SEGEM

Segem Çıkmış Sorular 2019

Segem Çıkmış Sorular 2019

Segem Çıkmış Sorular 2019

1. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

A) Beyoğlu Yangını
B) Tanzimat Fermanı
C) Meşrutiyetin İlanı
D) Şark Meselesi

Cevap: A) Beyoğlu Yangını

2.
I. Emniyet
II. Güven
III. Risk Yönetimi
IV. Ürün kalitesini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri sigortanın işlevlerinden biridir?

A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

Cevap: C) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi eksik sigorta tanımıdır?

A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır.
B) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin üstünde olmasıdır.
C) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin altında olması durumudur.
D) Gerçekleşen zarar tutarının sigorta bedelinin üstünde olmasıdır.

Cevap: A) Sigorta bedelinin sigortaya konu malın değerinin altında olmasıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır?

A) Reasürör
B) Sedan
C) Aktüer
D) Kotpar

Cevap: B) Sedan

5. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

A) Bir çerçeve kanun niteliğindedir.
B) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.
C) Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsama alınmıştır.
D) Sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkin yönetimini sağlayacak düzenlemeler getirmektedir.

Cevap: B) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.

6. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

A) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
C) En az 300 gün adli para cezası
D) En az 500 gün adli para cezası

Cevap: B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

7. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekle

ri zararlardan kim sorumludur?
A) Teknik Personel sorumludur.
B) Acente sorumludur.
C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.
D) Hazine Müsteşarlığı sorumludur

Segem çıkmış sorular

Cevap: C) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

8. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Merkezle
rinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir.
B) Acente faaliyetlerinin yürütüleceği fiziksel mekan, teknik ve idari yapı bakımından yeterli donanıma sahip olmalıdır.
C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.
D) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olmalıdır.

Cevap: C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.

9. Acenteler, yeni işe başlayan teknik personeli en geç kaç gün içinde TOBB’a veya uygunluk başvurusunda bulunduğu odaya bildirmelidir?

A) 5 iş günü
B) 7 iş günü
C) 10 iş günü
D) 15 iş günü

Cevap: D) 15 iş günü

10. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksekokul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: A) 2 yıl

Segem Çıkmış Sorular 2019

11. Acentelerin, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç kaç gün içinde Levha bilgilerine ilave ettirmeleri gerekmektedir?

A) 5 işgünü
B) 10 iş günü
C) 15 iş günü
D) 30 iş günü

Cevap: C) 15 iş günü

12. Tüzel kişi acentelerin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ne kadar olmalıdır?

A) 5.000
B) 5.000–15.000
C) 10.000–20.000
D) 50.000

Cevap: D) 50.000(Değişmiş olabilir)

13.Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

A) 3 iş günü
B) 5 iş günü
C) 7 iş günü
D) 10 iş günü

Cevap: B) 5 iş günü

14. Bir malın bakım, onarım ve kullanımına ilişkin yapılan garanti anlaşmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir sigorta sözleşmesidir.
B) Sigorta sözleşmesi değildir.
C) Reasürans anlaşmasıdır.
D) Karşı tarafın zararını teminat altına alır

Cevap: B) Sigorta sözleşmesi değildir.

Segem Çıkmış Sorular 2019

15. Aşağıdakilerden hangisi Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi sayılmaz?

A) Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan sigorta sözleşmesi
B) İnternetten satışla sigorta sözleşmesi yapılması
C) Banka şubesinden direkt sigorta satışı yapılması
D) Mobil araçlar aracılığıyl

Cevap: C) Banka şubesinden direkt sigorta satışı yapılması

16. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmesi
B) Herkese Açık Öneri
C) Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmesi
D) Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Cevap: B) Herkese Açık Öneri

17. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?

A) 5 yıl
B) 4 yıl
C) 3 yıl
D) 2 yıl

Cevap: B) Herkese Açık Öneri

18. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür?
I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler
II. İflas ve tasfiye durumu
III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması
IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali

A) Sadece II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV

Cevap: D) I, II, III ve IV

19. Aşağıdakilerden hangisi aracın kasko bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır?
I. Marka
II. Kullanım tarzı
III. Model

A) Sadece I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: D) I, II ve III

20. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

A) İnşaat Bütün Riskler
B) Elektronik Cihaz
C) Makine Kırılması
D) Asansör Montaj Riskler Çıkmış

Cevap: D) Asansör Montaj Riskler

Segem Çıkmış Sorular 2019

21. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım ve finansman konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan sigortacılık sektörü aktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktüer

B) Broker

C) Sigorta Eksperi

D) Reasürör

Cevap: A) Aktüer

22. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur?

A) Türkiye Sigorta Birliği
B) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
D) SEGEM

Cevap: A) Türkiye Sigorta Birliği

23. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ’nin alt birimlerinden birisi değildir?

A) Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi
B) Hayat Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi
C) Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi
D) Mühendislik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi

Cevap: D) Mühendislik Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi

24. Aşağıdakilerden hangisi sigorta priminin hesaplanmasında dikkate alınmaz?

A) Enflasyon
B) Döviz Kurları
C) Faiz Oranları
D) Cari Açık

Cevap: D) Cari Açık

25. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin faaliyetlerini yürütürken katlandıkları genel giderlerden sayılır?

A) Aracı komisyonları
B) Çalışan ücretleri ve kira, reklam gibi giderler
C) Risk priminin hesaplanmasındaki hata/yanılma payı
D) Doğal afet risklerinin oluşturacağı hasarların reasürans korunma maliyeti

Cevap: B) Çalışan ücretleri ve kira, reklam gibi giderler

26. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir?

A) Ex-Gratia
B) Hasara Katılım
C) Güvence Hesabı
D) Zorunlu Mali Sorumluluk

Cevap: C) Güvence Hesabı

27. İki yıllık yüksekokul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C)6 ay

Segem Çıkmış Sorular 2019

28. Sigortacılık Kanunu’na göre Bankaların statüsü nedir?

A) Sigorta Şirketi
B) Acente
C) Şube
D) Broker

Cevap:B) Acente

29. Banka şubelerinin duvarında hangi bilgiyi içeren belgenin asılı olması zorunludur?

A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı
B) Levha kayıt numarası
C) Acentelik sözleşmesinin tarihi
D) Hazine Müsteşarlığı’nın onayı

Cevap: A) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin unvanı

30. Ferdi kaza sigortası olan Ali Bey kalp krizi geçirdikten sonra dengesini kaybedip balkondan düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Ali Bey’in eşi hayattadır. Sigorta poliçesinin lehtarı 9 yaşındaki kızıdır. Bu örnek olay kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ali Bey’in eşine tazminat ödenir.
B) Ali Bey’in kızına tazminat ödenir.
C) Sigorta şirketi sadece ferdi kaza sigortası kapsamında ödeme yapar.
D) Bu poliçe kapsamında tazminat ödenmez.

Cevap: D) Bu poliçe kapsamında tazminat ödenmez.

Segem Çıkmış Sorular 2019

31. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı kanunla acenteler için getirilen düzenlemelerden değildir?

A) Acentelerin bilgi işlem altyapılarının Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenecek esaslara uygun olması gerekmektedir.
B) Şube yapılanmasına izin verilmemiştir.
C) Birden fazla acentenin aynı mekanı paylaşması imkanı getirilmiştir.
D) Levha kaydı bulunmayan sigorta acentelerince acentelik yetkisinin verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

Cevap: B) Şube yapılanmasına izin verilmemiştir.

32. Bankaların teknik personellerine ilişkin bilgilerini ne zaman TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

A) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar
B) Her yılın Aralık ayı sonuna kadar
C) 3 ayda bir
D) 6 ayda bir

Cevap: A) Her yılın Şubat ayı sonuna kadar

33. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir?

A) Vergi borcunun bulunmaması
B) En az 2 yıl sigorta acenteliği yapması
C) Mesleğinde itibar sahibi olması
D) Levhaya kayıtlı bulunması

Cevap: B) En az 2 yıl sigorta acenteliği yapması

34. Aşağıdaki uyuşmazlığa konu tutarlardan hangisi için Sigorta Tahkim Komisyonu’nca verilen karar taraflarca temyiz edilebilir?

A) 5.000 TL’ye kadar
B) 5.000-15.000 TL arası
C) 15.000-25.000 TL arası
D) 40.000 TL ve üzeri

Cevap: D) 40.000 TL ve üzeri(Değişmiş olabilir)

35. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir?

A) Tontin
B) Rücu
C) Ex Graita
D) Eksedan

Cevap: C) Ex Graita

Segem Çıkmış Sorular 2019

36. Sigorta şirketlerinin konutlar ve iş yerleri için birçok ek teminatı tek poliçe ile güvence altına aldıkları poliçelere ne isim verilmektedir?

A) Paket poliçeler
B) Güvence Hesabı
C) Sorumluluk Sigortaları
D) Yeşil kart

Cevap: A) Paket poliçeler

37. Aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme olmaksızın yangın sigortası ile teminat altına alınmıştır?

A) Nükleer yakıttan meydana gelen zararlar
B) Deprem nedeniyle meydana gelen yangın sonucu oluşan zararlar
C) Sel ve su baskını sonucu oluşan yangın nedeniyle oluşan zararlar
D) Fırtına nedeniyle devrilen elektrik direğinin neden olduğu zararlar

Cevap: C) Sel ve su baskını sonucu oluşan yangın nedeniyle oluşan zararlar

38. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesidir?

A) Garantinin kapsamını genişleten sözleşme
B) Garantinin süresini uzatan ek sözleşme
C) Abonelik Sözleşmesi
D) Hiçbiri

Cevap: D) Hiçbiri

39. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sözleşmenin kurulmasından önce başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder.
B) Sözleşmenin kurulması ile başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder.
C) Rizikonun gerçekleşmesi ile başlar, teminatın sona ereceği tarihe kadar devam eder.
D) Rizikonun gerçekleşmesi ile başlar, sözleşmenin fesh edilmesine kadar devam eder.

Cevap: A) Sözleşmenin kurulmasından önce başlar, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece devam eder.

40. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir?

A) Risk yönetimi

B) Riskten kaçınma

C) Riski üstlenme

D) Riskin olasılığı

Cevap: A) Risk yönetimi

Segem Çıkmış Sorular 2019

41. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

A) Eksik Sigorta

B) Aşkın Sigorta

C) Birlikte Sigorta

D) Zorunlu Sigorta

Cevap: B) Aşkın Sigorta

42. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta ettiren

B) Jeran

C) Lehdar

D) Zarar gören üçüncü şahıs

Cevap: C) Lehdar

43. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

A) Sigorta ettiren

B) Jeran

C) Lehdar

D) Zarar gören üçüncü şahıs

Cevap: C) Lehdar

44. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

A) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.
B) Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir.
C) Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır.
D) Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all-Risks sigortalarıdır.

Cevap: A) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

45. Ex-Gratia ne demektir?

A) Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı
B) Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket
C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri
D) Hasar esaslı reasürans anlaşması

Cevap: C) Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

46. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?

A) Hesap/muhasabe yılı
B) Fiyat
C) Hasar prim oranı
D) Komisyon

Cevap: C) Hasar prim oranı

Segem Çıkmış Sorular 2019

47. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personelene ad verilir?

A) Underwriter
B) Denetçi
C) Teknik Personel
D) Broker

Cevap: C) Teknik Personel

48. Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir?

A) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
B) İç Denetim Kurumu
C) Bağımsız Denetim Şirketleri
D) Hazine Müsteşarlığı

Cevap: D) Hazine Müsteşarlığı

49. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açıklama hangi şıkta verilmiştir?

A) Sigortalının riskini tanımladığı belgedir.
B) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.
C) Sigortalı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yasal düzenlemedir.
D) Sigorta poliçesinin bir diğer adıdır.

Cevap: B) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.

50. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?

A) Sigortacı ile acente
ye ilişkin unvan ve iletişim bilgileri
B) Sözleşme ile verilen teminatlar
C) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli
D) Tazminat ödeme kuralları

Cevap: C) Sigorta priminin miktarı ve ödeme şekli

Segem Çıkmış Sorular 2019

51. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?

A) Tazminat
B) Halefiyet
C) Azami iyi niyet
D) Sigortalanabilir menfaat

Cevap: C) Azami iyi niyet

52. Aşağıdakilerden hangisi Hasara Katılım Prensibinin şartlarından değildir?

A) İki ya da daha çok sayıda bulunan tazminat sigortası poliçeleri, aynı sigorta konusu ile ilgili ve yürürlükte olmalıdır.
B) Poliçelerin hepsi, hasara yol açan tehlikeyi temin etmiş olmalıdır.
C) Poliçeler, aynı sigortalının aynı menfaat ilişkisini temin etmiş olmalıdır.
D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir.

Cevap: D) Poliçelerde hasara katılımdan alıkoyacak bir hüküm içerebilir.

53. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları kapsamında değildir?

A) Kuraklık
B) Dolu
C) Sera
D) Büyük baş hayvan

Cevap: A) Kuraklık

54. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)
B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)
C) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)
D) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

Cevap: C) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)

55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sigortalar Birliği’nin görevleri arasında yer almaz?

A) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak
B) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak
C) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde, ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak
D) Tazminat ödemelerini düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirmek

Cevap: D) Tazminat ödemelerini düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirmek

56. Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapan, sektörel uygulama ve gelişmeler çerçevesinde eğitim programları hazırlayan ve yurtiçi ve yurtdışından gelen talepler doğrultusunda yerinde veya bilgisayar destekli uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sigorta Tahkim Komisyonu
B) Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Merkezi (HATMER)
C) Türkiye Sigorta Birliği (TSB)
D) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

Cevap: D) Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

57. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarından değildir?

A) Tontin Sigortası
B) Sermaye İtfa Sigortası
C) Emniyeti Suistimal Sigortası
D) Evlilik Sigortası

Cevap: C) Emniyeti Suistimal Sigortası

Segem Çıkmış Sorular 2019

58. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

A) Risk
B) Olasılık
C) Olasılıksızlık
D) İhtimal

Cevap: A) Risk

59. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir?

A) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen süre içerisinde gerçekleşmesi
B) Sözleşmede öngörülen rizikoların sözleşmede belirtilen coğrafi alan ve/veya yerde gerçekleşmesi
C) Sigorta genel şartlarına ekli özel şartlar dahilinde gerçekleşmesi
D) Sigorta şirketinin reasürans anlaşması yapması

Cevap: D) Sigorta şirketinin reasürans anlaşması yapması

60. Deprem gibi doğal afet risklerinin oluşturacağı katastrofik hasarların reasürans korunma maliyeti olan ve sigorta fiyatlamasına, riskin branşta yaratacağı hasar yüküne göre bir pay olarak fiyatlamada dikkate alınan pay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hata/Yanılma Payı
B) Genel Gider Payı
C) Katastrof Payı
D) Aracı Komisyonu Payı

Cevap: C) Katastrof Payı

Segem Çıkmış Sorular 2019

61. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

A) Hasar yerinde bulunan deliller

B) Sabotaj tespit edilmiş hasar

C) Hasara sebep olanın hasar yerine yakınlığı

D) Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hâkim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması

Cevap: D) Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hâkim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması

62. İlk sigorta poliçesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir?

A) İtalya

B) İngiltere

C) Almanya

D) Fransa

Cevap: A) İtalya

Segem Çıkmış Sorular 2019

63. Aşağıdakilerden hangisi özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliğiyapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlardan değildir?

A) Tarım Koop.

B) Ziraat Odaları

C) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

D) Leasing Şirketi

Cevap: D) Leasing Şirketi

64. Cumhuriyet döneminde kurulan milli sermayeli ilk sigorta şirketi hangisidir?

A) Osmanlı Umum Sigorta
B) Güneş Sigorta A.Ş.
C) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
D) Bozkurt Türkiye Umum Sigorta Şirketi

Cevap: C) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

65. Acentelik faaliyetleri münhasıran acentelik faaliyetine tahsis edilmiş mekânlarda yürütülecek, acentelik faaliyeti yürütülecek mekânın fiziki özellikleri kim tarafından belirlenir?

A) Hazine Müsteşarlığı
B) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
C) İcra Komitesi
D) TOBB

Cevap: C) İcra Komitesi

66. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?

A) Tazminat
B) Halefiyet
C) Azami iyi niyet
D) Yakın sebep

Cevap: B) Halefiyet

67. DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) DASK, doğal afetlerden doğabilecek ekonomik kayıpların telafisi amacıyla kurulmuştur.
B) Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer
kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline
kadar DASK tarafından teminat altına alınır.
C) DASK Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında sadece konut olan bina hasarlarını kapsamına alır, eşya ve can kaybı kapsam dışıdır.
D) DASK’ın açılımı zorunlu deprem sigortasıdır.

Cevap: D) DASK’ın açılımı zorunlu deprem sigortasıdır.

68. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

A) Hazineye gelir temin etmek
B) Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak
C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak
D) Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak

Cevap: C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak

69. Herhangi bir sigorta şirketinin ya da sigorta acentesinin veya sigorta eksperi ile sigorta brokerinin itibarını zedeleyebilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olanlar ile bu yolda asılsız haberler yayanlar hakkında ………….. hapis, medya yoluyla yapıldıysa ………….. ceza uygulanır. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) 1 yıl-2 katı
B) 1 yıldan 2 yıla kadar-2 katı
C) 1 yıldan 2 yıla kadar-3 katı
D) 2 yıl-2 katı

Cevap: B) 1 yıldan 2 yıla kadar-2 katı

70. Müşterek sebep nedir?

A) Hasarın oluşumunda rol alan bir den çok sebep
B) Hasarın oluşumunda rol alan önü alınamayan sebep
C) Olası sebepler
D) Sigortalanamayan riskler

Cevap: A) Hasarın oluşumunda rol alan bir den çok sebep

Segem Çıkmış Sorular 2019

71. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?

A) Riskin gerçekleşmesi tesadüfi olmalı
B) Ölçülebilir ve
para birimi ile değerlendirilebilmeli
C) Risk spekülatif olmalı
D) Risk meşru, yasal olmalı

Cevap: C) Risk spekülatif olmalı

72. Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acenteler Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde ne tür bir yaptırıma uğrar?

A) Acentelik yetkisi kalıcı olarak iptal edilir.
B) Faaliyetleri altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir.
C) Levhadan silinir.
D) Yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası uygulanır.

Cevap: B) Faaliyetleri altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir.

73. Aşağıdakilerden hangisi acentelerin şube açma özelliklerinden değildir?

A) Merkezleri dışında şube açabilir.
B) Acente şubeleri, başka bir acente ile aynı mekânda faaliyet gösteremez.
C) Acenteler, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç on beş iş günü içinde Levha bilgilerine ilave ettirmesi gerekmektedir.
D) Acente şubeleri, şube oldukları belirtilse dahi acente ile aynı unvanı taşıyamaz.

Cevap:  D) Acente şubeleri, şube oldukları belirtilse dahi acente ile aynı unvanı taşıyamaz.

74. Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesi üzerinde yer almaz?

A) Sigortadan Faydalanacak Kimsenin İkametgâhı
B) Sigorta Şirketinin Unvanı
C) Reasürans Şirketinin Unvanı
D) Sigorta Konusu

Cevap: C) Reasürans Şirketinin Unvanı

75. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acentelik faaliyetlerinin adil ve dürüst biçimde yerine getirilmesi için kurallar oluşturmak
B) İş ahlakının sağlanması için kurallar oluşturmak
C) Meslek mensuplarının dayanışmasını sağlamak
D) Hepsi

Cevap: D) Hepsi

76. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.
B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.
C) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır.
D) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

Cevap: D) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

77. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

A) Hayat
B) Sağlık
C) Ferdi Kaza
D) Yangın

Cevap: D) Yangın

78. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

A) Sigorta acentesi
B) Sigorta eksperi
C) Aktüer
D) Prodüktör

Cevap: A) Sigorta acentesi

79. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

A) Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder.
B) Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür.
C) Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
D) Hepsi

Cevap: D) Hepsi

80. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
B) TOBB
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Cevap: A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi

Segem Çıkmış Sorular 2019

81. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

A) Reasürans anlaşmaları yapmak

B) Çeşitli branşlarda üretim yapmak

C) Çok ortaklı şirkete dönüşmek

D) Sigortalıları ortak yapmak

Cevap: A) Reasürans anlaşmaları yapmak

82. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

A)Ölçülebilir risk

B) Tesadüfi Risk

C) Yasal Risk

D) Tazminat

Cevap: D) Tazminat

83. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

A) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

B) Sigortacılık Eğitim Merkezi

C) Emeklilik Gözetim Merkezi

D) Sigorta Eksperi Yönlendirme Merkezi

Cevap: A) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

84. Uygunluk Belgesi nedir?

A) Sigorta acentelerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile acenteler adına imza atmaya yetkili olanları gösterir belge

B) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay

C) Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir belge

D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için düzenlediği belge

Cevap: B) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay

85. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

A) Türk Ticaret Kanununda
B) Yönetmeliklerde
C) Borçlar Kanununda
D) Sigorta Genel Şartlarında

Cevap: D) Sigorta Genel Şartlarında

86. Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Trafik sigortası zorunludur, kasko isteğe bağlıdır.
B) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.
C) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar.
D)Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.

Cevap: C) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar.

87. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 9

Cevap: D) 9

88. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

A) Primi ödenebilir kılmak
B) Reasürans yapabilmek
C) Rekabet gücünü arttırmak
D) Kârlılığı arttırmak

Cevap: A) Primi ödenebilir kılmak

89. Sovtaj nedir?

A) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.
B) Hasarların ekonomik değeridir.
C) Reasüröre devredilen risklerin ekonomik değeridir.
D) Saklama payının ekonomik değeridir.

Cevap: A) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.

90. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: B) 1 yıl

Segem Çıkmış Sorular 2019

91. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim okulu mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C) 6 ay

Segem Çıkmış Sorular 2019

92. Teknik personel kamu istihdam programı uygulayan lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C) 6 ay

93. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksek okul mezunu kişiler de Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: D) Aranmaz.

94. Dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B)1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: D) Aranmaz.

95. Dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: B) 1,5 yıl

96. Sigortacılıkla ilgili dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C) 6 ay

Çıkmış Sorular

Segem Çıkmış Sorular 2019

telegram SEGEM

Segem Çıkmış Sorular 2020

Segem Online Test-1 Segem Online Test-2
Segem Online Test-3 Segem Online Test-4
SEGEM 2020

SEGEM Online Testler, Kısa Testler

Segem Test-1 Segem Test-2
Segem Test-3 Segem Test-4
Segem Test-5 Segem Test-6
Segem Test-7 Segem Test-8
Segem Test-9 Segem Test-10
SEGEM Sınav Soruları SİGORACILIK TEKNİK TERİMLER

Segem Hazırlık Testleri Online

SEGEM Hazırlık Testi -1 SEGEM Hazırlık Testi-2
SEGEM Hazırlık Testi-3 SEGEM Hazırlık Testi-4
SEGEM Hazırlık Testi-5 SEGEM Hazırlık Testi-6
SEGEM Hazırlık Testi-7 SEGEM Hazırlık Testi-8
SEGEM Hazırlık Testi-9 SEGEM Hazırlık Testi-10

Segem Çıkmış Sorular Online

Segem Çıkmış Sorular -1
Segem Çıkmış Sorular -2
Segem Çıkmış Sorular -3
Segem Çıkmış Sorular -4
Segem Çıkmış Sorular -5
2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI

2019 YILI İTİRAZ HAKEMİ SINAVI

TAHKİM KURALLARI

Online Testlerin Videoları

Segem çıkmış soruları kitapçığı

HayatDışıSigortaHakemiSınavı

SEGEM 2020 Sınav Takvimi

SEGEM kayıt başvuru linki

Segem Asgari Mesleki Deneyim Süreleri

Sınava Katılım için Çalışan Öğrenim Düzeyi ve Asgari Mesleki Deneyim Süreleri

GÖREV TANIMLARI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ

Teknik Personel

Lise ve dengi okul 1 yıl
Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 ay
Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay
İki yıllık yüksekokul 6 ay
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) Aranmaz.
Dört yıllık yükseköğretim kurumları Aranmaz.

Segem Asgari Mesleki Deneyim Süreleri

Gerçek Kişi Acente Tüzel Kişi Acente Müdürü

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 2 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 1 yıl 6 ay
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz.

Segem Asgari Mesleki Deneyim Süreleri

Genel Müdür

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 7 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 6 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl

Segem Asgari Mesleki Deneyim Süreleri

Genel Müdür Yardımcısı

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 4 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 3 yıl

* Sigortacılık ile ilgili bölümler sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir.

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

Sigorta Acenteleri Yonetmenligi 1. Bölüm
Sigorta Acenteleri Yonetmenligi 2. Bölüm
Sigorta Acenteleri Yonetmenligi 3. Bölüm
Sigorta Acenteleri Yonetmenligi 4. Bölüm
Sigorta Acenteleri Yonetmenligi 5.Bölüm
EK-1-A.B-Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim
EK-2/EK-3-Taahhütname
EK-4-Bilgi Formu
EK-5/EK-6/EK-7/EK-8
EK-9

Segem Çıkmış Sorular 2019

1A
2C
3A
4B
5B
6B
7C
8C
9D
10A
11C
12D
13B
14B
15C
16B
17B
18D
19D
20D
21A
22A
23D
24D
25B
26C
27C
28B
29A
30D
31B
32A
33B
34D
35C
36A
37C
38D
39A
40A
41B
42C
43C
44A
45C
46C
47C
48D
49B
50C
51C
52D
53A
54C
55D
56D
57C
58A
59D
60C
61D
62A
63D
64C
65C
66B
67D
68C
69B
70A
71C
72B
73D
74C
75D
76D
77D
78A
79D
80A
81A
82D
83A
84B
85D
86C
87D
88A
89A
90B
91C
92C
93D
94D
95B
96D

Segem Çıkmış Sorular

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: