Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7

Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7

Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7

Ünite-1
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Piaget’e ait değildir?

A) Animistik düşünce

B) Benmerkezci yaklaşım

C) Düşünce katılığı

D) Semiyotik işlev

E) Süperego

Cevap: E) Süperego
2. “Çocuğun bağımsız olarak yapamadığı ancak başkalarının rehberliğiyle yapabildiği görevler aralığıdır.’Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Yakınsak gelişim alanı

B) Yapı iskelesi

C) Kendi kendine konuşma

D) Özel konuşma

E) Benmerkezci konuşma

Cevap:
A) Yakınsak gelişim alanı
3. ‘İnsan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel incelenmesidir’ verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Psikoloji

B) Deneysel psikoloji

C) Gelişim psikolojisi

D) Bilişsel psikoloji

E) Sosyal psikoloji

Cevap: A) Psikoloji
4. Kalıtımın gelişimde daha etkin olduğunu düşünen ve bu savın öncülerinden olan filozof kimdir?

A) Piaget

B) Bronfenbronner

C) Dewey

D) Montessori

E) Descartes

Cevap: E) Descartes
5. Aşağıdakilerden hangisinde Freud’un psikoseksüel gelişim evreleri sırasıyla verilmiştir?

A) Oral, anal, fallik, latent, genital

B) Oral, anal, fallik, genital, latent

C) Oral, anal, latent, fallik, genital

D) Oral, fallik, anal, latent, genital

E) Anal, oral, fallik, latent, genital

Cevap:
A) Oral, anal, fallik, latent, genital
6. Freud’a göre oral evrede doyum sağlayamayan bebeğin, yetişkinlik yaşamında yöneleceği alışkanlıklardan biri değildir?

A) Tırnak yeme

B) Sigara kullanımı

C) Obezite

D) Çeşitli yeme bozuklukları

E) Oedipus karmaşası

Cevap: E) Oedipus karmaşası
7. ‘3-6 yaşları arasını kapsayan ve okul öncesi döneme karşılık gelen evredir.’ Verilen açıklama Erikson’un Psikososyal kuramının hangi evresine aittir?

A) Temel güvene karşı güvensizlik

B) Özekliğe karşı utanç ve kuşku

C) Girişimciliğe karşı suçluluk

D) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu

E) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası

Cevap: C) Girişimciliğe karşı suçluluk
8. Zihni boş bir levhaya (tabula-rasa) benzetmiş ve bilginin sonradan deneyimlerle edinildiğini öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Descartes

B) Platon

C) Locke

D) Dewey

E) Freud

Cevap: C) Locke
9. Olgunlaşma kavramı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Platon tarafından ortaya çıkarılmıştır

B) Doğuştan getirilen büyüme süreçleridir

C) Olgunlaşma örüntülerinin evrensel olma, ardışık olma ve karakteristik olma şeklinde üç temel niteliği vardır.

D) Kasık tüylerinin çıkması veya bir bebeğin yürümesi olgunlaşmaya örnektir.

E) Doğuştan gelir ve önlenemezler.

Cevap:
A) Platon tarafından ortaya çıkarılmıştır
10. Aşağıdaki maddelerde evreler yaşları ile birlikte verilmiştir. Hangisinde evre ve yaşı yanlış verilmiştir?

A) Bebeklik (0-1 yaş)

B) İlk çocukluk (2-6 yaş)

C) Orta çocukluk (6-11 yaş)

D) Ergenlik (11-21 yaş)

E) İlk yetişkinlik (20-40 yaş)

Cevap:
A) Bebeklik (0-1 yaş)

 

Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7
Ünite-2
1. Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmaların özelliklerinden biri değildir?

A) Araştırma verileri ölçümlerle elde edilip kişiden kişiye değişmeyecek somut verilerdir

B) Bu yöntemde veriler standardize edilmiş testler kullanılarak elde edilir

C) Kalabalık gruplara uygulanabilir

D) Esneklikten yoksun oldukları için eleştirilir

E) Veri toplamak için genelde açık uçlu sorular, fenomenoloji, anlatı gibi yöntemler kullanılır.

Cevap: E) Veri toplamak için genelde açık uçlu sorular, fenomenoloji, anlatı gibi yöntemler kullanılır.
2. Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının kullanacağı veri toplama yöntemlerinden biri değildir?

A) Gözlem

B) Anket ve görüşmeler

C) Standart testler

D) Vaka çalışmaları

E) Boylamsal çalışmalar

Cevap: E) Boylamsal çalışmalar
3. ‘Bu araştırmayı diğer araştırmalardan ayıran en belirgin özellik değişkenlerin kontrol altına alınabilmesidir’ Bu açıklamaya göre aşağıda verilen hangi araştırma türüne vurgu yapılmaktadır?

A) Betimleyici

B) Nitel

C) Korelasyonel

D) Boylamsal

E) Deneysel

Cevap: E) Deneysel
4. Çalışmanın yürütülüş zamanı ile ilgili olan araştırma deseni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimleyici

B) Nitel

C) Korelasyonel

D) Boylamsal

E) Deneysel

Cevap: B) Nitel
5. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan psikologlar için araştırma yapılırken uyulması gereken standartlardan biri değildir?

A) Zarardan Koruma ve yarar sağlama

B) Bilgilendirme ve Onay

C) Araştırma deseni ile ilgili bilgi verme

D) Adalet- Hakkaniyet

E) İnsan hakları ve onuruna saygı

Cevap: C) Araştırma deseni ile ilgili bilgi verme
6. Çocuk gelişimi araştırmaları topluluğunun araştırma etiği raporu kaç maddeden oluşmaktadır?

A) 5

B) 10

C) 16

D) 18

E) 14

Cevap: C) 16
7. Çocukların bilişsel gelişim puanları arttıkça sosyal beceri puanları artmaktadır bulgusuna ulaşan bir araştırmacının araştırmasında hangi deseni kullandığı söylenebilir?

A) Betimleyici

B) Nitel

C) Korelasyonel

D) Boylamsal

E) Deneysel

Cevap: C) Korelasyonel
8. Okul öncesi 4-5 yaş grubu çocuklara verilen sosyal problem çözme eğitiminin çocukların sosyal becerilerine etkisini araştırmayı planlayan bir araştırmacı aşağıda verilen hangi araştırma desenini araştırmasında kullanmış olabilir?

A) Betimleyici

B) Nitel

C) Korelasyonel

D) Boylamsal

E) Deneysel

Cevap: E) Deneysel
9. Çocuk gelişimi araştırmaları topluluğunun araştırma etiğinde ‘bireysel işlenen ağır suçlar doğrultusunda topluluğun üyenin üyeliğinin iptalini gerçekleştirebilmesi sağlanmıştır’ ifadesinin yer aldığı madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireysel kötüye kullanma

B) Bulguların sunumu

C) Sonuçların raporlaştırılması

D) Gizlilik

E) Risk durumu

Cevap:
A) Bireysel kötüye kullanma
10. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından araştırma etiğine dair maddeler ve bu maddelere dair geniş açıklamaların yer aldığı psikologlar için etik standartlar adlı belge ilk yayınlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1953

B) 2017

C) 1963

D) 1975

E) 2015

Cevap:
A) 1953

Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7
Ünite-3
1. Tay-Sachs hastalığı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bu bozukluğu olan bebekler 9-12 aya kadar normal görünürler

B) Yüksek gürültüye aşırı korku tepkisi geliştirirler

C) Hastalık ilerledikçe, nörolojik nöbetler, görme, işitme kaybı, zihinsel gerilik ve felç yaşar

D) Bu hastalığın ağır formunu yaşayan çocuklar genellikle erken çocukluğa kadar hayatta kalırlar

E) Belirti ve semptomlar çocukluk, ergenlik ya da yetişkinlikte başlayabilir

Cevap:
A) Bu bozukluğu olan bebekler 9-12 aya kadar normal görünürler
2. Fenilketonürili bireyin yaşamının ilk yılında görülen belirtilerinden değildir?

A) Kusma

B) Egzama

C) Küf kokulu idrar

D) Vücut kokusu

E) Sosyal kaygı ve göz temasında problemler

Cevap: E) Sosyal kaygı ve göz temasında problemler
3. Yenidoğanın zihninin, üzerine deneyimlerin yazılacağı boş bir levha (tabula rasa)  olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Locke

B) Platon

C) Descartes

D) Dewey

E) Aristo

Cevap: A) Locke
4. Aşağıda verilenlerden hangisi genetik ilkeler arasında yer almaz?

A) Baskın-çekinik gen ilkesi

B) Cinsiyete bağlı gen ilkesi

C) Genetik baskılanma ilkesi

D) Poligenetik ilkesi

E) Genotip-fenotip ilkesi

Cevap: E) Genotip-fenotip ilkesi
5. Aşağıdakilerden hangisi baskın gen özelliklerinden biri değildir?

A) Hipermetropluk

B) Rh pozitif kan

C) Kemerli burun

D) Kıvırcık saç

E) Hemofili

Cevap: E) Hemofili
6. Aşağıdakilerden hangisi çekinik gen özelliklerinden biri değildir?

A) Renk körlüğü

B) 0 grubu kan

C) Kistik fibrozis

D) İnce dudak

E) Huntington hastalığı

Cevap: E) Huntington hastalığı
7. Safra kanalı tıkanıklığı, kadınlarda doğurganlığın azalması, klorürlü terlemede artış, bağırsak tıkanıklığı, burunda polip oluşumu, kronik sinüzit, karaciğer hastalığı ve diyabet neden olan genetik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fenilketonüri

B) Kistik fibrozis

C) Hemofili

D) Huntington hastalığı

E) Klinefelter sendromu

Cevap: B) Kistik fibrozis
8. Kan pıhtılaşması için gerekli olan önemli proteinler eksik olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fenilketonüri

B) Kistik fibrozis

C) Hemofili

D) Huntington hastalığı

E) Klinefelter sendromu

Cevap: C) Hemofili
9. Yarık damak, yarık dudak, doğuştan kalp bozukluğu, polidaktili ve ciddi zihinsel gerilik görülen bir bozukluktur. Verilen açıklama aşağıdaki kromozom bozukluklarından hangisine aittir?

A) Down sendromu

B) Edward sendromu

C) Patau sendromu

D) Klinefelter Sendromu

E) Turner Sendromu

Cevap: C) Patau sendromu
10. Bebekler genellikle küçük burun ve ağza, aşağıya doğru bir çeneye, anormal kulaklara sahiptir ve parmaklarda distal fleksiyon kırışıkları bulunmamaktadır. Verilen açıklama aşağıdaki kromozom bozukluklarından hangisine aittir?

A) Down sendromu

B) Edward sendromu

C) Patau sendromu

D) Klinefelter Sendromu

E) Turner Sendromu

Cevap: B) Edward sendromu

Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7
Ünite-4
1. Aşağıda teratojenler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Anne adayının hamile olduğunu anladığı ilk üç ay teratojenlere oldukça hassas olunan dönemidir

B) Teratojenlerin etkileri ne zaman karşılaşılacağına bağlıdır

C) Doğum öncesi dönemde annenin alkol kullanması fetal alkol sendromuna neden olabilmektedir

D) Thalidomide adlı ilacı kullanan anne adayının düşük yaptığı görülmüştür

E) Teratojenler, fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek birçok hastalık ve ilaç gibi çevresel ajanlardır

Cevap: A) Anne adayının hamile olduğunu anladığı ilk üç ay teratojenlere oldukça hassas olunan dönemidir
2. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek hastalıklardan değildir?

A) Toksoplazma

B) Su Çiçeği

C) Herpes Simplex Virüsü

D) AIDS

E) Kronik yorgunluk

Cevap: E) Kronik yorgunluk
3. Aşağıdakilerden hangisinde gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek ilaçlar ve fetüse etkisi yanlış verilmiştir?

A) Accutane/yarık damak

B) Epilepsi ilaçları/nöral tüp kusurları

C) Depresyon ilaçları/düşük doğum ağırlığı

D) Kemoterapi İlaçları/hamileliğinin ilk üç ayında kullanıldığında düşük

E) Epilepsi ilaçları/ Bebekte kalp problemleri

Cevap: E) Epilepsi ilaçları/ Bebekte kalp problemleri
4. ……..kafanın normal beyin gelişimine elverişli olmayacak kadar küçük olmasıyla tanımlanan ve zeka geriliğiyle sonuçlanan doğuştan kafa anormalliğidir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Mikrosefali

B) Hidrosefali

C) Anensefali

D) Düz kafa sendromu

E) Mongol

Cevap: A) Mikrosefali
5. Hamilelik döneminde kurşuna maruz kalan annelerin yeni doğanda görülen sorunlardan biri değildir?

A) Erken doğum

B) Düşük doğum ağırlığı

C) Beyin hasarı

D) Zihinsel engellilik

E) Zayıf bağışıklık

Cevap: E) Zayıf bağışıklık
6. Fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme yöntemi, gebeliğin yaklaşık kaçıncı haftasında kullanıldığında anne karnındaki fetüs hakkında bilgi sağlayabilmektedir?

A) 10. haftasında

B) 14. haftasında

C) 16. haftasında

D) 17. haftasında

E) 20. haftasında

Cevap: D) 17. haftasında
7. Düşük yapma riski oluşturduğu için kullanımı nispeten az olan tanı tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ultrason

B) Koryon villus biyopsisi

C) Amniyosentez

D) Fetal manyetik rezonans görüntüleme

E) Anneden alınan kan örneği

Cevap: B) Koryon villus biyopsisi
8. Gebeliğin 15-20. haftalarında kullanılan tanı tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ultrason

B) Koryon villus biyopsisi

C) Amniyosentez

D) Fetal manyetik rezonans görüntüleme

E) Anneden alınan kan örneği

Cevap: C) Amniyosentez
9. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi dönemde genetik danışmana sevk için gerekli kriterlerden biri değildir?

A) Ebeveynlerde kısırlığın olması

B) Akraba evliliği

C) Annenin 35 yaşından küçük olması

D) Ebeveyn endişesi

E) Tekrarlayan ölü doğumun olması

Cevap: C) Annenin 35 yaşından küçük olması
10. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi tanı teknikleri arasında yer almamaktadır?

A) Ultrason

B) Koryon villus biyopsisi

C) Amniyosentez

D) Fetal manyetik rezonans görüntüleme

E) Anensefali

Cevap:  E) Anensefali

Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7
Ünite-5
1.Bu evrede “cee oyunu” gibi insanların ve nesnelerin kaybolup tekrar ortaya çıktığı oyunlar bebeklerin çok hoşuna gider. Verilen bilgi aşağıdaki duyu motor gelişim döneminin evrelerinden hangisinde görülmektedir?

A) Refleksler Aşaması

B) İlk Alışkanlıklar ve Birinci Döngüsel Tepkiler Aşaması

C) İkinci döngüsel tepkiler aşaması

D) İkinci döngüsel tepkilerin koordinasyonu ve amaca yönelik davranışlar aşaması

E) Üçüncü döngüsel tepkiler, yenilik ve merak aşaması

Cevap: C) İkinci döngüsel tepkiler aşaması
2. Çocukların bağımsız olarak yapmaları çok zor olan becerileri yetişkin veya akran yardımıyla yapabileceğini/öğrenebileceğini ifade eden bir terimdir. Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Yakınsal gelişim alanı

B) Yapı iskelesi

C) Şema

D) Özümleme

E) Dengeleme

Cevap: A) Yakınsal gelişim alanı
3. Bebeklik döneminde görülen duygusal tepkilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bebek iki yaş ve daha sonrasında olumsuz duygularını ifade etmek için ağlar

B) Gerçek gülümseme sekizinci haftadan itibaren Başlamaktadır

C) Bir yaşından sonrada başkalarının duygularını anlamak için bakar

D) Korku ilk olarak altıncı ayda görülür

E) Beş yaşına kadar çocuklar en çok oyuncağı elinden alındığında öfkelenir

Cevap: E) Beş yaşına kadar çocuklar en çok oyuncağı elinden alındığında öfkelenir
4. Aşağıda verilenlerden hangisi ilkel refleks hareketlerden değildir?

A) Emme

B) Babinski

C) Moro

D) Tonik boyun

E) Adımlama

Cevap: E) Adımlama
5. Yeni doğanın en zayıf duyusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tat alma

B) Koku alma

C) Dokunma

D) İşitme

E) Görme

Cevap: E) Görme
6. Bebeğine sesli oyuncaklar alan anne bebeğin hangi duyusunu diğer duyularına nazaran daha fazla desteklemektedir?

A) Tat alma

B) Koku alma

C) Dokunma

D) İşitme

E) Görme

Cevap: D) İşitme
7. Dilin deneyimler sonucu öğrenildiğini ileri süren davranış kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Skinner

B) Chomsky

C) Piaget

D) Bandura

E) Freud

Cevap: A) Skinner
8. Bedeni oluşturan tüm organların gelişimini, boyun uzamasını, kilonun artışını, kemiklerin gelişimini, dişlerin çıkması ve değişimini, kas, beyin ve tüm sistemler ile duyu organlarının gelişimini içermektedir. Verilen tanım hangi gelişim alanı ile ilgilidir?

A) Fiziksel gelişim

B) Duygusal gelişim

C) Sosyal gelişim

D) Bilişsel gelişim

E) Motor gelişim

Cevap: A) Fiziksel gelişim
9. Valeybol oynayan bir çocuğun arkadaşının attığı smacı karşılamak için hazır hale gelmesi aşağıda verilen motor becerilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Denge

B) Dikkat

C) Hız

D) Performans

E) Eşgüdüm (koordinasyon)

Cevap: B) Dikkat
10. Aşağıda motor gelişim evreleri yaşlara göre eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İlkel hareketler dönemi= 1-2 yaş

B) Reflekslerin ortadan kalktığı evre =0-1 yaş

C) İlk kontrol evresi=1-2 yaş

D) Refleksif hareketler dönemi=0-1 yaş

E) İlkel hareketler dönemi=1-3 yaş

Cevap: E) İlkel hareketler dönemi=1-3 yaş

 

Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7
Ünite-6
1. Aşağıdakilerden hangisi olumlu anne baba tutumlarındandır?

A) Demokratik

B) Baskıcı

C) Reddedici

D) İhmalkâr

E) Koruyucu tutum

Cevap: A) Demokratik
2. Erken çocukluk döneminde benlik gelişimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönemde çocukların benlik kavramı soyuttur

B) Çocuğun kendi benliğine ilişkin tanımlamaları görsel özellikler içermektedir

C) Ben kötü biriyim.” gibi içsel özelliklerini doğrudan belirtemezler.

D) Ebeveynler, öğretmenler ve arkadaşlar çocuğun benlik kavramını etkileyen önemli kişilerdir

E) Çevresindeki bu kişilerden, beklediği yakınlığı ve sevgiyi göremeyen çocuk, kendini değerli hissetmez

Cevap: A) Bu dönemde çocukların benlik kavramı soyuttur
3. Çocuklar duygularını kontrol etmeye kaç yaşından itibaren başlamaktadır?

A) 2 yaş

B) 3 yaş

C) 4 yaş

D) 5 yaş

E) 6 yaş

Cevap: B) 3 yaş
4. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuk anneden ayrılırken aşırı tepki göstermektedir. Buna göre çocuk aşağıda verilen hangi bağlanma türüne sahip değildir?

A) Güvensiz

B) Güvenli

C) Gerilimli

D) Kaçınıcı

E) Karşı koyucu

Cevap: B) Güvenli
5. İki-dört yaşları arasındaki çocukların yaşadığı korku türlerinden değildir?

A) Karanlık

B) Yalnız kalma

C) Bedensel acı duyma

D) Köpek

E) Hayali yaratıklar

Cevap: E) Hayali yaratıklar
6. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in bilişsel gelişim kuramının işlem öncesi-sembolik dönemi içinde meydana gelen değişliklerden biri değildir?

A) mış gibi oyunlar

B) Sihirli düşünce

C) Animizm

D) Paralel oyun

E) Tersine çevirememe

Cevap: E) Tersine çevirememe
7. Gallahue’nin hangi motor gelişim evresi erken çocukluk dönemini kapsamaktadır?

A) Temel hareketler dönemi

B) Refleksif hareketleri

C) lkel hareketler

D) Spor hareketleri

E) Olgunluk evresi

Cevap: A) Temel hareketler dönemi
8. ‘Topu yetişkinler gibi atabilir, ayak değiştirerek sıçrayabilir, iki tekerlekli bisiklete binebilir, tek ayak üzerinde on saniye kadar durabilir.’ Erken çocukluk dönemindeki çocuklar kaç yaşında sıralanan becerilere sahip olmaktadır?

A) 2 yaş

B) 3 yaş

C) 4 yaş

D) 5 yaş

E) 6 yaş

Cevap: E) 6 yaş
9. 4 yaş dönemi çocukların dil gelişimi özelliklerinden değildir?

A) Ana dilin temel yapılarını öğrenirler

B) Duygu-düşüncelerini yetişkin bir birey gibi oldukça iyi ifade edebilirler

C) Fısıldamayı öğrenirler

D) Normal ses yüksekliği ve tonunda konuşurlar

E) Basit soruları rahatlıkla cevaplayabilir ve küçük emirleri yerine getirebilir

Cevap: E) Basit soruları rahatlıkla cevaplayabilir ve küçük emirleri yerine getirebilir
10. Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramının erken çocukluk dönemini kapsayan düzey ve evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelenek öncesi düzey/ ceza ve itaat

B) Gelenek öncesi düzey/ karşılıklı çıkar alışverişi

C) Geleneksel düzey/iyi çocuk olma

D) Geleneksel düzey/kanun ve düzen

E) Gelenek sonrası düzey/sosyal sözleşme

Cevap: A) Gelenek öncesi düzey/ ceza ve itaat

 

Gelişim Psikolojisi Vize Soruları Ünite 1-7
Ünite-7
1. Orta çocukluk döneminde beynin temporal ve frontal loblardaki işlevler ve korteks kalınlaşması sonucunda korteksteki gri maddedeki artışı aşağıda verilen becerilerin hangisinde artışa neden olmaktadır?

A) Matematik

B) Fen

C) Bilim

D) Sanat

E) Okuma

Cevap: E) Okuma
2. Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre orta çocukluk döneminde görülen büyüme ağrıları kaç aralığındaki çocukların %25 ile %40’ını etkilemektedir?

A) 6-8 yaş

B) 8-10 yaş

C) 8-12 yaş

D) 10-12 yaş

E) 12-14 yaş

Cevap: C) 8-12 yaş
3. Puperte dönemi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel gelişimdeki önemli aşamalardan biri olan erinlik orta çocukluk döneminde gerçekleşmektedir

B) 3-4 yıla yayılan bir süreçtir

C) Kız çocuklarında 8-9 yaşlarında ortaya çıkmaktadır

D) Erkek çocuklarında 12-14 yaşlarında puberte dönemi belirmektedir

E) Erinlik döneminde çocuklar fiziksel görünümlere yönelik ilgisi, davranışları, romantik ilişkilere olan ilgisi artmaktadır

Cevap: C) Kız çocuklarında 8-9 yaşlarında ortaya çıkmaktadır
4. Motor gelişim temel hareket döneminin evreleri sırasıyla verilmiştir?

A) Başlangıç/ şekillenme/olgunluk-ustalaşma

B) Şekillenme/ başlangıç/ olgunluk-ustalaşma

C) Olgunluk-ustalaşma / başlangıç/ şekillenme

D) Başlangıç/ olgunluk-ustalaşma/şekillenme

E) Şekillenme/olgunluk-ustalaşma/başlangıç

Cevap: A) Başlangıç/ şekillenme/olgunluk-ustalaşma
5. Orta çocukluk dönemi Piaget’in bilişsel gelişim evresine denk gelmektedir?

A) Duyu evresi

B) Motor evresi

C) İşlem Öncesi

D) Soyut İşlemler

E) Somut işlemler

Cevap: E) Somut işlemler
6. Orta çocukluk dönemi kaç yaş aralığını kapsamaktadır?

A) 0-3 yaş

B) 3-6 yaş

C) 6-12 yaş

D) 6-8 yaş

E) 12-14 yaş

Cevap: C) 6-12 yaş
7. Çocuklar bir kitabı ilk defa okuduklarında anlamadıkları bir paragraf ile karşı karşıya kaldıklarında öğrencilere “paragrafı tekrar yavaşça okuyunuz’gibi ipuçları veren bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinin gelişimini sağlamaktadır?

A) Dikkat

B) Bellek

C) Kısa süreli bellek

D) Çalışan bellek

E) Üst biliş becerileri

Cevap: E) Üst biliş becerileri
8. Orta çocukluk döneminde fiziksel gelişim ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Boyun uzaması yılda yaklaşık 8-10 cm civarındadır

B) Kilo artışı yıllık yaklaşık olarak 2-2.5 kg civarındadır

C) Erkekler genellikle kızlardan daha uzundurlar

D) Çocuklar kollarındaki ve bacaklarındaki ağrıdan şikayet eder

E)    Büyüme ağrıları genellikle zararsızdır ve endişe nedeni değildir

Cevap: A) Boyun uzaması yılda yaklaşık 8-10 cm civarındadır
9. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 7-14 yaş arası çocukların karşı karşıya kaldığı hastalıkların başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

A) Üst solunum yolu enfeksiyonları

B) Ağız ve diş bakımı ile ilgili sorunlar

C) Kanser

D) Astım

E) Diabet

Cevap: B) Ağız ve diş bakımı ile ilgili sorunlar
10. Bilişsel gelişimi dünyanın zihinsel bir modelinin inşası olarak düşünmüş ve çocukların olgunlaştıkça bilişsel anlayışta değişiklikler meydana geldiğini ve bilişsel gelişimin dört evrensel evreden geçtiğini belirtmiştir. Bilişsel gelişim ile ilgili verilen açıklamalar hangi kuramcıya aittir?

A) Freud

B) Piaget

C) Kohlberg

D) Bruner

E) Vygotsky

Cevap: B) Piaget
Ünite Testleri Online
Ünite-1 Online Test Ünite-8 Online Test
Ünite-2 Online Test Ünite-9 Online Test
Ünite-3 Online Test Ünite-10 Online Test
Ünite-4 Online Test Ünite-11 Online Test
Ünite-5 Online Test Ünite-12 Online Test
Ünite-6 Online Test Ünite-13 Online Test
Ünite-7 Online Test Ünite-14 Online Test
Gelişim Psikolojisi 8-14 Üniteler
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi ANASAYFA

register
ÜYE OL
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
TOEFL

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: