Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları

Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Serebrum yapıları
içinde değildir?
a) Sağ ve sol yarıküreler
b) Ön (frontal) lob
c) Yan (parietal ) lob
d) Pons
e) Bedensel – duyusal korteks
Vize-2015

Cevap: d) Pons
2- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını
içermektedir?
a) Psikoloji, insan davranışlarını ve yapılarını
inceler.
b) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel
süreçlerini inceler.
c) Psikoloji, insan özelliklerini ve
davranışlarını inceler.
d) Psikoloji, insan yapılarını ve zihinsel
süreçlerini inceler.
e) Psikoloji, insanın tutumlarını ve zihinsel
yapılarını inceler
Vize-2015

Cevap: a) Psikoloji, insan davranışlarını ve yapılarını
inceler.
3- Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen
seçenek hangisidir?
a) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği
değişimlerin değerlendirilmesidir.
b) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği
değişikliklerin ölçülmesidir.
c) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin
nedenlerinin bulunmasıdır.
d) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin
tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.
e) Bireyin geçirdiği değişimlerin
izlenmesidir.
Vize-2015

Cevap: d) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin
tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.

 

Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
4- Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir
sorudur?
a) Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri nasıldır?
b) Evli bireylerle evli olmayan bireylerin yaşam
doyumları arasında bir fark var mıdır?
c) Depresyon eğiliminin yüksekliği ile algılanan
sosyal destek arasında bir ilişki var mıdır?
d) Ergenlerin tutum değiştirmesini etkileyen
etmenler nelerdir?
e) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin
kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark
var mıdır?
Vize-2015

Cevap: e) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin
kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark
var mıdır?
5- Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma
eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne
düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı
olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri
toplama aracı kullanılmalıdır?
a) Gözlem
b) Görüşme
c) Anket
d) Ölçek
e) Test
Vize-2015

Cevap: d) Ölçek
6- Beynin sol ve sağ yarımküreleri
uzmanlaşmalarına rağmen normalde
aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılarını
sağlamaktadırlar?
a) Orta beyin
b) Frontal lob
c) Beyincik
d) Temposal lob
e) korpus kallosum
Vize-2015

Cevap: e) korpus kallosum
7- Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel alanda çalışan
psikoloğun sorabileceği bir sorudur?
a) Bazı öğrenciler neden her önemli sınavları
olduğunda hasta olurlar?
b) Çift dil bilen kişiler iki dili aynı anda nasıl
bilebilir?
c) Bazı çocukların neden hayali arkadaşları olur?
d) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu
hatırlama performansını etkiler mi?
e) Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin
kişilik özellikleri farklı mıdır?
Vize-2015

Cevap: d) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu
hatırlama performansını etkiler mi?
8- Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş
güdümlü olarak çalışabilmesinin
nedenlerinden değildir?
a) Eş güdüm ve haberleşmeyi sağlayan
sistemler vardır.
b) Sinir sistemi sinir akımları yoluyla
elektrokimyasal mesaj iletir.
c) Sinir sistemi ve endokrin sistem etkileşimli
olarak işlev görür.
d) Endokrin sistem hormonlar yoluyla
kimyasal mesaj iletir.
e) Sinir sistemi ve endokrin sistemi
birbirinden bağımsız olarak çalışır.
Vize-2015

Cevap: e) Sinir sistemi ve endokrin sistemi
birbirinden bağımsız olarak çalışır.
Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
9- Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç
salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak
ilaç geliştirilmiştir?
a) Pineal bezin melatonin salgılamasından
b) Böbrek üstü bezlerinin işlevlerinden
c) Paratiroidlerin kalsiyum ve fosfat düzeyini
ayarlamasından
d) Hipofizin etabol üretimini tetikleyici
rolünden
e) Tiroidin etabolic düzenleyici işlevinden
Vize-2015

Cevap: a) Pineal bezin melatonin salgılamasından
10- Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Birlikte çalışan, birkaç kısımdan oluşan
karmaşık ağsal bir yapıdır.
b) Bu ağ sinir dokularından oluşur.
c) Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom
sinir sisteminden oluşur.
d) Çevresel sinir sistemi vücudun her yanını saran
bir ağdır.
e) Sinir sisteminin yapı taşı nöronlardır.
Vize-2015

Cevap: c) Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom
sinir sisteminden oluşur.
11- Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bilgi almak, işlemek ve aktarmakta
uzmanlaşmış hücredir.
b) Şekil, büyüklük, kimyasal yapı ve işlev
bakımından çeşitlilik gösterir.
c) Bütün nöronların temel yapısı aynıdır.
d) Dentrid ve aksonları vardır. (Raporlu
dosyada bu işaretlenmiş )
e) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen
gövdeleri ( soma ) bulunmaz.
Vize-2015

Cevap:
12- Nörotransmitterlerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Biyokimyasal bir maddedir.
b) Akson uçlarında bulunur.
c) Çeşitli işlevler gören farklı nörotransmitterler
vardır.
d) Her nörotransmitter bütün reseptörlere
bağlanabilir.
e) Bazıları gelen iletiyi ketler, bazıları ise ateşler.
Vize-2015

Cevap: d) Her nörotransmitter bütün reseptörlere
bağlanabilir.
13- Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin
işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beynin sol yanı
b) Beynin sağ yanı
c) Beynin önü
d) Beynin sapı
e) Beynin arkası
Vize-2015

Cevap: a) Beynin sol yanı
14- Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa
sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin
oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişilik gelişimi
b) Bilişsel gelişim
c) Sosyal gelişim
d) Ahlak gelişimi
e) Fiziksel ve motor gelişim
Vize-2015

Cevap: e) Fiziksel ve motor gelişim
15- Piaget’ye göre, 0-2 yaş arasında kullanılan
temel bilgi edinme yolları hangileridir?
a) Sembolik hareketler
b) Duyusal sembolik tasarımlar
c) Duyular ve hareketler
d) Bilinçli ve bilinçsiz hareketler
e) Bilinçli duyular
Vize-2015

Cevap: c) Duyular ve hareketler
16- Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre
güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını
tanımlamaz?
a) Çocuk anneden ayrılmakta güçlük çekmez.
b) Kaygılandığında kolayca yatıştırılabilir.
c) Anneyi bir yabancıya tercih eder.
d) Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde
tepki verir.
e) Anne güvenli üs olarak kullanılır.
Vize-2015

Cevap: d) Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde
tepki verir.
Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
17- Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay
atlatabilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Sosyal desteğe sahip olması
b) Bebek sahibi olmaya hazır olması
c) Doğum öncesi ve doğum sonrasında fiziksel
egzersiz yapması
d) Bebeğin kolay bir bebek olması
e) Hormonal destek kullanması
Vize-2015

Cevap: e) Hormonal destek kullanması
18- Hangi alanda çalışan psikologlar insan
psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az
ilgilenirler?
a) Endüstri Örgüt
b) Gelişim
c) Deneysel
d) Sinir bilim
e) Evrimsel davranış
Vize-2015

Cevap: a) Endüstri Örgüt
19- Hangisi çevre ve kalıtım etkisinin birbirine
karıştığı durumlardan değildir?

Cevap: a) Yabancı bir ülkede büyüyen çocuğun iki dil
öğrenmesi
Vize-2015
20- Ana akım sosyal psikoloji neden bilimsel
olduğunu iddia etmektedir?
a) Çünkü bilimin tek bir tanımı vardır.
b) Çünkü bilimin dışında kalan her türlü bilgiyi
reddeder.
c) Çünkü bilimsel yöntemi kullanmaktadır.
d) Çünkü bilimin tanımlarına uyduğunu öne
sürmektedir.
e) Çünkü yegâne doğru bilgiyi üretendir.
Vize-2016/Final-2017/Büt-2018-3 Ders-2018

Cevap: c) Çünkü bilimsel yöntemi kullanmaktadır.
21- Ana akım sosyal psikolojinin sosyal dünya
anlayışında insan nerededir?
a) Sosyal insan sosyal dünya ortak bir varlıktır.
b) Sosyal dünyadan ayrıdır.
c) Sosyal dünya bir varlıktır.
d) Sosyal dünyanın içindedir.
e) Sosyal dünya ile birliktedir.
Vize-2016/Büt-2017

Cevap: b) Sosyal dünyadan ayrıdır.
Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
22- Realist ontolojiyi takip eden ana akım sosyal
psikolojinin epistemolojik hedefi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal dünyanın bireysel zihinde nasıl temsil
edildiğini incelemektir.
b) Zihnin fenomenlerinin sosyal alanda
evrensel olarak gözlemektir.
c) Tekil zihinsel dünyaların sosyal alanda
etkileşim ilişkilerini belirlemektir.
d) Sosyal dünya ile zihinsel fenomenlerin
etkileşim kurallarını belirlemektir.
e) Sosyal dünya içinde zihnin, sosyal
fenomenleri nasıl işlettiğinin evrensel
kurallarına ulaşmaktır
Vize-2016

Cevap: e) Sosyal dünya içinde zihnin, sosyal
fenomenleri nasıl işlettiğinin evrensel
kurallarına ulaşmaktır
23- Sosyal psikolojide II. Dünya Savaşı sonrası
meydana gelen büyük teorik değişiklik neydi?
a) Amerika’ya Alman bilim adamlarının göçü
idi
b) Yöntemsel ilerlemelerdi.
c) Gestalt görüşünün güçlenmesi idi.
d) Bilişsel yaklaşımın güç kazanması idi
e) Davranışsal yaklaşımın güçlenmesi idi
Vize-2016/Vize-2017/Final-2017

Cevap: d) Bilişsel yaklaşımın güç kazanması idi
24- Deneysel düzende araştırmacı ne yapar?
a) Bağımlı değişkeni ölçer.
b) Değişkenlerle deney düzenleri arasında
korelatif değişimleri takip eder.
c) Değişkenlerin deney düzenlerine göre
değişmelerini gözlemler.
d) Bağımsız değişkeni ölçer.
e) Bağımlı ve bağımsız değişkenin birlikte
değişmesini ölçer.
Vize-2016/Vize-2017/Büt-2018/3.Ders-2018

Cevap: a) Bağımlı değişkeni ölçer.
Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
25- Biliş nedir?
a) Malumatın ne olduğunun saptanmasıdır.
b) Zihnin uyaranları içeri almasıdır.
c) Zihnin inşa edilmesidir.
d) İç dünya ile dış dünyanın etkileşimidir.
e) Malumatın işlendiği faaliyetler takımına
verilen addır.
Vize-2016/Vize-2017

Cevap: e) Malumatın işlendiği faaliyetler takımına
verilen addır.
26- Hafızada bilgiler nasıl düzenlenmiştir?
a) Bir düzen göstermezler.
b) Tekil düzenler hâlindedirler.
c) Çoğul gruplar hâlindedirler.
d) Kategorik düzenlenmiştir.
e) Her bilgi kendi başınadır.
Vize-2016/Vize-2017(SH)/Final-2015

Cevap: d) Kategorik düzenlenmiştir.
27- Eleştirel sosyal psikolojiye göre sosyal dünya
nedir?
a) İnsanların yapıp ettikleridir.
b) Sosyal etkileşimdir.
c) Zihinle etkileşimde olandır.
d) Bireysel süreçlerde işleyendir.
e) İnsanın zihnidir.
Büt-2015-Vize-2016/Final-2017

Cevap: a) İnsanların yapıp ettikleridir.
28- Nedensellik nedir?
a) İki nesne veya iki olay arasındaki ilişkiyi
bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde algılama
b) Algılanabilir herhangi bir olay
c) Deneysel şekilde sınanabilecek bir
tahmindir.
d) Bir olaya sebep olma
Vize-2016/Vize-2017

Cevap: a) İki nesne veya iki olay arasındaki ilişkiyi
bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde algılama
Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
29- Bilişin birincil düzeyde anlamı nedir?
a) Dış dünyadaki nesneyi içeri taşıma
faaliyetidir.
b) İdrak etmektir
c) Algılamaktır
Vize-2016

Cevap: a) Dış dünyadaki nesneyi içeri taşıma
faaliyetidir.
30- Fenomen nedir?

Vize-2016/Büt-2018

Cevap: a) Algılanabilir herhangi bir olay
Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
31- ASCH Modeline göre Kısıtlı zamanda ilk
izlenim ….
a) Öncelik etkisi
b) Sonralık
c) Süre kısıtlı olduğu için etkili olmaz
d) Karşıdakinin tutumuna göre belirlenir
Vize-2016

Cevap: a) Öncelik etkisi
32- Ana akım sosyal psikolojinin teorik modelinin
zayıf noktası

Vize-2016

Cevap: Zaman ve mekândan bağımsız
33- Bir şemanın taşıdığı malumat, sözgelimi
zengin adamdan ziyade fakir adamın
başarısının dikkat çekici olması neyin
temsilidir?
a) Başarı ile paranın birlikte ürettiği yeni
anlamın temsilidir.
b) Kategorik düşüncenin bir diğer örneğidir.
c) Başarı ile ilgili kategorik bir düşüncenin
temsilidir.
d) Başarı ile parasal güce dair fikirlerin birbiri
ile nasıl ilişkili olduğuna dair
toplumumuzun paylaştığı bir temsildir.
Vize-2017(SH)

Cevap: d) Başarı ile parasal güce dair fikirlerin birbiri
ile nasıl ilişkili olduğuna dair
toplumumuzun paylaştığı bir temsildir.
34- Aşağıdaki seçeneklerde yer alan konulardan
hangisinin diğerlerine oranla bir sosyal
psikoloğun ilgi alanına daha çok girdiği
söylenebilir?
a) Birisinin sosyal sınıfına bakarak gelirinin ön
görülüp görülemeyeceği.
b) Öğrencilerin psikolojik durumlarının
derslerini etkilemesi
c) Suç işleyen insanların kişiliklerinin suç
işlemeyenlere oranla şiddete daha eğilimli
olup olmadıkları
d) Birisinin bir oyunda hile yapıp yapmama
kararını “arkadaşlarım bunu öğrense nasıl
bir tepki verirlerdi?” düşüncesinin
etkileyip etkilemediği
e) Suç işleyen insanların genlerinin suç
işlemeyenlerden farklı olup olmadığı
Vize-2016

Cevap: d) Birisinin bir oyunda hile yapıp yapmama
kararını “arkadaşlarım bunu öğrense nasıl
bir tepki verirlerdi?” düşüncesinin
etkileyip etkilemediği
35- “Bazılarına göre sosyal psikolojide “modern
devre”nin başlangıcı olan eserinde 1908
devresiyle karşılaştırıldığında önemli aşamalar
görülmektedir. McDougall’ın önerdiği bireysel
yaklaşımı kabul etmiş fakat onun kabullendiği
“grup zihni” kavramına şiddetle karşı çıkmıştır.
Ayrıca 1920’lerden itibaren önemi gittikçe artan
davranışçılık akımına uyarak öğrenilmemiş
içgüdü kavramını reddetmiş ve sosyal
davranışta öğrenmenin önemini belirtmiştir.”
Yukarıda hangi sosyal psikolojinin öncül ismi
ifade edilmektedir?
a) Edward A. Ross
b) Gustave Le Bon
c) Floyd H. Allport
d) Muzaffer Sherif
e) William James
Vize-2016

Cevap: c) Floyd H. Allport
36- Bir bireye atfedilen ve aynı zamanda bireyin
duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde
etkileyen eğilime ne ad verilir?
a) Tutum
b) Güdü
c) Düşünce
d) Davranış
e) Tutum değişikliği
Vize-2016

Cevap: a) Tutum
37- Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi, sosyal
davranışın temelinde “taklit” olduğunu ileri
sürmektedir?
a) William James
b) Elliot Aronson
c) Kurt Lewin
d) Edward A. Ross
e) McDougall

Cevap: d) Edward A. Ross
38- Aşağıdaki kavramlardan hangisi değerlere
örnek olarak gösterilemez?
a) Tutum
b) Eşitlik
c) Adalet
d) Demokrasi
e) Başarı
Vize-2016

Cevap: a) Tutum
39- “Bilişsel Çelişki” kuramını ilk olarak ortaya
atan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abelson
b) Rosenburg
c) Leon Festinger
d) Kelley
e) Smith
Vize-2016

Cevap: c) Leon Festinger
40- Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi
kitleleri “kalabalık psikolojisi” adı altında
incelemiştir?
a) William James
b) Edward A. Ross
c) Wilhelm Wundt
d) Gustave Le Bon
e) McDougall
Vize-2016

Cevap: d) Gustave Le Bon
41- “………………………..ölçeği de denilen ‘toplam
sıralama tekniği’, tutumları ölçme konusunda en
basit yöntemdir.”
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Madde analizi
b) Likert
c) Thurstone
d) Çiftli karşılaştırma yöntemi
e) Duygusal anlam
Vize-2016

Cevap: b) Likert
42- Kendimizle ilgili bilgileri diğer bilgilere göre
daha iyi hatırlarız. Hatta grup içi çalışmalarda
bireyler, kendi yaptıklarını, diğer grup
üyelerinin yaptıklarını unutmak pahasına daha
iyi hatırlarlar. Araştırmalar herhangi bir konuyu
kendimizle ilişkilendirdiğimizde daha iyi
hatırladığımızı gösteriyor.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade
edilen atfetme yanılgısıdır?
a) Aktör-Gözlemci Yanılgısı
b) Kendini Kayırma Eğilimi
c) Sosyal Nöroloji
d) Benlikle İlgili Yanılgılar
e) Zihinsel Kestirme Yöntemleri
Vize-2016

Cevap: d) Benlikle İlgili Yanılgılar
43- “Geçen dönem iyi notlar aldığım hâlde, bu
dönem neden istediğim başarıyı
gösteremiyorum? Annemi telefonla aradığımda
neden bana her zamanki gibi sıcak
davranmadı?” gibi soruları hepimiz sık sık
sorarız ve cevaplarını bulmaya çalışırız. Bu tür
sorular bize yüklemelerle ilgili hangi konuyu
ifade etmektedir?
a) Naif Psikoloji
b) İçsel Atıflar
c) Yüklemelerde Düştüğümüz Yanılgılar
d) Uyuşan Çıkarsamalar Kuramı
e) Gizil Kişilik Kuramları
Vize-2016

Cevap: c) Yüklemelerde Düştüğümüz Yanılgılar
44- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir
araştırmada araştırmacının konu seçiminde
dikkat etmesi gereken noktalardan biri
olarak gösterilemez?
a) Kaynak temini
b) Kaynak bulabilme
c) İlgi
d) Bilimsel yeterlilik
e) Konu alanını geniş tutmak
Vize-2016

Cevap: e) Konu alanını geniş tutmak
45- Araştırmacının, araştırması üzerinde en yüksek
seviyede kontrol sağlayabildiği ve en kesin
neden-sonuç ilişkisini kurulabildiği araştırma
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arşiv araştırması
b) Doğal deney
c) Alan deneyi
d) Survey
e) Laboratuvar deneyi

Cevap: e) Laboratuvar deneyi
46- “Sosyal bir davranışın nedenlerini durumsal
özelliklere değil, kişisel özelliklere dayanarak
açıklama eğiliminde bulunuruz”
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda ifade edilen
atfetme yanılgısıdır?
a) Zihinsel kestirme yöntemler
b) Temel atfetme yanılgısı
c) Benlikle ilgili yanılgılar
d) Aktör-gözlemci yanılgısı
e) Kendini kayırma eğilimi

Cevap: b) Temel atfetme yanılgısı
47- Tutum ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişilik özelliğine bağlı olarak değişebilir.
b) Kişinin sahip olduğu değerlerle ilgilidir
c) Uyulması gereken kurallar sistemini
belirler.
d) Bireyin iç dünyası ile ilgilidir.
e) Yaşam ve deneyimler sonucudur.
Vize-2016

Cevap: c) Uyulması gereken kurallar sistemini
belirler.
48- Gerçek hayatta bireylerin tutumlarını geniş
ölçekte değiştirecek birçok unsur
vardır. Aşağıdakilerden hangisi daha geniş
ölçekte tutum değişimine neden olabilir?
a) Mahalle ortamı
b) Kitle iletişim araçları
c) Sınıf ortamı
d) Arkadaş çevresi
e) Aile çevresi
Vize-2016

Cevap: b) Kitle iletişim araçları
49- Bireyi tüm yönleri ile derinlemesine
inceleyerek davranışının nedenlerini
belirlemeye çalışan araştırma yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deneysel yöntem
b) Anket
c) Olay incelemesi
d) Görüşme
e) Gözlem
Vize-2016

Cevap: c) Olay incelemesi
50- “Başarılarımızı kendi yeteneklerimiz, çok
çalışmamız ya da genel olarak iyi olmamız gibi
içsel nedenlere yükleriz. Başarısızlıklarımız için
kötü şans, baskıcı politik yapı, kötü hava şartları
vb. dışsal nedenleri suçlarız. Bu yanılgı atfetme
yanılgılarının en güçlü olanıdır ve kültürler arası
varlığı da araştırmalarda saptanmıştır.”
Yukarıdaki paragrafta hangi yanılgı türü
ifade edilmektedir?
a) Temel Atfetme Yanılgısı
b) Zihinsel Kestirme Yöntemleri
c) Ben Merkezli Düşünceler
d) Aktör Gözlemci Yanılgısı
e) Kendini Kayırma Eğilimi
Vize-2016

Cevap: e) Kendini Kayırma Eğilimi
51- İnsan davranışlarının şekillenmesinde etkili
olan faktörleri ortaya koyan sosyal psikoloji
kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Davranışçı kuram
b) Atıf (yükleme) kuramı
c) Psikoanalitik kuram
d) Bilişsel ve alan kuramı
e) Rol ve norm kuramı
Vize-2016

Cevap: a) Davranışçı kuram
52- Aşağıdakilerden hangisi gerçek yaşamda tutum
değişikliğinin önemli bir parçası olan iletişimi
sağlamak için gereken temel öncüllerinden biri
değildir?
a) Ön kabul
b) Alıcı
c) Dönüt
d) İleti
e) Kanal
Vize-2016

Cevap: a) Ön kabul
53- Likert ölçeği kurmak için 4 işlem gerekmektedir.
Söz konusu 4 işlemden olmayan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Baş kategori sırasıyla 5-4-3-2-1 puan aralığı
almak üzere, her kişinin bütün ölçek
maddelerine verdiği cevaplar toplanarak bir
puan elde edilir.
b) En ayırıcı maddeleri seçebilmek için “madde
analizi” yapılır.
c) Belli bir tutumla ilişkili olduğu tahmin edilen
çok sayıda tutum cümlesi bir arada toplanır.
d) Deneklerden en az iki tutum cümlesini
karşılaştırmaları istenir.
e) Deneklerin tutum cümlelerine beş kategori
üzerinden tepki göstermeleri istenir?
Vize-2016

Cevap:
54- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “tutarlılık
kuramlarını” açıklamaktadır?
a) Tutarlı olmaya çalışmak psikolojik bir
takıntıdır.
b) Tutarlılık insan için önemsiz bir durumdur.
c) Bilme kabiliyeti insan için önemlidir.
d) İnsanlar özünde tutarsızdırlar.
e) İnsanların bilişleri arasında bir tutarlılık
yönelimi vardır.
Vize-2016

Cevap: e) İnsanların bilişleri arasında bir tutarlılık
yönelimi vardır.
Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
55- Aşağıdakilerden hangisi tutum değişimi
kuramlarından biri değildir?
a) Bilişsel Dengeleme Kuramı
b) Bilişsel Çelişki Kuramı
c) Psikoanalitik Yaklaşım
d) İşlevsel Kuramlar
e) Öğrenme Kuramları
Vize-2016

Cevap: c) Psikoanalitik Yaklaşım
56- Aşağıdaki düşünürlerden hangisi “19. yy.
öncesi” sosyal psikoloji ile ilgilenen
araştırmacılar arasında gösterilemez?
a) Aristo
b) William James
c) Eflatun
d) Immanuel Kant
e) Thomas Hobbes
Vize-2016

Cevap:  b) William James
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Vize(Soru Cevap)
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Sorular (1-7)
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Büt. (2016-2018 Soruları)
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)

Sosyal Psikoloji 2015-2018 arası çıkmış VİZE Soruları

Sosyal Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
Sosyal Psikoloji -1 Anasayfa
Facebook
Facebook Sosyoloji Grubu
TOEFL FRAMMAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: