geçmiş
davranışı ve davranışsal niyetlerinden kurulu
olan tutum öğesi hangisidir?
a) Bilişsel öğe
b) Duygusal öğe
c) Davranışsal öğe
d) Biyolojik öğe

Cevap: c) Davranışsal öğe
21- Tutumun davranışa yansıma ihtimalini
anlamada, hangi öğe üzerinde özellikle
durulmalıdır?
a) Davranışsal öğe diğerlerinden önce davranışı
etkileyebilir.
b) Duygusal öğe diğer öğelerden daha baskın
durumdadır.
c) Tutumları tek öğe üzerinden değerlendirmek
gerekir.
d) Tutumun bütün öğelerinin hesaba
katılmalıdır.

Cevap: d) Tutumun bütün öğelerinin hesaba
katılmalıdır.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
22- Hangisi tutumun işlevidir?
a) Nesnenin niteliği işlevi
b) Araçsal işlevi
c) Sosyal kimlik işlevi
d) Benlik saygısı işlevi
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
23- Malumat proseslemeyi basitleştiren ve
dikkatin, tutum nesnesinin belli yönlerine
çevrilmesini sağlayan tutumun hangi işlevidir?
a) Nesnenin niteliği işlevi
b) Araçsal işlevi
c) Sosyal kimlik işlevi
d) Benlik saygısı işlevi

Cevap: a) Nesnenin niteliği işlevi
24- “Sözgelimi ben sıcak havalarda (tutum
nesnesi) kendimi son derece rahatsız
hissettiğim için hiç sevmem (değerlendirme).
Bu sebeple yazın gelmesinden hoşlanmam ve
de yaz aylarında güney illerine tatile de asla
gitmem. Kısacası sıcak havanın olduğu
yerlerde bulunmam.”
Bu örnekte tutum nesnesinin hangi işlevine
dikkat çekilmektedir?
a) Nesnenin niteliği işlevi
b) Araçsal işlevi
c) Sosyal kimlik işlevi
d) Benlik saygısı işlevi

Cevap: a) Nesnenin niteliği işlevi
25- Davranışın işlevsel yollarla sevk ve idare
edilmesi, tutumun hangi işlevine işaret
etmektedir?
a) Nesnenin niteliği işlevi
b) Araçsal işlevi
c) Sosyal kimlik işlevi
d) Benlik saygısı işlevi

Cevap: b) Araçsal işlevi
26- Tutumların kişinin kendisi ile benzer değerleri
paylaşan diğer insanları tanımlamasını ya da
kendisinin bu şekilde tanımlamasını mümkün
kıldığında, tutumun hangi işlevinden söz
edilebilir?
a) Nesnenin niteliği işlevi
b) Araçsal işlevi
c) Sosyal kimlik işlevi
d) Benlik saygısı işlevi

Cevap: c) Sosyal kimlik işlevi
27- İnsanlar, benlik imajlarını tehdit edenlerle
aralarına mesafe koymanın ve de benlik
imajlarını yükseltecek olanların çizgisine
gelmenin bir yolu olarak belli tutumlar
edinebilirler. Bu durumlarda tutumun hangi
işlevinden söz edilebilir?
a) Nesnenin niteliği işlevi
b) Araçsal işlevi
c) Sosyal kimlik işlevi
d) Benlik saygısı işlevi

Cevap: d) Benlik saygısı işlevi
28- Deneysel sosyal psikologların tutumların
işlevleriyle ilgili teorileştirme çabalarında
yapılan eleştiri hangisidir?
a) Tutum işlevlerine birey odaklı
yaklaşıldığı, sosyal kimlik işlevinin ihmal
edildiği
b) Tutumun araçsal işlevine çok önem verildiği
c) Tutumun grup saygınlığına hizmet eden
işlevlerinin çok öne çıkarıldığı
d) Bireyin benlik saygısının yok sayıldığı

Cevap: a) Tutum işlevlerine birey odaklı
yaklaşıldığı, sosyal kimlik işlevinin ihmal
edildiği
29- Grup içinde üyelerin grupla ve grubun diğer
üyeleriyle özdeşleşmelerinde tutumun hangi
öğesi ön plana çıkmaktadır?
a) Nesnenin niteliği işlevi
b) Araçsal işlevi
c) Sosyal kimlik işlevi
d) Benlik saygısı işlevi

Cevap: c) Sosyal kimlik işlevi
30- Her tutumu davranış düzeyinde gözlemek
mümkün müdür?
a) Mümkündür
b) Mümkün değildir
c) Her tutum davranışa yansır.
d) Davranışa yansımayan tutum olmaz.

Cevap: b) Mümkün değildir
31- Tutum-davranış ilişkisi sorusuna cevap arayan,
Amerika’da Çinlilere karşı olan ırk ayrımı
konusunda yapılan klasik çalışma hangisidir?
a) LaPiere’in 1934’deki araştırması
b) Minard’ın 1952’deki araştırması
c) LePlay’in 1934’deki araştırması
d) ChingPiere’in 1934’ deki araştırması

Cevap: a) LaPiere’in 1934’deki araştırması
32- Tutum-davranış ilişkisi konusunda LaPiere tarafından 1934’de yapılan araştırmada hangisi
yaşanmıştır?
a) Çinli çifte yüzyüze iken rezervasyon yapan
işletmelerin %92 si, aynı kişilerin mektupla
rezervasyon taleplerini reddetmişlerdir.
b) Çinlilere karşı ırkçı ayırım olmadığı ortaya
çıkmıştır.
c) Yüzyüze ike gösterilen olumlu tutum (kabul
davranışı) devam etmiştir.
d) Yüzyüze ilişkide gösterilen olumlu tutum
daha sonra gösterilen olumsuz tutum, arada
açıklanması güç bir çelişki ortaya
çıkarmamıştır.

Cevap: a) Çinli çifte yüzyüze iken rezervasyon yapan
işletmelerin %92 si, aynı kişilerin mektupla
rezervasyon taleplerini reddetmişlerdir.
33- Tutum-davranış ilişkisi konusunda ABD’ de
siyahîlere yönelik ırkçı ayırım konusunda
yapılan araştırma hangisidir?
a) LaPiere’in 1934’deki araştırması
b) Minard’ın 1952’deki araştırması
c) LePlay’in 1934’deki araştırması
d) ChingPiere’in 1934’ deki araştırması

Cevap: b) Minard’ın 1952’deki araştırması
34- Tutum-davranış ilişkisi konusunda Minard tarafından 1952’de yapılan araştırmada hangisi
yaşanmıştır?
a) Maden ocağında çalışan beyaz ve zenci işçiler,
maden ocağında konuştukları halde şehirde
iken bu iki grup iletişimi kesiyordu.
b) Zencilere karşı karşı ırkçı ayırım olmadığı ortaya
çıkmıştır.
c) Beyaz işçilerin madende iken gösterdikleri
olumlu tutum (kabul davranışı) şehirde iken de
devam etmiştir.
d) Yüzyüze iken olumsuz tutum (red davranışı)
ortaya çıkmıştır.

Cevap: a) Maden ocağında çalışan beyaz ve zenci işçiler,
maden ocağında konuştukları halde şehirde
iken bu iki grup iletişimi kesiyordu.
35- Tutum nesnesinin uyarmasıyla, tutum
hafızadan çağrılır. Geri çağrılan tutum, tutum
nesnesinin içinde bulunduğu durumun
algılanışını etkiler. Algılama biçimi de tutum
nesnesine karşı nasıl bir davranışta
bulunacağımızı belirler.
Burada sözü edilen tutumun davranışa
yansımasını etkileyen hangi faktördür?
a) Davranışla tutumun aynı düzeyde
özelleşmesi
b) Tutumun Ulaşılabilirliği
c) Tutumun Gücü
d) Doğrudan Yaşantı

Cevap: b) Tutumun Ulaşılabilirliği
36- Hangisi tutumun davranışa yansımasını
etkileyebilecek faktörlerden biridir?
a) Davranışla tutum aynı düzeyde özelleşmiş
olmalı
b) Tutumun Ulaşılabilirliği
c) Tutumun Gücü
d) Doğrudan Yaşantı
e) Hepsi etkiler

Cevap: e) Hepsi etkiler
37- Genellikle yerleşmiş, köklü tutumlardır. Hem bir
bütün olarak hem de tek tek öğeleri güçlüdür.
Davranışların tahmin edilmesinde daha
belirleyici bir güce sahiptirler.
Burada sözü edilen tutumun davranışa
yansımasını etkileyen hangi faktördür?
a) Davranışla tutumun aynı düzeyde
özelleşmesi
b) Tutumun Ulaşılabilirliği
c) Tutumun Gücü
d) Doğrudan Yaşantı

Cevap: c) Tutumun Gücü
38- Bazen başımızdan geçen olaylar, karşılaştığımız
tecrübeler bizde olumlu, olumsuz tutumların
yerleşmesine yol açabilmektedir.
Burada sözü edilen tutumun davranışa
yansımasını etkileyen hangi faktördür?
a) Davranışla tutumun aynı düzeyde
özelleşmesi
b) Tutumun Ulaşılabilirliği
c) Tutumun Gücü
d) Doğrudan Yaşantı

Cevap: d) Doğrudan Yaşantı
39- Ajzen ve Fishbein’nin 1970’lerde geliştirdiği
Mantıksal eylem teorisi ( akla vuruk hareket
teorisi) ne göre davranışı başlatan nedir?
a) Davranış
b) Niyet
c) Öznel kural
d) Davranışa yönelik tutum
e) Algılanan davranışsal kontrol değişkeni

Cevap: a) Davranış
40- Hangisi Mantıksal eylem teorisinin
özelliklerinden biri değildir?
a) Modele göre davranışı başlatan tutumdur.
b) Davranışı tahmin etmeye çalışmaz.
c) Davranışsal niyetleri tahmin etmeye çalışır.
d) Tutumların davranışı tek başına
belirlemediğini öne sürer.
e) Tutumlar, davranışı tek başına oluşturur.

Cevap: e) Tutumlar, davranışı tek başına oluşturur.
41- Planlanmış davranış teorisine göre hangisi
niyet-davranış-tutum ilişkisi için doğrudur?
a) Tutum niyeti, niyet de davranışı etkiler.
b) Davranış tutumla belirlenir.
c) Davranış ve niyet arasında ilişki yoktur.
d) Tutumların belirlenmesinde davranışlar
önemlidir.

Cevap: a) Tutum niyeti, niyet de davranışı etkiler.
42- Planlanmış davranış teorisine göre hangisi
niyeti etkileyen etkenlerden biridir?
a) Kişinin davranışa yönelik tutumu
b) Öznel kural
c) Algılanan davranışsal kontrol
d) Hepsi

Cevap: d) Hepsi
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
9.Ünite Bölüm Soruları
1- Tutum ölçeklerinde ölçülen nitelik nedir?
a) Tutarlılığı bozan tutumları değiştirerek,
düzeltme yoluna giderek
b) İnkâr ederek
c) Başkasını suçlayarak
d) Dışsal faktör bularak
Final- 2015/2016

Cevap: a) Tutarlılığı bozan tutumları değiştirerek,
düzeltme yoluna giderek
2- Bilişleriniz arasındaki tutarsızlığı nasıl ortadan
kaldırabilirsiniz?
b) Nitelendirici boyutu
c) Değerlendirici boyutu
d) Analiz boyut
e) Araştırma boyutu
Final- 2015/Final-2017-Büt-2018-3.Ders-2018

Cevap: c) Değerlendirici boyutu
3- Tutum ölçeklerindeki çoğu ölçeğin dayandığı
varsayım hangisidir?
a) Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair
fikir ve inançları vasıtasıyla ölçülebilir.
b) Kişilerin tutumları, davranışına göre
ölçülebilir.
c) Kişilerin tutumları, tutum nesnesinden
bağımsız ölçülebilir.
d) Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair
önyargıları vasıtasıyla ölçülebilir.

Cevap: a) Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair
fikir ve inançları vasıtasıyla ölçülebilir.
4- Tutumların, tutum ölçeklerinde
kavramlaştırıldığı ve üzerine kurulu olduğu
boyutu hangisidir?
a) Nitelendirici boyutu
b) Değerlendirici boyutu
c) Analiz boyut
d) Araştırma boyutu

Cevap: b) Değerlendirici boyutu
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
5- Tutum araştırmalarında en ünlü ve en sık
kullanılan ölçek hangisidir?
a) Likert ölçeği
b) LaPierre ölçeği
c) Thurstone ölçeği
d) Linear Ölçek

Cevap: a) Likert ölçeği
6- Hangisi Likert Ölçeği’nin basamaklarından
biridir?
a) Tutum cümleleri toplanır.
b) Beş kategori üzerinden değerlendirmeleri
istenir.
c) Her katılımcı için toplam puan hesaplanır.
Her katılımcının bütün itemlere verdiği
cevaplar toplanarak toplam bir puan elde
edilir.
d) Bütün itemlerin sorgulanan o tek tutumu
yansıttığından emin olmak için item analizi
yapılır.
e) Düşük korelâsyonlu itemler kaldırıldıktan
sonra ölçtüğü düşünülen tutumu ölçüyor
kabul edilir.
f) Hepsi

Cevap: f) Hepsi
7- İnsanların gerçek tutumlarının, davranışlarını
tahmin edebileceği varsayımına dayanan
teknik hangisidir?
a) Düzmece İletişim Kurma Tekniği
b) Planlanmış davranış tekniği
c) Yalancı İletişim Kurma Tekniği
d) Mantıksal İletişim Kurma Tekniği

Cevap: a) Düzmece İletişim Kurma Tekniği
8- Gannon gibi araştırmacılar tarafından özellikle
çocuk cinsel istismarı üzerine çalışmalarda
kullanılan teknik hangisidir?
a) Düzmece İletişim Kurma Tekniği
b) Planlanmış davranış tekniği
c) Yalancı İletişim Kurma Tekniği
d) Mantıksal İletişim Kurma Tekniği

Cevap: a) Düzmece İletişim Kurma Tekniği
9- “ İnsanlar tutumlarını (ilgili bilişlerini) birbiri ile
tutarlı tarzda düzenleme eğiliminde olacaktır,
eğer ortaya bir tutarsızlık çıkmışsa bunu
düzeltme yoluna gidecektir “ varsayımına göre
tutumların değişimini açıklayan yaklaşım
hangisidir?
a) Bilişsel çelişki
b) Bilişsel tutarlılık
c) Bilişsel ikilem
d) Bilişsek karmaşa
Büt-2017

Cevap: b) Bilişsel tutarlılık
10- Bilişsek tutarlılık yaklaşımının Heider
tarafından öne sürülen (1946), insanların
tutumları arasında bir denge aradıklarını öne
sürdüğü ilk teorisi hangisidir?
a) Denge Teorisi
b) Bilişsel teori
c) Çelişki teorisi
d) Tutum teorisi

Cevap: a) Denge Teorisi
11- Bilişsel yaklaşımda, kişinin birbiri ile tutarsız
iki veya daha fazla sayıda bilişinin (tutumlar,
düşünceler, inançlar) ortaya çıkardığı hoş
olmayan psikolojik gerginlik haline ne ad
verilir?
a) Bilişsel tutarlılık
b) Bilişsel çelişki
c) Bilişsel gerginlik
d) Bilişsel uyumsuzluk
Final-2016

Cevap: b) Bilişsel çelişki
12- Bilişsel yaklaşımın en önde gelen teorilerinden
olan, tutumla davranış arasındaki zıtlık
problemine getirdiği açıklamalarla bilinen,
Festinger tarafından 1957’de geliştirilen teori
hangisidir?
a) Bilişsel Tutarlılık Teorisi
b) Bilişsel Çelişki Teorisi
c) Bilişsel Gerginlik Teorisi
d) Bilişsel Uyumsuzluk Teorisi

Cevap: b) Bilişsel Çelişki Teorisi
13- Hangisi tutum değişiminde teşvik edici olarak
görülebilir?
a) Para
b) Menfaat
c) Sosyal kurallar
d) Yasal yaptırımlar
e) Hepsi teşvik edicidir.

Cevap: e) Hepsi teşvik edicidir.
14- Bilişsel Çelişki teorisinin uygulama alanı
geniştir. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulama
alanlarından biridir?
a) Sağlıklı yaşam kampanyaları
b) Uyuşturucu ile mücadele kampanyaları
c) Şiddet karşıtı kampanyalar
d) Seçmenlerin siyasilere tutumu
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
15- Bilişsel çelişki teorisine göre; Tutumlarına ters
düşen bir işi yapıp yapmama konusunda
kendini serbest hisseden biri en yüksek tutum
değişimi düzeyini hangi durumda
yaşamaktadır?
a) Davranışlarının olumsuz sonuçlarını yaşadığı
ve aldığı teşvik edici miktar az olduğunda
b) Aldığı teşvik edici miktar yüksek olduğunda
c) Çelişki sona erdiğinde
d) Suçu başkasına atabildiğinde

Cevap: a) Davranışlarının olumsuz sonuçlarını yaşadığı
ve aldığı teşvik edici miktar az olduğunda
16- Tutum ile davranış arasında bir çelişki
yaratmak istesem yapmam gereken nedir?
a) Cezalandırmak yeterli
b) Kişinin tutumuna içsel olarak bakmasını
sağlamak
c) Kişinin tutumuna dışarıdan bakmasını
sağlamak
d) Kişinin tutumuna hem içsel olarak hem de
dışarıdan bakmasını sağlamak
e) Tutumu geçersiz kılmak

Cevap: b) Kişinin tutumuna içsel olarak bakmasını
sağlamak
17- Size ters gelen bir hareketi zorla yaptıramazlar.
Ama mecbur kalıp yaptığınızda sebep olarak
hangisini gösterir ve kendinizi aklarsınız?
a) Yapılan baskıyı
b) İstediğinizi
c) Hava durumunu
d) Yaşınızı

Cevap: a) Yapılan baskıyı
18- Tutumlarla, yapılan davranış arasında çelişki
yaşandığında ortaya çıkan gerginlik nasıl
azaltılır?
a) Kaçarak
b) Hareketi yapmaya zorlayan kişiye, ortama
yâda duruma yükleyerek
c) Kişilere saldırarak
d) Davranışı doğru göstermeye çalışarak

Cevap: b) Hareketi yapmaya zorlayan kişiye, ortama
yâda duruma yükleyerek
19- Tutumlarımız ile davranışlarımız arasındaki
çelişki ne zaman sorun olmaz?
a) Kimse farketmezse sorun olmaz
b) Duygusal bir çelişkiyse sorun olmaz
c) Dışarıdan bir sebep bulunduğunda, dış
odaklı bir açıklama getirdiğimizde
d) Önemsiz bir çelişkiyse
e) İçsel bir sebep bulunduğunda

Cevap: c) Dışarıdan bir sebep bulunduğunda, dış
odaklı bir açıklama getirdiğimizde
20- “İnsanlar yaptıkları davranışlar için;
tutumlarına bağlı olmayan, apaçık (dış)
sebepler göstermedikleri sürece tutumlarını
kendi geçmiş yaşantılarına bakarak
hatırlarlar.” Varsayımına dayalı teori
hangisidir?
a) Bilişsel Tutarlılık Teorisi
b) Bilişsel Çelişki Teorisi
c) Benlik Algısı Teorisi
d) Teoriden Tiksindim Teorisi

Cevap: c) Benlik Algısı Teorisi
21- Bilişsel Çelişki ve Benlik Algısı teorileri
kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Tutuma ters düşen davranış neticesinde
ortaya çıkan tutum değişimini, Bilişsel çelişki
teorisi daha iyi açıklamaktadır.
b) Tutuma ters düşen davranış neticesinde
ortaya çıkan tutum değişimini, Benlik Algısı
Teorisi yeterince açıklayamamaktadır.
c) Bilişsel çelişki teorisi, tutuma ters düşmeyen
davranışlar neticesinde meydana gelen tutum
değişimini pek açıklayamamaktadır.
d) Benlik algısı Teorisi, tutuma ters düşmeyen
davranışlar neticesinde meydana gelen tutum
değişimini daha iyi açıklamaktadır.

Cevap: e) Hepsi
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
10.Ünite Bölüm Soruları
1- İkna edici bir mesaja insanlar neden dikkat
etmez, derinlemesine düşünmezler?
a) Eğer mesaj çok önemli değilse ve/veya
kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa
b) Mesajı ileten kişi tanıdıksa
c) Mesaj içeriğini beğenmemişse
d) Mesaj çok uzunsa
Final- 2015/2016-Final-2018

Cevap: a) Eğer mesaj çok önemli değilse ve/veya
kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa
2- Ayrıntılandırma olasılığı modeli ‘nde
Hovland’ın kaynak, mesaj ve alıcı
değişkenlerini kullanmaya, bilişsel faktörlere
odaklanışa devam edilmiştir. Farklılık olarak
bu model daha çok hangisine odaklanmıştır?
a) Mesajın kaynağına
b) Motivasyonel faktörler ile sezgisel kısa
yolların (heuristics) kullanışına
c) Mesajın kim tarafından verildiğine
d) Mesajın alıcısına
e) İkna edilecekle, edilmesi beklenenin
ilişkisine
Büt-2015

Cevap: b) Motivasyonel faktörler ile sezgisel kısa
yolların (heuristics) kullanışına
3- İkna edici bir mesajın içeriğinde taşıması
beklenen husus nedir?
a) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyen, karşı
iddiaları çürüten argümanlar taşır.
b) Uzlaştıran görüşleri taşır.
c) Karşıt görüşü çürüten görüşü de
barındırması gerekir
d) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyecek ve
karşı iddiaları da içinde uzlaştıracak
argüman taşıması
Büt-2015

Cevap: a) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyen, karşı
iddiaları çürüten argümanlar taşır.
4- Mesajın içeriğinde karşı tezlere ve argümanlara
yer verilmiş olması dinleyicide ne tür bir etki
yaratır?
a) Zıt mesajlara karşı aşılamaktadır.
(hazırlamakta)
b) Kabullendirmektedir.
c) Zıt mesajları savunmasına neden olur.
d) Zıt mesajları onaylar. (Sorunun şıkları
hatırlanmamış.)
Final- 2015

Cevap: a) Zıt mesajlara karşı aşılamaktadır.
(hazırlamakta)
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
5- Genellikle tutumlar bilinçsiz ve otomatik
tetiklenir. Bu tür otomatik tutum değişimleri
kişinin, etkisinden habersiz, diğer yargılarını
da etkiler. Bu gibi tutumlara ne ad verilir?
a) Baskın tutumlar
b) Gizil tutumlar
c) Örtülü tutumlar
d) Otomatik tutumlar

Cevap: b) Gizil tutumlar
6- Hangisinde kişiler malumatı alır ve fazla da
farkında olmadan ya da bilişsel bir çaba
harcamaksızın tepki verir?
a) Otomatik prosesleme
b) Derinlemesine prosesleme
c) Malumat prosesleme
d) Bilişsel prosesleme
Büt – 2017

Cevap: a) Otomatik prosesleme
7- Hangisi “bir tutum ve davranış değiştirme
stratejisi olarak” çok sık ve yaygın bir şekilde
reklâmlarda kullanılmaktadır?
a) Edimsel koşullanma
b) Klasik koşullanma
c) Model alma (Bandura)
d) Geçmiş yaşantı

Cevap: c) Model alma (Bandura)
8- Kişi gelen malumatın niteliğini proseslemeyi,
malumatın esasına girmeden etrafından
dolanarak kısa sürede bitirir.
Hangisi bu prosesleme türünü tanımlar?
a) Heuristic prosesleme
b) Derinlemesine prosesleme
c) Malumat prosesleme
d) Bilişsel prosesleme

Cevap: a) Heuristic prosesleme
9- Hangisi Hovland tarafından oluşturulan Yale
Modeli’nde, insanların ikna edici bir mesajı
neden dinlediklerini, nasıl anladıklarını,
hatırladıklarını ve kabul ettiklerini belirleyen 3
basamaktan biri değildir?
a) Kaynak (Kim):mesajı sunan kişinin özellikleri
b) Mesaj (Ne): mesajın içeriği
c) Dinleyici(Kime): mesajı alanın özellikleri
d) Mekan (Nerede): mesajın verildiği yer

Cevap: d) Mekan (Nerede): mesajın verildiği yer
10- Bir mesajın ne kadar ikna edici olduğu büyük
ölçüde neye bağlıdır?
a) Kimin neyi kime söylediğine
b) Kimin mesaj getirdiğine
c) Mesajın iletilme şekline
d) Mesajın iletilmesi süresi
Final-2017

Cevap: a) Kimin neyi kime söylediğine
11- Hangisi Hovland ve arkadaşları (1953)’nın ikna
sürecinde tanımladığı dört basamaktan biri
değildir?
a) Dikkat
b) Anlama
c) Kabul
d) Akılda tutma
e) Unutma

Cevap: e) Unutma
12- İkna edici bir iletişimde aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a) Dinleyici kaynağın mesajına dikkat etmeli
b) Dinleyici mesajın içeriğini anlamalı
c) Dinleyici anlatılanı aklında tutabilmeli
d) Reklamlar ve sloganlar hazırlanırken
iletişim kuralları önemli değildir.

Cevap: d) Reklamlar ve sloganlar hazırlanırken
iletişim kuralları önemli değildir
13- Yale ikna modelinin genişletilmiş hali
hangisidir?
a) Ayrıntılandırma olasılığı modeli
b) Olasılık modeli
c) Ayrıntı modeli
d) Derinlemesine proses modeli

Cevap: a) Ayrıntılandırma olasılığı modeli
14- Ayrıntılandırma olasılığı modeline göre “ikna
edici bir iletişimi nasıl anladığımız ve ondan
nasıl etkilendiğimiz” neye bağlıdır?
a) Bu iletişime bağlanmaya ne kadar motive
olduğumuza, ne kadarını
anlayabileceğimize bağlıdır.
b) Nelerden motive olduğumuza
c) Mesajı nasıl anlayabildiğimize
d) İletişimi sürdürmemize

Cevap: a) Bu iletişime bağlanmaya ne kadar motive
olduğumuza, ne kadarını
15- İkna edici bir mesaj, bir iddia ve bu iddiayı
destekleyen karşı iddiaları çürüten argümanlar
taşır. İnsanlar bu argümanları dinlerken bir
dizi bilişsel işlem yürütür. Hangisi bu
işlemlerden biri değildir?
a) Anlama, üzerinde düşünme
b) Karşı görüşleri, geçmiş yaşantıları gözden
geçirip kıyaslama, bunların muhakemesini
yapma
c) Karşı fikirleri belirleme, değerlendirme
d) Bir yargıya varma
e) Mesaj sahibinin sözünü kesme

Cevap: e) Mesaj sahibinin sözünü kesme
16- Ayrıntılandırma olasılığı modelinde
“insanların ikna olabilmesinin yolları”
hangisidir?
a) Merkezi yol
b) Merkezi ve çevresel rotalar
c) Çevresel yol
d) Kaynak rotası

Cevap: b) Merkezi ve çevresel rotalar
17- İnsanlar genelde eğer mesaj çok önemli değilse
ve/veya kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa
pek de o kadar derin yada dikkatli
düşünmezler. İkna süreci esnasında
kullandıkları rota hangisidir? (fazla
odaklanmadan kenarından dolanma anlamına
da gelir)
a) Merkezi rota
b) Çevresel rota
c) İlgisiz rota
d) Dolanan rota

Cevap: b) Çevresel rota
18- Gözü hemen yakalayan ya da kulağa takılan
sloganlarda ve afiş resimlerinde dinleyiciyi ya
da izleyiciyi mesajın kendisi ile çok
uğraştırmadan ikna etmede kullanılan rota
hangisidir?
a) Merkezi rota
b) Çevresel rota
c) İlgisiz rota
d) Dolanan rota

Cevap: b) Çevresel rota
19- Çevrel rota kullanıldığında hangisi olur?
a) Mesajın bilinçli bilişsel bir proseslemesi
yapılmaz, mesajın dışında kalan ikna edici
güçler işin içine dâhil olur.
b) Mesaj içeriği ayrıntılı olarak değerlendirilir.
c) Birçok bilişsel işlem gerçekleşir.
d) İnsanlar mesaja daha çok odaklanır.

Cevap: a) Mesajın bilinçli bilişsel bir proseslemesi
yapılmaz, mesajın dışında kalan ikna edici
güçler işin içine dâhil olur.
20- Bir mesajın içeriğini ayrıntılı olarak
değerlendirdiğimizde hangi rota izleniyordur?
a) Merkezi rota
b) Çevresel rota
c) İlgisiz rota
d) Dolanan rota

Cevap: a) Merkezi rota
21- İkna olma sürecinde merkezi rotayı kullanma
eğiliminde olan bir kişi hangisini yapar?
a) Mesaja odaklanmaz.
b) Konu ile ilgili önceden öğrenilen hatırlamaya
çalışılıp, mesajın argümanlarıyla
ilişkilendirilmeye çalışır.
c) Motivasyonu önemli değildir.
d) Mesajın içeriklerine dikkat etmez.

Cevap: b) Konu ile ilgili önceden öğrenilen hatırlamaya
çalışılıp, mesajın argümanlarıyla
ilişkilendirilmeye çalışır.
22- İkna sürecinde kaynak değişkenleri ile alakalı
hangisi geçerlidir?
a) Kaynak değişkenleri tek başına belirleyici
olamaz, kaynak özelliklerin birlikte etkileşimi
söz konusudur.
b) Kaynağın, alanında uzman oluşu, iyi görünümlü
oluşu yeterlidir.
c) Dinleyicilerin mesajı veren kişi yada kişileri,
kaynağı çekici bulması en önemli belirleyicidir.
d) Kaynağın kişisel özellikleri iknada önemli
değildir.

Cevap: a) Kaynak değişkenleri tek başına belirleyici
olamaz, kaynak özelliklerin birlikte etkileşimi
söz konusudur.
23- Hangisi ikna sürecinde etkili olan 3
değişkenden biri değildir?
a) Kaynak Değişkenleri
b) Mesaj değişkenleri
c) Dinleyici değişkenleri
d) Ortam değişkenleri

Cevap: d) Ortam değişkenleri
24- İkna sürecinde görüş farkı arttıkça hangisi
olur?
a) İkna olma derecesi düşmekte, tutumu mesajın
içeriği yönünde değiştirme ihtimali azalır.
b) Görüş farkı ikna sürecinde önemsizdir.
c) Görüş farkı arttıkça, ikna olma derecesi de
artar.
d) Görüş farkı çok olan mesajlar, tutum
değiştirmede daha başarılı olur.

Cevap: a) İkna olma derecesi düşmekte, tutumu mesajın
içeriği yönünde değiştirme ihtimali azalır.
25- Mesaj sadece kendi görüşünü aktarıp karşı teze
yer vermiyorsa bu tip iletişime ne ad verilir?
a) Karşılıklı iletişim
b) Çift yönlü iletişim
c) Tek yönlü iletişim
d) Bencil iletişim

Cevap: c) Tek yönlü iletişim
26- Mesajda kendi görüşü dışında karşı teze de yer
veren iletişime ne ad verilir?
a) Karşılıklı iletişim
b) Çift yönlü iletişim
c) Tek yönlü iletişim
d) Bencil iletişim

Cevap: b) Çift yönlü iletişim
27- Eğitim ve zekâ seviyesinin yüksek olduğu
durumlarda mesaj kaç yönlü verilmelidir?
a) Çift yönlü
b) Tek yönlü
c) Mesaj verilmesine gerek yoktur
d) Mesaj yazılı verilir

Cevap: a) Çift yönlü
28- Mesajın çift veya tek yönlü verilmesinin
dışında mesajın etkinliğini anlama ve
hatırlama yönünde artırmak için hangisi
yapılabilir?
a) Mesaj yazılı halde verilebilir.
b) Mesaj renklendirilir.
c) Ana fikir veya anahtar kavram sürekli
verilir, tekrarlanır.
d) Anahtar kavram karmaşık hale getirilir.

Cevap: c) Ana fikir veya anahtar kavram sürekli
verilir, tekrarlanır.
29- İkna sürecini başlatmanın en önemli basamağı
hangisidir?
a) Kişinin dikkatini gelen mesaja çekmek
b) Kişinin dikkatini kaynağın kıyafetine çekmek
c) Kişinin dikkatini mesajdan uzaklaştırmak
d) Kişinin kaynağa odaklanmasını sağlamak

Cevap: a) Kişinin dikkatini gelen mesaja çekmek
30- Hangisi Yale Modeli ve Ayrıntılandırma
Olasılığı Modeline yöneltilen eleştiridir?
a) Bu modeller zihni hesaba katmazlar.
b) Bu modeller zihnin içinde var olduğu
sosyal alanı hesaba katmaz.
c) Bu modeller sadece insanın içinde olduğu
sosyal ortama yönelmiştir.
d) Bu modeller ikna oluşu bilişte değil,
davranışta görmüştür.

Cevap: b) Bu modeller zihnin içinde var olduğu
sosyal alanı hesaba katmaz.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
11.Ünite Bölüm Soruları
1- Tutum teorilerine göre, tutum aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tutum davranışsal bir fenomendir.
b) Tutum bilişsel ve davranışsal düzeyde
gözlenebilir.
c) Tutum bilişsel bir varlıktır.
d) Hem bilişsel hem de davranışsal düzeyde
gözlenebilen fenomendir.
Büt-2015/Final-2017

Cevap: c) Tutum bilişsel bir varlıktır.
2- Tutum teorileri tutumları hangi düzeyde ele
alır?
a) Bilişsel
b) Sosyal
c) Toplumsal
d) Bireysel
Final- 2015/2016/2017-Büt-2018

Cevap: a) Bilişsel
3- Tutum teorilerine göre, insanlar sosyal bir
etkileşimde tutumsal değerlendirmeleriyle ne
yapmaktadır?
a) Sosyal psikolojide bu yönde bir araştırma
yapılmamıştır.
b) Davranışlarını bu değerlendirme sonrası
sergiler
c) Bu değerlendirme sonucu ne yapacağına
karar verir
d) Nasıl yapacaklarının kararını bu yolla
verirler.
Büt-2015

Cevap: a) Sosyal psikolojide bu yönde bir araştırma
yapılmamıştır.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
4- Tutumu doğrudan gösteren bir araştırma
olmamasının nedeni nedir?
a) Çünkü tutum hipotetik bir kurgudur.
b) Çünkü tutuö bilinemezdir.
c) Öünkü tutum davranışlarda görülmez.
d) Çünkü tutum tutum tutulsun inşallah.

Cevap: a) Çünkü tutum hipotetik bir kurgudur.
5- Tutum teorileri temel olarak neyi esas alırlar?
a) Bireyin sosyalleşmesi
b) Bireyin tutumunu ve davranışa yansıtma
şartlarını
c) Tutum değiştirmeyi
d) Bireyin bilişsel dünyasını

Cevap: b) Bireyin tutumunu ve davranışa yansıtma
şartlarını
6- Hangisi genel anlamda tutum çalışmalarına
getirilen eleştirilerdendir?
a) Kişi ile tutum nesnesi arasındaki etkileşim ve
ilişkinin nasıl kurulduğu araştırmacıların
konusu dışında kalmıştır.
b) Tutumların hipotetik bir kurgu olduğu
unutulmuştur.
c) ‘Diğerleri’, ‘sosyal olan’ çoğu zaman bu
teorilerde öne sürülen ilişkileri belirleyen
olmaktan çok ilave edilen açıklama güçleridir.
d) Hepsi

Cevap: d) Hepsi
7- Ana akımı takip eden sosyal psikologlara göre
‘tutum’ nedir?
a) Bir konuya ya da nesneye göreceli şekilde
tutarlı ve uzun vadeli bir yönelimdir.
b) Bir konuyla ilgilenmektir.
c) Bir olay karşısında tavır almaktır.
d) Davranışı belirleyen en önemli etkendir.

Cevap: a) Bir konuya ya da nesneye göreceli şekilde
tutarlı ve uzun vadeli bir yönelimdir.
8- Wetherell ve Potter (1987), insanların ne
söylediğini içsel hallerin ya da altta yatan
süreçlerin bir ifadesi olarak görmek yerine,
neye bakılması gerektiğini söyler?
a) İnsanların konuşmalarıyla ne yaptığına,
hangi amaçlara ulaştıklarına bakılması
gerektiğini
b) İnsanların zihinsel süreçlerine
c) İnsanların bilişsel özelliklerine
d) İnsanların tutumlarının altında yatan
nedenlerine

Cevap: a) İnsanların konuşmalarıyla ne yaptığına,
hangi amaçlara ulaştıklarına bakılması
gerektiğini
9- Söylem yaklaşımı ‘tutumlar’ diyebileceğimiz
kişinin içsel yapıları ile ilgili ne düşünür?
a) Tutumların nedenini bilişsel düzeyde
inceler.
b) Tutumlar dediğimiz kişinin içsel yapıların
varlığını reddeder.
c) Tutum nesnesini inceler.
d) İnsanın söylemi ve tutumu ile ilgilenmez.

Cevap: b) Tutumlar dediğimiz kişinin içsel yapıların
varlığını reddeder.
10- Söylem yaklaşımı tutumlardan davranışın
tahmin edilip edilemeyeceği ile ilgilenmez.
İlgilendikleri şey hangisidir?
a) İlgilendikleri şey, kişinin belli bir davranışını,
eylem akışı içinde nasıl meşrulaştırabildiğidir.
b) Tutumda bilişsel sürecin işleyişi
c) Tutum hangi davranışa sebep olacaktır?
d) Davranışların tutumlar üzerindeki etkisi

Cevap: a) İlgilendikleri şey, kişinin belli bir davranışını,
11- Serge Moscovici’in sosyal psikolojiyi insan
zihninin dışına taşıdığı alanındaki ilk en etkili
model hangisidir?
a) Söylem yaklaşımı
b) Benlik algısı teorisi
c) Sosyal Temsiller teorisi
d) Ayrıntılandırma olasılığı modeli

Cevap: c) Sosyal Temsiller teorisi
12- Sosyal temsiller teorisinin özelliği hangisidir?
a) İnsanın sosyalliğini açıklamaya çalışan ilk
teoridir.
b) İnsan zihnini inceleyen bir teoridir.
c) Sosyal psikolojinin süreçlerinin açıklandığı
bir teoridir.
d) Söylem teorisidir.

Cevap: a) İnsanın sosyalliğini açıklamaya çalışan ilk
teoridir.
13- Tutum teorilerinin başarısız olduğu hangi
konuda sosyal temsiller teorisi daha başarıdır?
a) Tutumların insanlar arasında paylaşılan
doğası, organizasyonu gibi yönlerini
gösterebilmede çok daha kapsamlı ve
açıklayıcı niteliklere sahiptir.
b) Tutum ölçeği belirleme
c) Tutum değişikliklerini açıklama
d) Daha az olgu ile tutumu açıklayabilme

Cevap: a) Tutumların insanlar arasında paylaşılan
doğası, organizasyonu gibi yönlerini
gösterebilmede çok daha kapsamlı ve
açıklayıcı niteliklere sahiptir.
14- Tutum teorileri tutum nesnesine yönelik tek
bir tutumumuz olduğu düşüncesi ile hareket
eder. Bu konuda sosyal temsiller teorisinin
düşüncesi hangisidir?
a) Her zaman aynı durumda, aynı tutumun
gösterileceğini savunur.
b) Sistematik bir şekilde tutumlarımızın
birbiri ile nasıl ilişkili olduğunu
açıklayabilmektedir.
c) Grup ya da kültürde bütün tutumların aynı
olduğunu savunur.
d) Sosyal temsiller teorisi ile tutum teorileri aynı
görüştedir.

Cevap: b) Sistematik bir şekilde tutumlarımızın
birbiri ile nasıl ilişkili olduğunu
açıklayabilmektedir.
15- Sosyal temsil olarak tutumların özelliği
hangisidir?
a) Bulundukları gruba ya da kültüre hastır ve
orada geçerlidir.
b) Tutumlar bireysel olarak değerlendirilmelidir.
c) Tutumlarda grup ya da kültürün etkisi olmaz.
d) Tutum nesnesine yönelik tek bir tutumumuz
vardır.

Cevap: a) Bulundukları gruba ya da kültüre hastır ve
orada geçerlidir.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
12.Ünite Bölüm Soruları
1- Uyma davranışı nedir?
a) Kişinin kendi görüşünü, grubunun görüşü
doğrultusunda değiştirmesi
b) Grubun görüşünün, kişinin görüşü
doğrultusunda değişmesi
c) Kişinin kendi görüşünü, gruba dayatması
d) Grup ve kişinin görüşlerinin birbirine uygun
olması
Final- 2015/2016/Final-2017

Cevap: a) Kişinin kendi görüşünü, grubunun görüşü
doğrultusunda değiştirmesi
2- Çoğunluk etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çoğunluğun görüşüne kendi görüşleri
arasında yer vermesi
b) Kendi görüşünü çoğunluğun görüşüne
uydurması
c) Çoğunluğun görüşünden etkilenmesi
d) Çoğunluğun görüşü doğrultusunda hareket
etmesi
e) Görüşünü çoğunluğun yanında devam
ettirmesi
Büt-2015/Final-2017

Cevap: b) Kendi görüşünü çoğunluğun görüşüne
uydurması
3- Söz birliği ne demektir?
a) Karşınızdaki çoğunluğun tek söz halinde
hareket etmesi
b) Çoğunluğu söz birliği oluşturur
c) Çoğunluk içerisinden yüksek bir kısmın aynı
hareket etmesi
d) Grubun tek ses halinde hareket etmesi
e) Azınlığın bir söz birliği halinde algılanması
Büt-2015

Cevap: e) Azınlığın bir söz birliği halinde algılanması
4- Bir insanın başka insanların sosyal yargı,
tutum ve fikirlerine maruz kalması sonucunda
kendi tutum, fikir ve yargılarında ortaya çıkan
değişikliklere ne ad verilir?
a) Sosyal tepki
b) Sosyal etki
c) Sosyal değişiklik
d) Sosyal baskı

Cevap: b) Sosyal etki
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
5- Sosyal etki insanlar üzerinde gücünü nasıl
gösterir?
a) Sosyal baskılar olarak
b) Sosyal kurallar ya da grup normları olarak
c) Sosyal şiddet olarak
d) Sosyal otorite olarak

Cevap: b) Sosyal kurallar ya da grup normları olarak
6- Sosyal kurallar (normlar) ne zaman ortaya
çıkar?
a) Toplumsal düzen sağlandığında
b) Toplumda çeşitlenmeler arttığında
c) Belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa
yol göstermek için
d) Belirsiz ortamlarda tutum değişikliği için

Cevap: c) Belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa
yol göstermek için
7- Muzaffer Şerif, insanların diğer insanların
davranışlarına bakarak bir muhtemel davranışlar
yayılımı çıkarmasına ne ad verir?
a) Referans çerçevesi
b) Sosyal norm
c) Sosyal kural
d) Sosyal çerçeve

Cevap: a) Referans çerçevesi
8- Otokinetik Deneyi ile Muzaffer Şerif (1936)
hangisini göstermiştir?
a) İnsanların diğerleriyle ortak bir referans
çerçevesi oluşturduğunu
b) İnsanların ortak tavır geliştiremediğini
c) İnsanların ortak referans belirlediğini, tek
başına kaldığında buna uymadığını
d) Tek başına kaldığı anda grup normu dışına
çıkıldığını

Cevap: a) İnsanların diğerleriyle ortak bir referans
çerçevesi oluşturduğunu
9- Hangisi Ashy’in çoğunluğa uyma deneyinin
sonuçlarından biridir?
a) Denemelerin %37’inde çoğunluğun cevabına
uyulmuş yanlış cevap verilmiş.
b) Katılımcıların %76 sı yanlış olduğunu
gördüğü halde en az bir kere çoğunluğun
verdiği cevaba vermiş.
c) Kontrol grubunda katılımcılar denemelerin
%95’ini hatasız cevap vererek uyma davranışı
göstermemişlerdir.
d) Uyma davranışı gösterenler onaylanmama
korkusu, endişe ve hatta yalnızlık hisleriyle
bir belirsizlik ve kendinden şüphelenme hali
yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
10- Hangisi uyum sağlamada ortamsal açıdan bir
baskı kaynağı olabilir?
a) Karşıdaki çoğunluğun sesi
b) Karşıdaki çoğunluğun sayısı ve sözbirliği
içinde olmaları
c) Karşıdaki çoğunluğun sayısı
d) Karşıdakilerin güçlü olması

Cevap: b) Karşıdaki çoğunluğun sayısı ve sözbirliği
içinde olmaları
11- Sözbirliği hangi şartlarda çoğunluğa uyma
davranışını düşürür?
a) Çoğunluktan bir kişi diğerlerinden farklı cevap
vermeye başladığında
b) Bir kişinin farklı cevap vermesi ile uyma
davranışını etkilemez.
c) Çoğunluk sayısı arttığında
d) Sözbirliği içinde olarak algılanan kişilerin sayısı
arttığında

Cevap: a) Çoğunluktan bir kişi diğerlerinden farklı cevap
vermeye başladığında
12- Hangisi insanların neden uyma davranışı
gösterdiğini açıklamada kullanılan teorilerden
biridir?
a) Malumat sağlayıcı etki
b) Kuralsal-Normatif Etki
c) Başvurulan Bilginin Etkisi
d) Hepsi

Cevap: d) Hepsi
13- İnsanın gerçeklikle ilgili malumat kaynakları
hangileridir?
a) Kendi algılarının ne söylediği ve
başkalarının ne söylediği
b) Kendisine yapılan davranışlar
c) Okudukları
d) Başkalarının aralarındaki söyledik

Cevap: a) Kendi algılarının ne söylediği ve
başkalarının ne söylediği
14- Uyma davranışının yer aldığı ortamlarda
malumat kaynakları ne şekilde etkilenir?
a) Birbirine destek olur
b) Kaynaklar pasifleşir.
c) İki malumat kaynağı birbiri ile zıtlaşır.
d) İki malumat kaynağı bütünleşir.

Cevap: c) İki malumat kaynağı birbiri ile zıtlaşır.
15- Uyma davranışının yer aldığı ortamlarda iki
malumat kaynağı birbiriyle zıtlaşır. İki
kaynaktan birini seçmek zorunda kalan kişi,
hangisini yapar?
a) Diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya
yönelir.
b) Kendi hissettiklerine bakar
c) Havalı davranmaya çalışır
d) İç sesini dinler

Cevap: a) Diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya
yönelir.
16- Malumat sağlayıcı sosyal etkide, uyma
davranışı nasıl motive edilir?
a) Gerçeğe ait doğru bir algı geliştirme ve
doğru şekilde hareket etme arzusu ile
b) Ödüllendirme ile
c) Onaylanan hareketi yapma arzusu ile
d) En güzel hareketi yapma arzusu ile

Cevap: a) Gerçeğe ait doğru bir algı geliştirme ve
doğru şekilde hareket etme arzusu ile
17- Başkaları tarafından kabul görme, onaylanma,
onlardan gelecek olan cezalardan,
dışlanmaktan kaçınma arzusu ile diğerlerinin
görüşlerine uyum gösteren kişi hangisinin
etkisi altındır?
a) Malumat sağlayıcı sosyal etkinin
b) Kuralsal-Normatif Etkinin
c) Sosyal etkinin
d) Kuralsız etkinin
Büt-2018/3 Ders-2018

Cevap: b) Kuralsal-Normatif Etkinin
18- Kuralsal etkiyi malumatsal etkiden ayıran en
önemli husus nedir?
a) Kuralsal etkide uyum nedeni; kabul görme,
onaylanma, cezalardan, dışlanmaktan
kaçınma arzusu iken, malumat sağlayıcı
sosyal etkide uyum nedeni gerçeğe ait doğru
bir algı geliştirme ve doğru şekilde hareket
etme isteğidir.
b) Kuralsal etkide dışlanma korkusu önemli
değildir.
c) Malumat sağlayıcı sosyal etkide tek başına
kalındığında davranış değiştirilir.
d) Malumat sağlayıcı sosyal etki gerçek bir
sosyal etki değildir

Cevap: a) Kuralsal etkide uyum nedeni; kabul görme,
onaylanma, cezalardan, dışlanmaktan
kaçınma arzusu iken, malumat sağlayıcı
sosyal etkide uyum nedeni gerçeğe ait doğru
bir algı geliştirme ve doğru şekilde hareket
etme isteğidir.
19- Kişinin, gerçek olana dair bir algıya sahip olma
arzusuyla diğerlerinin yargı ve görüşlerine
uymaya yönelmesi hangisinin sonucudur?
a) Sosyal tepkinin
b) Malumat sağlayıcı sosyal etkinin
c) Baskının
d) Grup normunun

Cevap: b) Malumat sağlayıcı sosyal etkinin
20- Kendimizi bir gruba ait hissettiğimizde
davranışlarımızla ilgili standartlarımızı nasıl
belirleriz?
a) Standartlarımız grup normlarına dayanır.
b) Standartlarımız kişisel değerlerimize göre
belirlenir.
c) Standartlarımızı değiştirmeyiz.
d) Standartlarımızı gruba kabul ettirmek
isteriz.

Cevap: a) Standartlarımız grup normlarına dayanır.
21- Başvurulan bilginin etkisi modelinde grup
üyesi olan kişinin davranışları ile ilgili hangisi
yanlıştır?
a) Diğer üyelerde gözlediği davranışa uyum
göstermez.
b) Grup normunun kendi grup üyeliği
imajındaki (bilişsel) temsiline uyum gösterir,
bu temsile uygun davranır.
c) Diğerlerinin davranışları belirleyici değildir.
d) Belirleyici olan grup normlarının kişinin
bilişsel dünyasında nasıl algılandığıdır.
e) Grubun kuralsal eğilimlerinin neler
olduğuna dair bir anlaşma yoktur.

Cevap: e) Grubun kuralsal eğilimlerinin neler
olduğuna dair bir anlaşma yoktur.
22- Hangisi uyma davranışını açıklama
teşebbüslerinde deneysel sosyal psikologların
gözden kaçırdıkları noktalardan biridir?
a) Azınlığın herhangi bir etkiye sahip
olabileceği düşünülmemiştir
b) Toplumu durağan ve dengeli bir yapı olarak
görmüşlerdir.
c) Çoğunluk fikri değiştirilemez.
d) Bireyler ve azınlıklar sayıca üstün olana
uymalıdır.

Cevap: a) Azınlığın herhangi bir etkiye sahip
olabileceği düşünülmemiştir
23- Başvurulan bilginin etkisinde işleyen süreç
hangisidir?
a) Grup normları
b) Malumat verenlerin benzerliği
c) Malumat verenlerin çekiciliği
d) Kişinin grupla özdeşleşmesine yol açan
benlik kategorizasyonu

Cevap: d) Kişinin grupla özdeşleşmesine yol açan
benlik kategorizasyonu
24- Sosyal etki süreci ne anlama gelmektedir?
a) Bireylerin karşılıklı etkileşimi
b) Grupların bireyden etkileşimi
c) Bireylerin ve azınlığın sayıca üstün olan
çoğunluğa uyması
d) Azınlıkların gruplara etkisi

Cevap: c) Bireylerin ve azınlığın sayıca üstün olan
çoğunluğa uyması
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
13.Ünite Bölüm Soruları
1- Otoritenin emrine itaat etmeyi arttıran
psikolojik hal hangisidir?
a) Korku
b) Baskı
c) Sorumluluk alma/ sorumluluk
yüklenmeme
d) Sorumluluk alma
e) Sorumluluk almama
Büt-2015

Cevap: c) Sorumluluk alma/ sorumluluk
yüklenmeme
2- Moscovici’ye göre azınlıktaki fikirlerin
çoğunluğu etkilemesi mümkündür.
Bunun sebebi nedir?
a) Çünkü hiçbir grup tam anlamıyla homojen
değildir, potansiyel bölünmeleri bünyesinde
taşır
b) Çünkü kişiler değişikliğe kapalıdır.
c) Çünkü gruplar değişim yapma kararı
vermiştir.
d) Çünkü azınlık düşünceler her zaman daha
baskındır.
Final- 2015/2016/Final-2017

Cevap: a) Çünkü hiçbir grup tam anlamıyla homojen
değildir, potansiyel bölünmeleri bünyesinde
taşır
3- Azınlığın etki gücünü arttıran “özerklik”
durumundan kast edilen nedir?
a) Azınlığın istikrarlı davranması
b) Azınlığın esnek olması
c) Düşüncelerinde açık seçik olması, belli
bazı kurallara göre hareket etmesi
d) Görecekleri zararı göğüsleyebilmeleri
Final- 2015

Cevap: c) Düşüncelerinde açık seçik olması, belli
bazı kurallara göre hareket etmesi
4- Otoritenin emrine itaat etmeyi arttıran
psikolojik hal hangisidir?
a) Korku
b) Baskı
c) Sorumluluk alma/ sorumluluk
yüklenmeme
d) Sorumluluk alma
e) Sorumluluk almama
Büt-2015

Cevap:c) Sorumluluk alma/ sorumluluk
yüklenmeme
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
5- Etkinin çıktığı kaynak ile bu kaynağın
ulaşmak istediği hedef arasında mevki farkının
olmadığı ilişki hangisidir?
a) Asimetrik ilişki
b) Simetrik ilişki
c) Dikey ilişki
d) Yukarıdan ilişki
Büt – 2017

Cevap: b) Simetrik ilişki
6- Etkinin çıktığı kaynak ile bu kaynağın
ulaşmak istediği hedef arasında mevki farkı
varsa, bu hangi ilişki şeklidir?
a) Asimetrik ilişki
b) Simetrik ilişki
c) Dikey ilişki
d) Yukarıdan ilişki

Cevap: a) Asimetrik ilişki
7- İtaat biçimindeki sosyal etkide fark nedir?
a) Kaynağı ile hedefi arasında mevki farkı
vardır.
b) Kaynak ile hedefi arasında mevki farkı
yoktur.
c) İlişkiler simetriktir.
d) Herkes aynı düzlemdedir.

Cevap: a) Kaynağı ile hedefi arasında mevki farkı
vardır.
8- İtaat biçimindeki sosyal etkide kaynak ve
hedef ilişkisi nasıldır?
a) Kaynak, kendisini hedefe göre şekillendirir.
b) Kaynak, etkide bulunmak ister ve hedefinin
boyun eğişini denetler
c) Hedef, kaynağı kendisine uydurmaya çalışır.
d) Kaynak, hedefi için doğru olanı ister.

Cevap: b) Kaynak, etkide bulunmak ister ve hedefinin
boyun eğişini denetler
9- Sosyal etki fenomeni ele alındığında
sözkonusu edilen nedir?
a) Tekil bireyin çoğunluk yada azınlık
içindeki davranışıdır.
b) Grupl içindeki iletişim
c) Kişilerin birbirine itaati
d) Grupların birbirine tutumu

Cevap: a) Tekil bireyin çoğunluk yada azınlık
içindeki davranışıdır.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
10- Eleştirel sosyal psikoloji sosyal etkiyi bir
fenomen olarak görmez. Bunun yerine neyin
incelenmesini savunur?
a) Bireyin tutumları
b) Tekil bireylerin çoğunluk davranışları
c) Baskın söylemler içinde inşa edilen, ya da
ideolojilerin kurduğu kimliklerin ve
pratiklerinin
d) Baskı olmayan durumlardaki davranışların

Cevap: c) Baskın söylemler içinde inşa edilen, ya da
ideolojilerin kurduğu kimliklerin ve
pratiklerinin
11- Azınlık etkisini diğer sosyal etkilerden ayıran
husus hangisidir?
a) Uyma davranışını gösterenlerin sayısı
b) Bilişsel değişim yaşanır, ama kendini
davranışa hemen yansıtmaz.
c) Uyma davranışı çabuktur.
d) Azınlıklar uyma davranışında etkili değildir.

Cevap: b) Bilişsel değişim yaşanır, ama kendini
davranışa hemen yansıtmaz.
12- Azınlık etkisi deneyini kim yapmıştır?
a) Asch
b) M.Şerif
c) Moscovici
d) Kelly

Cevap: c) Moscovici
13- Moscovici’ye göre azınlığın, grubun üyelerini
etkileme kabiliyetini belirleyen en önemli
unsur hangisidir?
a) Tutarlılık ya da istikrar
b) Düşüncenin doğru olması
c) Davranışın etik olması
d) Davranışın onaylanması

Cevap: a) Tutarlılık ya da istikrar
14- Azınlıkta kalan fikir sahiplerinin ya da alt
grupların, aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirdiğinde bulundukları grubu /
toplumu etkiledikleri görülmektedir?
a) Tutarlı ve istikrarlı kaldıkları görülürse
b) Görecekleri zararı göğüsleyebildikleri
görülürse
c) Gizli saklı işleri olmadığı yani özerk oldukları
görülürse
d) Tartışmalarda esnek davrandıkları görülürse
e) Hepsi azınlık etkisinde önemlidir.
15- Azınlığın etkisinin araştırıldığı ortamlarda

Cevap: e) Hepsi azınlık etkisinde önemlidir.
15- Azınlığın etkisinin araştırıldığı ortamlardakatılımcıların başa çıkması gereken iki grup
vardır. Bu gruplar hangileridir?
a) Ait olduğu çoğunluk grubu ile grubuna
karşı tepki veren azınlık grubu
b) Deney ve kontrol grupları
c) Bağımlı ve bağımsız gruplar
d) Baskıcı ve özgür gruplar

Cevap: a) Ait olduğu çoğunluk grubu ile grubuna
karşı tepki veren azınlık grubu
16- Azınlık ve çoğunluk etkisi hakkında hangisi
yanlıştır?
a) Azınlık görüşler kişiyi eski fikirlerinden
döndürmeye yol açar.
b) Çoğunluktaki görüşler, kişinin fikirlerinden
dönmeksizin baş eğmesine yol açar.
c) Azınlıktaki görüşlerin etkisiyle kişinin kendi
fikirlerinden dönmesinin davranışa yansıması
çok fazla zaman alır.
d) Çoğunluktaki görüşlerin etkisi ile kişinin boyun
eğmesi çok az zaman alır.
e) Azınlık etkisiyle davranış değiştirildiğinde,
yalnız kaldığında eski davranışına döner.
Final-2016

Cevap: e) Azınlık etkisiyle davranış değiştirildiğinde,
yalnız kaldığında eski davranışına döner.
17- Hangisi “itaat” konusunda araştırmalar
yapmıştır?
a) Asch
b) Milgram
c) Moskovici
d) Kelly

Cevap: b) Milgram
18- Hangisi itaat etmeyi belirleyen faktörlerden
değildir?
a) Fiziksel yakınlık
b) Otoritenin kişi üzerinde kurduğu kontrol
c) Otoritenin inanılırlığı, güvenirliliği
d) Katılımcının inanırlığı
Final-2017

Cevap: d) Katılımcının inanırlığı
19- Hangisi itaatin dinamiklerinden biri değildir?
a) Otoritenin güvenilir ve meşru olduğunu
umma
b) Ceza alma korkusunun hep baskın olması
c) Bağlayıcı ve tuzağa düşürücü faktörler
d) Özerk olma durumunda bulunmak
e) Görevli olma psikolojisi

Cevap b) Ceza alma korkusunun hep baskın olması

20- Milgram’a göre, “eğer kişi kendini sorumlu
tutup, o ortamda yapılacak olan doğru
davranışı bulmada yegane rehber olarak
kendini düşünüyorsa” hangi psikolojik hal
içindedir?
a) Özerk olma
b) Görevli olma
c) Korku
d) Endişe

Cevap: a) Özerk olma
21- Milgram’a göre, “kişi kendini hiyerarşik bir
yapının parçası olarak algılıyorsa, kendini
yaptığı davranışlardan sorumlu tutmayıp üst
mevkidekileri yani otoriteyi sorumlu görüp,
otoritenin emirlerini yerine getiriyorsa” hangi
psikolojik hal içindedir?
a) Özerk olma
b) Görevli olma
c) Korku
d) Endişe

Cevap: b) Görevli olma
22- Otoritenin emrine itaat etmeyi arttıran
psikolojik hal hangisidir?
a) Korku
b) Baskı
c) Sorumluluk alma/ sorumluluk
yüklenmeme
d) Sorumluluk alma
e) Sorumluluk almama
Büt-2018-3.Ders-2018

Cevap: c) Sorumluluk alma/ sorumluluk
yüklenmeme
23- Sosyal etki konusunda yapılan meşhur
Hapishane Deneyi’ni kim yapmıştır?
a) Asch
b) Milgram
c) Moskovici
d) Zimbardo

Cevap: d) Zimbardo
24- Hangisi Hapishane Deneyi’nin sonuçlarından
değildir?
a) Mahkûm rolündeki katılımcılar çoğu zaman
hapishane görevlilerine üst düzeyde
uydular ve abartılı şekilde itaat ettiler.
b) Bu davranışlar araştırmacılar tarafından
kimliksizleşmenin işaretleri sayıldı.
c) Hapishane görevlisi rolünde olan
katılımcılar araştırmacıların güç patolojisi
dedikleri şeyi gösterdiler.
d) Mahkûmlarda kimlik duygusu devam
etmiştir.

Cevap: d) Mahkûmlarda kimlik duygusu devam
etmiştir.
25- Hapishane Deneyi’nde “kişisel kimliğin
kaybolduğu duygusu, kontrol duygusunun
kaybı ve mahkum rolü ile özdeşleşme” olarak
tanımlanabilecek kavram hangisidir?
a) Kimliksizleşme
b) Özdeşleşme
c) Benzeşme
d) Ayrışma

Cevap: a) Kimliksizleşme
26- Sosyal Etki Fenomenine Getirilen Eleştiriler
sonucunda, Sosyal psikoloji sosyal etki
araştırmalarında yürüttüğü analizlerine
hangisini dahil etmek zorundadır?
a) birey için ortamın ne anlam ifade ettiğini,
b) Nasıl tanımladığını
c) Yaşadığı şeyden onun ne anladığını
d) Bunlarla ilgili bilgiyi
e) Hepsini dahil etmelidir.

Cevap: e) Hepsini dahil etmelidir.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
14.Ünite Bölüm Soruları
1- Modern ırkçılık yaklaşımı, ırkçılığı hangi
temelde ele alır?
a) Irkçılık sağcı ideolojilerde daha fazla olan,
yaygın gözlenen davranış kalıbıdır.
b) Önyargı biçimleri ile değerler arasındaki
çatışmanın neticesi olumsuz duyguların
yaşanıyor olması
c) Irkçılık, kendi grubunun üstün olduğunu
düşünmektir.
d) Sosyal temelde ele alır.
Büt-2015

Cevap: b) Önyargı biçimleri ile değerler arasındaki
çatışmanın neticesi olumsuz duyguların
yaşanıyor olması
2- Eşitlikçi değerleri olumsuz ve önyargılı olan
kişinin kamusal alanda davranışı nasıldır?
a) Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini
meşrulaştırır.
b) Kişi kamusal alana çıkmaz.
c) Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini
gizler.
d) Kamusal alana çıkmaktan çekinir.
e) Kamusal alanda olumlu düşünceleri söyler.
Büt-2015

Cevap: c) Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini
gizler.
3- Seksizim nedir?
a) Birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma
itmek ve üzerinde üstünlük kurmaktır.
b) Birinin üstünde üstünlük kurmak
c) Birini cinsiyet üzerinden eleştirmek
d) Cinsiyeti nedeniyle eleştirmek
Final- 2015/Final-2017-Büt-2018/3.Ders-2018Büt-2015

Cevap: a) Birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma
itmek ve üzerinde üstünlük kurmaktır.
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
4- Streotipler belli gruplar hakkında paylaşılan
varsayımlardır. Bu varsayımları bir araya
toplayan mekanizma hangisidir?
a) Belli gruplar hakkında paylaşılan
varsayımlardır.
b) Şemalar
c) Derin proses
d) Sosyal kategorizasyon
e) Bilişsel Sistem
Final- 2015/2016

Cevap: d) Sosyal kategorizasyon
5- Irkçılık nedir?
a) Bir üstünlük ideolojisidir.
b) Hümanist bir yaklaşımdır.
c) Nefret ideolojisidir.
d) Sevgi ideolojisidir.

Cevap: a) Bir üstünlük ideolojisidir.
6- Irkçılığın işlevi hangisidir?
a) Irksal bir grubun tutumlarını düzenleme
b) Irksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi
hükümranlığını meşrulaştırma
c) Irksal bir grubun hükümranlığını
meşrulaştırma
d) Irksal bir grubu diğeri ile entegre etme
Final-2016

Cevap: b) Irksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi
hükümranlığını meşrulaştırma
7- Irkçı tutumlar nasıl inşa edilir?
a) Belirli bir sosyal ve siyasi bağlam içerisinde
b) Bireysel ya da bireyler arası düzeyde
c) Kişisel değerlerde
d) Bilişsel düzeyde

Cevap: a) Belirli bir sosyal ve siyasi bağlam içerisinde
8- Irkçı ve ayırımcı düşünce ve tutumlar nerede
şekillenir ve biçim alır?
a) Zihinde
b) Kişilikte
c) Benlikte
d) Sosyal ortamda

Cevap: d) Sosyal ortamda
9- Modern eşitlikçi değerlerle, olumsuz azınlık
grubu imajını sürekli kılan önyargı biçimleri
arasındaki çatışma tanımı hangisine aittir?
a) Ayırım
b) Irkçılık
c) Modern ırkçılık
d) Önyargı
Final -2016

Cevap: c) Modern ırkçılık
10- Düşmanca diye adlandırılan seksizim nedir?
a) Kadına düşmanlık yapılması
b) Kadınlara karşı seksist tutumların
sergilenmesi
c) Kadınların çalıştırılmaması
d) Kadına yönelik şiddet

Cevap: b) Kadınlara karşı seksist tutumların
sergilenmesi
11- Seksizimin kendini saklayan, çok daha gizli
saklı yürüyen, görünürde olumlu seksist
tutumları hangisidir?
a) Kadını belirli bazı rollerle sınırlar,
böylelikle de erkek hakimiyetini
meşrulaştırır.
b) Kadını yüceltir.
c) Kadınları iş hayatında yüceltir.
d) Kadının geleneksel rollerini önemsemez.

Cevap: a) Kadını belirli bazı rollerle sınırlar,
böylelikle de erkek hakimiyetini
meşrulaştırır.
12- Cinsel rollerden birini açık ya da gizli bir
şekilde diğerine üstün tutma eğilimi nedir?
a) Seksisizm
b) Cinsiyetçilik
c) Irkçılık
d) Toplumsal rol

Cevap: b) Cinsiyetçilik
13- “Grup içine tarafgir olmak” nedir?
a) Grup içinde taraf tutmak
b) Kendi grubumuzu tanımlamak
c) İç grup dış grup ayırımı yapmak
d) Kendi grubumuzu ( grup içini) dış gruptan
ya da öteki gruptan daha olumlu daha iyi
görmek

Cevap: d) Kendi grubumuzu ( grup içini) dış gruptan
ya da öteki gruptan daha olumlu daha iyi
görmek
14- Sosyal psikolojide önyargı nasıl ele alınır?
a) Davranış olarak.
b) Tutum olarak.
c) Kuramsal olarak
d) Kavramsal olarak
Final-2017

Cevap: b) Tutum olarak.
15- Bir sosyal gruba karşı herhangi bir olumsuz
tutum için kullanılan genel terim hangisidir?
a) Önyargı
b) Eleştiri
c) Irkçılık
d) Negatiflik

Cevap: a) Önyargı
16- Bazı gruplara karşı önyargımız olması,
tutumumuzun hangi boyutudur?
a) Davranışsal
b) Bilişsel
c) Duygusal
d) İşlevsel

Cevap: c) Duygusal
17- Önyargılı olduğumuz grubun tüm üyelerinin
aynı olduğunu düşündüğümüzde, tutumun
hangi boyutu olur?
a) Davranışsal
b) Bilişsel
c) Duygusal
d) İşlevsel

Cevap: d) İşlevsel
18- Önyargılı tutumumuzun yani önyargımızın
davranışsal öğesi hangisidir?
a) Önyargılı davranma, önyargılı davranışlar
b) Önyargılı düşünme
c) Önyargılı hissetme
d) Olumsuz düşünme

Cevap: a) Önyargılı davranma, önyargılı davranışlar
19- Bilinçli, kasıtlı, kontrol edilebilir tutumlara ne
denir?
a) Gizil tutum
b) Kapalı tutum
c) Açık tutum
d) Bilinçli tutum

Cevap: c) Açık tutum
20- İlgili tutum nesnesinin sadece varlığıyla bile
tetiklenen kasti ya da bilinçli olmayan
tutumlara ne denir?
a) Gizil tutum
b) Kapalı tutum
c) Açık tutum
d) Bilinçli tutum

Cevap: a) Gizil tutum
21- Hangisi gizil tutumlar sonucunda görülen
davranış olabilir?
a) Sevmediğini söylemek
b) Hoşlanmadığını ifade etmek
c) Görmezden gelmek
d) Yazı ile tepki göstermek
e)

Cevap: c) Görmezden gelmek
22- Hangisi stereotip tanımlarından birisi değildir?
a) Belirli bir grubu düşündüğümüzde aklımıza
gelen görüntüler
b) Ait oldukları gruplar üzerinden insanların
özellikleri hakkında aşırı genelleştirilmiş
inanç
c) Dünyamızı anlamlandırmada kullandığımız
malumat kategorileri
d) Bilişsel şemalar
e) Bir grup üzerinde uyguladığımız davranış
şekilleri

Cevap: e) Bir grup üzerinde uyguladığımız davranış
şekilleri
23- Stereotipleme ne işe yarar ?
a) Sosyal dünyayı basitleştirip anlamakta
kullandığımız sağduyusal kuralları ya da
kısa yolları biçimlendirmeyi kolaylaştırır.
b) İnsanlar hakkında tek tip düşünmemizi
sağlar.
c) Dünya hakkındaki kavramları açıklar.
d) Sosyal dünya hakkında fikir verir.

Cevap: a) Sosyal dünyayı basitleştirip anlamakta
kullandığımız sağduyusal kuralları ya da
kısa yolları biçimlendirmeyi kolaylaştırır.
24- Irkçı tutum ve davranışların şekillenmesinde,
stereotiplemenin hangi rolü önemlidir?
a) Düzenlenme özelliği
b) Abartılı genelleme özelliği
c) Kümelenme özelliği
d) Hiyerarşik şekilde yapılanabilme özelliği

Cevap: b) Abartılı genelleme özelliği
25- Otoriter kişilik teorisi kime aittir?
a) Freud
b) Adorno
c) Asch
d) Milgram

Cevap: b) Adorno
26- Adorno ve arkadaşlarının otoriterlik ya da
otoriter kişilik terimi ile işaretledikleri
hangisidir?
a) Belli kişilik tiplerinin faşist ideolojiye
yatkın olduğu
b) Belli kişilik tiplerinin çok katı olduğu
c) Belli kişilik tiplerinin emir vermeyi sevdiği
d) Belli kişilik tiplerinin sert olduğu

Cevap: a) Belli kişilik tiplerinin faşist ideolojiye
yatkın olduğu
27- Otoriter kişilik teorisine göre otoriter kişilik
neyin sonucudur?
a) Maddi gücün
b) Aşırı savunmacı bir tepkinin
c) Kendine güvenin
d) Saldırgan tutumun

Cevap: b) Aşırı savunmacı bir tepkinin
28- Kendi etnik ve kültürel grubunun üstünlüğüne
duyulan inanç ve diğer etnik ve kültürel
grupların üyelerini sevmeme, iğrenme
hangisinin tanımıdır?
a) Otoriteryenizm
b) Ayırımcılık
c) Etnosentrizm
d) Seksizim

Cevap: c) Etnosentrizm
29- Otoriteryenizm, aşağıdaki hangi kavramla
bağdaşlaştırılır?
a) Etnosentrizm
b) Seksizim
c) Cinsiyetçilik
d) Popülizm

Cevap: a) Etnosentrizm
30- Otoriteryen eğilimler hangisiyle ölçülür?
a) F skalası üzerinden
b) Anketle
c) Gözlemle
d) Deneyle

Cevap: a) F skalası üzerinden
31- Otoriter kişilik teorisi, ırkçılığı ne olarak
görür?
a) Kişilik bozukluğu, kişilik sapması
b) Davranış bozukluğu
c) Bilişsel bozukluk
d) Grup normu

Cevap: a) Kişilik bozukluğu, kişilik sapması
32- Irkçılığı ve önyargılı davranış ve düşünceleri
açıklayan Otoriter kişilik teorisi hangi yönüyle
eleştirilmiştir?
a) Varsayımları nedeniyle
b) Araştırma şekli nedeniyle
c) ırkçılığı kavramlaştırma ve ölçme
metodolojisi üzerinden
d) Teorinin araştırma alanı üzerinden

Cevap: c) ırkçılığı kavramlaştırma ve ölçme
metodolojisi üzerinden
33- “ Farklı sosyal gruplardan insanların uygun
şartlar altında teması, ayırdedici davranışların
azalmasına yol açabilir.” varsayımını savunan
hipotez hangisidir?
a) Otoriter kişilik teorisi
b) Temas Hipotezi
c) Davranışsal tepki hipotezi
d) Sosyal etki teorisi

Cevap: b) Temas Hipotezi
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Vize(Soru Cevap)
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Sorular (1-7)
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Büt. (2016-2018 Soruları)

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Sorular
Sosyal Psikoloji -1 Anasayfa
Facebook
Facebook Sosyoloji Grubu
TOEFL FRAMMAR
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: